Personaleinfo om coronavirus til ansatte i Region Hovedstaden

Opdateret 30/5 med ny info om indrejse fra udlandet

Information på denne side gælder ansatte på:

 • Hospitaler i Region Hovedstaden
 • Steno Diabetes Center Copenhagen
 • Region Hovedstadens Akutberedskab
 • Region Hovedstadens Apotek
 • Den Sociale Virksomhed
 • Koncerncentrene

Ansættelsesforhold


Coronatest af personale (opdateret 22/4 kl. 14)

Find info om test af personale i Region Hovedstaden:

Coronatest af personale
Mistanke om COVID-19 (opdateret 18/5)

Der kommer løbende nyt fra bl.a. Sundhedsstyrelsen, som Center for HR og Uddannelse orienterer sig i og på den baggrund opdaterer regionens egne meldinger.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer:

Håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet - 14.05.20

Personale og arbejdsgivers ansvar for at hindre smittespredning med COVID-19 - 06.04.20

Smitteopsporing af nære kontakter

 • Ledere skal sikre, at medarbejdere med tegn på mulig COVID-19 ikke møder på arbejde og risikerer at smitte patienter med COVID-19.
 • Lederen har pligt til øjeblikkeligt at sende medarbejdere hjem fra arbejde, hvis de udviser tegn på luftvejsinfektion eller andre symptomer, der kan give mistanke om COVID-19.
 • Medarbejdere skal informeres om forholdsregler for personale samt hvilke foranstaltninger, de kan tage i forhold til at skærme sig mod smitte. Information håndteres både lokalt og kan tilgås via intranet, RegionH.dk, Sundhedsstyrelsens hjemmeside (SST.dk) og coronasmitte.dk.
 • Som medarbejder skal du være særligt opmærksom på symptomer, der kan give mistanke om COVID-19. Typiske symptomer er feber, hoste, åndenød, muskel/ledsmerter, træthed og hovedpine, men også lette forkølelsessymptomer. Se i øvrigt den til enhver tid gældende udgave af Håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet
 • Hvis du har haft nær kontakt til personer med bekræftet COVID-19 bør du testes. Se nærmere i Sundhedsstyrelsens retningslinjer for smitteopsporing af nære kontakter
 • Ved lette luftvejssymptomer, der kan give mistanke om COVID-19, må du ikke møde på arbejde, og opstår symptomer efter fremmøde skal du øjeblikkeligt forlade arbejdet.  
 • Har du symptomer på COVID-19, skal du opholde dig i dit eget hjem, indtil du har været symptomfri i 48 timer. Du kan eventuelt kontakte din leder til vurdering og evt. test for COVID-19 med henblik på hurtig raskmelding.
 • Hvis du tilser patienter i ekstrem høj risiko for at udvikle alvorligt forløb som følge af COVID-19 infektion skal du ud fra et forsigtighedsprincip have foretaget testning igen 48 timer efter symptomophør, og hvis denne er negativ, skal der foretages fornyet test igen efter yderligere 24 timer. Hvis denne test også er negativ, kan du genoptage dit arbejde. Du vil eventuelt blive omplaceret til et mindre følsomt arbejdsområde fra det tidspunkt, hvor du har været symptomfri i 48 timer, og indtil der foreligger 2 x negative test.
 • Har du ingen symptomer eller kun banale symptomer, som ikke er forenelige med COVID-19, kan du gå på arbejde som normalt.
 • Hvis du testes positiv for COVID-19, men ikke har symptomer, skal du iværksætte selvinitieret isolation i 7 dage efter positiv test. Hvis du i forløbet får symptomer, gælder den sædvanlige praksis med at blive i isolation indtil 48 timer efter symptomophør.
 • Hvis du testes positiv for COVID-19 og har symptomer, skal du blive i isolation, indtil du er rask og indtil 48 timer efter symptomophør.

