​​

Faglig information til rekvirenter

Månedlig orientering fra Klinisk Biokemisk Afdeling (KBA)

November 2021

Ambulante SP rekvisitioner sendes til webhotel

Pr. 15.11.21 sendes alle ambulante SP rekvisitioner til webhotel uanset om rekvisitionen er bestilt med klassen  'Ambulant' eller klassen ' Sendes til Webhotellet'. Ændringen er et led i harmonisering af rekvisitionspraksis i regionen og en forudsætning for en fremtidig forenkling af SP rekvisitionsbrugerfladen. 

 VIP-vejledning vedr. udstedelse af SP aftaleanmodninger​

På VIP portalen forefindes nu en kort instruks vedr. udstedelse af SP aftaleanmodninger til ambulante hospitalspatienter med behov for prøvetagning (se link nedenfor). Aftaleanmodningerne skal udstedes til de patienter, som selv forestår tidsbestilling til prøvetagning/EKG på Herlev el. Gentofte Hospital eller i eksterne prøvetagningsfilialer i Lyngby el. Rødovre. Efter udstedelse af aftaleanmodninger kan patienten anvende MinSP til elektronisk tidsbestilling. Der mindes om at "Hotline for Tidsbestilling" telefonen primært er målrettet praksispatienter, der ikke benytter MinSP. Link til VIP-vejledningen:  Udstedelse af aftaleanmodninger til KBA selvbook 

Oktober 2021

P-25-Hydroxy-Vitamin D(D3+D2)

Medio september er P-25-Hydroxy-Vitamin D(D3+D2) (NPU10267) analysen optimeret. Producenten har opgraderet reagensfremstillingen for at højne kvaliteten og sikre bedre sporbarhed til internationale standarder, hvilket medfører en niveaustigning på 10-20% sammenlignet med tidligere målinger og gældende i hele måleområdet.

Nyt POCT glukose-måleudstyr

Region H har indkøbt nyt POCT glukose-måleudstyr, der skal erstatte de nuværende FreeStyle PrecisionPro. Det nye udstyr, ACCU CHEK Inform II fra Roche, forventes at blive rullet ud til afdelingerne fra november til januar. Nærmere information om udrulning og oplæring følger.

Tilbud om undervisning i blodprøvetagning og EKG-optagelse

Slutteligt en påmindelse om at KBA tilbyder alt klinisk personale undervisning i blodprøvetagning og EKG optagelse – se vedhæftede for detaljer KBA_undervisning

September 2021

KBA  har overtaget planlægningen af prøvetagning i hjemmet

Pr 1.9.2021 har KBA overtaget planlægningen af prøvetagning i hjemmet i hospitalets optageområde. Rekvirerende afdeling planlægger prøvetagningsdatoen i dialog med patienten, opretter rekvisitionen og booker patienten i SP kalenderen HGH KA-005GE PRØVETAGNING I HJEM MIDT ADMIN [R2017061]. Prøvetagningen vil finde sted om formiddagen på pågældende dag. 

August 2021

Holbarhed på Zink;P

KBA gør opmærksom på at holdbarheden for Zink;P (NPU03768) er begrænset, hvorfor prøver skal være centrifugeret indenfor 2 timer efter prøvetagning. Prøver taget af afdelingen bør derfor tages umiddelbart inden en blodprøveafhentningsrunde el. fremsendes KBA per rørpost. Overskrides holdbarheden svares Zink;P med "For gammel".

Placering af ABL-apperater er ændret

Ifm. indflytning i NHH er placeringen af ABL apparater ændret jf. nedenstående opdaterede oversigt over ABL placeringen på He matriklen. ABL brugeradgang kræver fortsat gennemført kursus med praktisk oplæring. Kurserne udbydes via kursusportalen. 

​ABL Herlev
Bygning ​​Afsnit/Indgang
​Rum nummer
Kan måle Crea​
​KBA
Behandlingsbygning​​54N1/N2
​​54N1/N2
​JA
​ITA1*
Sengetårn​104​​104-H 04 
NEJ​
​ITA2*
Sengetårn​104​​104-B 14
NEJ​
​POA
54H5​
54H5​54-HK602​NEJ​
​KBA2
NHH​Akutmodt.​0401-H1-A35​JA​
​SKST
NHH​Akutmodt. Med​0401-L2-029​JA​
​SKST2
NHH​
Akutmodt. Kir​0401-H1-029​JA​
​B-MOD
NHH​Børnemodt.​0301-D3-G15​JA​
​FG
Behandlingsbygning​54J1​
​​54-J109
NEJ​
​FG2
Behandlingsbygning
54J1​54-J109​NEJ​
​NEO
Sengetårn​110​110-M22​NEJ​
O107​
Sengetårn​107​107-M22​NEJ​

