Faglig information til rekvirenter

Månedlig orientering fra Klinisk Biokemisk Afdeling (KBA)

December 2018

KBA`s call-centre nedlagt

KBA har nedlagt call-centrene målrettet patienter og borgere på Gentofte (3867 7777) og Herlev matriklen (3868 3301) – disse numre besvares nu af telefonsvarer. Kliniske afdelinger kan naturligvis fortsat komme i kontakt med vagthavende bioanalytiker på Herlev Hospital på (386) 8-2571 og prøvemodtagelsen på Gentofte Hospital på (386) 7-3115. Øvrig KBA kontaktinfo tilgås på intranettet. Telefonnummer til vagthavende personale må ikke udleveres til patienter.

Stjernemarkering i SP for bestilte prøver ændret

SP har ændret brugen af stjernemarkering for bestilte blodprøver (hvilket har affødt et utal af henvendelser til KBA) – fremover markeres en rekvireret analyse først med stjerner, når laboratoriet har modtaget prøven og ikke som tidligere allerede når prøvetagningsblanketten var printet el. rekvisitionen lagt på Rekvisitionshotel.

Påmindelse vedr. uringlas samt prøverekvirering 

Slutteligt en påmindelse (i forlængelse af sidste månedsorientering) om at

  • per 10.12.2018 modtager KBA kun uringlas af typen gul 6.5G (VACUETTE® glas. 6 ml. Z Urine No Additive)
  • SP rekvisitioner til morgenrunde-prøvetagning skal være oprettet senest kl. 6.20 (ved bestilling til morgenrunde anføres kl. 7.00 og ikke 7.30 såfremt klokkeslæt indtastes)

November 2018

Bestil morgenrundeprøver senest kl. 6.20

For at understøtte at blodprøver bestilt til morgenrunde (indlagte patienter) kan tages så hurtigt som muligt, skal SP rekvisitioner til morgenrunde-prøvetagning fremover være oprettet senest kl. 6.20.

Ændringer vedr. urinprøveglas på Herlev matriklen 

Som følge af apparaturudskiftningen på KBA samt standardisering af sende-prøver skal urinprøver fremover også på Herlev matriklen (som aktuelt på Gentofte matriklen) tages i gul 6.5G (VACUETTE® glas. 6 ml. Z Urine No Additive). De enkelte afdelinger bedes hjemtage disse glas. Indtil 10.12.2018 kan både gul 6.5G og andre uringlas bruges på Herlev matriklen, hvorefter der kun kan bruges gul 6.5G.

Løbende ændringer vedr. sendeprøver

KBA ændrer løbende sendesteder til analyser på baggrund af ændret analyserepertoire, nedlukninger etc. blandt eksterne laboratorier. Ændringerne kan ses på oversigten:

https://www.herlevhospital.dk/afdelinger-og-klinikker/klinisk-biokemisk-afdeling/for-sundhedsfaglige/Documents/Forsendelse.pdf). Oversigten opdateres løbende. Der kan således forekomme ændringer i svarformat samt mindre niveauforskelle for de anførte analyser.

Nyt laboratorieudstyr kan påvirke svartid og glastyper

KBA ibrugtager medio 2019 en ny automatiseret laboratorieløsning på begge hospitalsmatrikler. I den forbindelse foretages omfattende ombygninger på laboratorierne, hvilket på Gentofte matriklen indebærer at den nuværende laboratorie-automatisering er afmonteret. KBA tilstræber at analysesvartiderne i overgangsperioden indtil nyt apparatur ibrugtages ikke påvirkes, men forlænget svartid kan forekomme på ikke-akutte prøver. Af hensyn til svartiderne er flere prøveglas end vanligt påkrævet ved visse analysekombinationer – antallet af prøveglas fremgår af prøvetagningsblanketten.  


Oktober 2018

Løbende ændringer vedr. sendeprøver

KBA ændrer løbende sendesteder til analyser på baggrund af ændret analyserepertoire, nedlukninger etc. blandt eksterne laboratorier. Ændringerne kan ses på oversigten her.
Oversigten opdateres løbende. Der kan således forekomme ændringer i svarformat samt mindre niveauforskelle for de anførte analyser.

Svarformat for Methotrexat
Pr. 18.9.2018 afgives svar for METHOTREXAT;P analysen målt til under 200 nmol/L nu som ”<200 nmol/L” når analysen er udført på Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev. Analysen er primært tiltænkt patienter fra Hæmatologisk og Onkologisk afdeling i højdosis methotrexatbehandling. Hvis måling i lavere niveau er påkrævet kan indgås aftale med KBA vagthavende bioanalytiker (He:8-2571, Ge:7-3115) om at sende prøven videre til Rigshospitalet, der tilbyder bestemmelse af METHOTREXAT;P ned til 40 nmol/L. Vagthavende bioanalytiker skal her kontaktes før rekvisition i SP.

