At leve med knogleskørhed

​Et epidemiologisk og kvalitativt studie

​Projektet udføres af ​Carrinna A. Hansen, ph.d.-studerende, MPH, sygeplejerske, Afdeling for Medicinske Sygdomme.​​

Formål
Undersøgelsens formål er at få øget viden om, hvordan kvinder oplever at leve med diagnosen osteoporose, og deres valg i forbindelse med forebyggende behandling. Herudover kortlægges osteoporose i Danmark. Undersøgelsen består af et deskriptivt studie på samfundsniveau og et eksplorerende studie på individniveau. Herved belyses fænomenet: at leve med ostoporose.

Baggrund
Der er i Danmark ingen præcise opgørelser over, hvor mange mennesker der har osteoporose, men det antages, at godt 40% af kvinder og knapt 18% af mænd over 50 år lider af osteoporose.

Vi ved, at en stor del af de osteoporose-diagnosticerede ophører helt eller delvist med den forebyggende behandling, vi ved også, at denne behandling efter 3 år mindsker risikoen for osteoporotiske hoftebrud med 50%.

Dét at leve med en kronisk sygdom påvirker ofte hele menneskets livssituation, konkret, følelsesmæssigt og eksistentielt, og hvordan dette opleves er personligt og vil påvirke menneskets adfærd og valg. For mennesker med osteoporose bliver medicinen ofte det, de mærker til sygdommen, og hvordan dette opleves og påvirker dem og deres livssituation, vil have indflydelse på deres valg, lyst og evne til at følge den forebyggende behandling. For at få belyst disse komplekse forhold kræves en involvering af mennesker med osteoporose og deres individuelle perspektiv.

Metode
Studiet er opdelt i en epidemiologisk del og en kvalitativ del. Indledende udføres en registerundersøgelse som et nationalt åbent kohortestudie, hvor der ses på problemets størrelse og karakteristika. Disse data fra perioden 1997 – 2006 analyseres vha. logistiske regressionsanalyser.

I anden del ses på problemets natur fra personperspektivet. Der gennemføres en kvalitativ logitudinel, fænomenologisk-hermeneutisk undersøgelse. De kvalitative interviews optages på bånd og analyseres vha. Ricoeurs teorier om fortællinger og tekstfortolkning.

Resultater
Resultaterne forventes at foreligge ultimo 2013. Resultaterne forventes at bidrage med øget indsigt i, hvordan det opleves at leve med osteoporose, samt de valg der skal træffes i forbindelse med forebyggende medicinsk behandling.

Finansiering
Projektet støttes af Gentofte Hospital, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning samt øvrige fondsmidler.​

Vejledere
  • ​​Hovedvejleder: Lektor, ph.d., cand.cur., SA, exam.art.(filosofi) Birthe D. Pedersen, Syddansk Universitet.
  • Medvejleder: Professor, ph.d., forskningsansvarlig Bo Abrahamsen, Gentofte Hospital og Syddansk Universitet.
  • Projektvejleder: Forskningsleder, ph.d., cand.cur., sygeplejerske Hanne Konradsen, Gentofte Hospital.
  • Rådgiver: Praktiserende læge, speciallæge i almen medicin og klinisk farmakologi, p​h.d. Palle Mark Christensen, Otterup Lægemiddelkonsulent, Region Syddanmark.
Redaktør