Karriereveje - sygeplejersker

Vi har fokus på dit potentiale og din karriere, når du er ansat hos os. Vi har brug for en alsidig arbejdsstyrke med fagligt kompetente medarbejdere, så vi hele tiden kan udvikle os og levere patientoplevet kvalitet til patienter og pårørende.


Du har gode muligheder for at opbygge dine faglige kompetencer og styrke din personlige udvikling her i afdelingen. Via karriereblomsten her kan du se, hvilke muligheder - og du kan læse om herunder.

Til grund for karrierevejene ligger hospitalets ambition – afdelingens mission og afdelingens værdier.

Hospitalets ambition

Hospitalets ambition er, at patienter, pårørende og personale bliver Godt Behandlet.

Afdelingens mission og vision

Afdelingen skal være kendt for 

 • sit forsknings- og uddannelsesmiljø af høj kvalitet
 • at have fokus på udvikling og optimering af patienternes forløb
 • at have en høj tilfredshed målt på patienter og pårørendes tilfredshed
 • at inddrage patienter og pårørendes feedback i forhold til kommunikation og service
 • at være en attraktiv arbejdsplads, der engagerer de mest kompetente medarbejdere. 

"På Afdeling for Kræftbehandling foregår behandlingen og sygeplejen på højeste internationale niveau."

Værdierne

Afdelingens værdier beskriver vores måde at være på i forhold til hinanden og arbejdet.

ENGAGEMENT
 • involvere sig og tage medansvar
 • dele viden og erfaring
 • tage ansvar for de projekter eller opgaver, man involverer sig i .

RESPEKT

 • tale med hinanden - i stedet for om hinanden
 • gøre brug af hinandens kompetencer
 • udvise respekt for hinanden i alle sammenhænge.
 PROFESSIONALISME
 • holde sig fagligt ajour
 • arbejde for rationelle arbejdsgange, selvom det bryder med gamle vaner
 • håndtere vanskelige samtaler og konfrontationer
 • opsøge mulighed for videreuddannelse og forskning.

ÅBENHED

 • være imødekommende og lyttende
 • være god til at give anerkendelse
 • turde tage fat om fejl og mangler
 • være åben overfor nye ideer og forslag.

NÆRVÆR

 • vise hinanden interesse
 • være gode til at hjælpe hinanden og tage hensyn til hinanden 
 • sige til og fra overfor hinanden.

Fokusområder

Fokusområderne er de områder, vi har særligt fokus på i 2021. Fokusområderne refererer

Region Hovedstadens 5 fokusområder, Kræftplan 4 og Årsaftalen, hvor vi har forpligtet os til at sætte fokus på pejlemærkerne Patientoplevet Kvalitet og effekt, God ressourceudnyttelse, Faglig kvalitet, Den attraktive arbejdsplads og Andre lokale formål.

Fokusområderne er:

 • Høj grad af kompleksitet
 • Inddragelse
 • Innovation
 • Introduktion.
 • Omsorg
 • Patientforløb
 • Tværfaglighed.

Kompetenceområderne inden for sygeplejen

Kompetenceområderne beskriver vores felter for arbejdet i Afdeling for Kræftbehandling. Det er her vi skaber de gode rammer for at udvikle den enkelte og dennes sygepleje:

 • Akut sygepleje
 • Basal sygepleje
 • Behandling
 • Forskning
 • Kommunikation
 • Palliation
 • Udvikling
 • Undervisning.

Karriereveje i afdelingen

 • Akutsygeplejerske
 • Arbejdsmiljørepræsentant  
 • Forløbskoordinator
 • Forskningssygeplejerske
 • Intern erfaren sygeplejerske
 • Introduktionssygeplejerske
 • Klinisk vejleder
 • Klinisk sygeplejespecialist
 • Ledelse
 • Mentor for nyansatte
 • Palliationssygeplejerske
 • Projektsygeplejerske
 • Ressourceperson i sygepleje for et område
 • Tillidsrepræsentant

*Sygeplejerske = sygeplejersker og radiografer

Intern erfaren sygeplejerske

Målgruppe: Sygeplejerske, som faciliterer intraprofessionel læring og samarbejde. En erfaren sygeplejerske, som selvstændig kan varetage patientforløb med en høj grad af kompleksitet. Personen har blik for hele patientens forløb som f.eks. behov knyttet til næste skridt, udskrivelse og evt. opfølgning.

