Faglig information til rekvirenter

Månedlig orientering fra Klinisk Biokemisk Afdeling (KBA)

April 2021

Opgraderet analyserepertoire for biologiske lægemidler, Region Sjælland

Region Sjælland har jf. vedhæftede opgraderet analyserepertoiret for biologiske lægemidler – eksisterende afdelingsspecifikke særaftaler om fremsendelse af HGH prøver til andre laboratorier ændres ikke på baggrund af vedhæftede. brev vedr. biologiske lægemidler 1 marts 2021.pdf

Marts 2021 - Ekstra

Bestilling af blodprøver ved mistanke om COVID-19 vaccine trombose-/blødningskomplikation 

KBA har per d. 24.03.2021 oprettet analysekoder til bestilling af de anbefalede (ved mistanke om COVID-19 vaccine trombose-/blødningskomplikation) supplerende blodprøver til trombocyt-, endothel-, koagulations- og inflammationsbiomarkør-analyser. Prøverne rekvireres i Sundhedsplatformen med koden: HEH00749 på Herlev matriklen og GEN00749 på Gentofte matriklen. Prøverne skal præanalytisk håndteres af KBA indenfor 1 time efter blodprøvetagning og skal derfor sendes med rørpost eller akut portør til KBA. Inden prøven sendes skal KBA kontaktes på 8-2571 (Herlev) eller 7-3115 (Gentofte). Analysering af prøverne forestås af afdeling for Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital.

Ændret analysemetode for analysering af Peptidylpeptidase A [ACE] (NPU29069)

Pr. d. 24.03.21 ændres analysemetode for analysering af Peptidylpeptidase A [ACE];P (NPU29069) medførende 10-15% lavere måleresultater og et ændret referenceinterval. Således vil referenceintervallet for voksne fra og med 18 år fremover være 13 – 64 U/L. For børn fra 6 mdr. og op til 18 år ændres referenceintervallet til 29 – 112 U/L. For yderligere information kan analysesektionsansvarlig afdelingslæge Anders Berg Wulff kontaktes.

Nye børnereferenceintervaller for Kreatinin (enz.);P (NPU04998) 

Pr. d. 24.03.21 implementeres nye børnereferenceintervaller for Kreatinin (enz.);P (NPU04998) for børn under 5 år:

​Køn
Alder​Referenceinterval
​Piger og drenge 
0 dage - < 1 dag​

37 – 81 µmol/L

​Piger og drenge 

1 dag - < 3 dage      

29 - 69 µmol/L

​Piger og drenge 

3 dage - < 7dage

21 - 58 µmol/L

​Piger og drenge 

7 dage - < 14 dage   

​21 - 46 µmol/L

​Piger og drenge 

14 dage - < 2 mdr

​17 - 41 µmol/L

​Piger og drenge 

2 mdr - < 1 år         

​14 - 34 µmol/L

​Piger og drenge 

​1 år - < 3 år

​15 - 31 µmol/L

​Piger og drenge 

3 år - < 5 år

​23 - 37 µmol/L

Ændrede åbningstider for Hotline til Tidsbestilling

I takt med den stigende brug af MinSP til elektronisk tidsbestilling til prøvetagning reduceres åbningstiden for KBA Hotline til Tidsbestilling (tlf. 3868 3080) målrettet patienterne. Pr. 6.04.21 ændres telefonens åbningstid til kl. 14.00–18.45 alle hverdage. Via hotlinetelefonen kan patienterne som hidtidigt foretage tidsbestilling til prøvetagning næstkommende hverdag og frem. Opdaterede informationsfoldere til uddeling til patienterne kan indhentes hos KBA (nelle.gitte.andersen.alsig.01@regionh.dk).

Bestilling af blodprøver til runde senest 15 min. før rundens start

I forlængelse af den seneste LABKAII opdatering er det nu muligt at bestille blodprøver til runde helt frem til 15. min. før blodprøverunden starter – dette gælder dog ikke morgenrunden, hvor prøver fortsat skal bestilles minimum 45 minutter før rundestarten kl. 7.00.

Marts 2021

COVID-19 Antistof-test sendes til BBH pr. 01.05.2021

Aktuelt fremsendes COVID-19 antistof-tests rekvireret fra HGH til et antal forskellige eksterne laboratorieudbydere afhængigt af den enkelte SP rekvisition. For at ensrette dette, fremsendes per 01.05.2021 alle rekvirerede COVID-19 antistof-tests til KBA BBH, hvor rekvisitionen udløser analyse af SARS-COV-2(NUCLEOPROTEIN)-ANTISTOF (NPU59811) til undersøgelse for om patienten har haft infektion samt SARS-COV-2(SPIKE GLYCOPROTEIN)-AB (NPU59809) til undersøgelse for immunitet.