Hvis du er testet positiv for COVID-19 eller har symptomer herpå, er du forpligtet til at orientere din leder om det, så der kan søges sygedagpengerefusion fra 1. sygedag.
Indrejser fra udlandet (opdateret 30/5 2020)

Hvis du bor uden for Danmarks grænser

Bortset fra Norge, Tyskland og Island er de danske grænser lukket indtil 31. august 2020. Det betyder, at kun danskere samt udlændinge med et anerkendelsesværdigt formål kan komme ind i landet. Et anerkendelsesværdigt formål er fx, hvis man arbejder i Danmark. 

For jer udenlandske medarbejdere i Region Hovedstaden med bopæl i udlandet – fx i Sverige – betyder dette, at I ved grænsen til Danmark skal kunne vise, at I har et anerkendelsesværdigt formål med indrejsen.

Region Hovedstaden har 14. marts 2020 sendt et brev med dokumentation for din ansættelse i regionen via eBoks (alternativt til din arbejdsmail, hvis du ikke er tilmeldt digital post). Brevet kan vises ved den danske grænse som dokumentation for, at du har et anerkendelsesværdigt formål med indrejsen.

Hvis du kommer hjem fra udlandsrejse

På grund af risikoen for smitte med coronavirus fraråder Udenrigsministeriet i øjeblikket alle ikke-nødvendige rejser til udlandet. Fra 15. juni 2020 er der dog åbnet for rejser til Norge, Tyskland og Island, hvis man undgår byområder med over 750.000 indbyggere og i øvrigt overholder Udenrigsministeriets særlige rejseråd til en tid med COVID-19.

Sundhedsstyrelsen opfordrer kraftigt til, at man holder sig hjemme i 14 dage, hvis man kommer hjem fra udlandet. Dette gælder fra 15. juni 2020 ikke ved indrejse fra Norge, Tyskland og Island.  

Som medarbejder i sundhedssektoren, der varetager kritiske funktioner, kan du tage kontakt til din leder med henblik på aftale om vilkår for tilbagevenden til arbejde samt en konkret og individuel vurdering af, om du kan påbegynde arbejdet umiddelbart efter hjemkomst.

I regionen vil vi i den konkrete vurdering lægge os op ad den måde, vi håndterer situationer, hvor en medarbejder har haft nær kontakt med en patient med bekræftet COVID-19 – fx ved ikke at benytte værnemidlerne på de foreskrevne måder. Det vil bl.a. sige, at ledere og medarbejdere skal have øget opmærksomhed på symptomer på COVID-19.

Medarbejdere, der på trods af Udenrigsministeriets krav/anbefaling er rejst privat til udlandet og efterfølgende må blive hjemme i 14 dage uden mulighed for at arbejde, vil ikke oppebære løn i denne periode. Medarbejderen kan efter konkret aftale med arbejdspladsen afvikle ferie, afspadsering eller lignende i denne periode. Efter en konkret vurdering kan der være tale om misligholdelse af ansættelsesforholdet. 
Hjemsendelse

Regeringen har meldt ud, at alle offentligt ansatte skal blive hjemme, medmindre de varetager en kritisk funktion. Alle hospitaler, virksomheder og centre afklarer løbende hvilke medarbejdere, der ikke skal møde op på arbejde i lyset af regeringens udmelding til offentligt ansatte. 

Koncerncentrene har valgt at sende langt den overvejende del af medarbejderne hjem og arbejde hjemmefra. De står fortsat til rådighed for opgaver, koordination og understøttelse mv. via Skype, mail og telefon. Medarbejdere i øget risiko (opdateret 25/5 2020)

Sundhedsstyrelsen har oplistet, hvem der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19, herunder bl.a. personer med høj alder, overvægt, en række sygdomme eller tilstande, nedsat immunforsvar – og gravide ud fra et forsigtighedsprincip.

