Patientsikkerhed

​​Det er vigtigt, at patienter og pårørende kan føle sig trygge ved behandlingen på Onkologisk Afdeling. Det er vigtigt for os, at vi kan stå inde for vores arbejde.

Patientsikkerhed
Vi arbejder hele tiden med at skabe et godt sted at være. Det gælder for patienterne, de pårørende og for os selv som personale. Kvaliteten og patientsikkerheden har stor bevågenhed på Onkologisk Afdeling. 

Det gode patientforløb
For at sikre gode patientforløb knyttes patienten til et fagteam, som er specialiseret indenfor patientens kræftdiagnose. Disse team tager sig hver især af undersøgelser og behandling (kemoterapi, stråleterapi, understøttende behandling, forsøgsmæssig behandling, lindrende behandling, pleje og kontrol). Læs mere om afdelingen her.​

Pakkeforløb 
Hvis din læge har mistanke om, at du har en kræftsygdom, skal du henvises til et pakkeforløb, som starter med et undersøgelsesforløb, der skal be- eller afkræfte, om du har kræft. 

Det er altså ikke sikkert, at du har kræft, fordi du starter i et pakkeforløb. I et pakkeforløb er de enkelte trin i udredning og behandling tilrettelagt som et veldefineret forløb, både hvad angår tid og indhold. De relevante undersøgelser og behandling er nemlig på forhånd planlagt og bestilt. 

Ikke alle kræftpatienter kan dog følge et pakkeforløb fra start til slut. Det kan skyldes mange forskellige forhold. Uanset årsagen, skal man – i lighed med andre kræftpatienter – undersøges og behandles uden unødig ventetid. Det har Regionerne pligt til at sikre. 

Sammenhæng og tryghed for den enkelte 
Vi arbejder med patientoplevelser, og derfor indgår brugerinddragelse helt systematisk i udviklingen af bedre patientforløb på afdelingen. For eksempel har vi indført en ordning, hvor alle nyhenviste patienter får en patientansvarlig læge. Den skal være med til at skabe mere sammenhæng og tryghed for den enkelte patient.

Udover dette har vi fokus på særlige områder, som vi arbejder med. Fokusområderne er en del af hele hospitalets udviklingsplan:

  • patientsikkerhed
  • ernæring
  • hygiejne
  • medicin
  • medicoteknik (medicinsk udstyr)
  • ​dokumentation.
Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser
For at højne patientsikkerheden rapporterer vi, hvis der opstår utilsigtede hændelser. Hændelserne bliver analyseret, så vi kan undgå dem i fremtiden. Vores mål er, at udbrede vores erfaringer til hinanden, så patientsikkerheden kan blive endnu bedre.

Patientsikkerhed og Patientombuddet
Det er Patientombuddets hovedopgave at behandle patienters klager og ankesager om erstatninger. Patientombuddet arbejder også med læring baseret på utilsigtede hændelser, og vejleder borgere om rettigheder til sygehjælp i udlandet.

  • Den sundhedsfaglige behandling, du har modtaget
  • Tilsidesættelse af dine rettigheder som patient
Patientombuddet

Sådan rapporterer du utilsigtede hændelser
Som patient eller pårørende kan du rapportere utilsigtede hændelser, der er sket på sygehuse, på plejehjem, i hjemmeplejen hos den praktiserende læge eller alle andre steder i sundhedsvæsenet.
Alt i alt kan du rapportere hændelser, hvor mangler eller brister i sikkerheden førte til, at en eller flere personer blev skadet eller udsat for en risiko for skade.

På adressen www.dpsd.dk finder du det skema, som du skal bruge, når du skriver din rapport.  

Du kan rapportere anonymt, men det er en fordel at skrive navn og e-mail, eller telefonnummer på rapporten. Så er det muligt at kontakte dig, hvis der er behov for at få flere oplysninger til brug for beslutninger om, hvordan man bedst kan skabe øget patientsikkerhed.

Læs mere om afdelingen​


Redaktør