Velkommen til Led- og Knoglekirurgi, sengeafsnit 2

Vi har samlet nogle af de informationer, du kan få brug for, når du er indlagt på Led- og Knoglekirurgi, sengeafsnit 2.

Om afdelingen

På Afdeling for Led- og Knoglekirurgi behandler vi sygdomme i bevægeapparatet.

Vi behandler akutte skader som knoglebrud og ledskader, og vi foretager planlagte operationer, som at sætte kunstige led i ankel, knæ, hofte, skulder eller albue. 

På Led og knoglekirurgi, Sengeafsnit 2 behandler vi patienter med hoftebrud og andre akutte lidelser i led og knogler.

Kontaktlæge

På sengeafsnittet har vi en kontaktlægeordning. Det betyder, at alle patienter får tildelt en kontaktlæge. Din kontaktlæge har ansvaret for din behandling, mens du er indlagt, så dit forløb bliver koordineret og gennemført så effektivt som muligt.

Din kontaktlæge er:

Kontaktlæge: __________________________

Spørgsmål og samtaler

Hvis du har spørgsmål, kan du altid henvende dig til plejepersonalet på afdelingen.

Mellem kl. 15.00 og 16.00 kan det dog være vanskeligt, da der er vagtskifte for personalet. Vi har samlet nogle af de informationer, du kan få brug for, når du er indlagt på Led- og Knoglekirurgi, sengeafsnit 2.

Ønsker du yderligere oplysninger eller en uddybende samtale, kan du kontakte plejepersonalet og bede om:

  • En lægesamtale
  • En uddybende samtale med dine kontaktpersoner

Det kan være en god idé at have en pårørende med til samtaler. Det vil desuden være en fordel, hvis du vælger en enkelt pårørende som bindeled til afdelingen.

Ønsker du ikke, at pårørende får oplysninger om dit behandlingsforløb, skal du give besked til plejepersonalet.

Når du bliver indlagt

Velkomst:

Når du møder på afdelingen, bliver du budt velkommen af personalet. Du kommer til at møde mange forskellige personer, fx plejepersonale, læger og bioanalytikere. Hvis vi vurderer, at du har behov for genoptræning eller hjælpemidler, møder du også hospitalets fysio- eller ergoterapeuter.

Indlæggelsessamtale:

Vi holder en indlæggelsessamtale med dig, hvor vi taler om årsagen til, at du er blevet indlagt. Vi taler også om den medicin, du plejer at tage, dit daglige funktionsniveau og meget mere. Alt personale på hospitalet har tavshedspligt.

Identifikationsarmbånd:

Du får et identifikationsarmbånd om håndleddet med dit navn, dit cpr-nummer og oplysninger om, hvor du er indlagt. Det er vigtigt, at du beholder armbåndet på under hele indlæggelsen.

Mens du er indlagt

Ventetid:

Vi forsøger at undgå ventetid til undersøgelser og operationer. Desværre opstår der af og til situationer, der betyder, at vi må udsætte den planlagte behandling. Det kan fx være, hvis du har andre sygdomme, der skal tages hensyn til. Det kan også være på grund af andre akutte patienter med mere alvorlige eller livstruende sygdomme.

Hvis du skal opereres, og din operation bliver udsat, kan du risikere at faste forgæves. Så længe vi har mulighed for at nå din operation, skal du være fastende. Træffer vi en beslutning om, at vi ikke kan nå din operation, ophæver vi din faste med det samme. Du kan være sikker på, at vi ikke udskyder din operation, hvis det betyder, at dit almene helbred forringes, eller at prognosen for din bedring og funktion forværres. Personalet holder dig løbende informeret.

Operation:

Når du skal opereres, skal du normalt faste i 6 timer før operationen, men du må gerne drikke vand eller saft indtil 2 timer før. Når alt er klar til operationen, bliver du kørt til operationsgangen. Her møder du narkose- og operationspersonalet, der sikrer sig, at alt er i orden inden operationen. Herefter bliver du bedøvet og opereret.

Efter operationen bliver du kørt til opvågning. Hvis du har været i lokalbedøvelse, bliver du kørt direkte tilbage til sengeafsnittet.

