Faglig information til rekvirenter

​Her kan du læse om nyheder og ændringer i de ydelser som KBA leverer.

Vær opmærksom på hvilken matrikel informationen gælder for.

Månedlig orientering fra KBA.

Februar 2018

Analyser fremsendes til andet laboratorium

Per 15. februar ændres udførelsessted for en række analyser (oversigt vedhæftet) grundet harmonisering samt varslet reduceret analyserepertoire hos Statens Serum Institut. Der kan således forekomme ændringer i svarformat samt mindre niveauforskelle for disse analyser.

TSH får ny beslutningsgræse, frit T3 nedlægges

I henhold til fælles beslutning fra SFR Klinisk Biokemi og SFR Endokrinologi ændres beslutningsgrænserne for TSH (P-Thyrotropin [TSH] (LOKAL);P, NPU27547) til 0,4 × 10-3 IU/L for nedre grænse og 4,8 × 10-3 IU/L for øvre grænse. Ændringen er trådt i kraft per 19/1-2018. Derudover nedlægges analysen Triiodthyronin frit [T3];P (NPU03625) per 28.2.2018.

Nye cut-off værdier for Dimer

Per 15.2.2018 indføres aldersstratificerede cut-off-værdier for Fibrin D-dimer;P (Dimer) (i fibrinogenækvivalente enheder (FEU)) i forbindelse med diagnostik af dyb venetrombose:

 Alder, år      FEU, mg/l

 0-55           0,5

 > 55-65       0,6

 > 65-75       0,7

 > 75           0,8

Erytroblaster;B udgår som en del af differentialtælling

Per 15.2.2018 frigives ikke længere svar på kerneholdige Erytroblaster;B som en del af differentialtælling på Herlev og Gentofte matriklerne. Spørgsmål til denne ændring kan rettes til analyse-sektionsansvarlig overlæge Børge Nordestgaard.

Prøvetagning for frit Calcium i eksterne prøvetagningsfilialer 

Prøvetagning for Calcium-ion frit (pH=7,4);P kan pga. begrænset holdbarhed ikke foretages i eksterne prøvetagningsfilialer. For at undgå at afvise patienter konverteres rekvisition på Calcium-ion frit (pH=7,4);P fremover til Calcium;P ved patientfremmøde i HGH's eksterne prøvetagningsfilialer i Lyngby og Rødovre. Skal patienten have taget Calcium-ion frit (pH=7,4);P bør rekvirenten informere patienten om, at prøvetagning kun kan foretages i et hospitals-prøvetagningsambulatorie.

Særligt for praksis:

Per 1. februar 2018 er opsætningen i WebReq ændret til, at Mononucleose-reaktion;P (NPU56027) kun kan tages i hospitalets prøvetagningsfilialer og -ambulatorier og dermed ikke i praksis. Dette skyldes ændringer i holdbarheden fra producentens side


Januar 2018

Brug af ABL udstyr kræver fremover brugeradgang

For at sikre analysekvaliteten vil brug af ABL (Acid Base Laboratory) -apparater på Herlev matriklen (i lighed med på Gentofte matriklen) fremover kræve brugeradgang opnået efter gennemført undervisning – ændringen på Herlev matriklen vil blive indfaset gradvist. Efter aftale med det perioperative afsnit (POA), Herlev låses adgangen til dette afsnits ABL-apparat d. 15.1.2018. Herefter vil det kun være muligt at bruge ABL-apparatet på POA, hvis man har modtaget undervisning i brugen og har fået udleveret en brugeradgang. Undervisning af klinisk personale kan aftales ved kontakt til KBA (bioanalytikerspecialist Lotte Petersen, cc).

Analyser som fremover sendes til KBA, Skejby

Per 15.1.2018 fremsendes nedenstående sendeanalyser ikke længere til Statens Serum Institut grundet harmonisering samt varslet reduceret analyserepertoire hos Statens Serum Institut. Der kan således forekomme ændringer i svarformat samt mindre niveauforskelle.

Følgende analyser sendes fremover til KBA, Skejby: Neurofilament light polypeptide;csv (NPU27353), Neurofilament light polypeptide;p (NPU57704), Pancreas ø-celle(IA-2)-ab;p (NPU16403) og Pancreas ø-celle(ICA)-ab(IgG);p (NPU28418). Immunglobulin G subklasse grupper;p (NPU19806) vil fremover blive sendt til KBA, Roskilde.

TEG analyser skal fremsendes til  Blodbanken af rekvirent

På baggrund af indrapporterede UTH'er med forsinket prøvesvar mindes slutteligt om, at prøver til TEG/multiplate tests altid skal transporteres af rekvirerende afdeling direkte til Blodbanken, Herlev og dermed ikke skal til KBA.

