Relationer og kommunikation mellem sundhedsprofessionelle og kræftpatienter under ambulant kemoterapi

​Et ph.d.-projekt i Onkologisk afd. med Anne Prip, sygeplejerske, cand.mag. i psykologi og pædagogik, indskrevet på KU 1. september 2015

​Baggrund 
Udviklingen i sundhedsvæsenet går mod stadigt kortere indlæggelser og mere ambulant behandling, hvilket resulterer i kortere møder mellem patienter og sundhedsprofessionelle(SP). Da forskning viser, at relationen mellem patienter og SP har indflydelse på patienternes sygdomshåndtering, bliver indholdet af disse møder af stadigt større betydning.  

Formål 
Projektets overordnede formål er at skabe et forskningsbaseret vidensgrundlag om relationer og kommunikation mellem SP og patienter med kræft under ambulant kemoterapi. Hensigten er at undersøge, dels hvad der kendetegner relationen og kommunikationen mellem patienter med en kræftsygdom og SP når mødet er kort, dels at undersøge hvilke oplevelser, forventninger og behov patienterne har til SP i ambulante forløb, og endelig, hvilken betydning relationen har for patienters sygdomshåndtering. Målet er at generere viden om, hvordan relationen og kommunikationen professionelt kan udvikles med henblik på at understøtte patienternes sygdomshåndtering, når kræftbehandlingen gives ambulant. 

Studiedesign og metode
Projektet består af fire delstudier, hvor hvert delstudium bygger på viden, der er opnået i det foregående studium. Indledningsvis foretages et systematisk litteraturstudie (delstudie 1). Delstudie 2 er et etnografisk observationsstudie, som har et deskriptivt eksplorativt design med henblik på at undersøge, hvad der karakteriserer mødet og relationsdannelsen i et udvalgt onkologisk ambulatorium. Delstudie 3 er et kvalitativt studie, som består af 1) semistrukturerede interviews af patienter med kræft med henblik på at indhente viden om, hvilke oplevelser, forventninger og behov de har til SP i ambulante forløb, samt hvilken betydning relationen og kommunikationen til SP har for deres sygdomshåndtering og 2) fokusgruppeinterviews af SP med henblik på at få indsigt i deres perspektiver på relationen og dennes betydning for patienters sygdomshåndtering for derigennem at kunne kvalificere udviklingen af en intervention. Delstudie 4 er et pilotinterventionsstudie, som udvikles med afsæt i de foregående delstudier med henblik på at identificere professionelle interventioner, som kan støtte patienter i håndtering af deres liv med en kræftsygdom i ambulante forløb.

Resultater
Ph.d.-projektet skal være med til at skabe et forskningsbaseret vidensgrundlag om "korttidsrelationer" og "korttidssygepleje" samt identificere professionelle interventioner, som kan støtte patienters sygdomshåndtering i ambulante behandlingsforløb. Projektet kan således generere viden om, hvad det er for relationskompetencer, der er centrale hos sundhedsprofessionelle for at imødekomme sundhedsvæsenets fremtidige krav

Samarbejdspartnere
​Ph.d.-projektet er et samarbejdsprojekt mellem Onkologisk Afdeling på Herlev og Gentofte Hospital og Professionshøjskolen Metropol​. Ligeledes samarbejdes med Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning (UCSF ). 

Tidsplan: september 2015 – 31. august 2018

Vejledere:
Hovedvejleder: Seniorforsker Mary Jarden, Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning (UCSF)
Medvejledere: Professor Dorte Nielsen, Herlev og Gentofte Hospital
Medvejleder: Antropolog Kathrine Hoffmann Pii, MetropolRedaktør