Food'n'Go - Empower - et forsknings- og innovationsprogram

​Et forskningsprojekt under forskningsprogrammet for Den Ældre Medicinske Patient i Forskningsenheden for Klinisk Sygepleje på Medicinsk afd. Herlev 

Formål:  

  • ​At udvikle, teste og implementere innovative informationsteknologiske løsninger til medinddragelse og øget empowerment af ældre patienter og pårørende, i forhold til hyppigt forekommende problemstillinger under forløbet på hospitalet og i tiden herefter i hjemmet
  • At afdække barrierer og facilitatorer for ældre patienters brug af sundheds- og velfærdsteknologi og afprøve interventioner ift. til at øge deres muligheder for teknologianvendelse og empowerment

Finansiering:   1.980.000 kr. ekstern finansiering indtil videre (750.000 kr. fra Region Hovedstadens OPI-pulje til design og udvikling af prototypen, 125.000 kr. fra Sundhedskartellets forskningsfond, 520.000 kr. fra Region Hovedstadens Forskningspulje til Tværsektoriel Forskning, 585.000 fra Kvalitetspuljen, Region H)

Tidsramme:     

  • Forstudiet (antropologisk feltstudie) afvikledes fra april 2013 – august 2013 og leverede data til programmets
  • Design og udviklingsdel som har været i gang siden august 2013 med inddragelse af patienter og pårørende, afdelingens sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter, diætister samt centralkøkkenet
  • Prototypen forelå d. 30. november 2013, hvorefter
  • Pilotprojekt med feasibility-test af løsningen blev gennemført februar – september 2014. Resultaterne af dette er opgjort og publikationer under udarbejdelse
  • RCT – projekt i samarbejde med Gladsaxe Kommune er i gang og forventes afsluttet i slutningen af 2016
  • Driftafprøvning  i to medicinske afsnit under samarbejde med køkkenet planlagt til igangsættelse efteråret 2016. Afventer svar på ansøgning, som er under behandling i CIMT.

Samarbejdspartnere: It-firmaet Tachista, Medicinsk afdeling  Gentofte, Copenhagen Healthtech  Cluster, KU, Centralkøkkenet ved Herlev & Gentofte​ Hospital, patienter og pårørende og Gladsaxe Kommune​​

Kontaktperson: Tove LindhardtMScN, PhD, leder af Forskningsenheden for Klinisk Sygepleje 


Redaktør