Barselsorlov og økonomisk hjælp til anden orlov

Barselslovens muligheder for økonomisk hjælp til forældre til et for tidligt født barn og i det hele taget i forbindelse med pasning af et alvorligt sygt/ indlagt barn.

Barsel

De generelle barselsregler gælder også, når man får et for tidligt født barn. Oftest vil moren være berettiget til barselsorlov og dermed sikret orlov under og efter barnets indlæggelse. Barselsorloven kan blive forlænget med det antal dage, som barnet er indlagt - dog max 3 måneder.

Forlængelsen sker ved, at du som mor får udleveret et brev fra Behandling af Nyfødte, sengeafsnit 1 med oplysning om jeres indlæggelse og udskrivelse. Dette brev sender du til Udbetaling Danmark som dokumentation for indlæggelsen. 

Som far har du mulighed for at tage 14 dages fædreorlov i forbindelse med barnets fødsel. Fædreorloven kan ikke forlænges ligesom moderens orlov kan. Til gengæld har du som far mulighed for at søge om barselsdagpenge. 

Med hensyn til de generelle barselsregler skal i være opmærksomme på, at I kan have yderligerere rettigheder efter jeres overenskomst.

Ansøgning om dagpenge ved pasning af alvorligt sygt / indlagt barn efter Barselslovens § 26

Indlagt på Behandling af Nyfødte, sengeafsnit 1

Hvis barnet forventes at være indlagt mere end 12 dage på Behandling af Nyfødte, sengeafsnit 1, og der er behov for, at far også er til stede, kan du som far søge barselsdagpenge. Dette gælder også selvom moren modtager barselsdagpenge til det samme barn.

Indlagt på Børn og Unge, sengeafsnit 1 eller 2

Når dit barn er syg og indlagt på andre afdelinger på hospitalet, og lægen skønner, at sygdommen fra start varer minimum 12 dage, har du mulighed for at ansøge om dagpenge jf. Barselslovens § 26. Det kræver, at du nedsætter din arbejdstid eller helt ophører med at arbejde, mens dit barn er syg.

Der er følgende betingelser for at kunne modtage barselsdagpenge:

  • Barnets sygdom kræver indlæggelse på hospital i 12 dag eller mere.Hvis du er enlig forsørger, stilles der ikke samme krav til varigheden af sygeperioden. Hvis lægerne skønner det forsvarligt, at barnet under sygdomsforløbet helt eller delvist bliver behandlet eller plejet hjemme, tæller disse dage med i den samlede varighed af sygdommen.
  • Man opfylder dagpengelovens beskæftigelseskrav (de samme som ved egen sygdom).
  • Arbejdsgiver accepterer orloven.

Det er ikke en lovbaseret ret, at man i forbindelse med pasning af alvorligt sygt/ indlagt barn kan tage fri fra sit arbejde eller fritstilles fra at stå til rådighed. Derfor bør du først og fremmest tage kontakt til din arbejdsgiver eller A-kasse med henblik på at lave en aftale om orlov. Ansøgning om dagpenge under orlov behandles af Udbetaling Danmark. 

Din arbejdsgiver eller fagforening kan oplyse dig om, hvorvidt du ifølge din overenskomst er berettiget til at få din sædvanlige løn i stedet for dagpenge i dele af eller i hele orlovsperioden. Er det tilfældet, vil din arbejdsplads modtage et beløb svarende til barselsdagpengene fra Udbetaling Danmark. 

De fleste offentlige ansatte er omfattet af ”Aftale om fravær af familiemæssige årsager”.

  • Er du i arbejde, søger din arbejdsgiver for dig via Digital signatur/ NemRefusion. Arbejdsgiver sender ansøgning samt relevante oplysninger om arbejdsforhold mv. til Udbetaling Danmark. 
  • Er du ikke i arbejde, skal du kontakte din A-kasse, der sender oplysninger om dagpengeret og fravær til Udbetaling Danmark.

Efterfølgende vil du blive kontaktet af Udbetaling Danmark, der anmoder om dokumentation for, at dit barn har været indlagt eller har fået behandling/ pleje i hjemmet. Dokumentation for indlæggelsesperioden og sygdom kan du få udleveret i det sengafsnit, du har været tilknyttet.

Barselsdagpenge er skattepligtig indkomst.

Ansøgningsfrist

OBS! Fristen for at ansøge om barselsdagpenge er senest 8 uger efter første fraværsdag. Der kan højst ydes dagpenge i 52 uger inden for de forudgående 18 kalendermåneder.

Er du selvstændig, skal du anmode om dagpenge på samme måde. Det er som selvstændig en betingelse, at din arbejdstid er nedsat med mindst halvdelen. Dagpengene bliver udbetalt fra 1. fraværsdag, selvom du ikke er frivilligt forsikret.

Kontakt

Du kan søge råd og vejledning hos Udbetaling Danmark: link til borger.dk/om-borger-dk/udbetaling-danmark

Udbetaling Danmark
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød
Tlf. 70 12 80 64 (direkte nummer til ”Barselsdagpenge”)

Love og paragraffer

  • Barselsreglerne er beskrevet i ”Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel”, populært kaldet ”Barselsloven”.
  • Barselslovens § 14 + § 7 stk. 3 omhandler forældres mulighed for forlængelse af barselsorloven i forbindelse med barnets indlæggelse.
  • Barselslovens § 26 omhandler retten til dagpenge ved pasning af alvorligt sygt barn / barn indlagt mere end 12 dage.
  • Barselslovens § 27 og § 28 omhandler kravene om beskæftigelse.
  • Barselslovens § 31 omhandler fristen for anmodning om dagpenge.
Redaktør