BestilPAXgene rør hos KBA
KBA står fremover for indkøb og lager af PaxGene-rør, hvor de kliniske afdelinger tidligere varetog denne opgave. De tomme blodprøverør kan rekvireres hos KBA vha. Bestillingsseddel  på intranettet . 
Alternativt tages relevante prøver i PaxGene rør af KBA personale efter rekvisition i forbindelse med projekter. I begge tilfælde afregnes forbruget kvartalsvist.

Nyt laboratorieudstyr kan påvirke svartid og glastyper

KBA ibrugtager medio 2019 en ny automatiseret laboratorieløsning på begge hospitalsmatrikler. I den forbindelse foretages omfattende ombygninger på laboratorierne, hvilket på Gentofte matriklen indebærer at den nuværende laboratorie-automatisering er afmonteret. KBA tilstræber at analysesvartiderne i overgangsperioden indtil nyt apparatur ibrugtages ikke påvirkes, men forlænget svartid kan forekomme på ikke-akutte prøver. Af hensyn til svartiderne er flere prøveglas end vanligt påkrævet ved visse analysekombinationer – antallet af prøveglas fremgåraf prøvetagningsblanketten.  


Sept 2018

Analyser fremsendes til andet laboratorium

Der er ændret forsendelse for yderligere et antal sendeanalyser grundet reduceret analyserepertoire hos Statens Serum Institut og Unilabs (opdateret samlet oversigt over ændringer kan tilgås her pr. 11.09.18: https://www.herlevhospital.dk/afdelinger-og-klinikker/klinisk-biokemisk-afdeling/for-sundhedsfaglige/Documents/Forsendelse.pdf). Der kan således forekomme ændringer i svarformat samt mindre niveauforskelle.

Patienter kan ikke længere selv booke tid til prøvetagning

KBA kan ikke længere tilbyde patienterne mulighed for selv at booke tid til prøvetagning på nettet, da systemudbyderen Cure4you er gået konkurs. Patienter, som allerede har booket tid til prøvetagning, skal ved fremmøde til prøvetagning henvende sig i KBA receptionen på Gentofte matriklen og til KBA personalet i N5 (4. sal) på Herlev matriklen.

Forlænget svartid kan forekomme p.g.a. ombygning

KBA ibrugtager medio 2019 en ny automatiseret laboratorieløsning på begge hospitalsmatrikler. I den forbindelse foretages omfattende ombygninger på laboratorierne, hvilket på Gentofte matriklen indebærer at den nuværende laboratorie-automatisering afmonteres ultimo september 2018. KBA tilstræber at analysesvartiderne i overgangsperioden indtil nyt apparatur ibrugtages ikke påvirkes, men forlænget svartid kan forekomme på ikke-akutte prøver.     


August 2018

Analyser fremsendes til andet laboratorium

Der er ændret forsendelse for yderligere et antal sendeanalyser grundet reduceret analyserepertoire hos Statens Serum Institut og Unilabs (opdateret samlet oversigt over ændringer kan tilgås her pr. 14.8.18: https://www.herlevhospital.dk/afdelinger-og-klinikker/klinisk-biokemisk-afdeling/for-sundhedsfaglige/Documents/Forsendelse.pdf). Der kan således forekomme ændringer i svarformat samt mindre niveauforskelle. 

Juli 2018

Analyser fremsendes til andet laboratorium

Per 15.7.2018 ændres forsendelse for yderligere et antal sendeanalyser grundet harmonisering samt varslet reduceret analyserepertoire hos Statens Serum Institut og Unilabs. Samlet oversigt over ændringer kan tilgås her pr. 10.7.18: 

Forsendelse

Der kan således forekomme ændringer i svarformat samt mindre niveauforskelle.

Ændret svarformat for onkologiske og hæmatologiske patienter 

Ved B-Leukocyt differential tælling på patientprøver fra Onkologisk eller Hæmatologisk afdeling frigives fremover i visse tilfælde kun svar for total antal leukocytter og neutrofile leukocytter. Dette for at sikre hurtige svar forud for bl.a. kemoterapi behandling, hvor kun disse 2 svar er essentielle. Læger fra onkologisk el. hæmatologisk afdeling kan når som helst kontakte KBA vagthavende bioanalytiker (tlf. 8-2571 el. 8-3301) for en fuld differential tælling på en given patient.

