Tove Lindhardt

​​

​Sen​​iorforsker, MScN. PhD.

For english v​​ersion scroll down.

Titel på akademis​k afhandling:

Collaboration between nurses and relatives of frail elderly medical patients – Dimensions, prerequisites and outcome

Forskningsinte​resser

· Den ældre medicinske patient
· Family care
· Empowerment og brugerinddragelse
· Tværsektorielt samarbejde

Vigtigste artikler inde​​n for de seneste par år:

 • Lindhardt T: Food'to'go - a feasibility study of post-discharge delivery of protein- and energy- enforced meals for older patients by the use of information and communications technology (ICT). BMC Nursing 2015 14(Suppl 1):S9.  doi:10.1186/1472-6955-14-S1-S9
 • Berthelsen C, Frederiksen K, Lindhardt T, 2014. Safeguarding Self-governance: A grounded theory study of older patients' pattern of behaviour in relation to relatives in fast-track treatment programmes. The Grounded Theory Review (2014), Volume 13, Issue 2
 • Lindhardt T., H. H. Klausen, Christina Christiansen, Louise Lawson Smith, J. Petersen, O. Andersen. Elderly patients with community-acquired pneumonia are not treated according to current guidelines. Dan Med J. 2013 Feb;60(2):A4572
 • Lindhardt T, H. H. Klausen, Christina Christiansen, Louise Lawson Smith, J. Petersen, O. Andersen. Elderly patients with community-acquired pneumonia are not treated according to current guidelines. Dan Med J. 2013 Feb;60(2):A4572
 • Berthelsen C, Frederiksen K, Lindhardt T, 2013. Safeguarding Self-governance: A grounded theory study of older patients’ pattern of behaviour in relation to relatives in fast-track treatment programmes. Submitted
 • Kjerholt M., Wagner L., Delmar C., Clemensen J. & Lindhardt T. (2013) Continuity in care trajectories of older chronically ill patients in a battlefield of competing rationales. International Journal of Older People Nursing doi: 10.1111/opn.12031

Aktu​elle forskni​ngsprojekter

RiSK – Ri​sikoidentifikation af ældre, korttidsindlagte patienter

F​​​ormål: 

At undersøge og sammenligne to forebyggende interventioners effekt på genindlæggelser, tab af funktioner, livskvalitet samt cost-benefit i forhold til nuværende praksis
Design: Randomiseret kontrolleret forsøg med 2 interventions- og én kontrolgruppe
Finansiering: 2.75 mio. kr. (ekstern finansiering)
Tidsramme: Januar 2013 – December 2014
Samarbejdspartnere: Rødovre, Ballerup, Gladsaxe og Herlev kommuner

Food’n’Go – Empower – Et forsknings- og Innovationsprogram

Fo​​rmål: 

At udvikle, teste og implementere innovative informationsteknologiske løsninger til medinddragelse og øget empowerment af ældre patienter og pårørende, i forhold til hyppigt forekommende problemstillinger under forløbet på hospitalet og i tiden herefter i hjemmet
At afdække barrierer og facilitatorer for ældre patienters brug af sundheds- og velfærdsteknologi og afprøve interventioner ift. til at øge deres muligheder  for teknologianvendelse og empowerment
Finansiering: 750.000 kr. fra Region Hovedstadens OPI-pulje til design og udvikling af prototypen
Tidsramme: Forstudiet (se nedenfor) afvikledes fra april 2013 – august 2013 og leverede data til programmets
Design og udviklingsdel som har været i gang siden august 2013 med inddragelse af patienter og pårørende samt centralkøkkenet
Prototypen foreligger d. 30. november, 2013, hvorefter
Pilotprojekt med feasibility-test af løsningen igangsættes, når finansiering forefindes
RCT – projekt forventes at påbegyndes maj 2014 og løbe over 1½ år til juli 2016
Samarbejdspartnere: It-firmaet Tachista og Centralkøkkenet ved Herlev Hospital, patienter og pårørende, kommunerne.