Læs om særlige risikogrupper:

COVID-19: Anbefalinger til personer i øget risiko. 25.05.20

Personer med øget risiko ved COVID-19 - Fagligt grundlag. 25.05.20

Sundhedsstyrelsen: Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger til personer i øget risiko

Sundhedsstyrelsen vurderer, at langt de fleste personer i øget risiko kan deltage i sociale sammenhænge, herunder også arbejdssituationer, hvis der tages hensyn til de særlige forholdsregler, herunder skærpet hygiejne og afstand. Endvidere vurderer Sundhedsstyrelsen, at personer i øget risiko som udgangspunkt ikke behøver at blive omplaceret i deres arbejde eller at arbejde hjemmefra, selvom de dagligt har kontakt med mange mennesker.

Arbejdsgiver har et generelt ansvar for, at arbejdsmiljøet er sikkert herunder, at medarbejderne er informerede om mulige smittekilder, fx kontaktpunkter, og at det på arbejdspladsen er muligt at foretage væsentlige foranstaltninger i forhold til at mindske smitterisiko. Information håndteres både lokalt og kan tilgås via intranet, RegionH.dk, Sundhedsstyrelsens hjemmeside (SST.dk) og coronasmitte.dk.

I arbejdssituationer hvor Sundhedsstyrelsen anbefaler brug af værnemidler, skal arbejdsgiver stille disse til rådighed.

Personer i øget risiko – eventuelt fastslået af egen læge eller af behandlende læge på sygehus efter en konkret individuel vurdering – kan have behov for særlige foranstaltninger på deres arbejdsplads. Medarbejdere i øget risiko skal sikres mulighed for 2 meters afstand til kollegaer/klienter/kunder/borgere eller tilsvarende eller brug af barrierer (se nedenfor). Derudover skal længerevarende ansigt-til-ansigt kontakt i mere end 15 minutter eller mange hyppige kortevarende ansigt-til-ansigt kontakter undgås.

Medarbejdere i øget risiko skal i dialog med lederen foretage en konkret vurdering af den enkeltes arbejdsforhold, herunder inddrage mulighederne for at sikre afstand til kollegaer/klienter/kunder/borgere eller tilsvarende, eventuelt ved at skabe afstand ved brug af barrierer, samt sikre muligheden for håndhygiejne mv.

Hvis leder og medarbejder i øget risiko ikke vurderer, at det er muligt at foretage foranstaltninger i forhold til at reducere smitterisikoen, skal muligheden for omplacering til arbejdsforhold, hvor der kan sikres afstand og hygiejne, undersøges, herunder mulighederne for hjemmearbejdsplads. Hvis arbejdsforholdene ikke lader sig indrette for medarbejderen i øget risiko, kan fraværsmelding komme på tale. I dialogen skal indgå den enkeltes egen trygheds- og risikovurdering ved den vanlige arbejdsopgave/-funktion.

Medarbejdere i øget risiko skal ikke varetage opgaver eller funktioner i deres arbejde, hvor de deltager i pleje, omsorg eller behandling af og har tæt kontakt med en borger eller patient, hvor der er mistanke om COVID-19 baseret på typiske og karakteristiske symptomer, eller af personer som er bekræftet med COVID-19. I sådanne tilfælde skal medarbejderen i øget risiko flyttes til anden opgave eller funktion. Eventuelt begrænsede muligheder for at omplacere medarbejderen til anden opgave eller funktion skal løses lokalt og må ikke være en hindring for, at medarbejderen omplaceres. 

Medarbejdere, der bor sammen med en person i øget risiko

En medarbejder, der bor sammen med en person i øget risiko, fx en partner eller barn, kan som udgangspunkt godt gå på arbejde – også hvis man kan være i tæt fysisk kontakt med andre mennesker. Sundhedsstyrelsen vurderer, at medarbejdere, der bor sammen med en person i øget risiko, ikke skal varetage opgaver eller funktioner, hvor de deltager i pleje, omsorg eller behandling af og har tæt kontakt med en borger eller patient, hvor der er mistanke om COVID-19 baseret på typiske og karakteristiske symptomer eller af personer, som er bekræftet med COVID-19. Hvis arbejdssituationen i denne sammenhæng ikke kan sikres på betryggende vis, fx ved at undgå pleje-, omsorgs- eller behandlingsopgaver med tæt kontakt, skal medarbejderen flyttes til anden opgave eller funktion.