Februar 2021

Håndtering af afvigelser/fejlfunktion på point-of-care (POCT) udstyr

En systematisk arbejdsgang for håndtering af afvigelser/fejlfunktion på point-of-care (POCT) udstyr udbredes nu til alt godkendt HGH POCT udstyr: ved afvigende kontrolmålinger på et POCT udstyr afleverer KBA blanketten "Information om fejl på POCT-udstyr til klinisk afdeling" til relevant personale på den kliniske afdeling. Blanketten indeholder oplysning om det tidsinterval, hvor de afgivne svar kan være fejlbehæftede. Den kliniske afdeling har herefter ansvaret for at vurdere om dette har kliniske konsekvenser for allerede afgivne svar (KBA kan som vanligt kontaktes for rådgivning).

OROSOMUCOID;P (NPU19873)

 Analysen OROSOMUCOID;P (NPU19873) nedlægges pr. 10.2.21, da brugen af analysen anses som værende obsolet. C-reaktivt protein [CRP] (NPU19748) kan erstatte brugen af orosomucoid, hvorfor orosomucoid bestilt efter d. 10.2.21 vil blive konverteret til CRP.

kalibratorskift for analyserne Lambda-kæde(Ig) Frit;P og Kappa-kæde(Ig) Frit;P

 Per 2.2.21 er fortaget kalibratorskift for analyserne Lambda-kæde(Ig) Frit;P og Kappa-kæde(Ig) Frit;P medførende et niveauskifte til omkring 10% lavere værdier for Lambda-kæde(Ig) Frit;P og 5% lavere værdier for Kappa-kæde(Ig) Frit;P. Dette vil således også påvirke P-Kappa/Lambda-kæde(Ig) frit, hvor der vil kunne ses en ca. 6% større ratio.

Patienter, hvor prøvetagning ikke kan gennemføres i overekstremiteten

For at forhindre at patienter, hvor prøvetagning ikke kan gennemføres i overekstremiteten, bliver forsøgt stukket unødigt flere gange på flere prøvetagningsrunder, afleverer KBA pr. 15.2.21 og fremover en blanket til sengeafsnittet med oplysning om, at patienten ikke kan stikkes i overekstremiteten, hvorved efterfølgende prøvetagning skal bestilles som tages af rekvirenten (f.eks. ved lægeligt personale i underekstremiteten el. ved anlæggelse af kateter, hvor blod trækkes af afdelingen). Kun erfarne KBA prøvetagere/bioanalytikere fortager denne vurdering (patienten vil typisk være forsøgt stukket ved min. 2 lejligheder af min. 2 erfarne prøvetagere/bioanalytikere). KBA registrerer internt, hvilke patienter, som ikke kan stikkes i overekstremiteten, for at bistå afdelingerne med at sikre, at disse patienter ikke fremover stikkes forgæves. 

Måling af Blod i fæces

Slutteligt en påmindelse om at måling af blod i fæces (Hæmoglobin;F [FÆHB];F (NPU29057)) forudsætter rekvisition i Sundhedsplatformen og påsætning af udprintet etiket PTB inden transport til KBA.

Januar 2021

Udstedelse af billetter til patienter, som selv bestiller tid til prøvetagning

Quickguide til udstedelse af billetter til patienternes selvbookning af prøvetagningstider via MinSP er blevet opdateret. Ændringen betyder, at billetudstedelsen nu er hurtigere og at der i én arbejdsgang kan udstedes billetter til samtlige prøvetagningssteder tilhørende HGH (ambulatorium på Herlev hospital, på Gentofte hospital samt de to prøvetagningsfilialer i Rødovre og Lyngby).  

Quick guide Billetbooking-Selvbook.pdf.

December 2020

Kortisol;P

Pr. 7.12.20 hjemtages Kortisol;P (NPU01787) analysen til KBA (Herlev matriklen) for at sikre kortere svartid. Referenceintervallet ændres ikke, da hjemtagning sker til sammenlignelig målemetode.