*=ABL forbeholdt ITA

KBA overtager planlægningen af prøvetagning i hjemmet

opdateret 27.08.2021:

SP-kalenderen nu oprettet med navnet:

HGH KA-005GE PRØVETAGNING I HJEM MIDT ADMIN [R2017061]

Kalenderen fungerer som andre kalendere (Se evt. Quick guide), dog sendes der ikke påmindelser til patienten. Bookning af tider kan ske indtil kl. 12:00 to hverdage før ønsket prøvetagningsdato. Patientens opholdsadresse og telefonnummer bedes anført som aftalenotat, såfremt de adskiller sig fra registrerede informationer i Sundhedsplatformen. Rekvirerende afdeling planlægger prøvetagningsdatoen i dialog med patienten og prøvetagningen vil finde sted om formiddagen på pågældende dag.


Pr 1.9.2021 overtager KBA planlægningen af prøvetagning i hjemmet i hospitalets optageområde. Der vil blive oprettet SP-kalendere til brug for hospitalets afdelinger, så prøvetagningsdatoen umiddelbart kan planlægges i dialog med patienten. Yderligere og mere detaljeret information vil følge. Fortsat gælder, at kapaciteten til prøvetagning i hjemmet er begrænset og at prøvetagning i hjemmet/plejehjemmet kun kan rekvireres, hvis patienten ellers skulle have rekvireret liggende transport eller transport med ledsagelse af en sundhedsfaglig person til hospitalet/filialen med det ene formål at få taget en blodprøve eller et EKG.

Juli 2021

Kreatinkinase MB;P (NPU19750) nedlægges

Efter dialog med kardiologisk afdeling nedlægges Kreatinkinase MB;P (NPU19750) nu også på Herlev matriklen, da analysen anses for at være obsolet. Per 1. august 2021 og fremadrettet vil alle Kreatinkinase MB (CKMB) rekvisitioner konverteres til P-Troponin I.

 Midlertidigt niveauskifte på P-Lamotrigin, RH-Glostrup

KBA HGH fremsender P-Lamotrigin til KBA RH-Glostrup, hvorfra der er fremsendt information om et midlertidigt niveauskifte: Grundet analysetekniske udfordringer har Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet Glostrup, afgivet P-Lamotrigin (NPU08732) ca. 20% for højt i perioden fra 16-12-2020 til 27-04-2021 (Kontaktperson afdelingslæge Line Rode 3863 2457).

Ambulante rekvisitioner 

Slutteligt en påmindelse om at ambulante rekvisitioner fra hospital og praksis skal oprettes med ønsket prøvetagningsdato indenfor +/- 30 dage af patientens fremmøde i et prøvetagningsambulatorie (for prøvetagning B1 målrettet onkologiske og hæmatologiske patienter dog +/7 dage). 

Juni 2021

Genetiske test udført af KBA HGH

For genetiske tests udført af KBA HGH er der nu indført supplerende sekventering af udvalgte prøver. Tiden fra prøvetagning til at svaret foreligger vil derfor i en overgangsperiode forventeligt øges med ca. 2 uger fra de nuværende ca. 8 uger til i alt ca. 10 uger.

Afhentning af blodprøver på sensgeafsnit

Da ibrugtagning af patronrørposten på He matriklen desværre er forsinket indføres på He matriklen per 14.6.2021 fast afhentning af blodprøver seks gange i døgnet på alle ordinære sengeafsnit (AMA og Børnemodtagelsen undtaget) – afhentningsrunderne afvikles af Service og Logistik kl. 7:45, 8:30, 12:00, 17:00, 22:00 samt 03:00 og derudover medtager KBA prøver ifm. prøvetagningsrunderne kl. 14:30 og 19:00 (her afhentes kun prøver såfremt afdelingen har bestillinger til runden). Blodprøver til KBA skal placeres i en grøn kasse med fast placering på sengeafsnittet (KBA udleverer kasser til relevante afdelinger inden 14.6.20) – bemærk, at blodprøverør, der placeres i kassen, ikke må pakkes i grønne poser og prøvetagningen skal være foretaget maks. en time før tidspunktet for næste afhentning af hensyn til prøveholdbarheden. Prøvetagningsblanketter (PTB) benyttet ifm. prøvetagningen skal ikke fremsendes KBA men kasseres.