Region Hovedstadens præcisering:

Dette er en regional præcisering af "Håndtering af COVID-19: Anbefalinger til personer i øget risiko" dateret 12.05.2020 og tager udgangspunkt i vejledningens definition af "personer i øget risiko". Præciseringen vedrører vejledningens side 9 om personer, der er ansat i sundheds-, social og ældresektoren, og som bor sammen med en person i øget risiko (tilsvarende vil dog også gøre sig gældende for medarbejdere, der selv er i øget risiko):

Medarbejdere, der er samboende med personer i øget risiko – fx en partner eller et barn – skal ikke i forbindelse med ansættelsesforholdet:

 • Arbejde i testcentre uanset om der er tale om vurdering af personer henvist til test med symptomer, eller asymptomatiske personer der testes; og uanset om der er tale om det såkaldte sundhedsspor på hospitalerne eller som medarbejder i det såkaldte samfundsspor. 
 • Arbejde med patienter, der er isolerede, uanset om disse er verificeret COVID-19 positive eller afventer testsvar. Det betyder, at man godt kan arbejde i tæt kontakt med patienter, der afventer testsvar, men som ikke er isolerede i ventetiden. Det vil fx være patienter, der rutinemæssigt testes i forbindelse med indlæggelse eller fremmøde til elektiv eller ambulant behandling. Det betyder også, at de pågældende medarbejdere godt kan arbejde med patienter, der er isolerede af anden årsag end COVID-19 sygdom eller mistanke herom.
 • Arbejde med modtagelse og vurdering af patienter, der er henvist til indlæggelse eller undersøgelse, som ankommer med typiske og karakteristiske symptomer på COVID-19, eller som er henvist "obs COVID-19". Hvis en patient – uden forudgående "obs COVID-19" bemærkning – ankommer til en akutmodtagelse, en afdeling eller et ambulatorium med typiske og karakteristiske symptomer på COVID-19, skal den pågældende medarbejder således bede andre overtage modtagelsen og vurderingen af patienten.

Medarbejderne kan således godt arbejde på en afdeling eller et afsnit med COVID-19 patienter eller "obs-COVID-19" patienter, så længe ovenstående hensyn tages.

For medarbejdere med patienttransportopgaver, fx portører, gælder, at de ikke bør transportere verificerede COVID-19 patienter eller "obs COVID-19" patienter, der afventer testsvar, og som er isolerede - hvis de er samboende med en person i øget risiko, jf. ovenfor. For rengøringspersonale, der er samboende med personer i øget risiko, jf. ovenfor, gælder, at de ikke bør deltage i rengøring af sengestuer efter COVID-19 isolationspatienter. Begge grupper kan i øvrigt som udgangspunkt varetage deres opgaver som sædvanligt.

Det lægges til grund, at der i alt arbejde med patienterne for nuværende er en situation, hvor medarbejdere uden problemer kan anvende relevante værnemidler.

Det er medarbejderen, der skal informere nærmeste leder om, at man er samboende med personer i øget risiko.

Gravide fra 28. uge

Ud fra et udvidet forsigtighedsprincip med fokus på det ufødte barn skal gravide medarbejdere, der har arbejdsfunktioner med tæt kontakt til patienter, borgere eller børn, fx ved behandlings-, pleje- eller omsorgsopgaver, fra graviditetsuge 28 omplaceres til andet ikke-borgernært arbejde. Hvis det ikke er muligt at omplacere medarbejderen til andet ikke-borgernært arbejde, fx telefonkonsultationer ol., og hjemmearbejde ikke er muligt i den funktion eller ift. de opgaver, som den gravide medarbejder varetager, skal den gravide medarbejder fraværsmeldes.Hvis du bor uden for danske grænser (opdateret 13/3 kl. 21)

De danske grænser er blevet lukket midlertidigt til og med 13. april 2020. Det betyder, at kun danskere samt udlændinge med et anerkendelsesværdigt formål kan komme ind i landet. Et anerkendelsesværdigt formål er fx, hvis man arbejder i Danmark.  