Godt Nytår.December 2017

Utensilier til POCT,  urinstix og glucose

Pr. 1.1.2018 vil det påhvile de kliniske afdelinger også på Gentofte matriklen at bestille diverse utensilier (strimler, nåle og batterier) til Clinitek urinstix og FreeStyle Glucoseapparater. Utensilier bestilles via SAP, og bestillingsnumre kan per 1.1.2018 findes i VIP-instruksen "POCT-analysering på kliniske afdelinger og på Klinisk Biokemisk afdeling". Ændringen er et led i harmoniseringen af POCT (=decentralt patientnært udstyr) understøttelsen på de 2 matrikler.

Amidodaron, nyt terapeutisk interval

Pr. 1.1.2018 vil Unilabs (hvortil KBA fremsender prøver) sende Amiodaron(Liste);P til en underleverandør. Dermed ændres det eksisterende terapeutiske interval for Amiodaron fra 0,8-3,1 µmol/L til 0,8-3,9 µmol/L. Den toksiske grænse (>3,9 µmol/L) ændres ikke. Desuden tilføjes et terapeutisk interval for Desetylamiodaron (0,5-2,4 µmol/L).

Acetylcholinreceptor ses nu i Sundhedsplatformen

Fremover vil Acetylcholinreceptor-Ab(IgG);P blive sendt til Neuroimmunologisk Laboratorium 6311, Rigshospitalet, i stedet for til SSI. Dette vil medføre, at svar fremover vil gå over i Sundhedsplatformen. Resultatet angives i nmol/L og grænserne er som tidligere: Negativt resultat = 0-0.2 nmol/L, gråzone resultat = 0,3-0,4 nmol/L, positivt resultat ≥ 0,5 nmol/L.

Procalcitonin, ændret niveau

I forbindelse med justering af Procalcitonin;P analysen fra producentens side vil målingen af P-Procalcitonin ændre niveau. Således forventes i gennemsnit et 30% fald i niveauet, med et fald på 12-21% ved 3–10 µg/L og  5–10% ved 10 – 20 µg/L. Den justerede analyse indføres pr. 15.12.2017.

P-Koriongonadotropin, ændret referenceinterval

For analysen P-Koriongonadotropin+beta [HCG];P er referenceintervallet ændret til <3 IU/L for mænd, mod tidligere <2 IU/L, baseret på en systematisk vurdering af analysens præstation i det lave område.November 2017

Referenceinterval for Proinsulin C-peptid;P(fPt)

Fremover vil der kun være et referenceinterval knyttet til fastende Proinsulin C-peptid;P(fPt) (NPU18005), da tilfældigt målt Proinsulin C-peptid(pmol/L);P (NPU18004) uden forudgående faste ikke har et standardiseret referenceinterval.

Medicin-analyser sendes nu til Filadelfias laboratorium

Per 15. november 2017 sender KBA en række medicin-analyser til Filadelfias laboratorium (mod tidligere til Skejby). Dette kan medføre en mindre niveauændring for den enkelte patient. Vejledende terapeutiske intervaller ændres ikke. Det drejer sig om Citalopram;P (NPU04778), Escitalopram;P (NPU20190), Mirtazapin;P (NPU14028), Olanzapin;P (NPU09358), Perphenazin;P (NPU03047), Quetiapin;P (NPU18999), Sertralin;P (NPU09364), Ziprasidon;P (NPU20191), Zuclopenthixol;P (NPU03962).

For Escitalopram;P (NPU20190), Sertralin;P (NPU09364) og  Zuclopenthixol;P (NPU03962) gælder ændringen kun for prøver taget på Herlev-matriklen, da prøver fra Gentofte-matriklen allerede sendes til Filadelfia.

Cortisol;P, ændret referenceinterval

KBA fremsender Kortisol;P (NPU01787) til analyse på KBA, Glostrup. Herfra er referenceintervallet per 1.11.2017 ændret til 133-537 nmol/L (kl. 6-10) og 68-327 nmol/L (kl. 16-20). Da analysen er uændret, vil der ikke ske ændring i niveauet af prøverne. Endvidere vil forslag til tolkning af Kortisol;P resultater i forbindelse med Synachtentest ændres (se vedhæftede for yderligere detaljer). 


Oktober 2017


Referenceinterval for P-Koriongonadotropin ændret

Referenceintervallerne for P-Koriongonadotropin+beta [HCG];P (NPU19579) er blevet harmoniseret med resten af regionen. Referenceintervallet er således ændret til <3 IU/L for præmenopausale kvinder og til <2 IU/L for mænd.

Point Of Care Test til urinstix-måling igangsat

Alle relevante afdelinger har nu fået udleveret Clinitek point-of-care apparatur til urinstix-måling samt modtaget formaliseret undervisning i brug af apparaturet. For at sikre sporbarhed på måleresultaterne skal brugerne benytte personligt BAM-Id ved brug af apparaturet. Måleresultaterne tilgår automatisk SP – registreres problemer med denne funktion kan KBA systemadministrator kontaktes. Er der afdelinger, der fortsat har behov for udlevering af urinstix-apparatur eller undervisning i brug af apparaturet, kontaktes KBA bioanalytikerunderviser Mariann Jensen (mariann.jensen.03@regionh.dk /tlf. 38674185).   