Family ​​collaboration in medical wards –A European Study

Form​​ål: 

At beskrive og sammenligne europæiske pårørendes involvering i uformel omsorg, samt deres vurdering af – og forventninger til – samspillet med personalet i medicinske afdelinger

At teste The Family Collaboration Scale (FCS) for feasibility, dimensionalitet, validitet og reliabilitet i 9 lande
Design: Europæisk, deskriptivt komparativt survey studie
Finansiering: Intern
Tidsramme: Januar 2012 – juli 2014. Dataindsamling komplet december 2013
Samarbejdspartnere: 9 lande (European Research Foundation-network)

Kulturelle s​undhedsvejledere – hjælp på vejen gennem sundhedsvæsenet

For​​mål: 

At afdække problemer i tværsektorielle behandlingsforløb for ældre i etniske  minoritetsgrupper, samt afdække barrierer i såvel sundhedsvæsenet som hos borgere og deres netværk og identificere god praksis, mhp. på design af model for funktionen
At udvikle, afprøve og evaluere denne model ved et pilotforsøg
Design: Eksplorativt, deskriptivt med pilotafprøvning af intervention
Finansiering: 2.32 mio. kr. (ekstern finansiering)
Tidsramme: PhD-studie Oktober 2013 – 2016
Samarbejdspartnere: MESU v. KU, UCC Hillerød, ETSUF (Enheden for Tværsektorielt 
Samarbejde, Forskning og Udvikling) & Afdeling O

Implem​entering af en klinisk patientforløbsbeskrivelse for samfundserhvervet pneumoni

For​​mål: 

At  designe, udforske og evaluere en skræddersyet strategi for implementering af en kompleks intervention rettet mod ældre patienter med samfundserhvervet pneumoni samt undersøge effekten af denne
Design: Implementeringsforskningsdesign og interrupted time series design
Finansiering: 50 % internt finansieret, søger ekstern finansiering af resten
Tidsramme: Januar 2014 – december 2018
Samarbejdspartner: Lunds Universitet

Implementering af personcentreret behandling og pleje – Et aktionsforsk​​​​ningsprojekt

Fo​rmål:  

At undersøge om personcentreret pleje og behandling kan implementeres i en hel afdeling gennem en medarbejderdrevet forandringsproces, samt om dette medfører bedre patient- og pårørendeoplevelse
Design: Aktionsforskningsdesign
Finansiering: Intern
Tidsramme: september 2013 – september 2015
Samarbejdspartnere: Alle faggrupper i alle afsnit i afdeling O

Vejlederfunktion f​or akademiske afhandlinger:

· Connie Bøttcher Berthelsen: Relatives in older patients’ fast-track treatment programmes during total hip or knee replacement – A grounded theory study (2013)
· Mette Line Kjerholt: Sammenhæng i ældre kronisk syges patientforløb – idealer og realiteter. Et aktionsforskningsprojekt (2011)
 
In english:

Head of res​earch programme

Tove Lindhardt, Senior Researcher, RNT, MScN, PhD, Head of Research Unit for Clinical Nursing

Title of docto​​​​ral dissertation: 

Collaboration between nurses and relatives of frail elderly medical patients - Dimensions, prerequisites and outcome 

Research I​nterests 

• The older medical patient 
• Family care 
• Empowerment and person-centred care 
• Cross-sectorial cooperation 

Important a​​​rticles over the last few years: 

 • Lawson-Smith L, Petersen J, Jensen PS, Sivertsen DM, Pedersen MM, Ellekilde G, Lindhardt T, Andersen O.  2015. Nutritional risk in acutely admitted older medical patients. American Journal of Food and Nutrition. Vol. 3, No. 3
 • Berthelsen C, Frederiksen K, Lindhardt T, 2014. Safeguarding Self-governance: A grounded theory study of older patients' pattern of behaviour in relation to relatives in fast-track treatment programmes. The Grounded Theory Review (2014), Volume 13, Issue 2
 • Berthelsen C, Lindhardt T, Frederiksen K, 2014. Inhibiting Interference – A grounded theory of health professionals' behaviour and experiences with the relatives of older patients in fast-track treatment programmes. Scand J Caring Sci. 2014 Sep;28(3):609-17. doi: 10.1111/scs.12126. Epub 2014 Mar 17
 • Lindhardt T., HH Klausen, Christina Christiansen, Louise Lawson Smith, J. Petersen, O. Andersen. Elderly patients with Community-Acquired Pneumonia are not treated according to current guidelines. Dan. Med. J. 2013 Feb; 60 (2): A4572
 • Kjerholt M., Wagner L., Delmar C., Clemensen J. & Lindhardt T. (2013) Continuity in care trajectories of older chronically ill patient in a battlefield of Competing rationales. Int J Older People Nurs.2014 Dec;9(4):277-88. doi: 10.1111/opn.12031. Epub 2013 Apr 30.