Børnereferenceintervaller for hæmatologianalyserne

Med formålet at ensarte referenceintervaller i RegionH, er børnereferenceintervaller for hæmatologianalyserne pr. 01.12.20 ændret (iflg. DSKB.dk 2015 (Falun/Sodin)) med undtagelser for B-Basofilocytter 0 dage til 6 mdr., B-Eosinofilocytter 0 dage til 6 mdr. og B-Neutrofilocytter 0 dag til 1 mdr., hvor de hidtidige referenceintervaller er bibeholdt

B—Leukocyttype; antalk.(Liste)

For at levere et vejledende analysesvar hurtigst muligt, ændres svarafgivelsen for leukocyt differentialtælling (NPU04100 B—Leukocyttype; antalk.(liste)) pr. 15.12.20, således at der ved visse mindre betydende fejlmuligheder afgives maskinel tælling påhæftet følgende kommentar: ”Forbehold for unøjagtigt svar fra maskinel tælling. Manuel tælling følger”. Disse svar skal tages med forbehold, da den maskinelle tælling ikke altid er helt korrekt. Svar på manuel differentialtælling kommer i efterfølgende dagvagt.

Lipoprotein(a);P

Pr 4.12.20 og ifm. RegionH harmonisering svares Lipoprotein(a);P i enheden nmol/l (NPU 21687, beslutningsgrænse 85 nmol/l). Foreløbigt svares som hidtidigt også i enheden mg/l (NPU19840, beslutningsgrænse 400 mg/l). Der kan forekomme resultater, hvor måleresultatet ligger over beslutningsgrænsen i den ene enhed men lige netop ikke i den anden - den kliniske fortolkning er her, at der er forhøjet risiko for hjertekarsygdom.

Intern fremsendelse af prøver til KBA

Ved intern fremsendelse af prøver til KBA i grønne poser, kan prøver fra flere patienter pakkes i samme pose – herved reduceres det manuelle arbejde med åbning af poser og plastaffaldsmængden reduceres.

November 2020

Midlertidige ekstra prøvetagningsspor

For at understøtte de kliniske afdelingers pukkelafvikling har KBA åbnet yderligere ekstra midlertidige prøvetagnings-spor onsdage kl. 15-18 i Prøvetagning 1 på He matriklen. Der kan bookes tider frem til 22.12.2020.

 

Under nedetid i Labka II indføres nu nød mailbokse i.s.f. fax

Pr 1.12.20 udfases al brug af fax til svarafgivelse under LABKA II nedetid. KBAs systemadministratorer bedes kontaktet med henblik på registrering af de oprettede afdelings- el. afsnitsspecifikke nød mailbokse, der fremover skal anvendes til nedetids svarafgivelse af akutte analyser – ved spørgsmål kan KBA systemadministratorer kontaktes ((ltask.herlev-og-gentoftehospital@regionh.dk).

 

Når prøver "Tages af rekvirenten"

KBA påminder om at ved SP blodprøverekvisition med prøvetagningsklasse ”Tages af rekvirenten” bør alle rekvirerede prøver tages. Rekvireres en profil, hvor ikke alle analyser ønskes, skal rekvisitionen dermed tilpasses inden prøvetagningsblanketten udskrives. Følges denne arbejdsgang ikke er konsekvensen ofte genfremsendelse af allerede afgivne analysesvar og dermed behov for fornyet svarsignering.  

 

Patienter som selv tidsbestiller til prøvetagning

Slutteligt en lille opfordring til at informere ambulante patienter om at tidsbestilling til prøvetagning bedst foretages via MinSP (såfremt rekvirerende afdeling ikke har bestilt tid på patientens vegne). Patientens adgang til elektronisk tidsbestilling via MinSP åbnes, når stamafdelingen har udstedt billetter til patienten – der kan maks. udstedes 20 billetter ad gangen og KBA anbefaler, at der altid udstedes det maksimale antal billetter og gerne til alle fire lokaliteter (He, Ge, Lyngby og Rødovre). Spørgsmål til udstedelse af billetter kan rettes til KBA systemadministratorer.

 

Tidsbestilling til glucose- og lactosebelastning på Gentofte

Alle afdelinger har pr 23.11.20 mulighed for at booke tid til glucose- el. lactosebelastning på Ge matriklen (Klinisk Biokemisk afdeling, opgang 1) i KBA SP kalender HGH KA-005GE BELASTNING [R2015663] i HGH KA-005GE, PRØVETAGNING, KA-005GE[370] oprettet til formålet. Til booking skal anvendes besøgstypen BELASTNINGSUNDERSØGELSE 120, PÅMINDELSE[11752066].  Spørgsmål til booking og afvikling af belastningsundersøgelser kan rettes til afdelingsbioanalytiker Hanne Skovmøller (Hanne.Skovmoeller@regionh.dk).

