Hjerterehabilitering blandt indvandrere

​Et ph.d.​-projekt under forskningsprogrammet for Den Ældre Medicinske Patient med​ Hanne Winther Frederiksen, sygeplejerske, cand.scient.san. i Forskningsenheden for Klinisk Sygepleje på Medicinsk afd. Herlev ​

Baggrund: I Danmark er andelen af patienter, der deltager i hjerterehabilitering, relativt lav, især blandt enlige, kvinder, ældre og mennesker som er uden for arbejdsmarkedet. Vi ved endnu ikke, hvordan indvandrere i Danmark deltager, men generelt ved vi, at der kan være adskillige barrierer for nogle indvandreres brug af det danske sundhedssystem. Barrierer som kan være knyttet til sprog og kendskab til det danske system, men også generelle socioøkonomiske barrierer som uddannelse, økonomi og social støtte.  

Der er derfor brug for mere viden om indvandreres deltagelse i hjerterehabilitering i en kontekst, hvor rehabilitering er organiseret tværsektorielt og med de specifikke forudsætninger, der er i en nordisk velfærdsstat. 

Formål:  Formålet med projektet er at belyse deltagelse i hjerterehabilitering for indvandrerpatienter, som har været indlagt med IHS. 


Metode: Det samlede projekt består af et registerstudie, en survey og et interviewstudie. Registerstudiet undersøger den hypotese, at henvisnings- og deltagelsesmønstre for indvandrere adskiller sig fra de mønstre, der ses blandt danskfødte. Desuden belyses sammenhænge mellem brug af hjerterehabilitering og helbredsrelaterede og socio-økonomiske faktorer. I surveyen foretages en national kortlægning af specialtilbud samt praksis for brug af tolk til indvandrere i rehabilitering. Til sidst vil patientperspektivet på hjerterehabilitering blive belyst i et interviewstudie.

Resultater: Indtil videre er der indsamlet register- og surveydata, som ligger klar til analyser. Projektet forventes afsluttet ultimo 2017.

Perspektiver: Resultaterne fra det samlede projekt vil bidrage til at vurdere, designe og målrette indsatser, der kan øge adgangen til, og relevansen af, rehabiliteringsindsatsen for patienter med indvandrerbaggrund, og således øge patienternes muligheder for at vende tilbage til et aktivt og individuelt tilfredsstillende liv.

Projektgruppe: Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Herlev og Genofte Hospital, Professionshøjskolen UCC, Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU) ved Københavns Universitet samt Videncenter for Rehabilitering og Palliation (REHPA) ved Syddansk Universitet.

Vejledergruppen består af hovedvejleder lektor Marie Nørredam (KU) samt seniorforsker Tove Lindhardt (Herlev og Gentofte Hospital) og professor Ann-Dorthe Zwisler (SDU)

Redaktør