Ældre kronisk syges patientforløb

​Sundhedsfaglig kommunikation om ældre kronisk syges patientforløb - i relation til sammenhæng og medinddragelse af patientperspektivet

​Projektet er udført af Mette Kjerholt ph.d., cand.cur, MLP, indskrevet 1. januar 2007, Syddansk Universitet, Sundhedsvidenskabelig Fakultet, Klinisk Institut, Enheden for sygeplejeforskning.

Projektets fokus
Projektet har fokus på sikring af det gode patientforløb for ældre kronisk syge borgere/ patienter. Nøgleområder er sundhedspersonalets kommunikation i relation til sammenhæng og medinddragelse af patientperspektivet i ældre, kronisk syges patientforløb.

Baggrund
Antallet af ældre kronisk syge internationalt og nationalt er markant stigende. For at kunne sikre disse patienter optimale patientforløb har forskning vist, at sundhedsfaglig kommunikation i og på tværs af sektorgrænser er afgørende bl.a. for at sikre sammenhæng i patientforløb. Ligeledes har forskning vist, at medinddragelse af patienternes eget perspektiv på deres situation har afgørende betydning for kvaliteten i patientforløbene.

Nationale og internationale undersøgelser viser imidlertid, at der eksisterer en række problemer med sundhedspersonalets kommunikation omkring ældre kronisk syge. Problemerne viser sig blandt andet ved manglende sammenhæng og medinddragelse af patientperspektivet i ældre kronisk syges patientforløb. Der er derfor behov for at undersøge problemfeltet nærmere.

Formål og forskningsspørgsmål
Formålet med projektet er at udvikle viden om sundhedsfaglig kommunikation, som kan sikre sammenhæng og medinddragelse af patientperspektivet i ældre, kronisk syges patientforløb.

Forskningsspørgsmålet er: Hvordan kommunikerer sundhedspersonale internt og tværsektorielt om ældre kronisk syges patientforløb i relation til sammenhæng og medinddragelse af patientperspektivet i patientforløbene?

Design, metoder og materiale
Designet er kvalitativt, eksplorativt og deskriptivt. Anvendte metoder er observationsstudier, interview, journalaudit.

28 plejepersonaler fra en medicinsk hospitalsafdeling, 5 koordinerende hjemmesygeplejersker fra hospitalets 3 optagekommuner samt 12 sygeplejejournaler udgør projektmaterialet.

Datamaterialet er underkastet manifest og latent indholdsanalyse.

Foreløbige resultater samt forventet betydning
Indsamling samt analyse af data er afsluttet efterår 2008. Resultaterne af analysen giver ny viden om sundhedsfaglig kommunikation om ældre, kronisk syges patientforløb. Projektet er et væsentligt bidrag til udvikling af viden om forudsætninger for det gode patientforløb herunder kommunikationens betydning for sammenhæng og medinddragelse af patientperspektivet i patientforløb generelt​ og specifikt i relation til den ældre kronisk syge patient. Projektet er således meget aktuelt og særdeles relevant for klinisk praksis.

Redaktør