 

Nyt referenceinterval for  vitamin B6

KBA HGH fremsender blodprøver til analyse for vitamin B6;P (NPU10612) til KBA, Rigshospitalet-Glostrup. Pr. 6.11.20 ændres referenceintervallet for analysen, se Referenceinterval B6


Oktober 2020

Ekstra mulighed for prøvetagning

For at understøtte de kliniske afdelingers pukkelafvikling har KBA åbnet ekstra midlertidige prøvetagnings-spor tirsdage kl. 15-18 i Prøvetagning 1 og 2 på He matriklen samt i Ge Prøvetagningen. Der kan bookes tider frem til 22.12.2020.

Tidsbestilling via MinSP

Der er nu mulighed for, at patienterne kan bestille tid til prøvetagning via MinSP. Patientens adgang til elektronisk tidsbestilling via MinSP åbnes, når stamafdelingen har udstedt billetter til patienten (Quick guide her) – der kan maks. udstedes 20 billetter ad gangen og KBA anbefaler, at der altid udstedes det maksimale antal billetter og gerne til alle fire lokaliteter (He, Ge, Lyngby og Rødovre). Patienten kan herefter elektronisk bestille tid til prøvetagning på He og Ge matriklen samt i de eksterne prøvetagningsfilialer i Lyngby og Rødovre. Afdelingerne bedes bistå KBA med at tilskynde til tidsbestilling i MinSP i stedet for at benytte KBAs telefoniske Hotline til tidsbestilling (Hotline-tlf. 3868 3080 svares dog foreløbigt uændret alle hverdage kl. 12-18.45).

Ringegrænse for Magnesium;P 

Der er indført ringegrænse på Magnesium;P , dvs. ved svær hypomagnesiæmi (P-Magnesium<0,4 mmol/l) ringer KBA svaret ud til rekvirerende afdeling/praksislæge. 


September 2020

Ændringer vedr. svarafgivelse ved Labka nedetid

Ved Labka II nedetid benyttes nødblanketter til rekvisition af akutte analyser - analysesvar er hidtidigt afgivet per fax. Fax udfases nu endeligt og fremover afgives akutte svar per mail til afdelings- el. afsnitsspecifik fælles nød outlook mailboks oprettet til formålet. Løsningen er implementeret i AMA og udrulles nu til øvrige afdelinger og forventes fuldbragt per 1.12.20, hvorefter fax ikke længere anvendes til svarafgivelse. KBA systemadministratorer bedes kontaktet med henblik på registrering af de oprettede afdelings- el. afsnitsspecifikke nød mailbokse – ved spørgsmål til ovenstående kan KBA systemadministratorer ligeledes kontaktes ((ltask.herlev-og-gentoftehospital@regionh.dk).    

Proinsulin prøver skal fremover udtages på KBA ambulatorier

Praktiserende læger vil ikke længere selv kunne tage analyserne Proinsulin C-peptid;P NPU18004 og Proinsulin C-peptid;P(fPt) NPU18005 i praksis. Patienter skal fremover have foretaget blodprøvetagningen i Klinisk Biokemisk Afdelings prøvetagningsambulatorier (f.eks. på Herlev el. Gentofte Hospital). Ændringen skyldes analysens korte holdbarhed i fuldblod (6 timer).

Vagttelefonnummer er kun til fagligt personale

Slutteligt en påmindelse om ikke at udlevere vagthavende bioanalytikers telefonnummer til patienterne – dette nummer er forbeholdt akutte henvendelser fra afdelingerne/øvrige rekvirenter. Patienter, som ønsker at foretage tidsbestilling til prøvetagning, henvises til Hotline til Tidsbestilling på 3868 3080 (alle hverdage 12:00 til 18:45).


Juli 2020

Ændring af svarafgivelse for differentialtællinger

Pr 14.7.2020 ændres svarafgivelsen af leukocyt differentialtælling (B-Leukocyttype; antalk.(liste), NPU04100), så der ved fund af umodne celler ved den maskinelle tælling afgives svar på Leukoblaster;B (NPU18901) og Metamyelo.+Myelo.+Promyelocytter;B (NPU26631). Disse fund skal tages med forbehold for unøjagtigt svar, da den maskinelle tælling ikke altid er korrekt. Svar på manuel differentialtælling kommer efterfølgende.

Nyt om hæmoglobin i fæces

Analysen Hæmoglobin;F [FÆHB];F (NPU29057) udføres nu på KBA, Herlev matriklen mod tidligere på Gentofte matriklen. Oplysninger om den ændrede destination for forsendelse af prøvemateriale er ændret elektronisk, men vær venligst opmærksom på at ældre rekvisitioner ikke har kunnet ændres og at svartiden for disse derfor kan være forlænget i en periode.