September 2017

Automatisk print af laboratoriesvar stopper

Per 2.10.2017 stoppes for al resterende automatisk print af blodprøvesvar på begge hospitalsmatrikler, da blodprøvesvar går til elektronisk signering i SP.


Manglende rekvisition på ambulante patienter

KBA oplever desværre fortsat, at en del ambulante patienter (ca. 10%) møder til prøvetagning uden registreret analyserekvisition. Såfremt der med patientens kliniske afdeling er aftalt en "manglende blodprøve-rekvisitionsprofil" har en sådan hidtidigt været rekvireret og taget af KBA, men denne ordning afskaffes nu, da analysesvar udløst af en sådan profil p.t. ikke tilgår en relevant SP in-basket til signering. Patienter med manglende rekvisitioner vil som udgangspunkt blive henvist til relevant klinisk afdeling for oprettelse af blodprøverekvisition. 


August 2017

NPU03028: Parathyrin;P (PTH)

Fra producentens side er der frigivet en ny version af målemetoden for Parathyrin [PTH];P (NPU03028) for at højne kvaliteten. I normalområdet er der ikke observeret klinisk betydende ændringer. Dog er følsomheden blevet større i det lave område, hvorfor der kan forventes et en ca. 10-20% højere måling på prøver <1,5 pmol/L med det tidligere assay. I forbindelse med dette er reference intervallet for analysen også ændret til 2,00-8,50 pmol/L. Den nye version er implementeret per 15-07-2017.  

Juli 2017

Total calcium, unormale svar ringes på Herlev matriklen

Rekvisitionsmønsteret for calciumanalyser er ændret efter SP implementeringen. Som en konsekvens heraf ringer KBA-Herlev matriklen nu også svar på total calcium (Calcium;P) på <1.5 mM og >3.5 mM. På Gentofte matriklen udløses fortsat (og uændret i forhold til tidligere) en ioniseret calcium måling ved afvigende total calcium og svar på ioniseret calcium ringes, hvis indiceret.

Complement C3;P og HLA-klasse II-gengruppe;DNA

Vævstypelaboratoriet på RH tilbyder nu analyse for Complement C3;P og Complement C4;P og KBA fremsender fremover dertil (mod tidligere til Unilabs). Samtidigt fremsendes fremover også alle prøver til analyse for HLA-klasse II-gen gruppe;DNA til Vævstypelaboratoriet (mod tidligere til Medicinsk Service Skåne for Gentofte matriklens vedkommende).

Måling af pH i pleuravæske

pH-bestemmelse i pleuravæske (pH;Plv) tilbydes per 17.7.2017 også på KBA, Herlev matriklen. Prøven rekvireres i Sundhedsplatformen og sendes i A-gas-kanyle til KBA indenfor 45 minutter. Pleuravæsken skal være klar og uden pus.

Ny målemetode for Insulinlignende vækstfaktor I;P

Der er fra analyseproducentens side frigivet en ny version af målemetoden for Insulinlignende vækstfaktor I;P (IGF-I, NPU19829) for at højne kvaliteten. I forbindelse med dette ses et betydeligt niveauskifte i IGF-I målinger (den nye version måler ca. 40 % lavere) og referenceintervallerne for analysen er ændret tilsvarende. Den nye version er implementeret per 1.7.2017. 


Med ønske om en god sommer til alle.

Juni 2017 

Prøvetagning af Renin;P og Aldosteron;P

Prøvetagning med henblik på bestemmelse af Renin;P og Aldosteron;P efter liggende hvile tilbydes som udgangspunkt ikke længere hos Klinisk Fysiologisk og Nuklearmedicinsk afdeling. Disse prøver kan fremover tages i alle Klinisk Biokemisk afdelings prøvetagningsambulatorier dog uden forudgående liggende hvile og med deraf afledte bredere referenceintervaller. Blodprøverne rekvireres i Sundhedsplatformen. I udvalgte tilfælde kan Klinisk Fysiologisk og Nuklearmedicinsk afdeling kontaktes for prøvetagning efter liggende hvile. Prøverne fremsendes fortsat og uændret til analyse på Klinisk Biokemisk afdeling, Glostrup hospital.


Maj 2017

PROBNP rekvirering ændres på Gentofte matriklen

Efter aftale med Hjertemedicinsk afdeling udløser rekvisition af pro-brain natriuretisk pept.(PROBNP)(lokal);P fremover også på Gentofte matriklen P-NT-proBNP (mod tidligere P-BNP), der udføres på Herlev matriklen.

