Erstatning

Erstatning for skader ​i forbindelse med behandling.

​​​​​​

Du kan søge erstatning i Patienterstatningen, hvis du mener, at der er sket en
skade under en undersøgelse eller behandling, ved deltagelse i biomedicinske forsøg, eller hvis du har været donor.

En sundhedsperson, som bliver bekendt med en skade, som eventuelt kan give ret til erstatning, skal bistå dig med at anmelde skaden.
 
Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning behandler anmeldelser om erstatninger fra patienter, der er blevet behandlet af autoriserede tandlæger.
 
Patienterstatningen behandler anmeldelser om erstatning fra patienter, der er blevet behandlet af autoriserede sundhedspersoner, både i det offentlige og private sundhedsvæsen.

Sådan anmelder du en skade

Du kan anmelde en skade elektronisk her

Hvis det drejer sig om en tandskade, kan du anmelde den her

Her kan du finde skemaer til brug for anmeldelsen af skaden.

Patientvejlederen kan vejlede og hjælpe dig med at udfylde anmeldelsesskemaet til patienterstatningen. Du kan også bede patientvejlederen om at sende anmeldelsen for dig.

Frister for anmeldelse af skader 

Til Patienterstatningen 

  • skader indtrådt den 1. januar 2007 eller senere skal anmeldes inden for 3 år efter, du har fået kendskab til skaden.
  • skader indtrådt før den 1. januar 2007 skal anmeldes inden for 5 år efter, du har fået kendskab til skaden.

Til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning

  • skader skal anmeldes inden 3 år efter, at du har fået kendskab til skaden.

Der gælder dog en absolut forældelsesfrist på 10 år fra skadedatoen for alle skader, uanset om du har haft kendskab til skaden eller ej.

Udbetaling af erstatning - kreditorbeskyttelse

Hvis Patienterstatningen tilkender dig erstatning, har du mulighed for at få nogle erstatningsbeløb beskyttet mod kreditorer.

Det drejer sig om

  • godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne.
  • godtgørelse for svie og smerte, som tilkendes sammen med godtgørelse for varigt mén og/eller erstatning for tab af erhvervsevne
  • erstatning for forsørgertab, begravelsesudgifter og overgangsbeløb

Kreditorbeskyttelse forudsætter, at erstatningsbeløbet holdes klart adskilt fra din øvrige formue, fx ved at erstatningsbeløbet indsættes på en særskilt konto og altså ikke på din NemKonto. Du skal henvende dig i din bank, hvis du ønsker at oprette en særlig konto til de beløb, der skal kreditorbeskyttes.

Hvis du er tilkendt en erstatning og ønsker kreditorbeskyttelse, skal du kontakte patienterstatningsteamet i Enhed for Patientsikkerhed og Patientjura på telefon 20 23 90 01

Ankemulighed

En afgørelse fra Patienterstatningen kan ankes til Ankenævnet for Patienterstatningen. En afgørelse fra Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning kan ankes til Tandskadeankenævnet. Hvis du ønsker at anke, skal det ske inden udløbet af den ankefrist, der fremgår af afgørelsen.

Hvis du eller den part, der skal betale erstatningen, anker en afgørelse fra Patienterstatningen, der er truffet den 1. juli 2018 eller senere, får du ikke erstatningen udbetalt, før ankesagen er afgjort af Ankenævnet.

Ankenævnet kan være enig i afgørelsen eller ændre den, så erstatningen forhøjes eller nedsættes. Når erstatningen først er udbetalt, risikerer du ikke at skulle betale erstatningen tilbage. Heller ikke selvom Ankenævnet ved klage over en senere afgørelse skulle nå frem til, at du ikke var berettiget til erstatningen.

Du kan læse mere om patienterstatningsordningerne på www.patienterstatningen.dk og www.tf-patientskade.dk

Redaktør