Intraprofessionel læring: Når to eller flere faggrupper lærer med, af og om hinanden i et interagerende samarbejde med inddragelse af patienter – og eventuelt pårørende.

Kompetencer: Den intern erfarne sygeplejerske er være rollemodel for kolleger, mestrer daglig ledelsesrolle og ansvarshavende rolle. Personen har et organisatorisk overblik, og varetager praksisnære udviklingsprojekter.

Mulig efteruddannelse: Specialuddannelse i Kræftsygepleje (  Københavns Professionshøjskole (kp.dk)). Relevante enkeltmoduler på diplomuddannelse. Region Hovedstadens lederafklaring. Projektlederuddannelsen i Region Hovedstaden.

Mulig karrierevej: Ansvarlig for en patientskole Bilag 1 Overblik over patientskoler Link til patientskoler i afdelingen på hjemmesiden. Projektleder i praksisnære udviklingsprojekter. Klinisk sygeplejespecialist. Tillidsrepræsentant. Leder.

Ressourceperson i sygepleje for et område

Målgruppe: Sygeplejerske, som ønsker at dygtiggøre sig inden for et specifikt område, og som har lyst til at opdatere kollegers viden på området. Personen evner at fastholde en høj grad af kvalitet på et specifikt område.

Kompetencer: Sygeplejerske med interesse for at opretholde kvaliteten af pleje og behandling på afdelingen i forhold til specifikke områder f.eks. i forbindelse med driftsmålsstyring, screeninger, best practice og evidensbaseret sygepleje, og med interesse for at formidle og agere rollemodel i både ord og handlinger, arbejde bedside i forhold til vidensdeling med kolleger. Eksempler på særlige områder: hygiejneansvarlig, dokumentationsansvarlig, ernæringsansvarlig, tryksårsambassadør m.fl. Bilag 2 Overblik over ressourcefunktioner. Bilag 3 Funktionsbeskrivelse for det specifikke område.

Mulig efteruddannelse: Sparring med klinisk sygeplejespecialist. Kurser indenfor det specifikke område Bilag 4 Overblik over kurser. Specialuddannelse i kræftsygepleje (Specialuddannelsen i kræftsygepleje - Københavns Professionshøjskole (kp.dk)). Speciale-netværksgrupper på tværs i afdelingen. Diplomuddannelse med fokus på kræft.  Relevante enkeltmoduler på diplomuddannelse f.eks. Fra kliniske retningslinjer til klinisk praksis, Børn og unge i Sundhedsvæsenet – Ungeambassadør. Master i klinisk sygepleje.

Mulig karrierevej: Klinisk sygeplejespecialist. Ambulatoriesygeplejerske (min. 2 års klinisk erfaring fra sengeafsnittet i afdelingen. Sygeplejersken har bestået teoretisk og praktisk prøve i medicinsk kræftbehandling, har eventuelt specialuddannelsen i kræftsygepleje. Evt. kombinationsstilling sengeafsnit/klinik og/eller introduktionsdage. Stråleterapien (min. 2 års klinisk erfaring fra sengeafsnittet).  Ved ansættelse i Stråleterapien starter man på stråleterapiuddannelsen, som er obligatorisk (Stråleterapiuddannelsen | Job og karriere, DSR).

Akutsygeplejerske

Målgruppe: Sygeplejerske med interesse for sygeplejen til den akut kritisk syge patient og med lyst til at opdatere kollegers viden på området. Personen evner at fastholde en høj grad af kvalitet i forhold til den akutte sygepleje.

