Pårørendes medinddragelse - et phd. projekt

​Pårørendes medinddragelse i accelerende operationsforløb

​Projektet udføres af ​Connie Berthelsen, klinisk sygeplejespecialist, cand. cur., Afdeling for Led- og Knoglekirurgi.

Projektet har til hensigt at undersøge pårørendes rolle og medinddragelse i klinisk praksis samt afdække pårørendes oplevelser og erfaringer ved deltagelse i accelererede forløb. Dette vil ske ved gennemgang af dokumentation af pleje og behandling og kliniske vejledninger samt observering af pårørende i planlagte samtaler med plejepersonalet. Derudover vil pårørende bliver interviewet for at afdække deres oplevelser og erfaringer af at have en nærtstående i et accelereret forløb. Hvor de problemstillinger pårørende til øvrige kronisk syge er velbeskrevet i litteraturen, er pårørendes rolle og oplevelser. når det gælder ældre i accelererede operationsforløb, ikke undersøgt.

Ph.d.-projektets resultater viser, hvordan pårørende medinddrages i klinisk praksis, samt hvordan pårørende oplever denne medinddragelse. Resultaterne kan udmønte sig i en ændring af de kliniske vejledninger samt i klinisk praksis for accelererede forløb, så pårørende medtænkes yderligere som en ressourceperson for patienten​ i forhold til tryghed og støtte inden, under og efter indlæggelse. Derudover vil resultaterne kunne benyttes optimalt i sygeplejen til patienter i accelererede operationsforløb ved alle elektive kirurgiske specialer, ikke kun i ortopædkirurgien.

Redaktør