Visitation og henvisning

Her finder du information om afdelingens visitationsregler ​

​​

Palliationsenheden varetager specialiseret tværfaglig palliativ indsats til patienter med uhelbredelig kræftsygdom. 


For at blive henvist til Palliationsenheden skal patienten:

 • lide af uhelbredelig sygdom
 • være diagnostisk færdigudredt
 • have kompleks symptomatologi, som kræver specialiseret og/eller tværfaglig palliativ indsats som fx smerter, kvalme, obstipation, dyspnø, angst eller depression
 • være velinformeret om sin sygdom og sygdommens uhelbredelige karakter
 • have accepteret henvisning til Palliationsenheden
 • patienten kan have et ønske om et palliativt forløb i eget hjem, hvor behovet strækker sig udover primær sundhedstjenestes tilbud
 • være bosiddende i planlægningsområde MIDT 
 • være voksen (>18 år)

Henvisningens indhold:

 • Navn, cpr., adresse, telefonnummer
 • Henvisningsdiagnose
 • Oplysning om egen læge, hjemmesygeplejerske/områdecenter
 • Kort beskrivelse af sygehistorie og almen tilstand
 • Formulering af patientens aktuelle problemstilling og formålet med henvisningen
 • Socialanamnese
 • Oplysning om stamafdeling
 • Medicinliste
 • Oplysning om specielle sociale ydelser (terminalerklæring, medicintilskud, plejeorlov etc.)

Henvisningen sendes til:
Elektronisk til Herlev Hospital, Palliationsenheden HA63P7, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev eller FAX til 3868 5251 

Alle henvisninger vurderes inden for 1-2 arbejdsdage efter modtagelse, og patienten kontaktes umiddelbart herefter. Vi tilstræber, at første samtale med patient og pårørende finder sted inden for en uge efter modtaget henvisning, og at hjemmesygeplejerske, evt. egen læge, deltager ved første besøg i hjemmet.

Ved hver kontakt til Palliationsenheden beder vi patienten udfylde, hvis det er muligt, et screeningsskema, EORTC.pdf, hvor patienten svarer på, hvor omfattende deres symptomer er. Med udgangspunkt i registreringerne på skemaet taler vi med patienten og tilrettelægger sammen de lindrende tiltag.

 

 

Redaktør