Tidsbestilling til prøvetagning

-Nødtelefonen til tidsbestilling (tlf. 8-6910) nedlægges pr. 10/7-20. Den har i første omgang været anvendt til at ringe og bestille akutte tider (før indførslen af KBA SP akutkalendere) og senere til hjælp ved udfordringer med tidsbestillinger, men anvendelsen af telefonen er faldet væsentligt, hvorfor telefonen nedlægges. Ved problemer med at tidsbestille i SP, kan man kontakte de Kliniske It-konsulenter, som er tilknyttet afdelingerne og man kan finde quickguide til tidsbestilling på KBA intranetside.

-Pr. 13.07.20 ændrer KBAs Hotline til Tidsbestilling (tlf. 3868 3080) målrettet patienterne åbningstid til kl. 12.00–18.45 alle hverdage (mod tidligere kl. 7.45 til 14.45). Herved tilgodeses patienternes behov for at foretage tidsbestilling også efter almindelig arbejdstid og der sikres bedre bemanding i KBA prøvetagningsambulatorier formiddage. Via hotline kan patienterne som hidtidigt foretage tidsbestilling til prøvetagning næstkommende hverdag og frem (i eksterne prøvetagningsfilialer dog foreløbigt max. 1 måned frem i tiden). Opdaterede informationsfoldere til uddeling til patienterne kan indhentes hos KBA (nelle.gitte.andersen.alsig.01@regionh.dk).

-Funktionalitet til tidsbestilling i SP kalender til prøvetagning i Rødovre og Lyngby prøvetagningsfilialer er desværre forsinket (ny dato udmeldes snarest) – det er fortsat muligt for patienterne at bestille tid i filialerne via Hotline til Tidsbestilling (tlf. 3868 3080). 

Nyrenoveret ambulatorium tages i brug

Ultimo uge 29 forventes første halvdel af det nyrenoverede M prøvetagningsambulatorie ibrugtaget på Herlev matriklen. Venteområde for patienter med tidsbestilling flyttes dermed fra området mellem kvadrat M og N tilbage til området mellem kvadrat L og M. KBA orienterer fremmødte patienter vha. skiltning og receptionspersonale. Ibrugtagning af anden halvdel af det renoverede M prøvetagningsambulatorie forventes efterår 2020, hvorefter fuld fysisk ambulatoriekapacitet haves i M. 


Juni 2020

Cellefrit DNA analyse leveres igen i fuldt omfang

KBA leverer nu igen svar på analyser af cellefrit DNA fra plasma i samme omfang og med samme lave svartid som fra før COVID-19 udbrud.

Kreatinin i.f.m. paracetamol forgiftning

Analysen Kreatinin;P [CREA];P (NPU04998) skal tolkes med forsigtighed hos patienter med paracetamol-forgiftning grundet påvist interferens fra paracetamol-metabolitten NAPQI. Denne metabolit kan ved forgiftning med paracetamol dannes i tilstrækkelige mængder til at interferere med analysen og føre til falsk for lave resultater.

Tidsbestilling til prøvetagning fuldt indført, læs konsekvenser her. 

-Tidsbestilling til blodprøvetagning og EKG optagelse er nu indført i alle KBA HGH prøvetagningsambulatorier (Herlev matriklen M2 og B1, Gentofte matriklen samt eksterne filialer i Lyngby og Rødovre) og antallet af patienter med tidsbestilling til prøvetagning nærmer sig den fulde daglige prøvetagningskapacitet i ambulatorierne. Fremmødte patienter uden tid henvises derfor som udgangspunkt til at ringe på Hotline (tlf. 3868 3080, åben hverdage kl. 7.45 til 14.45) og bestille tid til prøvetagning en anden dag – ønskes prøvetagningen afviklet samme dag vil der desværre oftest være en længere ventetid afhængigt af antallet af udeblivelser i de bookede ambulatoriespor. Ved behov for akut ambulant prøvetagning skal den rekvirerende afdeling dermed booke en akut tid til patienten i KBAs SP akutkalendere (KX54M1 AKUT PRØVETAGNING, KX54B1 AKUT PRØVETAGNING, KA-005GE AKUT PRØVETAGNING). I akutkalendere kan bookes tid til prøvetagning samme dag el. næstkommende hverdag på Herlev el. Gentofte matriklen.

