Affaldshåndtering

Hospitalets affald kan inddeles i 5 hovedgrupper, som dækker over det affald, der forekommer i de fleste af vores afdelinger.​​

​Udover affaldet i de 5 hoved​grupper findes der en række affaldstyper, som enten er lille i mængde eller håndteres i særlige afdelinger. Disse fraktioner opfatter vi som tekniske fraktioner, der vil blive bortskaffet af særligt uddannet personale.

Bemærk at systemet foreløbig kun er indført på Gentofte Matrikel. i løbet af 2018 forventes også Herlev Matrikel at kunne håndtere affald jf. den i marts 2016 indførte regionale  vejledn​ing.​

Kildeso​​rtering 
Hospitalets affaldshåndteringssystem tager udgangspunkt i kildesortering, som foreskrevet i lovgivningen. Kildeso​rteringsprincippet er grundlæggende, at jo bedre affald er sorteret, dest​o flere ressourcer kan genanvendes, og desto færre ressourcer skal sendes til forbræ​nding og deponi. Det er godt for miljøet og samfundet generelt.​ Se nogle eksempler ​på affald her.​​​​​

Plancher og sorteringsvejledning

Hospitalets planche for affaldssortering er opsat i alle affaldsrum/skyllerum.
​Klik på billedet for at se den seneste version i stort format.

Affaldsplanche og affaldsmærkater er forsynet med en QR-kode, der er en form for todimentionel streg-kode. QR står for quick responce og aflæses ved hjælp af en smartphone eller tablet. Aflæsning af stregkoden foregår ved hjælp af telefonens kamera og en såkaldt QR-skanner. Det er et gratis program, der kan hentes i App Store (iPhone), Google Play (Android) eller Windows Phone Store.​ Læs m​ere om QR-koder her.​​

Planchen understøttes herudover af en sor​teringsvejledning eller håndbog for affald, hvor ​information om hospitalets affaldshåndteringssystem er samlet.


Klik på billedet for at se den seneste version i stort format.


​​​Vejledning i VIP fra Region Hovedstadens Apotek om "Medicinaffald, herunder godtgørelse af medicin, på hospitaler og i Psykiatri
Klik på billedet for at se den seneste version i stort format.

Instruktionerne for håndtering af affald skal forebygge ufrivillig kontakt med farligt eller smittefarligt affald.

Generelle råd vedr. affaldshåndtering 

 • ​Pas på dig selv og dine kolleger. Orienter dig om affaldssystemet. Spørg hvis du er i tvivl og hjælp dine kolleger.
 • Kontroller dagli​gt, at den rigtige og anbefalede emballage altid er til stede på produktionsstedet, og at den kan anvendes til formålet.
 • Hold det rent og ryddeligt.
 • ​Sammenpres ikke affaldet for du kan komme til skade ved at stikke eller skære dig på skjulte genstande i affaldssækken. Sække afleveres i en affaldsskakt, eller de placeres til afhentning i et dertil indrettet område.
 • Ved håndtering af ​kemikalieaffald og -spild skal der anvendes personlige værnemidler i form af handsker, sikkerhedsbriller og åndedrætsværn. Hvilke personlige værnemidler der skal anvendes, kan du se i produktets arbejdspladsbrugsanvisning under pkt. 8 (håndtering og personlige værnemidler).

Generelle krav vedrørende affaldshåndtering

 • Sammenbland ikke de forskellige affaldstyper/-fraktioner.
 • Overfyld ikke emballagen.
 • Luk emballagen forsvarligt før den forlader produktionsstedet - Kanylebokse med tilhørende låg - Kasser af plast/pap med det tilhørende låg.
 • Omemballer i tilfælde af beskadigelse, perforering og udsivning af væsker fra emballagen. Det gælder dog ikke, hvis affaldet er kommet i den endelige plastbeholder.
 • Der er specielle mærkningskrav til nogle affaldstyper, f.eks. kemikalier og klinisk risikoaffald.
 • Omfang og krav aftales med den enkelte afdeling.

​​

Redaktør