Stuegang:

Ved stuegang bliver du inddraget i din behandling. Vi ønsker med stuegangen at give dig mulighed for at være med til at planlægge din videre behandling og din udskrivelse sammen med en læge og sygeplejerske. En læge vurderer hver dag dit behandlingsforløb sammen med plejepersonalet. Ved behov – hvis der f.eks. er ændringer i den plan for din behandling, I sammen har lagt – kommer lægen på stuegang på din stue. Her kan du tale med lægen om undersøgelsesresultater, operation og planen for din videre behandling, samt få svar på spørgsmål om din sygdom.

Stuegangen foregår så vidt muligt på hverdage mellem kl. 9 og 12. Efter det tidsrum samt i weekenden foretager vi ’behovsstuegang’. Ved behovsstuegang er det kun de akutte problemstillinger, der bliver drøftet med lægen.

Pårørende er velkomne:

Du er velkommen til at have pårørende med til din stuegang, men vi kan desværre ikke arrangere et specifikt tidspunkt, da vi er en akutafdeling og derfor ikke altid kan planlægge arbejdsopgaverne.

Dine pårørende er altid velkomne til at være til stede i stuegangstidsrummet (mellem kl. 9 og 12 i hverdagene). Hvis dine pårørende gerne vil deltage i stuegangen, gør vi, hvad vi kan, for at ventetiden ikke bliver for lang. I nogle tilfælde kan lægen ringe til dine pårørende under stuegangen, hvis de ikke har mulighed for at være til stede.

Genoptræning:

Hvis det vurderes relevant, laver afdelingens fysioterapeuter, i samarbejde med dig og afdelingens øvrige personale, en genoptræningsplan, som du får med ved udskrivelsen.

Smertebehandling

En god smertebehandling er en forudsætning for, at du kommer godt og hurtigt igennem dit behandlingsforløb. 

Vi spørger ind til dine smerter flere gange om dagen. Vi spørger både ind til, hvor du har ondt, hvor stærke dine smerter er, og om du har haft virkning af den smertestillende medicin, vi giver dig. 

NRS:

Når vi spørger, bruger vi for det meste en skala til smertescoring, der hedder NRS. Når vi bruger NRS, hver gang vi spørger dig om dine smerter, har vi mulighed for at følge udviklingen af dine smerter, og planlægge den rette smertebehandling til dig.

NRS er en talskala, hvor du bliver bedt om at angive intensiteten af dine smerter fra 0 til 10. Ved 0 har du ingen smerter, og 10 er de værst tænkelige smerter.

Det er vigtigt at du fortæller os, hvis du har smerter, så vi kan smertestille dig bedst muligt. Ofte kan du ikke gøres helt smertefri, men vi kan sammen finde et acceptabelt niveau for dine smerter, hvor vi samtidig tager hensyn til risikoen for bivirkninger af medicinen.

Praktiske oplysninger

Spisetider og kost:


Hver dag får du tilbudt tre hovedmåltider:

  • Morgenmad ca. kl. 08.00
  • Frokost ca. kl. 12.00
  • Aftensmad ca. kl. 17.30

Hertil kommer mellemmåltider eftermiddag og aften.

Besøgstider:

Dine pårørende er altid velkomne til at besøge dig på Sengeafsnit 2, hvor der ikke er faste besøgstider. Hvis der er aktiviteter på sengestuen med andre patienter, kan besøgende blive bedt om at forlade stuen. Vi beder jer respektere, hvis andre patienter har behov for hvile. Spørg personalet, hvis du er i tvivl om noget angående besøg.

Kontakt

Der er vagtskifte for afdelingens personale mellem kl. 15.00 og 16.00. Henvendelser i det tidsrum bør derfor så vidt muligt undgås, da vagtpersonalet har behov for at læse rapport på afdelingens patienter for at kunne besvare eventuelle spørgsmål.

Hvis der er meget travlt på afdelingen, kan dine pårørende blive bedt om at lægge et telefonnummer, og så vil personalet ringe tilbage til dem.

Isolation:

Hvis du har eller får en infektion under din indlæggelse, kan det være nødvendigt at isolere dig for at undgå at udsætte andre patienter for smittefare. Isolation betyder ikke nødvendigvis, at der skal være lukket helt af ind til din stue. I visse tilfælde må døren gerne stå åben. Det afhænger helt af, hvilken type infektion du har, og hvordan den smitter.