Krystaller i ledvæske rekvireres som en patologiundersøgelse

Undersøgelse for krystaller i ledvæske har lejlighedsvist været udført af KBA, Herlev. Fremover udføres undersøgelsen udelukkende af patologisk afdeling; analysen skal dermed rekvireres som en patologiundersøgelse (cytologi).

EKG optagelse på Gentofte matriklen 

KBA på Ge matriklen har nu gennemført EKG undervisning for personalet på de kliniske afdelinger og udlånt EKG apparater således at de kliniske afdelinger kan forestå EKG optagelse i tidsrummet 23 – 07, hvor laboratoriet er bemandet med 1 bioanalytiker. KBA bistår fortsat gerne med undervisning af nyansatte. KBA undervisningsbioanalytiker Britta Nielsen (cc) kan kontaktes for aftale om undervisning.

Med ønske om en god sommer til alle.


Juni 2018

Kurser i blodprøvetagning

KBA tilbyder fremover ugentlige kurser i blodprøvetagning foreløbigt målrettet He matriklens kliniske personale. Tilmelding foretages via Kursusportalen (https://kursusportalen.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=e56eefc5-4955-459d-ab0d-c5d029f357d8&r=KursusValg.aspx?id=55227). KBA kontaktperson er bioanalytikerunderviser Diana Momsen (cc). I VIP portalen kan tilgås KBA instrukser for prøvetagning ved klinisk personale.

Analyser fremsendes til andet laboratorium

Per 15.6.2018 ændres forsendelse for yderligere et antal sendeanalyser grundet harmonisering samt varslet reduceret analyserepertoire hos Statens Serum Institut og Unilabs (samlet oversigt over ændringer kan tilgås her pr. 11.6.18: https://www.herlevhospital.dk/afdelinger-og-klinikker/klinisk-biokemisk-afdeling/for-sundhedsfaglige/Documents/Forsendelse.pdf). Der kan således forekomme ændringer i svarformat samt mindre niveauforskelle.

Kalium;P, korrigeret referenceinterval

Per 1.6.2018 er der foretaget en mindre korrektion af referenceintervallet for Kalium;P (NPU03230) i hele Region Hovedstaden; i alderen over 18 år rettes referenceintervallet fra 3,5-4,6 mmol/L til 3,5-4,4 mmol/L.

Neutrofilocytter, nyt svarformat 

Per 13.6.2018 afgives NEUTROFILOCYTTER (SEGMENTK.);B (NPU03982) og NEUTROFILOCYTTER (STAVK.);B (NPU03980) som et samlet svar under NEUTROFILOCYTTER;B (EPC00169).

Encefalitis, ændrede analysepakker

SSI har lukket pakkerne "Autoimmun encefalitis primær screening" og "Autoimmun encefalitis sekundær screening". KBA fremsender derfor nu disse prøver til Klinisk Immunologisk Afdeling (KIA), Odense Universitets Hospital. Dette har medført mindre ændringer i analysepakkerne, således at PRIMÆR AI ENCEPHALITIS SCR nu også indeholder enkelte analyser tidligere indeholdt i den sekundære screeningspakke. Den sekundære screeningspakke  (SEKUNDÆR AI ENCEPH.SCR) er blevet tilsvarende mindre. Se vedhæftede skema for præcisering.

Ny Nødblanket, kassèr de gamle

KBA, Herlev Matriklen har netop taget en ny nødblanket (OMR 28-04-2018) i brug – nødblanketterne kan afhentes i KBA (4. sal, kvadrat M1). Gamle nødblanketter (OMR 19-04-2014) skal kasseres. Nødblanketter anvendes til rekvisition af akutte analyser under systemnedbrud.


Maj 2018

Kurser i blodprøvetagning

KBA tilbyder fremover ugentlige kurser i blodprøvetagning foreløbigt målrettet He matriklens kliniske personale. Tilmelding foretages via Kursusportalen (https://kursusportalen.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=e56eefc5-4955-459d-ab0d-c5d029f357d8&r=KursusValg.aspx?id=55227). KBA kontaktperson er bioanalytikerunderviser Diana Momsen (cc). I VIP portalen kan tilgås KBA instrukser for prøvetagning ved klinisk personale.

 Analyser fremsendes til andet laboratorium

Per 15.5.2018 ændres forsendelse for yderligere et antal sendeanalyser grundet harmonisering samt varslet reduceret analyserepertoire hos Statens Serum Institut og Unilabs (samlet oversigt over ændringer kan tilgås her pr. 7.5.2018 : ). Der kan således forekomme ændringer i svarformat samt mindre niveauforskelle.