Ændringer i analyserepertoiret

I forbindelse med harmonisering på tværs af RegionH hospitalerne efter implementering af Sundhedsplatformen sker der per 23.05 følgende IT-tekniske ændringer i repertoiret for klinisk biokemiske analyser: 

  • Analysen P-HCO3 er ikke længere rekvirerbar som enkeltanalyse i Sundhedsplatformen, men fortsat en del af de pakker, der bliver rekvireret ved syre/base- eller blodgas-analyser.
  • Analysen EPC00179 (se nedenstående tabel) erstatter analysen P-HCO3 i profiler, smartsets, etc.
  • Fremadrettet kan P-CO2 (veneblod), P-HCO3AK (veneblod) eller EPC00179 bestilles. Alle tre bestillinger vil på HGH give rekvirenten svar på P-CO2 (veneblod). Dette vil ske automatisk og rekvirenterne skal derfor ikke foretage sig yderligere. 

Disse ændringer er på HGH udelukkende af IT-teknisk karakter og analyseteknikken er uændret. EPC00179 kan rekvireres på tværs af RegionH hospitalerne, og bør derfor være den foretrukne analyse, hvis patienterne får taget deres blodprøver på forskellige hospitaler.

 

Faktatabel om analyserne:

Labka-kode  IUPAC kode  Analysenavn i Sundhedsplatformen   

HCO3          NPU02410    Findes ikke i SP

CO2            NPU01472    CO2 total;P(VB)

HCO3AK      NPU14266    Hydrogencarbonat(aktuel);P(VB)

EPC00179    EPC00179    Hydrogencarbonat(standard);P       _  


April 2017

Ringegrænser for kritiske analyseresultater

Per 18.4.2017 ændres alarmgrænserne for hvornår KBA kontakter rekvirenten telefonisk ved svært afvigende analysesvar. Ændringen sker som et led i harmoniseringen af laboratoriepraksis på de 2 hospitalsmatrikler. De nye alarmgrænser fremgår af vedhæftede samt af relevante opdaterede VIP instrukser.

Kortikotropin analysen flyttes Endokrinologisk laboratorium

Per 18.4.2017 fremsendes alle prøver til analyse for Kortikotropin (pmol/L);P til Endokrinologisk laboratorie, Herlev Hospital. Gentofte matriklens prøver har tidligere været fremsendt KBA, RH. Ændringen sker som et led i harmoniseringen af laboratoriepraksis på de 2 hospitalsmatrikler. Der forventes intet klinisk betydende niveauskift i forbindelse med metodeskiftet.

Procalcitonin analysen hjemtages

Per 20. april hjemtages analysen Procalcitonin;P til Klinisk Biokemisk Afdeling, Gentofte matriklen. Analysen forventes hjemtaget også til Herlev matriklen per medio maj (endelig dato følger). Ved hjemtagningen opnås væsentligt kortere svartider end tidligere, hvor analysen blev fremsendt eksternt laboratorie (KBA RH). Der forventes intet klinisk betydende niveauskift i forbindelse med hjemtagningen.

Nye Urinstix, tilbud om undervisning

CIMT er  i færd med at opsætte nye Clinitec Urinstix analysatorer på HGH kliniske afdelinger (jf. vedhæftede informationsskrivelse). For at alle kommer godt i gang, tilbyder vi fra Klinisk Biokemisk afdeling en kort undervisning af 3-5 ansatte i afdelingen ved det nye apparat - I vil blive kontaktet desangående. De oplærte personer på afdelingen kan herefter varetage undervisning af yderligere relevante kolleger. Koordineret med undervisningstidspunktet, vil Medico Teknisk afdeling sørge for, at apparatet er placeret på afdelingen, mens Klinisk Biokemisk afdeling forestår opsætning i Labka.Marts 2017

Projektprøver tages kun på behandlende hospital

En enkelt påmindelse om at projektprøver fortsat kun tages lokalt på behandlende hospital, hvor projektet hører til. I henhold til beslutning fra SFR Klinisk Biokemi afvises hele prøvetagningen, hvis rekvisitionen indeholder projektblodprøver hørende til andet hospital.

Februar 2017

BRAIN NATRIURETISK PEPTID(LOCAL) [BNP];P

Beklageligvis har vi identificeret en fejl i vores BNP analyse fra producentens side, hvilket medfører falsk forhøjede værdier. Grundet fejlen vil BNP rekvisitioner konverteres til NT-proBNP. NT-proBNP måles i anden enhed og med anden beslutningsgrænse, men analysen har samme indikation, samme fortolkning og er et mål for samme produkt som BNP. De berørte svar er ændret og berørte rekvirenter er kontaktet.


