Avonex®, behandling med (Interferon-beta-1a)

Denne patientinformation beskriver kort anvendelsen af Avonex. Avonex er en af de ældsteforebyggende behandlinger, som vi kan tilbyde. Der kan forekomme en del bivirkninger. Til gengæld er der stort set ingen alvorlige bivirkninger.

Hvem kan tilbydes behandling?

Avonex er en såkaldt 1. linje-behandling til attakvis multipel sklerose (RRMS), der har været anvendt siden 1997. Behandlingen kan også anvendes til patienter med CIS (clinically isolated syndrome). Det vil sige patienter, der kun har haft ét attak, uden der kan påvises spredning i tid på MR og/eller påvisning af såkaldte oligoklonale bånd i cerebrospinalvæsken.

Hvordan virker Avonex?

Ved multipel sklereose (MS) angriber immunsystemet fejlagtigt hjernen og rygmarven, hvor betændelsesreaktioner beskadiger nervefibre og deres isolerende fedtlag (myelin). Avonex dæmper disse betændelsesreaktioner. Derved nedsættes antallet af sygdomsangreb (attakker) på hjernen og rygmarven med omkring 30 %, attakkernes sværhedsgrad mindskes og udviklingen af varige symptomer reduceres.

Derimod kan Avonex hverken standse eller helbrede MS, og allerede erhvervede, kroniske symptomer bedres ikke af behandlingen. Avonex kan nedsætte risikoen for at overgå fra CIS til MS med op mod 50 %.

Dosering

Avonex 30 mikrogram indsprøjtes i en muskel 1 gang om ugen (lårene). Du vil blive oplært i selv at foretage indsprøjtningerne. Kun meget sjældent bliver der brug for, at en hjemmesygeplejerske skal foretage injektionerne.

Peg-interferonbeta-1a eller Plegridy er baseret på Avonex og kan forsøges, hvis du har mange bivirkninger til Avonex, da det kun skal tages hver 14. dag, men fordelen ved dette opvejes hos en del patienter, ved at bivirkningerne til gengæld bliver kraftigere.

Bivirkninger

De fleste patienter, der behandles med Avonex, får bivirkninger i starten. Hyppigst ses irritation, rødme og eventuelt smerte på injektionsstederne.

Hos de fleste patienter aftager eller svinder disse gener i løbet af de første ugers behandling. Omtrent halvdelen af patienterne får influenzalignende symptomer efter hver indsprøjtning (feber, muskelsmerter og almen utilpashed). Symptomerne varer timer og kan lindres af for eksempel Pamol og Ipren. Disse bivirkninger ses oftest i starten af behandlingen, men kan også ses efter års behandling og kan være så kraftige eller langvarige at behandlingen må ophøre. 

Sjældnere bivirkninger er menstruationsforstyrrelser, ængstelse og følelsesmæssige svingninger. Behandlingen bør ikke anvendes, hvis du tidligere har haft alvorlige depressioner. 

Du må ikke have dårlig lever- eller nyrefunktion og har du svær eller dårligt kontrolleret epilepsi, skal du fortælle lægen det, da Avonex kan påvirke omsætningen af visse antiepileptiske midler i leveren. 

Der kan (omend yderst sjældent) ses påvirkning af knoglemarven, leverfunktionen eller stofskiftehormonerne, og du skal derfor have taget blodprøver regelmæssigt under behandlingen.

Alvorlige bivirkninger

Alvorlige bivirkninger ses ikke ved brugen af Avonex. Dette er en af fordelene ved denne behandling, der har været anvendt i over 20 år. Der er ingen risiko for alvorlige, sjældne infektioner -

Avonex fører ligefrem til en lavere risiko for visse kræftformer. Brugen er imidlertid kraftigt dalende, da der i dag findes en række behandlinger, der både er mere effektive, har færre bivirkninger og er meget lettere at tage.

Vaccination

Infektioner øger risikoen for nye attakker ved MS. Vaccination kan derfor være en god ide. Inaktiverede vacciner er generelt sikre, også ved brug af forebyggende MS-behandlinger, herunder Avonex.