Du og dine pårørende er velkomne til at spørge personalet, hvis der er noget, I er i tvivl om med hensyn til isolation og smittefare.

Rygning:

Hospitalet er røgfrit område. Hvis du er operationspatient, opfordrer vi dig til ikke at ryge. Med et rygestop opnår du optimal sårheling. Sårhelingen nedsættes betydeligt, når du ryger, og risikoen for sårinfektion øges. Du kan evt. få udleveret nikotintyggegummi, nikotinplaster eller lignende af personalet.

TV, radio og trådløst netværk:

Du kan se TV i opholdsstuen og på de fleste sengestuer. Vi beder dig respektere dine medpatienter, hvis du ser fjernsyn på stuen, og afstemmer forventninger til lydstyrke og hviletider sammen. Du har også mulighed for at koble dig op på det trådløse netværk. Åbn din internetbrowser og vælg RegionH’s gæstenet. Følg anvisningerne på skærmen. Hvis du har brug for hjælp til at komme på internettet, hjælper personalet dig gerne.

Mobiltelefon:

Det er tilladt at bruge mobiltelefon. Når du opholder dig på sengestuen, bør du holde mobiltelefonen lydløs, så du ikke forstyrrer andre patienter.

Påklædning:

Når du forlader din sengestue, skal du gerne have eget tøj, morgenkåbe eller træningstøj på.

Penge og værdigenstande:

Du har selv ansvaret for de penge og værdigenstande, du medbringer på stuen. Vi anbefaler, at du snarest efter indlæggelsen får en pårørende til at tage dine værdigenstande med hjem, eller at du låser dem inde i det skab, du har fået tildelt på stuen. Mister eller glemmer du nogle af dine ting, kan du henvende dig til plejepersonalet eller i receptionen.

Når du skal udskrives

Udskrivningssamtale:

Inden du bliver udskrevet, orienterer vi dig om resultaterne af de undersøgelser og den behandling, du har fået, samt om eventuel videre behandling. Du får samtidig at vide, om du skal tage specielle hensyn til dit helbred.

Udlån af hjælpemidler:

Hvis vi vurderer, at du har behov for hjælpemidler, såsom kørestol, albuestokke, gangbuk, badebænk eller andet, kan du midlertidigt låne hjælpemidlerne af hospitalet. Du skal så vidt muligt selv sørge for, at hjælpemidlerne bliver bragt til dit hjem og leveret tilbage, når du ikke har brug for dem længere.

Når du er hjemme igen

Kontrol og efterbehandling:

Personalet aftaler med dig, om kontrol, efterbehandling og genoptræning skal foregå hos din egen læge eller i Led- og Knoglekirurgi, klinik 1. Almindelig genoptræning foregår som hovedregel i din hjemkommune. Specialtræning foregår på hospitalet.

Transport:

Som udgangspunkt skal du selv sørge for transporten til og fra efterbehandling. Hvis lægen vurderer, at du af helbredsmæssige grunde ikke er i stand til at benytte offentlige transportmidler, sørger hospitalet for liggende eller siddende transport og betaler for transporten.

Hvis du er i tvivl om dine muligheder for fri transport, kan du spørge en læge, sygeplejerske eller hospitalets patientvejleder på telefon 38 68 40 16.

Hjælp i hjemmet:

Der kan være forhold, der gør, at du ikke kan klare dig hjemme uden hjælp. Du kan eksempelvis have behov for hjemmehjælp eller hjemmesygepleje. Der kan også være tale om, at din bolig skal ændres på nogle punkter.

I enkelte tilfælde kan det endda være nødvendigt at finde en anden bolig, før du kan udskrives forsvarligt. Hvis du har brug for hjælp efter udskrivelsen, taler vi sammen om det. Hvis du ønsker det, kontakter vi social- og sundhedsforvaltningen i din kommune. Sammen med dig finder vi frem til den bedst mulige løsning. Da det er kommunen, der sørger for den pågældende hjælp, er det kommunen, der afgør den endelige form for hjælp.

Redaktør