For jer udenlandske medarbejdere i Region Hovedstaden med bopæl i udlandet – fx i Sverige – betyder dette, at I ved grænsen til Danmark skal kunne vise, at I har et anerkendelsesværdigt formål med indrejsen. 

Region Hovedstaden har 14. marts 2020 sendt et brev med dokumentation for din ansættelse i regionen via eBoks (alternativt til din arbejdsmail, hvis du ikke er tilmeldt digital post). Brevet kan vises ved den danske grænse som dokumentation for, at du har et anerkendelsesværdigt formål med indrejsen.Psykologisk rådgivning (opdateret 25/3 kl. 15)

Du kan få psykologisk rådgivning i forbindelse med arbejdsrelaterede problemer.

Rigshospitalets medarbejdere kan benytte psykologerne på Krisepsykologisk Klinik. Krisepsykologisk Klinik tilbyder også debriefing af medarbejdere efter voldsomme eller uventede begivenheder på hospitalet. Man kan henvende sig til Krisepsykologisk Klinik med eller uden lederens viden eller medvirken. Klinikken kan kontaktes på telefon 3545 7850 alle hverdage mellem kl. 9 – 15.

Medarbejdere på Region Hovedstadens øvrige hospitaler og virksomheder kan få hjælp af psykologer fra Falck Healthcare til akut psykologisk rådgivning, fx psykisk førstehjælp og debriefing og til anden psykologisk rådgivning, fx i forhold til stress og udbrændthed.

Rådgivningen bliver givet til både grupper af medarbejdere og til enkeltpersoner. For at forebygge smitterisici bliver rådgivningen i den kommende tid gennemført pr. telefon eller som webbaseret/virtuel rådgivning i stedet for ved personligt fremmøde. Ved henvendelse til Falck Healthcare skal man oplyse, om man vil have telefonisk eller webbaseret/virtuel rådgivning.

Ring til en af disse kontaktpersoner for at få at vide, hvordan du kommer i kontakt med Falck Healthcare.

Hospital/virksomhedNavnTelefonnummer
Amager og Hvidovre HospitalGitte Pedersen3862 3252
Bispebjerg og Frederiksberg HospitalJytte Kruckow2031 3397
Bornholms HospitalJens Bjerre Bergholdt3867 0102
Herlev og Gentofte HospitalBirgitte Juul Diekmann3867 4009
Nordsjællands HospitalMichael Ballegaard4829 6021
Region Hovedstadens PsykiatriLine Juul Christensen
3864 0029
Region Hovedstadens ApotekDorte Langhoff4457 7715
Region Hovedstadens AkutberedskabKaren Deibjerg Heinrich2388 5693
Steno Diabetes Center Hanne Laursen Cozzari3091 3325
Den Sociale VirksomhedMark Henriksen3866 6962
KoncerncentreneThomas Winther Bach3866 9807Ferie og fridage (Opdateret 3/4 kl. 13)

​En ny aftale betyder, at du med kortere varsel end normalt kan blive bedt om at holde op til fem fridage, hvis du er hjemsendt. Hvis du er en del af beredskabet, kan situationen omvendt være, at du må overføre ferie til næste ferieår.

For dig, der er i beredskab

Er du en del af coronaberedskabet, kan situationen være, at du ikke kan nå at afholde de ferie- og fridage, du har til gode i dette ferieår, som slutter den 30. april.
Du og din leder har følgende muligheder for at aftale overførsel eller udbetaling af ferie:

 • 1.- 4. ferieuge skal normalt holdes indenfor ferieåret, men kan – i denne særlige situation – overføres, hvis du på grund af COVID-19 ikke har mulighed for at holde ugerne før ferieårets afslutning. Det skal skyldes, at din leder har vurderet, at din tilstedeværelse er absolut nødvendig og at du således ikke kan afvikle ferien. Denne overførsel sker med hjemmel i netop vedtaget ”Lov om udskydelse af ferie i forbindelse med COVID-19”. Ugerne kan overføres til næste ferieår, men kan ikke aftales udbetalt.
 • 5. og 6. ferieuge kan aftales udbetalt eller overført til næste ferieår, efter de helt sædvanlige bestemmelser herom
 • Hvis du ikke aftaler andet, bliver ikke-afholdt 6. ferieuge automatisk overført, hvis du er ansat i koncerncentrene, på Bornholms Hospital eller på Amager Hvidovre Hospital – og automatisk udbetalt i maj måned, hvis du er ansat på øvrige hospitaler og virksomheder

For dig, der er hjemsendt

Den 24. marts blev der indgået en aftale om, at regionalt ansatte, der efter arbejdsgivers anvisning ikke varetager opgaver i hele eller dele af perioden fra 28. marts – 13. april 2020, skal afvikle op til fem fridage.

Formålet med aftalen er at ruste regionerne bedre til håndtering af opgaveefterslæb, når vi vender tilbage til normalsituation. På linje med de øvrige offentligt ansatte og privatansatte er aftalen også et bidrag til den lønnede hjemsendelse.

Læs aftalen om afvikling af ferie

 i forbindelse med hjemsendelse pga COVID-19-situationen

Kort fortalt betyder det:

 • Hvis du har fridage til gode, kan du med dags varsel blive bedt om at afvikle op til fem fridage i perioden til og med 13. april 2020. Der er ikke lang tid til at håndtere den nye ferieaftale, men din leder bestræber sig på at udmelde det i så god tid som muligt og i dialog med dig.

 • Der kan anvendes feriedage, 6. ferieuge-dage, afspadsering og flextid. Omsorgsdage og seniordage kan også anvendes efter ønske fra dig.

 • Fridagene skal afvikles som hele dage.

 • Det er din leder, der efter dialog med dig, beslutter hvilken type frihed, der skal anvendes, samt hvornår friheden skal afvikles inden for perioden.

 • Allerede afviklede fridage i perioden 13. marts – 27. marts tæller med i opgørelsen af de fem dage.

Læs mere om detaljerne i nedenstående spørgsmål og svar.

Hvem bliver bedt om at afvikle frihed?

Det er din leder, der i sidste ende beslutter, hvilke medarbejdere, der skal afvikle fridage, men det efterstræbes at det sker i dialog.

Hvornår skal fridagene holdes?

Din leder beslutter, efter dialog med dig, hvilken type fridag, der skal anvendes, samt hvornår fridagene skal afvikles. Fridagene kan også placeres i de tre dage før påske (6.-8. april 2020), ligesom dage kan placeres som to sammenhængende dage i uge 16.

Allerede afviklede fridage i perioden 13. marts – 27. marts tæller med i opgørelsen af de fem dage.

Kan jeg blive bedt om at afvikle fridage ud over de i aftalen fastsatte fem dage?

Udover de fem dage, kan din chef bede dig om at afvikle fridage efter de normale regler og i dialog med dig.

Der opfordres til at varsling af afspadsering, flex mv. sker under hensyntagen til den enkelte medarbejder og inden for rammerne af en god og fornuftig personalepolitik.

Hvad sker der med allerede fastlagt ferie?

Feriedage eller 6. ferieuge-dage, som du allerede har aftalt at holde i perioden 14.-30. april, kan fastholdes eller med dags varsel - og efter dialog med dig - fremrykkes (op til fem dage) til afholdelse i perioden til og med den 13. april 2020.

Hvis fremrykning af feriedage og/eller 6. ferieuge-dage medfører et økonomisk tab for dig (fx afbestilling af rejse, feriebolig eller lignende), skal arbejdsgiver erstatte dette økonomiske tab såfremt det er ferieændringen, der medfører dit tab. Du har dog også selv pligt til at begrænse dit tab.

Hvad sker der med ferie, der allerede er aftalt overført til næste ferieår?

Hvis du allerede har aftalt at overføre feriedage til næste ferieår, kan din leder godt vælge at annullere denne aftale og i stedet bede dig om at holde op til fem feriedage i perioden frem til 13. april 2020. 