PSA total;P, ændret svarafgivelse

Per 20/2-2017 ændres svarafgivelsen for PSA total;P i intervallet 2-20 µg/L. Tidligere udløstes automatisk en test for kompleksbundet PSA og frit PSA i dette interval, men på anbefaling af Urologisk Afdeling annulleres denne automatiske test. Dersom der fortsat ønskes svar på total PSA, kompleksbundet PSA og frit PSA i samme analysering skal EPC00009: P-PSA ratio; (Lokal) rekvireres. Per 20/2-2017 ændres også analysen for kompleksbundet PSA og frit PSA, således at KBA fremover måler frit PSA fremfor kompleksbundet PSA, mens sidstnævnte vil blive beregnet. Der forventes ingen klinisk betydende niveauændringer i den forbindelse.

Autoimmun encephalitis

SSI (hvortil KBA fremsender prøver) har omlagt analyserne for autoimmun encephalitis iflg. vedhæftede, (Link). Foreløbigt kan analyse-pakkerne kun rekvireres i Labka (relevante Labka analysekode for primær pakke; CSVPAIENC (SAI00017) og for sekundær pakke; CSVSAIENC (SAI00019)). Mulighed for rekvirering i SP er undervejs (her kan analysekoder angivet med kursiv benyttes).

Progesteron;P, sikkerhedsmeddelelse

KBA har modtaget en sikkerhedsmeddelelse fra Siemens, der leverer reagens til progesteron analysen: Progesteron;P analyseresultatet er falsk forhøjet, hvis der i blodprøven forefindes DHEA-S, hvilket forekommer hos patienter som indtager DHEA (dehydroepiandrosteron).

Beslutningsstøtte vedr. bestilling af analyser

Der er i SP nu implementeret beslutningsstøtte ved bestilling af analyser, hvor hyppig fejlbestilling tidligere er forekommet. KBA konverterer dermed ikke længere bestilling af fraktioneret laktatdehydrogenase, fraktioneret amylase og 1,25 vitamin D til anden analyse.

Begræns brug af "Sendes til Webreqhotel"

Ved bestilling af blodprøver i Sundhedsplatformen, bør "Sendes til WebReqhotel" kun undtagelsesvist vælges, da dette forsinker den elektroniske adgang til bestillingen, når prøven skal tages. WebReg-hotellet skal kun benyttes, såfremt patienten skal have taget blodprøven udenfor RegionH eller i egen læges praksis. 

Adviser per tlf. når du fremsender spinalvæsker

Ved rekvirering af cerebrospinalvæske-analyser vil KBA fortsat gerne adviseres per tlf. i forbindelse med fremsendelse af CSV prøven til laboratoriet.


Januar 2017

Cancer-antigen 15-3;P, ændret referenceinterval

Per 13.1.2017 ændrer Unilabs (hvortil KBA HGH fremsender prøver) referenceinterval for Cancer-antigen 15-3;P (NPU 01449) til ≤38 kU/L (tidligere 9-51 kU/L). Analysemetoden ændres ikke og resultater for patienter, der følges over tid, oplyses direkte sammenlignelige med tidligere data.

December 2016

U-Katekolamin sendes nu til Vejle

Per 1. december fremsendes urinprøver til analyse for U-Katekolamin til Klinisk Biokemisk afdeling, Vejle Sygehus mod tidligere Klinisk Biokemisk afdeling, Glostrup Hospital, der ikke længere tilbyder analysen i rutinefunktionen. Yderligere information.

Ændret prøveglas til Medicinsk Allergogi laboratoriet

Prøvetagningsglasset for prøver til Laboratorium for Medicinsk Allergologi, Gentofte Hospital er ændret fra Rød/Gul 5 ml til Rød/Gul 8 ml.

Ændret prøveglas for P-glucose (Kun Gentofte)

Kun gældende for Gentofte matriklen: prøvetagningsglasset for P-Glucose er ændret fra Grå/Grå 3 ml til Rosa/Sort 3 ml

November 2016

Urin-Citrat analysen

Per 1. december fremsendes urinprøver til analyse for (Pt)U-Citrat til Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi, Odense Universitetshospital (yderligere information findes her). Svar vil i en overgangsperiode blive fremsendt rekvirenten per papir og herefter elektronisk. Analysen nedlægges lokalt pga. for få prøver og udfasning af den platform, analysen for tiden udføres på.

Specialanalyser konverteres til "almindelige" analyser

Implementeringen af Sundhedsplatformen har medført et ændret rekvisitionsmønster med en øget bestilling af specialanalyser, der fremsendes eksternt laboratorie. Klinisk Biokemisk afdeling har i en overgangsperiode og på mistanke om fejlrekvisition valgt at konvertere udvalgte specialanalyser til mere "almindelige" analyser. Aktuelt konverteres fraktioneret laktatdehydrogenase, fraktioneret amylase og 1,25 vitamin D til anden analyse. Rekvirenten får skriftlig besked om konverteringen og informeres om at kontakte Klinisk Biokemisk afdeling, såfremt rekvisition af den ekstraordinære analyse var intentionen. Foreløbigt er analyse-konverteringen sat i værk på Gentofte matriklen og forventes efterfølgende også implementeret på Herlev matriklen. 
Oktober 2016

Urinundersøgelse stix gruppe; U

Svarafgivelsesformat for Urinundersøgelse stix gruppe;U ændres med virkning fra d. 27. okt.. 

