Velkommen til Limited Care

Personalet i Limited Care byder dig velkommen til afdelingen. Vi håber, at denne patientinformationvil give dig svar på nogle af dine spørgsmål. Vi er gerne behjælpelige med yderligereinformation til dig og dine pårørende.

Hvad betyder Limited Care?

Limited Care betyder ”begrænset pleje”. Begrebet bruges om den behandling, du skal have, da du selv skal være en aktiv del i din dialysebehandling. Det betyder, at du bliver oplært i selv at gøre din dialysemaskine klar til behandling og til at varetage dialyseforløbet. Hvis du har en fistel, er det ikke en forudsætning for at være i Limited Care, at du selv lægger dine dialysenåle.

Behandlingen foregår som udgangspunkt på afdelingen, og der vil altid være en sygeplejerske til stede til at hjælpe dig.

Du får dit eget skab på afdelingen. Her kan du opbevare dit sengetøj, tøj og dine øvrige remedier, som du bruger under og mellem behandlingerne.

Billedet viser, apparatet til dialyse.

Om dialyseforløbet

Vi ønsker, at du får mulighed for at opnå størst mulig frihed og fleksibilitet til din dialysebehandling, så den passer ind i din hverdag. Vi vil også gerne give dig mulighed for at dialysere flere gange ugentlig, som kan medføre bedre behandling og større velvære.

Hvis du får lyst til at få behandlingen hjem, vil vi hjælpe og oplære dig til det (Hjemmedialyse).

Kontaktperson

Du vil blive tilknyttet en kontaktlæge og en kontaktsygeplejerske. Det vil være dem, du samarbejder med omkring din dialysebehandling.

Din kontaktsygeplejerske har det overordnede overblik og indsigt i din behandling, men du vil også møde afdelingens øvrige sygeplejersker, der vil hjælpe dig med din behandling.

Dialysetider

Afdelingen har åbent alle ugens dage, hvor du kan få behandling på enten et dag- eller aftenhold. Du vil få en fast plads, hvor du hurtigt vil lære din ”dialysekollega” at kende.

Vi tilbyder:

  • en afslappet atmosfære
  • mulighed for medindflydelse
  • oplæring til Limited Care
  • fleksibilitet i takt med, at din dialysefærdigheder udvikler sig
  • vejledning i sundhedsfremme, sygdom og behandling
  • rutinemæssig blodprøvekontrol og lægesamtale ca. hver 8 - 10 uge
  • dialyse i form af hæmodialyse (HD) og hæmodiafiltration (HDF)
  • mulighed for oplæring til Hjemmedialyse

Hygiejne i forbindelse med behandling

Når vi starter og slutter behandlingen, bruger vi briller og handsker, som beskyttelse af både dig og os. Vi vasker meget ofte hænder, og bruger håndsprit for at undgå smittespredning. Af samme grund beder vi dig spritte dine hænder før og efter dialysebehandling, samt vaske og spritte dine hænder efter toiletbesøg.

Du får udlevet din egen flaske med håndsprit, som du bør opbevare i dit skab mellem behandlingerne.

Du skal selv hente de remedier, du skal bruge til behandling, i depotrummet. Inden du går ud i depotet og henter remedierne, skal du ligeledes spritte hænder.

Hvis du har en A-V fistel, skal din fistelarm vaskes med sæbe under rindende vand inden du sætter dig klar til behandling.

Besøgstider

Vi har frie besøgstider, og dine pårørende er meget velkomne, når du er til behandling.

Transport til hospitalet

Du skal som hovedregel selv sørge for transport til din behandling på hospitalet. Kommer du i bil, får du udleveret et parkeringskort, der tillader ubegrænset parkering på hospitalets 3-timers parkeringspladser.

Udelukker din helbredstilstand transport med offentlige transportmidler, kan du enten blive kørt til og fra hospitalet eller få transportgodtgørelse, hvis din udgift overstiger 60 kr. Det er hospitalet, der vurderer, om du kan tilbydes transport.

Modtager du folke- eller førtidspension og kan køre med offentlige transportmidler, kan du få refunderet dine udgifter tur/retur, hvis de overstiger 25 kr. Udelukker din helbredstilstand transport med offentlige transportmidler, vil afdelingen sikre dig transport til/fra hospitalet.
 
