Offentlig-privat partnerskab skal accelerere udviklingen af billeddiagnostiske AI-løsninger i Region Hovedstaden

Radiologisk AI Testcenter (RAIT) har i Region H sat sig for bordenden for det ambitiøse projekt
Clinical Imaging Consortium (CLIC). Formålet er at skabe bedre muligheder for at udvikle, teste og
validere AI-løsninger, som kan anvendes som referenceramme ved analyse og fortolkning af
røntgen- og skanningsbilleder. Det kan lette radiologernes arbejdsbyrde og potentielt give øget
kvalitet i behandlingen, forudser cheflæge Christina Kinnander, Afdeling for Røntgen og
Skanning.
Vent...

Røntgen- eller skanningsbilleder vurderes typisk af 1-2 radiologer, inden der træffes beslutning om
diagnostik og behandling. Det er en ressourcekrævende praksis, som allerede i dag udfordres af en
akut mangel på radiologer. For at løse den udfordring har Region Hovedstaden og en række private
virksomheder søsat projektet Clinical Imaging Consortium (CLIC).

Visionen er at bygge en sikker platform, der vil muliggøre, at klinikere og forskere i tæt samarbejde
med private virksomheder hurtigere og nemmere kan udvikle, validere og kvalitetssikre
billedbaserede algoritmer og AI-løsninger fra både danske og udenlandske leverandører. Det er
nødvendigt for at sikre, at algoritmerne udfører de tiltænkte opgaver korrekt og sikkert for
patienterne. Projektet vil således først og fremmest være til gavn for patienterne. Når radiologerne
benytter algoritmer og AI som second opinion, skabes der mulighed for en hurtig udredning og
potentielt mere præcis og ensartet diagnosticering. AI-løsninger inden for billeddiagnostik har med
andre ord potentialet til at fremme effektivitet og kvalitet i sundhedsvæsenet.

- Jeg har store forventninger til CLIC-​projektet. I dag er de radiologiske afdelinger i Region
Hovedstaden udfordret af en betydelig mangel på radiologer. Samtidig kommer der stadig flere
patienter og mængden af billeddata øges nærmest eksponentielt. Der er brug for digitale løsninger,
som sikrer høj kvalitet i udredning og diagnostik, gode arbejdsforhold for personalet og effektiv
udnyttelse af ressourcerne. Her kan CLIC-projektet gøre en reel forskel ved at skabe smidigere rammer
for udviklingen og især såkaldt ekstern validering af AI-løsninger, siger Christina Kinnander, cheflæge
på Afdeling for Røntgen og Skanning på Herlev og Gentofte Hospital.

- Jeg er samtidig glad for, at CLIC-projektet er forankret i et offentlig-privat partnerskab. Vi har brug
for den tætte dialog mellem sundhedsvæsenets aktører og de private firmaer, der udvikler
AI-løsninger. Sammen kan vi hurtigere og mere smidigt udvikle beslutningsværktøjer, der er tilpasset
behovene i klinikken, tilføjer Christina Kinnander.

René Priess, vicedirektør på Herlev og Gentofte Hospital, supplerer: 

- Jeg glæder mig meget over, at Innovationsfonden støtter CLIC og ligesom os ser det fremtidige potentiale i det
offentlig-private-partnerskab. CLIC er nu kommet godt i gang, og vi håber om nogle år at kunne høste
frugterne, så vi kan sikre en mere smidig og effektiv udredning, diagnostik og behandling af patienter
i fremtiden.

Katalysator for bedre kvalitet i udredning og diagnostik

Et selvstændigt mål for CLIC-projektet er at bidrage til opbygning af en infrastruktur for udvikling,
validering og kvalitetssikring af AI-løsninger inden for det billeddiagnostiske område. Lykkes det, vil
det være muligt at udnytte potentialet i de regionale billeddiagnostiske databaser langt bedre end i
dag. CLIC-projektet har derfor indledt et partnerskab med Radiologisk AI Testcenter (RAIT), der er et
innovativt samarbejde mellem røntgen- og skannings-afdelingerne på Bispebjerg og Frederiksberg
Hospital og Herlev og Gentofte Hospital.