Urinundersøgelse stix_standardiseret svarafgivelse.pdf

P-Renin og P-Aldosteron, ny analysemetode

Per 1. oktober har KBA Glostrup (hvortil KBA Herlev og Gentofte fremsender) ændret analysemetode for P-Renin (NPU03351) og P-Aldosteron (NPU01135) med tilsvarende ændringer af referenceintervallerne. 

P-Renin og P-Aldosteron


August 2016

Thyroidperoxidase-Ab;B​, ny analysemetode

Thyroidperoxidase-Ab;B rekvireret på Gentofte matriklen har skiftet analysemetode med ændring af beslutningsgrænsen til følge.

eGFR/1,73 m2(CKD-EPI)​, beslutningsgrænse

Per 12.08.16 afgives eGFR/1,73 m2(CKD-EPI) svar på Herlev matriklen nu også med en beslutningsgrænse og ikke et referenceinterval. Ændringen sker på baggrund af en regional harmoniseringsbeslutning. 

Tacrolimus;B​, analysen flyttes til KBA, RH.

Per 29.08.16 overgår analyse af Tacrolimus;B fra KBA Herlev til KBA RH, hvilket indebærer en ændring i analysemetode og evt. et mindre niveauskift for den enkelte patient. Yderligere oplysninger kan indhentes hos KBA.

Somatotropin(GH);P​, ændret enhed.

Rettelse vedr. Somatotropin(GH);P – analyseres nu på KBA RH, hvorved enheden er ændret fra µg/L til mIU/L. Konverteringsfaktoren er her 3 (tidligere udmeldt 5).

​ ​​Afkryds kun "Sendes til WebReq-hotel" i særlige tilfælde

Slutteligt en påmindelse om, at såfremt man opretter egne favorit-blodprøveprofiler i Sundhedsplatformen, bør der ikke være afkrydset i "Sendes til WebReqhotel", da dette forsinker den elektroniske adgang til bestillingen, når prøven skal tages. WebReq-hotellet bør kun benyttes, såfremt patienten skal have taget blodprøven udenfor RegionH eller i egen læges praksis.​


Juni 2016

​​Analyser som får nye enheder:​

Csv-Albumin har ændret enhed fra g/L til mg/L ved overgang til Sundhedsplatformen.

Pr. 14.6.2016 ændres på Herlev matriklen enheden for P-PSA frit/total (PSA ratio) fra % til fraktion.​

Ændringerne skyldes i vidt omfang den påkrævede harmonisering af analyser i Regionen ved opstart af Sundhedsplatformen.

Oprettelse af egne favorit-blodprøveprofiler

Slutteligt en lille påmindelse om, at såfremt man opretter egne favorit-blodprøveprofiler i Sundhedsplatformen, bør der ikke være afkrydset i "Sendes til WebReqhotel", da dette forsinker den elektroniske adgang til bestillingen, når prøven skal tages. WebReg-hotellet bør kun benyttes, såfremt patienten skal have taget blodprøven udenfor RegionH eller i egen læges praksis.  ​


​Maj 2016

​​Analyser som får nye enheder:

-P-Somatotropin (Labka kode SOMAT)

Tidligere analyseret på KBA Glostrup vil fremover blive analyseret på KBA RH, hvorved enheden ændres fra µg/L til *10^-3 int.enh./L (hvor konverteringsfaktoren 5).

-Csv-Immunglobulin G;massek. (Labka kode CSVIGG)

ændrer enhed fra g/L til mg/L.

​​-Ledvæske- og pleuravæske leucocytter

​Pr. 12.5.2016 ændres på Herlev matriklen enheden for ledvæske-leukocytter(mononukl. og polynukl.) og pleuravæske-leukocytter(mononukl. og polynukl.) fra % til x10^6/l.

​​-P-Kolinesterase​​

Pr. 12.5.2016 ændres enheden for P-Kolinesterase (Labka kode CHOLIN) fra U/l til kU/l.

​​F-Hæmoglobin udføres med ny metode

Pr. 17.5.2016 ændres analysemetoden for F-Hæmoglobin (Labka kode FÆHB) på Herlev matriklen fra Hemoccult Sensa til immunkemisk test, som hidtidigt anvendt på Gentofte matriklen. Grænseværdien hos voksne på 100 µg/l er valgt med henblik på screening for cancer og svarer til ca. til 4-5 x den forventede mængde hæmoglobin i fæces ved naturlig celleafstødning i tarmen. Ændringen indebærer, at FÆHB kun anbefales rekvireret én gang (mod tidligere x3) per undersøgelse. Nye prøvetagningskit kan afhentes på KBA, Herlev matriklen.