Kompetencer:  Akutsygeplejersken identificerer, intervenerer og indgår i et fagligt og tværfagligt samarbejde med den akut kritisk syge patient i centrum - i forhold til grundlæggende problemstillinger. Sygeplejersken er rollemodel og arbejder bedside for at kunne understøtte kollegers faglige udvikling inden for de akutte forløb i afdelingen, herunder udvikling af egen praksis med afsæt i identificerede udviklingsbehov. Særlig interesse inden for instrumentel og teknologisk sygepleje.

Mulige efteruddannelser: Basismodul i akutsygepleje. Specialuddannelse i kræftsygepleje (Specialuddannelsen i kræftsygepleje - Københavns Professionshøjskole (kp.dk).

Mulig karrierevej: Modtagerfunktion i sengeafsnit. Vagthavende funktion. Kontaktcenteret.

Palliationssygeplejerske

Målgruppe: Sygeplejerske med interesse for palliation og med ønske om at dygtiggøre sig inden for området.

Kompetencer: Palliationssygeplejersken evner at give uhelbredeligt syge og døende den bedst mulige pleje, med udgangspunkt i evidensbaseret praksis og tværfaglig indsats. Sygeplejersken varetager koordinering af forløb internt i sengeafsnittet, og understøtter og formidler overgangen til eget hjem eller hospice i tæt samarbejde med patient, pårørende, det ambulante regi og primærsektoren. Sygeplejersken er værdibærende rollemodel for kolleger, pårørende og patienter og i stand til at rumme og kommunikere ud fra patientens behov.

Mulige efteruddannelser: Specialuddannelse i kræftsygepleje (Specialuddannelsen i kræftsygepleje - Københavns Professionshøjskole (kp.dk)). Kurser i palliativ sygepleje ved Københavns Professions Højskole. 2-3 ungers ophold Hospice Søndergaard. Diplomuddannelse med fokus på kræft. 

Mulig karrierevej: Palliationssygeplejerske - tværgående i afdelingen. Sygeplejerske i klinik 5/fase 1.

Mentor for nyansatte

Målgruppe: Sygeplejerske, som lægger vægt på, at nyansatte får en god start og fastholdes i afdelingen.

Kompetencer: Mentor for nyansatte formidler specialfaglig viden og identificerer undervisningsbehov. Sygeplejersken er rollemodel ift. afdelingens værdier og er ajour ift. ny sygeplejefaglig viden inden for specialet. Sygeplejersken skal oplære, reflektere og sparre med den nyansatte sygeplejerske og sikre, at vedkommende hurtigt kommer i gang med at løse sine faglige opgaver og samtidig oplever sig socialt integreret som en del af arbejdsfællesskabet.

Mulige efteruddannelser: Sparring med Introduktionssygeplejersken.  Specialuddannelse i kræftsygepleje (Specialuddannelsen i kræftsygepleje - Københavns Professionshøjskole (kp.dk). Diplomuddannelse med fokus på kræft. 

Mulig karrierevej: Introduktionssygeplejersker. Klinisk vejleder. Klinisk sygeplejespecialist.

Klinisk vejleder

Målgruppe: Sygeplejerske med lyst til at tage sig af studerende i kliniske uddannelsesforløb. Den kliniske vejleder har interesse for at vejlede og undervise de studerende og hjælpe dem godt igennem deres praktik. Erfaren sygeplejerske.

Kompetencer: Stærke kommunikative evner. Faglig velfunderet og med et organisatorisk overblik.

Mulig efteruddannelse: Klinisk vejlederuddannelse. Uddannelsen har et omfang på 10 ECTS-point, tager ca. 6 uger.

Mulig karrierevej: Tovholder for introduktionssygeplejersker. Klinisk underviser. Klinisk sygeplejespecialist.

Tillidsrepræsentant (TR)

Målgruppe: Sygeplejerske med lyst og interesse for at indgå i fagforeningsarbejde og interesse for at opnå forhandlingsresultater for medlemmer på arbejdspladsen.TR vælges af kollegerne og valgperioden er 4 år. Man skal være medlem af DSR og have været ansat på arbejdspladsen i mindst 6 måneder for at kunne stille op til et TR-valg.