Kan du blive bedt om at afvikle fridage uden løn?

Nej, du skal ikke afvikle fridage uden løn i perioden. Men hvis du kan få udbetalt feriepenge fra en tidligere arbejdsgiver, vil dette være at sidestille med, at du afvikler fridage med løn.

Studerende og elever


Studerende og elever (opdateret 17/5)

Elever og studerende kan bidrage til at håndtere den helt særlige situation, vi står i. Der har derfor været enighed om, at klinikophold så vidt muligt skulle fortsætte. På trods af dette har der været både studerende og elever, som har været hjemsendt fra klinikophold.

Nedenfor kan du finde information om, hvordan de forskellige uddannelser har været påvirket, og hvordan dette håndteres.

Medicinstuderende

De kliniske ophold for medicinstuderende er i størst muligt omfang gennemført. Generelt er meget teoretisk klinisk uddannelse erstattet af onlineundervisning. Derudover samarbejder Region Hovedstaden med Københavns Universitet om at finde konkrete løsninger, så de studerende kan gennemføre deres uddannelse uden forsinkelse. Der har fra starten af COVID-19 været et særligt fokus på at sikre, at de 2. semester kandidatstuderende kunne gennemføre deres kliniske eksamen (OSCE), og på at de 6. semester kandidatstuderende, som skal afslutte deres uddannelse til sommer, kan gennemføre planlagte klinikophold. 

KU's studievejledning opdaterer løbende de medicinstuderende via studiebeskeder

Professionsbachelorstuderende

Mange professionsbachelorstuderende har fået ændret deres praktikforløb siden medio marts. Næsten alle hjemsendte er sendt hjem med erstatningsopgaver. Uddannelses- og Forskningsministeriet har haft nedsat en taskforce om håndtering af afbrudte praktikforløb. Konklusionen fra ministeriet er, at så mange studerende som muligt skal gennemføre deres uddannelse på normeret tid, men også at praktikforløb kan blive anderledes end oprindeligt planlagt. Region Hovedstaden, Københavns Professionshøjskole og kommunerne samarbejder om at finde gode løsninger, så de studerende kan gennemføre deres uddannelser på normeret tid og med de nødvendige forudsætninger.

Københavns Professionshøjskole opdaterer løbende deres studerende på egen hjemmeside

Erhvervsuddannelseselever

Før påske blev der truffet beslutning om, at social- og sundhedsassistenter først skulle i praktik, når situationen havde ændret sig. Det har den nu, og derfor genoptager social- og sundhedsassistentelever praktikken i såvel somatikken og i psykiatrien den 11. maj. Forventningen er, at dette vil betyde, at forlængelser af elevernes uddannelse og ophobning af elevforløb kan undgås.

Øvrige erhvervsuddannelseselever har været påvirket forskelligt ift. mistet praktiktid, eksaminer mv. Konkrete udfordringer håndteres individuelt i dialog mellem praktikstedet, skolen, det faglige udvalg og Center for HR og Uddannelse/sektion for grunduddannelse.

Undervisningsministeriet har givet mulighed for, at praktiktiden på en række erhvervsuddannelser kan forlænges i op til to måneder, hvis nødvendigt og hvis både praktiksted og elev ønsker det. Dette gælder for uddannelserne til ambulancebehandler, serviceassistent og social- og sundhedsassistent. Retsinformation.dk

Generelt

Al hold og gruppeundervisning/uddannelse i det kliniske ophold genoptages.

Afvikling af gruppeundervisning/uddannelse skal ske i henhold til de til enhver tid gældende retningslinjer ift. samling, fysisk afstand og rengøring. Hvor det er nødvendigt – iføres personer i rummet værnemidler.

Det kliniske uddannelsessted skal sørge for de studerendes og elevernes tryghed og sikkerhed, når de er i klinisk praktik. Elever og studerende skal tage samme forholdsregler som regionens personale og ikke møde, hvis de har symptomer på sygdom.

