Patientrapporterede outcomes som prædiktorer for 1 års mortalitet blandt iskæmi patienter udskrevet fra et hjertecenter

​Projektet udføres af Trine Bernholdt Rasmussen, post doc i sygepleje, på Hjertemedicinsk afd.

​Baggrund
Hjertemedicinsk afdeling har planlagt at publicere i alt 3 artikler på baggrund af data fra den landsdækkende survey undersøgelse ”DanHeart” (patientrapporteret helbred ved udskrivelse fra et hjertecenter i Danmark). ​
 

Formål​​ og forskningsspørgsmål
Analyse og publicering af delresultater fra surveyet med fokus på patienters selvvurderede helbred ved udskrivelse som prædiktor for 1 års mortalitet

Forven​​​tet betydning/Resultater

DanHeart projektet vil akkumulere viden, der øger forståelsen for, hvilke patientrapporterede outcomes der har mest overbevisende prædikerende betydning. På denne baggrund kan der produceres viden, så der kan udvikles screeningsredskaber, der giver mulighed for at afdække, hvilke hjertepatienter der er i størst risiko for, at det ikke går dem godt og således udvikle interventioner i relation til rehabilitering og forebyggelse.

Finans​​​iering
Gentofte Hospitals Strategisk Forskningspulje

Redaktør