Kompetencer: Stærke samarbejdsevner og evne til at indgå i forskellige fora og netværk. Tillidsrepræsentanten arbejder strategisk, har stærke kommunikative evner og interesse for at indgå i og håndtere konfliktfyldte situationer.

Mulig efteruddannelse: Dansk Sygeplejeråd tilbyder kompetenceudvikling for tillidsrepræsentanter i form af uddannelse, kurser, temadage, vejledning og sparring mm.

Mulig karrierevej: En erfaren TR, kan overveje at gå efter rollen som fællestillidsrepræsentant (FTR). Som FTR har man en overordnet rolle som Dansk Sygeplejeråds fagpolitiske repræsentant på arbejdspladsen og er den, der skal sikre koordinering, samarbejde og kompetenceudvikling af TR (via ledelse af TR-kollegiet). Ledelse.

Arbejdsmiljørepræsentant (AMiR)

Målgruppe: Sygeplejerske valgt af kolleger på arbejdspladsen med henblik på at medvirke til løsningen af arbejdsmiljøspørgsmål i samarbejde med ledelsen. Sygeplejersken har interesse for at være en afgørende nøgleperson – f.eks. i forbindelse med psykisk og fysisk arbejdsmiljø, arbejdspladsvurderinger (APV), omstruktureringer, nybyggeri, arbejdsskader og ikke mindst i forhold til, at arbejdsmiljøet bliver sat på dagsordenen på arbejdspladsen.

Man kan stille op til valg som AMiR på sin arbejdsplads, hvis man er ansat uden ledelsesmæssige beføjelser og har været ansat på arbejdspladsen i mindst seks måneder.

Kompetencer: Identificerer interesseforskelle på arbejdspladsen og varetager rådgivning, sparring og forhandling om arbejdsmiljøforhold. Som arbejdsmiljørepræsentant er det vigtigt at være dygtig til at arbejde strategisk og indgå i arbejde med kortlægning, problemløsning og forebyggelse i forhold til arbejdsmiljøet. Stærk til at kommunikere, formidle og argumentere. Interesse for at indgå i og håndtere konfliktfyldte situationer.

Mulig efteruddannelse: Som AMiR skal man gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse inden for tre måneder, efter at man er blevet valgt. Derudover er arbejdspladsen forpligtet til at tilbyde yderligere relevant kompetenceudvikling i den periode, man fungerer som AMiR. Dansk Sygeplejeråd tilbyder også kompetenceudvikling for arbejdsmiljørepræsentanter i form af uddannelse, kurser, temadage, vejledning og sparring mm. En erfaren AMiR vil ofte have mulighed for at få en plads i MED-udvalgene på forskellige niveauer i organisationen - hvor den strategiske og analytiske tænkning, forhandlingskompetencer og samarbejdsevner har mulighed for at udvikles yderligere.

Projektsygeplejerske

Målgruppe: Sygeplejerske med interesse for at formidle og dokumentere sin sygeplejefaglige viden såvel mundtligt som skriftligt til patienter, pårørende og andre interne samarbejdspartnere. Sygeplejersken har lyst til at undervise kolleger og andre faggrupper - og er god til at samarbejde og bevare overblikket i en travl hverdag.

Kompetencer: Klinisk erfaring fra enten onkologien eller hæmatologien, kendskab til klinisk forskning og Good Clinical Practice, gode engelskkundskaber.

Mulig efteruddannelse: Good Clinical Practice GCP-uddannelsen.

Mulig karrierevej: Klinisk Forskningsenhed KFE. Klinik 5, med fase 1. Sengeafsnit med T-cellebehandling.

Forskningssygeplejerske

Målgruppe: Sygeplejerske med særlig interesse for at øge kvaliteten af sygeplejen gennem anvendelse af evidensbaseret praksis, herudover nysgerrighed overfor problemstillinger i praksis, undersøgelse af problemstillinger gennem forsknings- eller udviklingsprojekter, og formidling både internt og eksternt. 