 

-Rekvirerende afdeling bedes fortsat i videst mulige omfang bestille tid til prøvetagning i KBA SP kalendere – pr. 1.7.2020 kan der også bestilles tid til prøvetagning i Lyngby og Rødovre, hvor det hidtidigt kun har været muligt at bestille tid via KBAs telefon-hotline målrettet patienterne. Quickguide til tidsbestilling i KBA SP kalendere findes her https://www.herlevhospital.dk/afdelinger-og-klinikker/klinisk-biokemisk-afdeling/for-sundhedsfaglige/Sider/Faglig-information-til-rekvirenter.aspx  (indeholder per 1.7 også information om filialkalendere). Ved spørgsmål til quickguiden kan KBA systemadministrator kontaktes via mail (ltask.herlev-og-gentoftehospital@regionh.dk) og hospitalets KIK'er organisation yder derudover hjælp til tidsbestilling i SP kalendere.

 

-Afdelingerne bedes fortsat bistå KBA med at orientere patienterne om, at der er indført tidsbestilling til prøvetagning og at de skal møde i prøvetagningen maks. 5 minutter før den aftalte tid for at undgå mange samtidigt ventende patienter.

Prøvetagning på smittede eller obs for COVID-19

KBA minder om, at prøvetagning/EKG-optagelse på patienter med konstateret el. obs. COVID-19 varetages af plejepersonale. Der henvises til VIP instruks for "Veneblodprøvetagning udført af personale på kliniske afdelinger". Ved behov for undervisning i ABL/prøvetagning/EKG optagelse foretages tilmelding i Kursusportalen el. KBA kontaktes (Hanne.Skovmoeller@regionh.dk) for skræddersyet aftale.

Maj 2020

Tidsbestilling til prøvetagning og EKG optagelse indført

Der er indført tidsbestilling til blodprøvetagning og EKG optagelse i alle KBA HGH prøvetagningsambulatorier (Herlev matriklen M2 og B1, Gentofte matriklen samt eksterne filialer i Lyngby og Rødovre) i lighed med tiltag på regionens øvrige hospitaler. Dette for at sikre jævnt fremmøde af patienter, færrest mulige ventende patienter og dermed overholdelse af retningslinjer for at minimere COVID-19 smitte.

Den rekvirerende afdeling bestiller fremover i videst muligt omfang tid til prøvetagning i KBA SP kalender. Quickguide til tidsbestilling i KBA kalender findes her: Booking af blodprøver på Klinisk Biokemisk afd 04-05-2020.pdf

Ved spørgsmål til quickguide kan KBA systemadministrator kontaktes via mail (ltask.herlev-og-gentoftehospital@regionh.dk) og hospitalets KIK'er organisation yder derudover hjælp til tidsbestilling i SP kalendere. Bemærk, at booking senest kan foretages kl. 12 hverdagen inden den ønskede tid. Er der behov for akut prøvetagning på ambulant patient kan rekvirerende afdeling enten tage prøven selv og bringe denne til KBA eller kontakte KBAs tidsbestilling på bag om nummer 3868 6910 (dette nummer er aktivt pr. d. 6.5.20 og må ikke udleveres til patienterne).

 

KBA har derudover som midlertidig back-up etableret en telefon-hotline (tlf. 3868 3080, åben hverdage kl. 7.45 til 14.45) for patienter, hvor den rekvirerende afdeling ikke har haft mulighed for at foretage tidsbestilling. Når patienten ringer til hotlinen, opretter KBA en tidsbestilling til patienten. Information om hotlinen uddeles af KBA til fremmødte patienter uden tidsbestilling. KBA hotline udfases når booking funktionalitet i MinSP er klar. Afdelingerne bedes bistå KBA med at orientere patienterne om, at de højst skal møde i prøvetagningen 5 minutter før den aftalte tid for at undgå mange samtidigt ventende patienter.

Prøvetagning på mulige COVID-19 patienter udføres af plejepersonalet selv

KBA minder om, at prøvetagning/EKG-optagelse på patienter med konstateret el. obs. COVID-19 varetages af plejepersonale. Der henvises til VIP instruks for "Veneblodprøvetagning udført af personale på kliniske afdelinger". Ved behov for undervisning i ABL/prøvetagning/EKG optagelse foretages tilmelding i Kursusportalen el. KBA kontaktes (Hanne.Skovmoeller@regionh.dk) for skræddersyet aftale.