Formålet med RAIT er at sikre et fast track for udvikling, validering og implementering af
billeddiagnostiske AI-løsninger. Professor Mikael Ploug Boesen, der er medstifter af RAIT og medlem
af CLIC-projektets styregruppe, ser frem til partnerskabet med CLIC-projektet.

- Sammen med RAIT kan CLIC-projektet skabe en fasttømret brobygning mellem det offentlige
sundhedsvæsen og de private aktører. Behovet for et øget samarbejde på tværs understøttes også af
den fælles vision om etablering af ”Fonden for et sundere Danmark” mellem Danske Regioner og
Dansk Industri, fortæller Mikael Ploug Boesen, der til daglig er overlæge og Professor på Radiologisk
afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

I første omgang skal CLIC-projektet primært validere og kvalitetssikre AI-løsninger på baggrund af
billeddiagnostisk materiale fra Region H’s radiologiske databaser. Mikael Boesen håber dog, at
billeddiagnostisk materiale fra de andre regioner vil indgå i CLIC-projektet på et senere tidspunkt, og
også at regionernes databaser på sigt samles i ét nationalt register.

- Det er RAIT’s klare ambition, at den model for udvikling, test og validering af algoritmer, som
udvikles i CLIC-projektet, skal omfatte hele landet. Det kan accelerere valideringen og implementering
af nuværende og kommende AI-løsninger på tværs af regionernes hospitaler. CLIC-projektet er et
vigtigt skridt hen imod at indfri den ambition, pointerer Mikael Ploug Boesen.

Et væsentlig skridt mod et datadrevet og bæredygtigt sundhedsvæsen

Virksomheden DataFair har det overordnede projektansvar for CLIC-projektet.
- Det er en meget vigtigt, at vi får etableret en robust ramme for samarbejdet mellem offentlige og
private virksomheder og at vi sammen kan garantere, at data håndteres sikkert og etisk forsvarligt
uden at forlade regionernes firewall. Lykkes det, vil vi få en model for, hvordan sundhedsvæsenet og
private virksomheder sammen kan gøre bedre brug af danske sundhedsdata til gavn for patienterne,
udtaler projektlederen for CLIC-projektet, Troels Bierman Mortensen, administrerende direktør,
DataFair.

Om CLIC-projektet

CLIC (Clinical Imaging Consortium) er forankret i et offentlig-privat partnerskab. Innovationsfonden
støtter projektet med 14 mio. kr. ud af et samlet budget på 25 mio. kr. CLIC-projektet, der kører frem
til 2024, har til formål at udvikle en datamodel, der kan sikre, at billedbaserede AI-løsninger hurtigere
kan blive taget i brug på danske hospitaler, gennem mere effektiv udvikling og validering af
AI-løsninger i et offentligt-privat partnerskab.

CLIC er etableret på initiativ af et offentligt-privat partnerskab med følgende partnere: RAIT
(www.rait.dk), DataFair ApS, Enversion A/S, Teal Medical ApS, Siemens Healthineers, Radiobotics ApS,
Cerebriu A/S, 2021.AI ApS og Roche Pharmaceuticals A/S.

Teal Medical og Enversion skal udvikle en datamodel, der kan anonymisere og kryptere billeddata og
kombinere dem med data fra sundhedsregistre og patientjournaler. Sammen med Cerebriu og
Radiobotics skal Enversion også sikre, at modellen afspejler forskernes og virksomhedernes behov for
sikker og smidig adgang til billeddiagnostisk materiale, der er en nødvendig forudsætning for at vi I
det offentlige sundhedsvæsen sikrer, at deres AI algoritmer kan løse de opgaver de er trænet til.
Virksomheden 2021.AI skal bidrage med Grace platformen, der bl.a. skal dokumentere, at love, regler
og dataetiske retningslinjer overholdelses når CLIC platformen anvendes. Roche og Siemens
Healthineers vil undersøge, hvordan algoritmerne kan anvendes til at monitorere kendte bivirkninger
ved fremtidige behandlinger til Alzheimers.

Læs mere på: https://www.clic-project.org/​Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor