Ny politisk aftale om planen for regionens hospitaler

​På flere punkter ændrer Region Hovedstadens ’Hospitals- og Psykiatriplan 2020’ kurs. Det besluttede et bredt flertal i regionsrådet

Et bredt flertal i Region Hovedstadens regionsrådet bestående af Socialdemokraterne, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance, har netop besluttet at justere regionens Hospitals- og Psykiatriplan 2020 (HOPP2020).

Ændringerne sker som led i de historisk store forandringer på sundhedsområdet, som er i fuldt sving i hovedstadsregionen: Nye store hospitalsbyggerier og ikke mindst sammenlægninger af de eksisterende hospitaler, betyder, at regionens borgere i dag har fire store akuthospitaler ud over et centralt og højt specialiseret Rigshospitalet, Bornholms Hospital og regionens samlede psykiatrihospital.

Planen justeres af hensyn til borgerne

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) understreger, at de store forandringer gør det nødvendigt at justere i HOPP2020-planen.

- De store omlægninger, som er i gang i vores region, vil styrke kvaliteten på vores hospitaler markant. Men de betyder også, at vi engang imellem må justere hospitalsplanen. Sundhedsområdet er hele tiden i bevægelse med nye behandlingsmetoder, nye faglige krav og ny viden om, hvordan forskellige specialer og funktioner bedst fungerer, og dem skal vi løbende forholde os til politisk på en måde, så vi også sikrer sammenhængende patientforløb, forklarer hun.

Sophie Hæstorp Andersen henviser til, at det handler om at sikre den bedst mulige behandling til borgerne indenfor den givne ramme.

- Som borgere skal vi være trygge ved, at behandlingen sker på et højt fagligt niveau, gerne tæt på vores hjem og på en måde, som tager udgangspunkt i det enkelte menneske, siger hun.

FAKTA: Her er alle ændringerne

​Forslagene til ændringerne i HOPP2020-planen er indstillet af Region Hovedstadens administration og har før de politiske forhandlinger været sendt i høring hos bl.a. organisationer og borgere. De ændringer, som budgetforligskredsen nu er blevet enige om at gennemføre, er:

 • ​​Der skabes ens optageområder for specialer, som omfatter bl.a. børn, fødsler og kvinde-sygdomme.

 • Børnepatienter omfatter nu aldersgruppen 0-18 år i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefaling, i stedet for som tidligere 0-16 år.

 • Udredning og behandling af brystkræft samles, sammen med ledelsen af regionens mammografiscreeningsprogram, på Herlev og Gentofte Hospital (på Herlev-matriklen).

 • De kirurgiske behandlinger af led- og knogler (ortopædkirurgi) på Frederiksberg-matriklen (under Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler) lukkes. Behandlingerne sker fremover på regionens øvrige ortopædkirurgiske afdelinger og fordeles mellem afdelingerne efter optageområde.

 • Den specialiserede håndkirurgi fra hele regionen skal fremover varetages af Herlev og Gentofte Hospital (på Gentofte-matriklen) med undtagelse af enkelte funktioner, som fortsat varetages på Nordsjællands Hospital.

 • Den urologiske aktivitet, der omfatter behandling af urinvejssygdomme for mænd og behandling af sygdomme i blære og nyre for både mænd og kvinder, samles på to afdelinger. Én afdeling på Rigshospitalet (Blegdamsvej) og én afdeling på Herlev og Gentofte Hospital (med funktion på begge matrikler).

 • Regionens fire reumatologiske afdelinger (gigtsygdomme) samles organisatorisk til én afdeling ledet af Rigshospitalet. Sengeaktivitet, som omfatter ganske få senge, samles på Rigshospitalet på Glostrup-matriklen, og der vil fortsat være ambulant behandling i alle planlægningsområder.

 • Som konsekvens af flere af ovenstående ændringer tilføres Gentofte-matriklen mere aktivitet, så der sikres optimal udnyttelse af de moderne rammer, sådan som politikerne ønskede det i regionens budgetaftale for 2015.

 • Strukturen i Region Hovedstadens Psykiatri justeres, således at Psykiatrisk Center Hvidovre sammenlægges organisatorisk med Psykiatrisk Center Glostrup og Psykiatrisk Center Frederiksberg sammenlægges organisatorisk med Psykiatrisk Center København. Senest ved færdiggørelsen af det nye psykiatri-byggeri på Bispebjerg Bakke vurderes mulighederne for at samle Psykiatrisk Center København og Psykiatrisk Center Frederiksberg fysisk. 

FAKTA: Dette vil politikerne se nærmere på

 • ​En sammenlægning af regionens to afdelinger for hud- og kønssygdomme og allergi vil skabe Nordens største afdeling inden for hud- og kønssygdomme og dermed grundlaget for, at der også i fremtiden vil være behandling og forskning på internationalt topniveau. Specialet, især allergi, har sammensatte patientforløb, hvor der samarbejdes tæt med andre lægelige specialer, hvorfor administrationen som led i den årlige revision af HOPP2020 udarbejder en nærmere analyse af området.

 • Partierne i budgetforligskredsen er opmærksomme på, at der på sigt kan være en risiko for overkapacitet på de tre eksisterende kræftafdelinger. Men de mener ikke, at de på nuværende tidspunkt har nok grundlag for at træffe en beslutning om at samle kræftbehandlingen. De vil derfor følge udviklingen tæt, som led i den årlige revision.

 • Aftalepartierne er enige om, at de i det næste år arbejder målrettet med det medicinske område for at opnå mere sammenhængende patientforløb, høj kvalitet i behandling, pleje og omsorg samt gode fysiske rammer og arbejdsvilkår for personalet.

Fakta: Hospitals- og Psykiatriplanen 2020

 • ​Region Hovedstadens Hospitals- og Psykiatriplan 2020 (HOPP2020) er den overordnede ramme for det arbejde, der blandt andet betyder, at vi bygger nyt og om på regionens hospitaler for 15 mia. kr.
 • Socialdemokraterne, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance indgik den 8. september 2014 aftalen ”Vi bygger fremtiden” om budgettet for 2015. Med budgetaftalen for 2015 blev grundstenen for den fremadrettede hospitalsstruktur med fire store akuthospitaler, ét centralt højt specialiseret hospital og Bornholms Hospital lagt.
 • Samtidig med fusionen af Herlev og Gentofte Hospital samt Rigshospitalet og Glostrup Hospital aftalte partierne at igangsætte en proces med at justere Hospitals- og Psykiatriplan 2020 (HOPP 2020). 
 • Denne proces har været mere omfattende end de løbende årlige justeringer, fordi Region Hovedstaden står midt i en større organisatorisk forandringsproces med hospitalsfusionerne samt de store hospitalsbyggerier, der er i gang, og som tages i brug løbende fra 2018 og frem til 2025. 
 • Læs mere om Hospitals- og psykiatriplan 2020​​​​

​Yderligere informationer

 • ​​Socialdemokraterne: Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen, via Region Hovedstadens pressevagt, tlf. 70 20 95 88
 • Venstre: Martin Geertsen, tlf. 61 62 51 68
 • Det Konservative Folkeparti: Mette Abildgaard, tlf. 41 26 96 76
 • Dansk Folkeparti: Henrik Thorup, tlf. 40 40 81 88
 • Det Radikale Venstre: Charlotte Fischer, tlf. 31 25 95 55
 • Socialistisk Folkeparti: Lise Müller, tlf. 28 96 40 30
 • Liberal Alliance: Niels Høiby, tlf. 40 46 35 32​
Redaktør