Lægesekretærelever

​​​

Praktikforløbet
Praktikforløbet i Plastikkirurgisk afdeling er fastlagt til i alt 8 måneder inklusiv 1,5 skoleperiode, der varer ca. 7 uger.

I praktikforløbet bliver eleven introduceret til de forskellige arbejdsopgaver, hvorefter der trænes i de pågældende opgaver med tæt supervision af den elevansvarlige lægesekretær. Oplæringen tager udgangspunkt i sidemandsoplæring (mesterlære), hvorved eleven gradvist bliver i stand til selvstændigt at kunne varetage mere komplicerede opgaver undervejs i uddannelsesforløbet.

Der introduceres til alle funktioner i én praktikperiode, hvorefter der trænes i alle disse  funktioner samtidigt til praktikforløbet er slut.

Vi har udarbejdet en samlet uddannelsesplan for den praktiske uddannelse, dels for at sikre en sammenhæng i uddannelsesforløbet, og dels som et værktøj ved såvel planlægning som opfølgning af praktikforløbet i afdelingen.  

I planlægningen af forløbet tager vi hensyn til skoleperiodernes placering, ligesom vi også tager hensyn til, hvor langt eleven er i uddannelsesforløbet. Dette sker bl.a. ved forventningssamtalen, som afholdes i starten af forløbet, hvor vi klarlægger, hvilke færdigheder, rutiner og arbejdsopgaver, der måtte mangle.

Det bør pointeres

  • At uddannelsen kræver initiativ og opsøgende aktivitet (eleven kan risikere at skulle læse stof hjemme etc.).
  • At det er et fælles anliggende, at opgaverne i sekretariatet bliver løst (man hjælper hinanden med at få arbejdet fra hånden).


Formål/mål med praktikforløbet

  • At eleven får kendskab til uddannelsesstedets opgaveløsning, servicemål og samarbejdspartnere.
  • At eleven gennem den praktiske oplæring erhverver sig færdigheder og opnår en sådan basisviden, at kontormæssige opgaver omkring patientforløb kan udføres selvstændigt. 
  • At eleven får forudsætninger for at kunne håndtere diverse IT-funktioner.
  • At eleven opnår færdigheder og viden inden for sekretærfunktioner i den kliniske afdeling.
  • At bidrage til elevens faglige og personlige udvikling.

Redaktør