Current res​​​earch projects

Food'n'Go - Empower - A research and Innovation Program

Aim:            

 1.  To develop, test and implement innovative information communication technology solutions to involvement and increased empowerment of older patients and their families, in relation to frequent problems during the hospital stay and at home after discharge
 2. To identify barriers and facilitators for older patients' use of health and welfare technology and test interventions in relation to increasing their opportunities for use of technology and empowerment

Funding:       1.9 mio Dkr. from different funds and Capital Region pools

Timeframe:

 1. An ethnographic pre-study was carried out from April 2013 - August 2013 and provided data for the design and development phase
 2. Design and development was carried out from August 2013 until November 2013, with the involvement of patients and their families as well as the hospital central kitchen
 3. The prototype was available on November 30th, 2013
 4. A quasi-experimental pilot project ran from May 2014 until November 2014 testing the feasibility of the solution
 5. A RCT feasibility project testing nutritional and physical exercise app in-hospital and at home, summer 2015 – December 2016

Partners: The IT-company Tachista and the central kitchen at Herlev Hospital, patients and relatives, municipalities

Family collaboration in medical ward - A European Study

Aim:

 1. To describe and compare European relatives' involvement in informal care, as well as their assessment of - and expectations to - the collaboration with the staff of medical departments
 2. Testing The Family Collaboration Scale (FCS) for feasibility, dimensionality, validity and reliability in 7 countries

Design: A cross-sectional European, descriptive, comparative survey study
Funding: Internal
Timeframe: January 2012 - July 2015. The Danish results are described and paper submitted. Comparative studies between countries will commence in autumn 2016.

Partners: 7 European countries (European Research Foundation-network)

Involvement of relatives of frail older patients – A person-centered practice

Aim:           

 1. To design and test an intervention for involvement of relatives in decision-making during older patients' hospital admission

Design: Stepped-wedge cluster randomised trial

Funding: External (under application)

Time frame: January 2017 – December 2019

Status: Project description under development

Partners: Department of Internal Medicine and universities and university hospitals in a number of  European countries (European Research Foundation-network)

 

Cardiac rehabilitation: Access and retention among immigrants

Aim:

 1. To identify problems in cross-sectorial treatment of older people in ethnic minority groups, and to identify barriers in the health care system as well as in citizens and their networks, and to identify best practice in order to design of the model of the counselling function
 2. To develop, test and evaluate this model by a pilot project

 

Design: Explorative, descriptive, and a pilot testing of the intervention
Funding: 2.32 million Dkr. (external funding)
Timeframe: PhD study October 2013 - 2017
Partners: Dept. of migrant and ethnic health (MESU) at Copenhagen University, University College in Hillerød, Gladsaxe municipality, Herlev Hospital Unit for Cross-sectorial Cooperation, Research and Development (ETSUF) & Department of Internal Medicine
 

Implementing a patient's clinical pathway for community-acquired pneumonia

Aim:            

 1. To design, explore and evaluate a tailored strategy for implementing a complex intervention aimed at elderly patients with community-acquired pneumonia, and examine the effect of this

Design: Implementation Research Design and stepped wedge design
Financing: 50 % internal funding; application going on for external funding for the rest
Timeframe: PhD-study January 2014 - December 2018
Partner: University of Lund, Sweden
 

Completed projects

RiSK - Risk identification of older, short-term hospitalized patients

Aim:            

 1. To investigate and compare the effect of two preventive interventions on readmissions, loss of function, quality of life and cost-benefit compared to current practice

Design: Randomized controlled trial with 2 intervention and one control group

Funding: 2.75 million Dkr (external funding)

Timeframe: January 2013 - December 2014

Partners: Rødovre, Ballerup, Herlev, and Gladsaxe  municipalities

 

Implementation of person-centred care and treatment - An action research project

Aim:            

 1. To investigate whether person-centred care and treatment can be implemented in an entire department through an employee-driven change process, and whether this leads to better patient and staff experience of person-centeredness

Design: Action Research Design
Funding: Internal
Timeframe: September 2013 - September 2015
Partners: Patients, relatives, nurses and physicians in all ward of department of Internal Medicine

Redaktør