Kvalitet og patientsikkerhed

​​

Ansvar for kvaliteten

Medicinsk Afdelings kvalitetsudvalg har til formål at sikre optimal kvalitet i alle afdelingens patientforløb. Kvalitetsudvalget består af afdelingsledelsen, repræsentanter fra afdelingens fem områdeledelser og primære ressourcepersoner med særlig ekspertise inden for f.eks. medicin, patientsikkerhed og hygiejne. Der er tilknyttet et kvalitetsteam bestående af en kvalitets- og udviklingskoordinator og to kvalitetsmedarbejdere, der fungerer som et bindeled mellem kvalitetsudvalget, strategier og mål samt praksis i de kliniske afsnit.

Kvalitetsundersøgelser

For at kunne sikre, at kvalitetsniveauet er optimalt, måler vi det på forskellige områder og opstiller mål for en række kerneydelser.
Nogle kvalitetsmålinger foregår løbende, mens andre er ugentlige eller kvartalsvise stikprøver.
Vi bruger resultaterne aktivt til f.eks. at ændre tilrettelæggelsen af arbejdet og til at være opmærksom på særlige risikoområder. Herved forventer vi at kvaliteten i vore ydelser vil stige til gavn for patienter og pårørende.
Afdelingen indberetter løbende data om kvaliteten af behandling, pleje og genoptræning af patienter med Diabetes eller KOL til en national database, NIP-databasen.

Patientsikkerhed

Vi arbejder desuden systematisk for at øge patientsikkerheden og mindske antallet af utilsigtede hændelser. Dette gør vi ved at indberette utilsigtede hændelser og nærved-hændelser til en fælles database samt ved at analysere disse indberetninger. På baggrund af analyserne ændres procedurerne og risiko for gentagelser mindskes.

Patienttilfredshed

Vi følger også kvaliteten ved at udføre patienttilfredshedsundersøgelser - hvor vi kan sammenligne os med andre og få input til forbedringer. Dette sker blandt andet gennem den Landsdækkende Undersøgelse af Patienttilfredshed som gennemføres hvert 2. år.
Læs mere om LUP.

Projekt "P​​ersoncentreret Praksis"

I Medicinsk Afdeling har medarbejdere og ledere, men fremfor alt patienter og pårørende i perioden 2013 til 2015 bidraget til projektet "Personcentreret Praksis".

"Hvad der skal til for at skabe en mere personcentreret og mindre sygdomscentreret praksis?"

Nedenfor kan du læse evalueringsrapporten. Den omsætter de mange forslag til forbedringer til konkrete redskaber. Læs rapporten og bliv inspireret.​

Forside Personcentreret praksis i Medicinsk afdeling O, Herlev Hospital.pdf

Projekt Personcentreret praksis, Evalueringsrapport.pdf

Samlede bilag til evalueringsrapport.pdf

Pixi udgave af evalueringsrapport.pdf


Redaktør