 

Ændringerne skyldes i vidt omfang den påkrævede harmonisering af analyser i Regionen som forberedelse til Sundhedsplatformen.

​​Blodprøveprofiler oprettes ikke længere i Labka​

Bemærk, KBA opretter ikke længere nye (eller ændrer eksisterende) rutineblodprøveprofiler i Labka, da disse ikke videreføres i Sundhedsplatformen.​


April 2016

​​​Forsendelse af prøvemateriale ændret

​Forsendelsesposer i alle farver er ved at slippe op. Per 15/4 skal alle afdelinger på Gentofte matriklen ved prøveforsendelse anvende klare/gennemsigtige poser, hvori relevant farvet Post-IT seddel lægges i posen:

Grøn til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (urinprøver D+R og bloddyrkningskolber m.fl.),

Rød til Klinisk Immunologisk Afdeling (blodtype og BAS-test),  

Gul til Klinisk Biokemisk Afdeling ved urinprøver og diverse typer af væsker,  

Blå til Klinisk Biokemisk Afdeling ved hasteprøver, A-pkt og spinalvæsker,

Ingen Post-it til Klinisk Biokemisk Afdeling ved rutineblodprøver,

Ingen Post-it til Patologiafdelingen (organer, væv og celler).​


Marts 2016

​​P-Transferrin-mætning

På Herlev matriklen tilbyder KBA nu (i lighed med på Gentofte matriklen) reflekssvar på P-Transferrin-mætning (Labka kode TRANSJBG) ved bestilling af P-Transferrin (Labka kode TRANS).​


Februar 2016

​​P-Ethanol​

Pr. 22.2.2016 ændres enheden for P-Ethanol (Labka kode ETHANOL) fra mmol/l til g/l. Toksisk grænse ændres tilsvarende.​

P-Transferrin

Pr. 22.2.2016 ændres enheden for P-Transferrin (Labka kode TRANS) fra µmol/l til g/l. Referenceintervallet ændres tilsvarende.​

​​eGFR​

Pr. 22.2.2016 ensrettes beregningen af eGFR således at der fremover også på Gentofte matriklen benyttes CKD-EPI formlen mod tidligere MDRD formlen. Ændringen gælder ved P-kreatinin målt på laboratoriet (ikke ABL).

 

Ændringerne skyldes den påkrævede harmonisering af analyser i Regionen som forberedelse til Sundhedsplatformen. 


​​Januar 2016

 

​​​Godt nytår til alle vore samarbejdspartnere

​​​​Prøver fra praksissektoren​

Pr. 4.1.2016 har Klinisk Biokemisk afdeling overtaget prøvetagning og analysering af praksisprøver i optageområdet. Klinisk Biokemisk afdeling har dermed overtaget driften af 4 eksterne prøvetagningsfilialer (beliggende i Lyngby, Gladsaxe, Rødovre og Ballerup) samt på Gentofte matriklen fordoblet analyseproduktionen - der forventes i den forbindelse minimal påvirkning af svartiden for hospitalets patienter på Gentofte matriklen.

Ombygning og svartid​

Laboratoriet på KBA, Herlev matriklen er fortsat under ombygning i forbindelse med apparatur-opgradering og etablering af øget automatisering. På trods af alle forholdsregler kan der derfor lejlighedsvis forekomme forlænget svartid.

P-Prolactin​​​

Pr. 15.1.2016 ændres enheden for P-Prolaktin (Labka kode PROLACT) fra int.enh./l til ×10-³ int.enh./l. Referenceintervallet ændres tilsvarende.

P-koagulationsfaktor II+VII+X

Pr. 15.1.2016 afgives ikke længere svar på P-koagulationsfaktor II+VII+X (Labka kode KF2710) men kun på INR. KF2710 kan således ikke længere rekvireres. N.B. denne ændring er udskudt og afklares i regi af den nye Sundhedsplatform.​

​​Reticulocytter​

Pr. 11.1.2016 skiftes Erc(B)-Reticulocytter med enheden x10-3, ud med B-Reticulocytter med enheden x109/l B-reticulocytter. ​

​M-komponent​

Svar på M-komponent analyse (Labka kode MKOMP) besvares nu elektronisk – det vil fortsat være muligt at få et elektroforese formsvar (kurve) for en specifik patient, såfremt der rettes henvendelse til KBA, Herlev matriklen.