Quantiferonanalysen udføres nu på SSI

I forbindelse med omlægning af tuberkulosediagnostikken er Quantiferon analysen (INTERFERON GAMMA-FRIGØRELSE(TB-RELATERET);T-LYMCS(B), NPU29230) blevet centraliseret og foretages af Statens Serum Institut. KBA fremsender derfor disse prøver til SSI.

Resultaterne af analysen vil kunne ses under MIBA. Ændringen er implementeret per 15.4.2018.

Amylase, Pancreastype udgår 15. maj

Som tidligere meddelt udfases analysen Amylase, Pancreastype Kat.K. (IFCC 2006);P og ophører d. 15. maj 2018. Siden marts måned har vi automatisk målt analysen P-Triacylglycerollipase. Denne er lige så pancreasspecifik som P-Amylase, pancreastype og marginalt bedre til diagnosticering og overvågning af pancreassygdomme end P-Amylase, pancreastype. Efter d. 15. maj 2018 vil rekvisitioner af P-Amylase, pancreastype blive konverteret til P-triacylglycerollipase. P-triacylglycerollipase bestilles som Lipase;P i SP. Referenceinterval for voksne af begge køn: 23-209 U/LApril 2018

Kurser i blodprøvetagning

KBA tilbyder fremover ugentlige kurser i blodprøvetagning foreløbigt målrettet He matriklens kliniske personale. Tilmelding foretages via Kursusportalen (https://kursusportalen.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=e56eefc5-4955-459d-ab0d-c5d029f357d8&r=KursusValg.aspx?id=55227). KBA kontaktperson er bioanalytikerunderviser Diana Momsen (cc). I VIP portalen kan tilgås opdaterede instrukser relateret til prøvetagning ved KBA og ved klinisk personale.

Analysen BRAIN NATRIURETISK PEPTID nedlægges

Per 15.4.2018 nedlægges analysen BRAIN NATRIURETISK PEPTID(LOCAL) [BNP];P (NPU17181). Analysen har især været anvendt i primærsektoren. I stedet vil der fremover tilbydes måling af Pro-brain natriuretisk peptid(1-76);P (NPU21571).  Pro-brain natriuretisk peptid måles i anden enhed og med anden beslutningsgrænse, men analysen har samme indikation, samme fortolkning og er et mål for samme hormon som BNP.

KBA udfører nu analysen PARIETALCELLE-AB(IGG)

Per 1.4.2018 tilbyder KBA analysen PARIETALCELLE-AB(IGG) [PCA];P (NPU14544). Analysen har tidligere været fremsendt Statens Serum Institut. KBA svar afgives som koncentrationsmåling i kU/L, hvor <7kU/L er negativ, 7-10kU/L er inkonklusiv, og >10kU/L er positiv. I forhold til analyseresultaterne fra Statens Seruminstitut, der blev afgivet som "negativ", "gråzone", "svag positiv", "middel positiv" eller "stærk positiv", kan der derfor forekomme ændringer. For yderligere oplysninger se analysens metodeblad https://www.gentoftehospital.dk/afdelinger-og-klinikker/klinisk-biokemisk-afdeling/metodeblade/P/Parietalcelle-IgG%20[PCA]%20(Plasma).pdf .

Ændringer vedr. knogleomsætningsmarkører

KBA fremsender prøver til analyse for knogleomsætningsmarkørerne til KBA, Glostrup. Der er herfra varslet ændring i enhed og referenceinterval for PINP, CTX, osteocalcin (OSTEOCA) og knoglespecifik alkalisk fosfatase (BASPKNO) jf. vedhæftede.


Marts 2018

Analyser fremsendes til andet laboratorium

Per 15. marts ændres udførelsessted for yderligere en række analyser (oversigt) grundet varslet reduceret analyserepertoire hos Statens Serum Institut og Unilabs. Der kan således forekomme ændringer i svarformat samt mindre niveauforskelle for disse analyser.

Amylase, Pancreastype udfases

Grundet flytning af analyser fra ældre til nyere apparatur, udfases analysen Amylase, Pancreastype Kat.K. (IFCC 2006);P i marts måned. I stedet indføres analysen P-Triacylglycerollipase. Denne er lige så pancreasspecifik som P-Amylase, pancreastype og marginalt bedre til diagnosticering og overvågning af pancreassygdomme end P-Amylase, pancreastype. For at lette overgangen vil patienter i den første måned få målt både P-Amylase, pancreastype og P-triacylglycerollipase, uanset hvilken som bestilles. Efter ophør af P-Amylase, pancreastype, vil rekvisitioner af disse konverteres til P-triacylglycerollipase. P-triacylglycerollipase bestilles som Lipase;P i Sundhedsplatformen. Referenceinterval for voksne af begge køn: 23-209 U/L.

