Hvordan omtales ernæringsterapi ved overflytning af patient fra intensiv terapi afsnit til stamafdeling WARD-GAP

​​Projektledelse

Tina Munk, leder af Enhed for Diætetik og Klinisk Ernæringsforskning, Ph.d., Postdoc., Herlev-Gentofte Hospital. (tina.munk@regionh.dk)

Resume

Formål

At undersøge hvordan information om ernæringsterapi italesættes ved overflytning af patienter fra intensiv til stamafdeling

​Studiedesign

Et kvalitativt etnografisk inspireret studie, der kombinerer observation, fokusgrupper og analyse af skriftligt materiale. 

Metoder

Data vil blive indsamlet via

  1. observation (ikke-deltagende observation) af konkrete overflytningssituationer fra intensiv terapi afsnit til stamafdeling, hvor fokus for observation vil være på hvordan information om patientens ernæringsterapi formidles/efterspørges i mødet mellem intensiv afdelings personale og stamafdelingens personale.
  2. fokusgruppe interviews (ca. 2 gruppe interviews per afdeling afhængig af graden af datamætning) med læger og sygeplejersker fra intensiv terapi afsnit og stamafdelinger, hvor personalets tanker om prioritering af information om ernæringsterapi undersøges
  3. retrospektiv analyse af den skriftlige information, der følger patienten ved overflytning fra intensiv terapi afsnit til stamafdeling med fokus på hvordan ernæringsterapi dokumenteres.

​Deltagere

Til observationsstudiet – voksne patienter (> 18 år), som overflyttes til stamafdeling fra intensiv terapiafsnit, informeret samtykke til at overflytningen må observeres

Til fokusgruppeinterviews – læger og sygeplejersker, som samtykker til at deltage

Til retrospektiv analyse af skriftlig information om patienten – gennemføres som et kvalitetssikringsstudie.

​Tidsramme

September 2012 til september 2023.

​Finansiering

Projekter er støttet af Københavns Professionshøjskole og HGH via en forskningssemesterstuderende

​Studieidentifikation

Projekter er godkendt som et kvalitetsudviklingsstudie ID nr. 21040700.

​Kontaktpersoner

Tina Munk, leder af Enhed for Diætetik og Klinisk Ernæringsforskning, Ph.d., Postdoc., Herlev og Gentofte Hospital. (tina.munk@regionh.dk).

Thordis Thomsen, Bedøvelse, operation og intensive behandling, professor, Herlev og Gentofte Hospital (thordis.thomsen@regionh.dk).

Artikler

Ingen

​Abstract

ESPEN 2022, Abstract (poster) og DSKE 2022, Abstract A4:

Læs mere om abstract her: https://dske.dk/onewebmedia/DSKE_2022_udsendt.pdf


HGH Research Symposium 2022, Abstract D53

Læs mere om abstract her  https://intranet.regionh.dk/heh/forskning/Arrangementer/Documents/Abstracts%20all.pdf

Samarbejdspartnere

  • Afdeling for Bedøvelse, operation og intensive behandling
  • Københavns Professionshøjskole
Redaktør