 

Ændringerne skyldes i vidt omfang den påkrævede harmonisering af analyser i Regionen som forberedelse til Sundhedsplatformen. ​


 

December 2015

​​Klinisk biokemiske afdelinger overtager RHEL opgaverne

Pr. 1. januar 2016 lukker Region Hovedstadens Elektive Laboratorium (RHEL). Herefter varetages blodprøvetagning og analysering for almen praksis patienter af regionens klinisk biokemiske afdelinger - også via eksterne blodprøvetagningsfilialer tidligere tilknyttet RHEL. Fremover kan Herlev og Gentofte Hospitals ambulante patienter således tilbydes blodprøvetagning i eksterne blodprøvetagnings filialer (jf. vedhæftede adresseliste​) udover på hospitalernes blodprøvetagningsambulatorier. ​

 ​

Bemærk, at de eksterne prøvetagningsfilialer ikke kan tilbyde EKG tagning på hospitalernes ambulante patienter. Ligeledes kan projektprøver fortsat kun tages lokalt, så der skal patienterne informeres om, at de kun kan få taget prøverne på behandlende hospital, hvor projektet hører til.

 

Ovenfor beskrevne omlægning indebærer, at svar på blodprøver bestilt i almen praksis regi vil være tilgængelige i Labka også for hospitalets læger.

 

Omlægningen medfører lokalt, at Klinisk Biokemisk afdeling, Herlev og Gentofte Hospital overtager driften af RHEL's 4 eksterne prøvetagningsfilialer beliggende i Lyngby, Gladsaxe, Rødovre og Ballerup. Klinisk Biokemisk afdeling på Gentofte matriklen fordobler derudover sin analyseproduktion per 4.1.2016 - der forventes i den forbindelse minimal påvirkning af svartiden for hospitalets patienter på Gentofte matriklen. ​

Svartid

Laboratoriet på KBA, Herlev matriklen er p.t. under ombygning i forbindelse med apparatur-opgradering og etablering af øget automatisering. På trods af alle forholdsregler kan der derfor lejlighedsvis forekomme forlænget svartid. 

P-alpha-1-Føtoprotein​ og P-Paracetamol

Pr. 15.12.2015 ændres enheden for P-alpha-1-Føtoprotein (Labka kode AFP) fra µg/l til × 10³ int.enh./l . Referenceintervallet ændres tilsvarende. Ligeledes ændres enheden (på Herlev matriklen) for P-Paracetamol (Labka kode PARACET) fra µmol/l til mmol/l. Ændringerne skyldes den påkrævede harmonisering af analyser i Regionen som forberedelse til Sundhedsplatformen. 

​Spinalvæskeundersøgelser

Pr. 15.12.2015 ændres proceduren for bestilling af spinalvæskeundersøgelser på Herlev matriklen;  KBA skal således altid kontaktes telefonisk på 82571 ved bestilling af spinalvæskeundersøgelser. Dette for at forebygge bortkomne prøver samt sikre rettidig besvarelse. 

P-insulin​

Pr. 04.01.2016 føjes P-insulin analysen (Labka kode INSULIN) til Klinisk Biokemisk Afdelings eget analyserepertoire (med ugentlig analysering på Gentofte matriklen).

 
November 2015

​​TRILIP, Triacylglycerollipase​

Per d. 16/11 overgår analyse af triacylglycerollipase (TRILIP) til KBA, Rigshospitalet med oplysning om referenceinterval til følge.

​MELD score beregning

Per d. 16/11 tilbydes også MELD score beregning i Labka på Herlev matriklen i lighed med på Gentofte matriklen.​


Oktober 2015​​​

Ingen ændringer.​​

September 2015

​​Frit T3​​

​​Pr. 15.09.2015 føjes frit T3 (trijodthyronin, Labka kode TRIIFRI) analysen til Klinisk Biokemisk Afdelings eget analyserepertoire. Bemærk at referenceintervallet ændres i forhold til, hvad der tidligere har været oplyst fra eksternt laboratorium.

​​​HbA1c​

Gentofte matriklen: Pr. 15.09.2015 ændres prøvetagningsglasset til analysen Hb(B)-Hæmoglobin A1c fra Lilla/sort 4 mL til Laks/sort 6 mL. 

De nye prøvetagningsglas kan bestilles fra den 1. september på HeriGen: https://intranet.regionh.dk/heh/organisation/Afdelinger/Klinisk-biokemisk/gentofte-for-andre-afdelinger/Sider/Bestilling-af-utensilier-til-pr%C3%B8vetagning.aspx

Peritonealdialysevæske
Per 15.09.2015 ændres enheden for peritonealdialysevæske polynukleære og mononukleære leukocytter fra % til antalsfraktion.

August 2015

​​U-albumin/kreatinin ratio​​

Herlev matriklen: Per 17/8​ ændres enheden for U-albumin/kreatinin ratio fra mg/mmol til mg/g, en masseratio der i Labka rapporteres som x10^-3 og med beslutningsgrænse <30. Ændringen træder i kraft per 17/8.


 


 

Redaktør