April 2020

Booking af tid til Blodprøvetagning samt optagelse af EKG Pr. 30.04.2020

Fremover skal afdelingerne i videst muligt omfang booke tid til blodprøvetagning samt optagelse af EKG i Klinisk Biokemisk afdelings prøvetagningsambulatorier på Herlev (M1 og B1) og Gentofte matriklen. Det er muligt at booke tid indtil kl. 12 dagen før prøvetagningen. Om muligt bør rekvisitionen foreligge på samme tidspunkt.

Der henstilles til at patienterne ikke møder op tidligere end 5 minutter før den bookede tid. Dette for at undgå for mange ventende patienter og sikre mulighed for overholdelse af retningslinjer for minimering af COVID-19 smitte.

Der bookes via SP-kalenderen

Herlev: 

Prøvetagning 1. Følgende ressourcer skal anvendes:

Voksne: HGH KX54M1 Delt prøvetagning. Voksne- afdeling [R2013259]

Børn: HGH KB54M1 Delt prøvetagning. Børn- afdeling [R201326]

Prøvetagning 2 (kun afdeling R og L). Følgende ressource skal anvendes:

HGH KX54B1 Delt prøvetagning. Voksne- afdeling [R2013257]

Gentofte:

Prøvetagning: HGH KA-005GE Blodprøvetagning [R2014808]

Quickguide til bookning af tid kan tilgås via flg. link:

Booking af blodprøver på Klinisk Biokemisk afd 04-05-2020.pdf

Volder booking proceduren problemer, kan man med fordel henvende sig til egen afdelings KIK’er. Derudover svarer Klinisk Biokemisk afdeling på spørgsmål vedr. booking på mailen:  ltask.herlev-og-gentofte-hospital@regionh.dk

Som supplement til afdelingernes booking af egne patienter i SP kalendere har KBA oprettet hotline (tlf. 3868 3080 svares kl. 7.45 til 14.45 alle hverdage) til tidsbestilling , hvor patienterne selv kan booke tid. Via hotline kan bookes tid til prøvetagning samt EKG optagelse i prøvetagningsambulatorier på Herlev og Gentofte matriklen samt  i eksterne prøvetagningsfilialer i Rødovre og Lyngby. KBA uddeler minifolder med info om hotline til alle fremmødte patienter uden tidsbestilling. Ved behov kan minifoldere til uddeling i egne ambulatorier indhentes ved kontakt til KBA på ovennævnte mail.


Ekstra ABL udstyr

KBA har indkøbt, indkørt og installeret 2 ekstra ABL udstyr til blodgasanalyse på Herlev matriklen. Opdaterede oversigter over placering af ABL udstyr på Herlev og Gentofte matriklen fremgår af vedhæftede. Ved etablering af COVID-19 afsnit på 19. etage i He sengetårn installeres tillige ekstra ABL her.

ABL på Herlev matriklen

ABL på Gentofte matriklen

Prøvetagning på patienter med mulig COVID-19

KBA minder om, at prøvetagning/EKG-optagelse på patienter med konstateret el. obs. COVID-19 varetages af plejepersonale. Der henvises til VIP instruks for "Veneblodprøvetagning udført af personale på kliniske afdelinger".

Undervisning i ABL/prøvetagning/EKG

Ved behov for undervisning i ABL/prøvetagning/EKG optagelse foretages tilmelding i Kursusportalen el. KBA kontaktes (Hanne.Skovmoeller@regionh.dk) for skræddersyet aftale.

Prøvetagningsprofil til screening for M komponenter

Der er i SP skabt nedenstående profil, som anbefales til screening for M-komponenter. Som tidligere types alle nye M-komponenter.

M-komponent sygdom, screening
AnalyseIUPAC-kode
P-M-komponentNPU17675
P-Immunglobulin ANPU19795
P-Immunglobulin GNPU19814
P-Immunglobulin MNPU19825
P-Frie lette kæder, kappaNPU19606
P-Frie lette kæder, lambdaNPU19607
P-Frie lette kæder, k/l ratioNPU19608Marts 2020

Ny enhed for Pro-brain natriur.peptid [proBNP]

Pr. 16.3.20 skifter KBA enhed på Pro-brain natriur.peptid [proBNP];P som konsekvens af harmonisering blandt RegionH laboratorier for at undgå fejltolkning af patientsvar. Den nye enhed bliver pmol/L og NPU-koden skiftes til NPU26811. Referenceintervallet svarer til det nuværende blot i den nye enhed. Konvertering i forhold til tidligere resultater kan foretages med formlen 1 ng/L = 0,118 pmol/L.