LABKA II udrullet på alle eksisterende Zebra-enheder

Der er per 1.6.2021 udrullet Labka II Android app automatisk til alle eksisterende Zebra-enheder. Registreringen af prøvetagningen foretages på samme måde, som det kendes fra iPod og PDA-løsningen (ved spørgsmål til brug af app'en, kan KBA systemadministrator kontaktes (Send en mail til Peter Heltoft).


Maj 2021

Patienter henvist fra hospitalet kan i MinSP selv booke tid i det ønskede prøvetagningsambulatorie

Der skal bookes tid til prøvetagning/EKG optagelse og patienter henvist fra hospitalet kan i MinSP selv booke tid i det ønskede prøvetagningsambulatorie (Prøvetagning 1 He, Prøvetagningen Ge, prøvetagningsfilialer i Lyngby el. Rødovre) under forudsætning af, at der er udstedt aftaleanmodninger (tidligere benævnt billetter) i SP til patienten. Udsted gerne i videst mulige omfang aftaleanmodninger til ambulante patienter (hvor tidsbestilling ikke foretages af rekvirenten), hvorved patienterne kan benytte MinSP til elektronisk tidsbestilling og undgå ventetid på telefonisk tidsbestilling. Opdaterede quickguides for udstedelse af aftaleanmodninger (quick guide selvbook) Quick guide Selvbook.pdf og for rekvirentens direkte booking i KBA SP kalender Quick guide booking HGH KBA.pdf.

Prøverørsautomat, der udleverer patientspecifikke kits med mærkede prøverør taget i brug på Herlev matriklen (M1)

KBA har i Prøvetagning 1 på Herlev matriklen (M1) ibrugtaget en Prøverørsautomat, der udleverer patientspecifikke kits med mærkede prøverør. Ved fremmøde i prøvetagningen går patienten først til Prøverørsautomaten for udlevering af et forseglet prøverørskit, herefter til SP velkomststander for tjek-in, hvorefter patienten kaldes ind til prøvetagning. Patienter uden rekvisition el. med >1 rekvisition indenfor +/- 30 dage af fremmødedatoen kan ikke betjenes af Prøverørsautomaten og henvises til Prøvetagningens reception. Når Prøverørsautomaten er fuldt indfaset for ambulante patienter, vil pakning af kits til indlagte patienters prøvetagning blive påbegyndt – skriv gerne mail til KBA kvalitetsenhed (louise.kleis.axelsen.01@regionh.dk), såfremt man ønsker at være pilotafdeling for levering af kits til understøtning af prøvetagning i egen afdeling på He matriklen.

April 2021

Opgraderet analyserepertoire for biologiske lægemidler, Region Sjælland

Region Sjælland har jf. vedhæftede opgraderet analyserepertoiret for biologiske lægemidler – eksisterende afdelingsspecifikke særaftaler om fremsendelse af HGH prøver til andre laboratorier ændres ikke på baggrund af vedhæftede. brev vedr. biologiske lægemidler 1 marts 2021.pdf

Marts 2021 - Ekstra

Bestilling af blodprøver ved mistanke om COVID-19 vaccine trombose-/blødningskomplikation 

KBA har per d. 24.03.2021 oprettet analysekoder til bestilling af de anbefalede (ved mistanke om COVID-19 vaccine trombose-/blødningskomplikation) supplerende blodprøver til trombocyt-, endothel-, koagulations- og inflammationsbiomarkør-analyser. Prøverne rekvireres i Sundhedsplatformen med koden: HEH00749 på Herlev matriklen og GEN00749 på Gentofte matriklen. Prøverne skal præanalytisk håndteres af KBA indenfor 1 time efter blodprøvetagning og skal derfor sendes med rørpost eller akut portør til KBA. Inden prøven sendes skal KBA kontaktes på 8-2571 (Herlev) eller 7-3115 (Gentofte). Analysering af prøverne forestås af afdeling for Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital.

Ændret analysemetode for analysering af Peptidylpeptidase A [ACE] (NPU29069)

Pr. d. 24.03.21 ændres analysemetode for analysering af Peptidylpeptidase A [ACE];P (NPU29069) medførende 10-15% lavere måleresultater og et ændret referenceinterval. Således vil referenceintervallet for voksne fra og med 18 år fremover være 13 – 64 U/L. For børn fra 6 mdr. og op til 18 år ændres referenceintervallet til 29 – 112 U/L. For yderligere information kan analysesektionsansvarlig afdelingslæge Anders Berg Wulff kontaktes.

