Lovgivning

Praktisk information og lovgivning, herunder medmoderskab

Der foreligger danske love, vejledninger, bekendtgørelser og regionale aftaler indenfor Assisteret Reproduktion (barnløsheds behandling). Nogle af de væsentlige er følgende:

Kvindens alder

 • Fertilitetsbehandling må ikke foretages efter kvinden er fyldt 46 år.
 • De offentlige klinikker i Region H tilbyder frisk IVF-behandling indtil kvinden fylder 41 år.
 • Såfremt der er frosne embryoner/blastocyster, kan disse anvendes indtil kvinden fylder 46 år.

Ægdonation

 • Ægdonor kan være "anonym", "åben" eller "kendt".
 • Ægdonor må ikke være mor, søster eller datter til manden.

Sæddonation

 • Sæddonor kan være "anonym", "åben" eller "kendt".
 • Sæddonor må ikke være far eller bror til kvinden.

Dobbeltdonation

 • Samtidig donation af æg og sæd er tilladt i Danmark.
 • Dog skal det være sundhedsfagligt begrundet og mindst én af donorerne skal være "åben" eller "kendt".

Frosne embryoner/blastocyster, æg og sæd

 • Må opbevares i højst 5 år.
 • Hvis man ønsker at anvende embryoner/blastocyster, æg og sæd efter 5 års opbevaring, kan dette ske ved at man flytter dem til et andet EU land, hvor der tillades længere opbevaringstid.
 • Overflytningen skal ske før 5 års grænsen overskrides.
 • Du/I skal selv sørge for transporten og dække omkostninger til evt. yderligere test.

Medmoderskab

 • Et medmoderskab kan kun fastslås, hvis to kvinder får et barn sammen ved hjælp af assisteret reproduktion.
 • Man skal være opmærksom på, at hvis der er tale om en kendt sæddonor, altså hvis sæddonoren ikke er anonym, anses sæddonoren som udgangspunkt for at være barnets far. Sæddonoren, den kommende moder og moderens partner (ægtefælle, registreret partner eller kæreste) kan aftale, at sæddonoren ikke skal have status som barnets far, men at det i stedet bliver moderens partner, der får status som medmoder.
 • Statsforvaltningens blanketter skal underskrives før fertilitetsbehandlingen påbegyndes for at være gyldige.
 • Der henvises til borger.dk om medmoderskab
 • Link til blanketter

https://www.borger.dk/familie-og-boern/Faderskab-medmoderskab-foraeldremyndighed/Medmoderskab

https://www.borger.dk/familie-og-boern/Faderskab-medmoderskab-foraeldremyndighed/Medmoderskab

Vurdering af forældreuegnethed

 • Loven stiller krav om, at der sker en vurdering af evt. "forældreuegnethed" forud for fertilitetsbehandling.
 • Ved mindste tvivl skal sagen indbringes for Region Syddanmark, som på vegne af alle fem regioner har opgaven med at vurdere forældreegnethed. 
 •  Afgørelsen træffes på baggrund af oplysninger fra bl.a. hospitaler, egen læge og sociale myndigheder.
 • Inden sagen sendes til Region Syddanmark skal  kvinden/parret give skriftligt samtykke.
 • Hvis myndighederne vurderer, at kvinden eller parret ikke er i stand til at tage vare på et barn, kan man ikke få tilbudt fertilitetsbehandling.

Nært beslægtede par

 • Loven tillader ikke barnløshedsbehandling af nært beslægtede, f.eks. fætter/kusine.

Virusprøver

 • Inden opstart på fertilitetsbehandling skal der foreligge svar på smittemarkører for HIV og smitsom leverbetændelse (HBV, HCV, og HIV 1+2). Disse prøver skal tages på et vævsautoriseret laboratorium, og skal gentages hver 2. år.

§56

 • Det er muligt at indgå en § 56-aftale, som vil give arbejdsgiveren mulighed for at anmode om sygedagpengerefusion fra første fraværsdag, når lønmodtagers fravær skyldes fertilitetsbehandling.
 • Det er blot et krav, at behandlingen er besluttet på ansættelsestidspunktet. Beslutningen skal være truffet af lønmodtageren sammen med en læge, og det er således en betingelse, at der fra lægelig side er konstateret, at der er behov for fertilitetsbehandling.
 • Det er derimod ikke et krav, at lønmodtageren i forbindelse med ansættelsen har orienteret sin arbejdsgiver om, at der skal iværksættes en behandling.


Redaktør