Ny enhed for Somatotropin (GH) 

KBA fremsender prøver til analyse for Somatotropin (GH);P (NPU26675), til KBA, Rigshospitalet. Pr. 4.3.20 er enheden på analysen skiftet fra mIU/L til µg/L. Med den nuværende sporbarhed til IS 98/574 er omregningen: µg/L x 3,0 = mIU/L.

Papirsvar udgår for laktose belastning gruppe

Pr. 16.3. 20 indfører KBA elektronisk svarafgivelse på laktose belastning gruppe; Pt (NPU02542). Papirsvar udgår dermed.

Ombygning af KBA prøvetagningsambulatoriet M1 på He matriklen medfører nye procedurer samt mulig øget ventetid under ombygningen

Aktuelt pågår ombygning af KBA prøvetagningsambulatoriet M1 på He matriklen. Med ombygningen indføres en højere grad af automatisering i prøvetagningsfunktionen og vente- og prøvetagningsfaciliteter forbedres til gavn for patienter og personale. Under ombygningen kan ses forlænget ventetid på prøvetagning for patienter uden tidsbestilling (tidsbestilling kan fortsat kun foretages af rekvirerende afdeling). Andre prøvetagningssteder i RegionH kan som vanligt frit benyttes (jf. https://www.regionh.dk/Sundhed/Patientguiden/naar-du-er-i-behandling-paa-hospitalet/Blodproever-og-EKG-adresser-og-aabningstider/Sider/Blodproevetagning-og-EKG-se-adresser%20og%20%C3%A5bningstider.aspx). Ifm. ombygningen nedlægges M1 gennemgangskøleskabe hidtidigt anvendt til aflevering og afhentning af prøver. Herefter og indtil rørpost er fuldt implementeret skal alle prøver til KBA (blod-urin /væsker og spinal) afleveres direkte i KBA laboratoriet i kvadrat N1/N2 (obs. for KBA prøver, er det ikke nødvendigt med 1 grøn pose per patient, prøver fra flere patienter kan dermed pakkes i samme grønne pose). Prøver til Klinisk Mikrobiologisk afdeling (gule poser) og Klinisk Immunologisk afdeling (røde poser) skal ikke afleveres til N1/N2 – fremtidig aflevering af disse planlægges af Service og Logistik.

Glasskift for hæmatologianalyser

Pr. 15/3-20 skiftes glas for alle hæmatologianalyser til 4mL lilla K2-EDTA glas med sort ring. Visse specialanalyser er fortsat i andre størrelse glas, dette vil fremgå af PTB´en. Der må fortsat bruges 2mL lilla glas med hvid ring ved behov for mindre volumen, fx hos børn. Afdelingerne må gerne skifte tidligere end 15/3-20 og kan bruge deres lager op af lilla prop med hvid ring, men når nye glas bestilles skal det være 4mL lilla K2-EDTA glas med sort ring. Glasskiftet gøres da der opleves mange glas der er fyldt utilstrækkeligt op. Glasskiftet påvirker ikke analysesvar.


Februar 2020

Harmonisering af p-calcium analysen

Pr. 17.2.20 harmoniseres rekvisitionspraksis for p-calciumanalyser på He og Ge matriklen. Dermed nedlægges på Ge matriklen den automatiske måling af ioniseret calcium på baggrund af en rekvireret total calcium-værdi, der falder udenfor intervallet 2,00 mmol til 2,55 mmol/L.  KBA anbefaler, at man anvender total calcium (CALCIUM;P) som screeningsanalyse, og kun bestiller ioniseret calcium, hvis der er mistanke om hypo- eller hypercalcæmi.

Ombygning af prøvetagningsambulatorium, Herlev

I februar måned påbegyndes ombygning af KBA prøvetagningsambulatoriet M1 på He matriklen. Med ombygningen indføres en højere grad af automatisering i prøvetagningsfunktionen og vente- og prøvetagningsfaciliteter forbedres til gavn for patienter og personale.  


Januar 2020

Gliacelleprotein analyseres nu på Herlev

Per 20.01.20 analyseres Gliacelleprotein S-100b;P (NPU19781) på Herlev matriklen og primært til anvendelse hos voksne patienter med milde til lette hovedtraumer vurderet til GCS 14-15 i henhold til anbefalingen fra Scandinavian Neurotrauma Committee (SNC).

Fosfat;P,  ringegrænser indført

Per 20.01.20 og på baggrund af beslutning i SFR Klinisk Biokemi indføres ringegrænse på Fosfat;P (NPU03096), dvs. ved svær hypofosfatæmi (P-Fosfat<0,30 mmol/L) ringes svaret ud til rekvirerende afdeling

 

Redaktør