Februar 2018

Analyser fremsendes til andet laboratorium

Per 15. februar ændres udførelsessted for en række analyser (oversigt vedhæftet) grundet harmonisering samt varslet reduceret analyserepertoire hos Statens Serum Institut. Der kan således forekomme ændringer i svarformat samt mindre niveauforskelle for disse analyser.

TSH får ny beslutningsgræse, frit T3 nedlægges

I henhold til fælles beslutning fra SFR Klinisk Biokemi og SFR Endokrinologi ændres beslutningsgrænserne for TSH (P-Thyrotropin [TSH] (LOKAL);P, NPU27547) til 0,4 × 10-3 IU/L for nedre grænse og 4,8 × 10-3 IU/L for øvre grænse. Ændringen er trådt i kraft per 19/1-2018. Derudover nedlægges analysen Triiodthyronin frit [T3];P (NPU03625) per 28.2.2018.

Nye cut-off værdier for Dimer

Per 15.2.2018 indføres aldersstratificerede cut-off-værdier for Fibrin D-dimer;P (Dimer) (i fibrinogenækvivalente enheder (FEU)) i forbindelse med diagnostik af dyb venetrombose:

 Alder, år      FEU, mg/l

 0-55           0,5

 > 55-65       0,6

 > 65-75       0,7

 > 75           0,8

Erytroblaster;B udgår som en del af differentialtælling

Per 15.2.2018 frigives ikke længere svar på kerneholdige Erytroblaster;B som en del af differentialtælling på Herlev og Gentofte matriklerne. Spørgsmål til denne ændring kan rettes til analyse-sektionsansvarlig overlæge Børge Nordestgaard.

Prøvetagning for frit Calcium i eksterne prøvetagningsfilialer 

Prøvetagning for Calcium-ion frit (pH=7,4);P kan pga. begrænset holdbarhed ikke foretages i eksterne prøvetagningsfilialer. For at undgå at afvise patienter konverteres rekvisition på Calcium-ion frit (pH=7,4);P fremover til Calcium;P ved patientfremmøde i HGH's eksterne prøvetagningsfilialer i Lyngby og Rødovre. Skal patienten have taget Calcium-ion frit (pH=7,4);P bør rekvirenten informere patienten om, at prøvetagning kun kan foretages i et hospitals-prøvetagningsambulatorie.

Særligt for praksis:

Per 1. februar 2018 er opsætningen i WebReq ændret til, at Mononucleose-reaktion;P (NPU56027) kun kan tages i hospitalets prøvetagningsfilialer og -ambulatorier og dermed ikke i praksis. Dette skyldes ændringer i holdbarheden fra producentens side


Januar 2018

Brug af ABL udstyr kræver fremover brugeradgang

For at sikre analysekvaliteten vil brug af ABL (Acid Base Laboratory) -apparater på Herlev matriklen (i lighed med på Gentofte matriklen) fremover kræve brugeradgang opnået efter gennemført undervisning – ændringen på Herlev matriklen vil blive indfaset gradvist. Efter aftale med det perioperative afsnit (POA), Herlev låses adgangen til dette afsnits ABL-apparat d. 15.1.2018. Herefter vil det kun være muligt at bruge ABL-apparatet på POA, hvis man har modtaget undervisning i brugen og har fået udleveret en brugeradgang. Undervisning af klinisk personale kan aftales ved kontakt til KBA (bioanalytikerspecialist Lotte Petersen, cc).

Analyser som fremover sendes til KBA, Skejby

Per 15.1.2018 fremsendes nedenstående sendeanalyser ikke længere til Statens Serum Institut grundet harmonisering samt varslet reduceret analyserepertoire hos Statens Serum Institut. Der kan således forekomme ændringer i svarformat samt mindre niveauforskelle.

Følgende analyser sendes fremover til KBA, Skejby: Neurofilament light polypeptide;csv (NPU27353), Neurofilament light polypeptide;p (NPU57704), Pancreas ø-celle(IA-2)-ab;p (NPU16403) og Pancreas ø-celle(ICA)-ab(IgG);p (NPU28418). Immunglobulin G subklasse grupper;p (NPU19806) vil fremover blive sendt til KBA, Roskilde.

TEG analyser skal fremsendes til  Blodbanken af rekvirent

På baggrund af indrapporterede UTH'er med forsinket prøvesvar mindes slutteligt om, at prøver til TEG/multiplate tests altid skal transporteres af rekvirerende afdeling direkte til Blodbanken, Herlev og dermed ikke skal til KBA.

Godt Nytår.
 

Redaktør