Transport af farligt gods (ADR)

​Gentofte Hospital benytter Region Hovedstadens tilbud om kemirådgivning og sikkerhedsrådgivning i forbindelse med farligt gods transport.

​​Sikkerhedsrådgivning på Gentofte H​​ospital

Gentofte Hospitals sikkerhedsråder er Anders Vingborg Pedersen fra Region Hovedstadens Kemirådgivning.

ADR-konv​entionen

ADR er en forkortelse for Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej og stammer fra den franske forkortelse for Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route. Du kan læse mere om ADR-konventionen her.​

ADR-lovgivningen foreskriver, at der skal udarbejdes skriftelige anvisninger og transportdokumenter for transporten af farligt affald når det forlader en virksomhed - herunder for kemikalier og klinisk risikoaffald. 

Der er 3 dokumenter, der altid skal være til stede ved kørsel med farligt gods:
Chaufføren skal desuden sikre at der er det sikkerhedsudstyr til stede, som er påkrævet i henhold til de skriftlige anvisninger. Der skal desuden være ildslukkere på køretøjet. Antallet afhænger af køretøjets størrelse. Det normale ved denne hospitalets transporter er 2 x 6 kg ildslukkere. Læs om de nærm​ere regler her.
Redaktør