Transporten kan kun ske mellem din folkeregisteradresse og hospitalet.

Påklædning under behandlingen

Der er mulighed for at låne en patientskjorte for at skåne dit eget tøj under behandlingen.

Mad og drikke under behandlingen

Inden du sætter dig klar til dialysestart, skal du selv hente drikkevarer og sandwich. Drikkevognen kommer desuden rundt en gang under behandlingen, hvor du tilbydes mad og drikke. Er du meget sulten, er det en god idé selv at medbringe madpakke til efter behandlingen.

Kostvejledning

Som dialysepatient er der forskellige forhold omkring din kost, der er vigtige, du er informeret om. Derfor bliver du som ny dialysepatient henvist til en snak med vores diætist. Diætvejledningen er individuel og tager udgangspunkt i dine vante kostvaner og aktuelle blodprøver. Hvis det ikke er dig, der almindeligvis står for madlavningen derhjemme, er det en god ide at tage en pårørende med.

Vægt

Det er vigtigt, at du vejer dig før og efter dialysebehandlingen. Når vi kender din vægt, er det muligt at beregne, hvor meget overskydende væske du eventuelt skal have fjernet under behandlingen.

Væskerestriktion

Når du starter i dialysebehandling, bliver urinudskillelsen som regel noget mindre. Derfor er det ofte nødvendigt, at du begrænser din væskeindtagelse og drikker mindre, end du er vant til. Er du i tvivl om, hvor meget du må drikke pr. døgn, kan du tale med sygeplejersken eller lægen om det.

Lægekonsultation

Hver 2-3. måned er der konsultation med lægen. Hvis du ønsker det, er det muligt at tale med lægen i enrum. Ved konsultationen vurderer lægen resultaterne af de blodprøver, der er taget en uge forinden. Lægen vurderer også, om din A-V fistel eller dit dialysekateter fungerer tilfredsstillende, ligesom lægen vurderer, hvor effektiv behandlingen virker på dig.

Det er en god ide løbende at skrive spørgsmål ned og medbringe listen med spørgsmål ved lægekonsultation. Så er du sikker på at få spurgt om det hele, når du taler med lægen.

Ved konsultationen skal du altid huske din medicinliste. Det er her, det er muligt at få fornyet recepter.

Imellem lægekonsultationerne vil det være muligt at blive tilset af en læge i dialyseafdelingen ved akutte problemer. Du må dog forvente, at der kan være ventetid.

Kontakt til din praktiserende læge

Din praktiserende læge fortsætter med at tage sig af dine helbredsmæssige problemer, der ikke har med selve dialysebehandlingen at gøre.

Din praktiserende læge modtager kopi af journalnotater, så dit behandlingsforløb er kendt af din læge. Ønsker du ikke denne videreformidling, skal du give personalet besked.

Adspredelse

Da dialysetiden godt kan føles lang, er det en god ide at medbringe læsestof. I afdelingen er der ugeblade og på hver stue, er der et TV.

Mobiltelefon og computer

Du må gerne benytte din mobiltelefon i afdelingen. Hvis du medbringer din egen computer, er det muligt at få adgang til hospitalets trådløse netværk.

Ferie/gæstedialyser

Hvis du skal holde ferie i Danmark, kan du få behandling på et af de danske dialysecentre under din ferie. Du kan selv ringe og aftale tid til dialyse-behandling på et af de danske dialysecentre. Er du i tvivl om noget, vil vi gerne være behjælpelige. Vi beder dig i så fald give os besked i god tid før en planlagte ferie.

Du har også mulighed for selv at arrangere udenlandsrejser. Dialyse i Europa er ofte dækket af det blå sundhedskort. I Sverige og Frankrig skal du dog selv betale en mindre del af udgiften til behandlingen. Nyreforeningen arrangerer 2-3 gange om året grupperejser til udlandet. Udgifter til dialysebehandling udenfor Europa dækkes ikke af Region Hovedstaden. Husk altid af få medicinsk forhåndstilsagn og tegne rejseforsikring, før du rejser til udlandet.

Redaktør