Du må gerne blive vaccineret mod Influenza, men levende svækkede vacciner frarådes derimod generelt. Du bør ikke blive vaccineret under et MS-attak (vent 4-6 uger).

Graviditet og amning

Behandling med Avonex giver ikke væsentlig risiko for fosterskader, men giver muligvis en øget risiko for tidlige aborter og en let nedsat fødselsvægt. Behandlingen bør ikke gives under graviditet og skulle du blive gravid under behandlingen med Avonex, skal denne ophøre og du skal orientere os om din graviditet. Avonex må ikke gives til kvinder, der ammer.

Før start af behandling

Der skal tages blodprøver og foretages lægeundersøgelse, før du kan starte behandling med Avonex. Når det er besluttet, at du skal starte på Avonex, får du en tid hos en sygeplejerske, som vil give dig grundig information i brugen af Avonex og oplære dig i at stikke dig selv. 

Du må ikke lide af alvorlig depression eller have svært nedsat leverfunktion.

Skift fra anden forebyggende behandling

Der kan skiftes til Avonex allerede en uge efter ophør med Gilenya. Der skal foreligge normale leukocytter og blod-tælling før ethvert behandlingsskifte fra Tysabri. Avonex kan gives 4 uger efter sidste infusion med Tysabri. 

Der kan behandles med Avonex efter Mavenclad, hvis der er normale hvide blodlegemer. Efter Ocrevusbehandling går der lang tid før B-lymfocytterne er tilbage i normalt niveau (over 2 år). 

Der bør tages højde for eventuelle overlappende virkninger, hvis der skal startes anden forebyggende behandling efter ophør med Ocrevus. Dette gælder også Avonex og eventuel behandling efter Ocrevus vil blive drøftet på MS-teamkonference.

Skift til anden forebyggende behandling

Kommer der attakker, mens du er på Avonexbehandling, bør du skifte til en mere effektiv behandling. Der er ikke behov for pauser (washout) før behandlingsskifte til andre behandlinger fra Avonex. Det vil sige, at der kan skiftes til andre forebyggende behandlinger umiddelbart efter sidste sprøjte, hvis lægen finder grund til det.

Anden årsag til at stoppe behandling

En del af patienterne i behandling med Avonex danner antistoffer mod behandlingen. Disse antistoffer kan ophæve virkningen af behandlingen. Påvisning af antistoffer mod behandlingen vil oftest føre til behandlingsophør, da der i dag findes mange alternative behandlingsmuligheder.

NAb måles efter 6, 12, 18 og 24 måneder. Får du pludselig aktivitet på MR-skanning efter mange års ro i sygdommen, eller forsvinder dine bivirkninger efter mange års behandling med Avonex, så vil lægen overveje at måle antistofferne igen, da manglende effekt eller fravær af bivirkninger kan skyldes dannelse af antistoffer. Behandlingen bør ophøre ved 2 på hinanden følgende målinger af NAbs med høj titer (>100). 

Andre årsager til at ophøre med Avonex er vedvarende leverpåvirkning (gentagne målinger) med leverenzymet ALAT forhøjet til mere end 3 x øvre normalgrænse. Gentagne målinger af EDSS > 7 over mere end ½ år vil også føre til ophør eller pause i behandlingen.

Efterfølgende kontroller

Kontroller hos sygeplejersken foregår efter 1 måned og derefter hver 3. måned. Sygeplejersken spørger til bivirkninger og symptomer, måler blodtryk og sørger for bestilling af blodprøver og udleverer medicinen. 

Du skal ses af en læge efter 3 og 6 måneders behandling, og herefter hvert halve år. Ved mistanke om attak eller uventede symptomer bedes du kontakte sklerosesygeplejersken telefonisk, så der kan aftales tid til vurdering i klinikken. 

Der vil som regel blive bestilt en MR-skanning 3 måneder efter du er startet på behandling. Herefter én gang årligt, så effekten af behandlingen kan følges.

Redaktør