Behandling af patienter med type 2 diabetes i shared care, et tværsektorielt forløb

​​Et ph.d. projekt i Center for Diabetesforskning med Lene Munch, sygeplejerske, cand.scient.san. indskrevet på Københavns Universitet 1. juli 2015

​Fokuspu​​nk​​ter

Projektet er dels et populationsstudie omhandlende stratificering af patienter med tilknytning til et diabetesambulatorium, og dels et randomiseret klinisk studie med afprøvning af shared care forløb. Shared care projektet er et proof-of-concept-studie, hvor et nyindført shared care patientforløb sammenlignes med et veletableret ambulant patientforløb i hospitalsregi. Patienterne i shared care følges både i almen praksis og i Diabetesklinikken, mens patienterne i det monosektorielle forløb udelukkende følges i Diabetesklinikken.


Projekte​ts baggrund

Type 2 diabetes er i dag en af de hyppigst forekomne kroniske sygdomme i Danmark, og prævalensen er hastigt stigende både nationalt og internationalt. For at optimere den sundhedsfaglige kvalitet og sikre effektiv ressourceudnyttelse anbefales regelmæssig risikostratificering af patienter med type 2-diabetes med henblik på at kunne graduerede behandlingsforløbene. Patienter i niveau 1 er velregulerede og bør udelukkende kontrolleres i almen praksis, mens de mest komplekse diabetespatienter (niveau 3) tilbydes den mest specialiserede behandling i hospitalsregi. Patienterne i niveau 2 har begyndende diabetiske komplikationer og bør derfor følges med skærpet opmærksomhed. Forløbsprogrammet for type 2-diabetes anbefaler delte kontrolforløb mellem almen praksis og hospital, shared care for patienter i niveau 2. Effekten af shared care forløb til type 2-diabetes patienter i niveau 2 er ikke afprøvet i en dansk kontekst.
Type 2 diabetes er i dag en af de hyppigst forekomne kroniske sygdomme i Danmark, og prævalensen er hastigt stigende både nationalt og internationalt. For at optimere den sundhedsfaglige kvalitet og sikre effektiv ressourceudnyttelse anbefales regelmæssig risikostratificering af patienter med type 2-diabetes med henblik på at kunne graduerede behandlingsforløbene. Patienter i niveau 1 er velregulerede og bør udelukkende kontrolleres i almen praksis, mens de mest komplekse diabetespatienter (niveau 3) tilbydes den mest specialiserede behandling i hospitalsregi. Patienterne i niveau 2 har begyndende diabetiske komplikationer og bør derfor følges med skærpet opmærksomhed. Forløbsprogrammet for type 2-diabetes anbefaler delte kontrolforløb mellem almen praksis og hospital, shared care for patienter i niveau 2. Effekten af shared care forløb til type 2-diabetes patienter i niveau 2 er ikke afprøvet i en dansk kontekst.

Formål og forsk​ningsspørgsmål
  1. At undersøge fordelingen af type 2-diabetes patienter i de tre stratificeringsniveauer i Diabetesklinikken på Gentofte Hospital
  2. At vise non-inferiority mellem to T2D-kontrolforløb for patienter stratificeret til niveau 2, henholdsvis shared care forløb (tværsektorielt) og et veletableret forløb i Diabetesambulatoriet (monosektorielt).
Design, metode​r og materiale
Populationsstudiet et tværsnitsstudie.
Shared care projektet er et åbent, kontrolleret og randomiseret studie, hvor vi vil initiere og evaluere shared care patientforløb for patienter med type 2-diabetes.
 

Resultater
Resultaterne fra shared care projektet forventes at foreligge primo 2018. Nærværende studie kan have afgørende betydning for den fremtidige organisering af behandling for patienter med type 2-diabetes og begyndende diabetiske komplikationer.

Finansier​​ing
Projektet støttes af Gentofte Hospital, Professionshøjskolen Metropol og Jascha fonden.

 Vejled​ere​
  • Hovedvejleder: Professor, dr.med. Tina Vilsbøll, Center for Diabetesforskning, Gentofte Hospital
  • Primær medvejleder: Overlæge, seniorforsker, dr. med. Michael Røder, Center for Diabetesforskning, Gentofte Hospital
  • Vejleder: Forskningslektor, Overlæge, ph.d. Filip Krag Knop, Center for Diabetesforskning, Gentofte Hospital samt Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet
  • Vejleder: Docent, sygeplejerske, ph. d. Dorthe Overgaard, Institut for Sygepleje, Professionshøjskolen Metropol
  • Vejleder: Forskningsleder, sygeplejerske, ph. d. Hanne Konradsen, Forskningsenheden, Gentofte Hospital
Redaktør