Nyredonerers rettigheder

Patientinformation om donorers ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, transportudgifter m.v

Denne patientinformation henvender sig især til dig, der overvejer eller har besluttet at ville undersøges som mulig donor til en af dine pårørende.

Hvem er omfattet af erstatningsordningen?

Erstatningsordningen omfatter:

 • Alle personer der afgiver en nyre til en pårørende.
 • Alle personer, der gennemgår de nødvendige forundersøgelser, som skal afgøre, om man er egnet som donor.

Det betyder, at du kan få erstatning, selv om du ikke findes egnet som donor.

Hvem betaler udgifterne?

Staten (Ministeriet for sundhed og forebyggelse) afholder alle udgifterne til erstatningsordningen. Hospitalet betaler i første omgang erstatningen. Ministeriet refunderer herefter beløbet.

Skal man sygemelde sig, afspadsere eller tage ferie under fraværet?

Du skal ikke sygemelde dig, afspadsere eller tage ferie. Tal med din arbejdsgiver om at få fri til ambulante undersøgelser, indlæggelse og i rekreationsperioden. Fortæl om erstatningsordningen, og vis eventuelt dette informationsmateriale. Er du arbejdsløs og modtager dagpenge, eller modtager du kontanthjælp fra kommunen, gælder de samme muligheder.

Hvad kan man få erstattet?

Tabt arbejdsfortjeneste- transport- og evt. andre udgifter.

Tabt arbejdsfortjeneste

Er du lønmodtager, og udbetaler arbejdsgiveren ikke løn i den periode, du er uarbejdsdygtig, skal du have erstatningsbeløbet (løn inkl. feriepenge) udbetalt af Staten. Vær opmærksom på, at beløbet beskattes som B-indkomst.

Du skal sende en dokumentation fra arbejdsgiveren, som oplyser:

 • Dit navn, adresse og cpr.nr.
 • Arbejdsgivers navn, adresse og SE nr.
 • Refusionsperiode.
 • Totale bruttobeløb inkl. feriepenge, der skal refunderes.
 • Bankkonto nr./ girokonto nr., hvortil pengene skal overføres.
 • Kopi af lønsedler fra de sidste 3 måneder.

Er du lønmodtager og ansat i Staten, vil du få fuld løn i den periode, hvor du er uarbejdsdygtig. Her er ingen refusionsordning til arbejdsgiveren (Staten).

Er du selvstændig erhvervsdrivende beregnes den tabte arbejdsfortjeneste ud fra din sidste årsopgørelse (årsregnskab eller lignende). Du kan eventuelt supplere med oplysninger om senere indtægtsstigninger eller nedgange.

Du skal sende en dokumentation, som oplyser:

 • Dit navn, adresse og cpr. nr.
 • Antal fraværsdage/måneder.
 • Total bruttobeløb for erstatningens størrelse (tabt arbejdsfortjeneste).
 • Sidste årsopgørelse (årsregnskab eller lignende). Dokumentationen underskrives af revisor eller revisionsfirma.
 • Bankkonto nr./ girokonto nr., hvortil pengene kan overføres. 
 • Er du arbejdsløs og får dagpenge eller kontanthjælp fra kommunen, skal disse ydelser ikke udbetales i den periode, du er uarbejdsdygtig. Staten skal udbetale et erstatningsbeløb. Vær opmærksom på, at beløbet beskattes som B-indkomst. Du skal sende en dokumentation fra din arbejdsløshedskasse eller kommune, som oplyser:
 • Dit navn, adresse og cpr. nr.
 • Fraværsperioden (dage/måneder)
 • Dagpenge- eller kontanthjælpssatsen (dvs. hvilket totalt bruttobeløb du er berettiget til i dagpenge eller kontanthjælp pr uge/måned).
 • Bankkonto nr./ girokonto nr., hvortil pengene overføres.

Transportudgifter

Udgifter i forbindelse med kørsel fra hjemmet og til hospitalet og retur kan du få dækket. Det gælder til ambulante undersøgelser, i forbindelse med indlæggelse og til ambulant kontrol efter en transplantation. Du skal sende rejseudgiftsbilag (flybillet, togbillet, færgebillet og busbillet). Ved kørsel i egen bil sender du en opgørelse over det antal kilometer, du har kørt, og datoerne for kørslen. Køreseddel til udfyldelse kan rekvireres i Nyresygdomme, klinik 1.

Andre udgifter

I ganske særlige tilfælde kan andre udgifter dækkes. Udgifterne skal have forbindelse med transplantationene eller forundersøgelsen, f.eks. til hjemmehjælp eller børnepasning (lægelig vurdering). Husk at få dokumentation for udgifterne, hvis det bliver besluttet, at du skal have hjælpen.

Hvordan søger man om erstatning?

Dokumentation for tabt arbejdsfortjeneste og transportudgifter skal sendes eller afleveres til Nyresygdomme, Klinik 1.

Dokumentationen bliver herefter sendt til regnskabskontoret, der udregner erstatningsbeløbets størrelse. Beløbet bliver sendt til dig eller din arbejdsgiver. Vær opmærksom på at få sendt din dokumentation i god tid. Hvis hospitalet f.eks. skal udbetale et erstatningsbeløb i stedet for arbejdsløshedsdagpenge, er dette vigtigt, for at du kan få pengene rettidigt. Der er ikke mulighed for at få udbetalt erstatningen forud.

Kan donors ægtefælle få refunderet udgifter?

Vælger din ægtefælle f.eks. at tage fri fra arbejde for at følge dig til forundersøgelse eller indlæggelse, bliver tabt arbejdsfortjeneste og evt. transportudgifter ikke refunderet.

Hvilken form for erstatning kan udbetales til donor, hvis pågældende bor i udlandet?

Når du er donor og bor i udlandet, refunderer staten transportudgifter til og fra bopælslandet samt eventuelt tabt arbejdsfortjeneste. Nødvendig dokumentation skal være tilstede. Staten refunderer ikke udgifter til ophold og forplejning uden for hospitalet.

Kontakt til socialrådgiver

Du har mulighed for at tale med en socialrådgiver, når du er færdig udredt fra Herlev Hospitals side og sendes ind til de sidste forundersøgelser på Rigshospitalet.

Redaktør