Spørgsmål og svar for professionsbachelorer, elever, kliniske vejledere og undervisereMøder, kurser og uddannelsesaktiviteter


Regionale uddannelsesaktiviteter (opdateret 13/5)

For at skærme de kliniske funktioner har Hospitalsdirektørkredsen besluttet, at genåbning af ikke-hastende kurser og uddannelse målrettet regionens medarbejdere udskydes til  2021. Dog afholdes bekendtgørelsesbelagte specialuddannelser, og igangsatte hold, som måtte lukke ned pga. corona, kan færdiggøres.

Afklaringer om håndtering af udsatte kurser og uddannelse foregår på det hospital, virksomhed eller center, der har ansvar for aktiviteten. Spørgsmål til konkrete aktiviteter skal derfor rettes til arrangøren.

Nødvendige aktiviteter i relation til prægraduate uddannelser er ikke omfattet. Afvikling af kursusaktiviteter for et større antal studerende skal ske i henhold til de til enhver tid gældende retningslinjer ift. samling, fysisk afstand og rengøring. Møder og konferencer m.m. (opdateret 20/5)

Følgende er besluttet for 2020 hvad angår deltagelse i konferencer, kongresser, større interne og eksterne faglige møder, seminarer, årsmøder m.m.:

 • Af hensyn til bemandingssituationen er der en restriktiv tilgang til afholdelse og deltagelse i ikke-nødvendige aktiviteter på linje med beslutningen for uddannelsesaktiviteter, projekter, m.m. Afvejningen i forhold til værdien ved deltagelse sker konkret og lokalt.
 • Med samme afsæt er der herunder en restriktiv tilgang til udlandsrejser. Her skal det yderligere tages med i betragtning, at der pt. er risiko for at medarbejderen vil blive hjemsendt ved hjemkomst.
 • Særligt prioriterede eller nødvendige faglige aktiviteter og møder i mindre forsamlinger (dog højst inden for det nationale forsamlingsloft) kan afholdes.
 • Evt. afholdelse og deltagelse i større arrangementer forsøges afviklet virtuelt og i øvrigt følges myndighedernes anbefalinger for forsamlinger.
 • HD-kredsen koordinerer løbende tilgang til deltagelse i konkrete, større konferencer, kongresser, m.m.
Sådan holder du ikke-fysiske møder

Det anbefales i øvrigt, at alle fysiske møder, så vidt det er muligt og giver mening, erstattes af andre mødeformer fx videomøder og lignende. Alle Region Hovedstadens computere har adgang til Skype for Business. 


Hjemmearbejde


It-sikkerhed

”Medarbejderne skal naturligvis altid følge retningslinjerne omkring IT-sikkerheden. Vær dog særdeles opmærksom i denne tid når du anvender regionens systemer også når du arbejder hjemmefra".

"I disse dage arbejder rigtig mange af os hjemmefra og arbejdssituationen er uvant for os. Derfor minder jeg alle regionens ansatte om at være ekstra omhyggelige med at følge de gode råd til sikker adfærd på nettet,” siger direktør for CIMT, Torben Dalgaard.

 Gode råd fra Center for Cybersikkerhed

På hjemmesiden for Forsvarsministeriets Center for Cybersikkerhed kan du se en række gode råd, så du kan få genopfrisket den gode skik og brug, når man fx arbejder hjemmefra

”Det handler først og fremmest om, at man som medarbejder bruger sin sunde fornuft, når man bruger internettet. Lad være med at trykke på links, som ser mærkelige ud. Vær også klar over, at der for tiden florerer rigtig mange falske mails, som skal udgive sig for at komme fra myndigheder, vi ellers har tillid til, fx Sundhedsstyrelsen, siger Torben Dalgaard. Sådan holder du ikke-fysiske møder

Det anbefales i øvrigt, at alle fysiske møder, så vidt det er muligt og giver mening, erstattes af andre mødeformer fx videomøder og lignende.

Alle Region Hovedstadens computere har adgang til Skype for Business. Redaktør