Kompetencer: Klinisk erfaring fra onkologien. Gode sproglige kundskaber (dansk og engelsk). Du skal have lyst til at fordybe dig og til at opsøge ny viden. En struktureret og systematisk tilgang til arbejdet er en klar fordel. 

Mulig efteruddannelse: Sparring med gruppeleder for sygeplejeforskningen i afdelingen. Forskningskursus via Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning (UCSF). Diplommodul Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis. Den sundhedsfaglige diplomuddannelse. Kandidatgrad, fx cand.cur eller cand.scient.san.

Mulig karrierevej: klinisk sygeplejespecialist, forsker.

Introduktionssygeplejerske

Målgruppe: Sygeplejerske med særlig interesse for at optimere introduktionen af nye kolleger, herunder at varetage et overordnet ansvar for introduktionssygeplejerskerne i afdelingen med udgangspunkt i onboarding og i tæt samarbejde med den kliniske underviser.

Kompetencer: Anerkendende tilgang til kolleger og nyansatte. Introduktionssygeplejersken sikrer, at introduktionen bliver varetaget målrettet, pædagogisk og fagligt bevidst i samarbejde med den kliniske sygeplejespecialist og mentorerne for de nyansatte. Introduktionssygeplejersken koordinerer og planlægger introduktion og undervisning for nyansatte.

Mulig efteruddannelse: Kandidatgrad med klinisk fokus eller master i klinisk sygepleje.

Mulig karrierevej: Klinisk underviser, klinisk specialist.

Klinisk sygeplejespecialist

Målgruppe: Se generisk stillingsbeskrivelse: ViewFileManagerDocument.aspx (hr-manager.net)

Kompetencer: Teoretisk viden, klinisk erfaring og specialespecifikke kompetencer inden for grupper af patienter, patientforløb eller et klinisk felt. Erfaring med undervisning og vejledning Kompetencer til at lede udviklingsprocesser, herunder indhente, vurdere og forankre evidens i klinisk praksis.

Mulig efteruddannelse: Kandidatgrad med klinisk fokus eller master i klinisk sygepleje.

Mulig karrierevej: Forskning

Ledelse

Målgruppe: Sygeplejerske med interesse for personaleledelse og lyst til at motivere og engagere kolleger. Sygeplejerske med interesse for administrative opgaver som f.eks. arbejdstid, tjenestetidsplaner, belægning.

Kompetencer: Organisatorisk overblik, stærke samarbejdsevner også tværfagligt, gode kommunikative evner – skriftligt som mundtligt.

Mulig efteruddannelse: Diverse ledelseskurser fra Kursusportalen. Diplom i ledelse. Master i ledelse.

Mulig karrierevej: Projektleder i praksisnære udviklingsprojekter, tillidsrepræsentant, leder.

Forløbskoordinator

Målgruppe: Sygeplejerske med særlig interesse for at skabe sammenhæng i patientforløbet f.eks. ved overgange fra en afdeling til en anden eller ved overgange til primærsektoren.

Kompetencer: Klinisk erfaring fra onkologien. Forløbskoordinatoren er struktureret og har en systematisk tilgang til koordinering og ledelse af sammenhængende patientforløb.  Forløbskoordinatoren har gode samarbejdskompetencer og støtter patienter (og pårørende) i overgange og efterlever nye krav med udgangspunkt i kræftpakkeforløb og kræftplaner.

Mulig efteruddannelse: Specialuddannelse i kræftsygepleje (Specialuddannelsen i kræftsygepleje - Københavns Professionshøjskole (kp.dk)). Specialuddannelse i borgernær sygepleje. Diplommodul: Tværfagligt samarbejde og organisering i sundhedssektoren.

Mulig karrierevej: klinisk sygeplejespecialist, forskningssygeplejerske. Specialuddannelse i borgernær sygepleje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Redaktør