Nye børnereferenceintervaller for Kreatinin (enz.);P (NPU04998) 

Pr. d. 24.03.21 implementeres nye børnereferenceintervaller for Kreatinin (enz.);P (NPU04998) for børn under 5 år:

​Køn
Alder​Referenceinterval
​Piger og drenge 
0 dage - < 1 dag​

37 – 81 µmol/L

​Piger og drenge 

1 dag - < 3 dage      

29 - 69 µmol/L

​Piger og drenge 

3 dage - < 7dage

21 - 58 µmol/L

​Piger og drenge 

7 dage - < 14 dage   

​21 - 46 µmol/L

​Piger og drenge 

14 dage - < 2 mdr

​17 - 41 µmol/L

​Piger og drenge 

2 mdr - < 1 år         

​14 - 34 µmol/L

​Piger og drenge 

​1 år - < 3 år

​15 - 31 µmol/L

​Piger og drenge 

3 år - < 5 år

​23 - 37 µmol/L

Ændrede åbningstider for Hotline til Tidsbestilling

I takt med den stigende brug af MinSP til elektronisk tidsbestilling til prøvetagning reduceres åbningstiden for KBA Hotline til Tidsbestilling (tlf. 3868 3080) målrettet patienterne. Pr. 6.04.21 ændres telefonens åbningstid til kl. 14.00–18.45 alle hverdage. Via hotlinetelefonen kan patienterne som hidtidigt foretage tidsbestilling til prøvetagning næstkommende hverdag og frem. Opdaterede informationsfoldere til uddeling til patienterne kan indhentes hos KBA (nelle.gitte.andersen.alsig.01@regionh.dk).

Bestilling af blodprøver til runde senest 15 min. før rundens start

I forlængelse af den seneste LABKAII opdatering er det nu muligt at bestille blodprøver til runde helt frem til 15. min. før blodprøverunden starter – dette gælder dog ikke morgenrunden, hvor prøver fortsat skal bestilles minimum 45 minutter før rundestarten kl. 7.00.

Marts 2021

COVID-19 Antistof-test sendes til BBH pr. 01.05.2021

Aktuelt fremsendes COVID-19 antistof-tests rekvireret fra HGH til et antal forskellige eksterne laboratorieudbydere afhængigt af den enkelte SP rekvisition. For at ensrette dette, fremsendes per 01.05.2021 alle rekvirerede COVID-19 antistof-tests til KBA BBH, hvor rekvisitionen udløser analyse af SARS-COV-2(NUCLEOPROTEIN)-ANTISTOF (NPU59811) til undersøgelse for om patienten har haft infektion samt SARS-COV-2(SPIKE GLYCOPROTEIN)-AB (NPU59809) til undersøgelse for immunitet.

Februar 2021

Håndtering af afvigelser/fejlfunktion på point-of-care (POCT) udstyr

En systematisk arbejdsgang for håndtering af afvigelser/fejlfunktion på point-of-care (POCT) udstyr udbredes nu til alt godkendt HGH POCT udstyr: ved afvigende kontrolmålinger på et POCT udstyr afleverer KBA blanketten "Information om fejl på POCT-udstyr til klinisk afdeling" til relevant personale på den kliniske afdeling. Blanketten indeholder oplysning om det tidsinterval, hvor de afgivne svar kan være fejlbehæftede. Den kliniske afdeling har herefter ansvaret for at vurdere om dette har kliniske konsekvenser for allerede afgivne svar (KBA kan som vanligt kontaktes for rådgivning).

OROSOMUCOID;P (NPU19873)

 Analysen OROSOMUCOID;P (NPU19873) nedlægges pr. 10.2.21, da brugen af analysen anses som værende obsolet. C-reaktivt protein [CRP] (NPU19748) kan erstatte brugen af orosomucoid, hvorfor orosomucoid bestilt efter d. 10.2.21 vil blive konverteret til CRP.

kalibratorskift for analyserne Lambda-kæde(Ig) Frit;P og Kappa-kæde(Ig) Frit;P

 Per 2.2.21 er fortaget kalibratorskift for analyserne Lambda-kæde(Ig) Frit;P og Kappa-kæde(Ig) Frit;P medførende et niveauskifte til omkring 10% lavere værdier for Lambda-kæde(Ig) Frit;P og 5% lavere værdier for Kappa-kæde(Ig) Frit;P. Dette vil således også påvirke P-Kappa/Lambda-kæde(Ig) frit, hvor der vil kunne ses en ca. 6% større ratio.

Patienter, hvor prøvetagning ikke kan gennemføres i overekstremiteten

For at forhindre at patienter, hvor prøvetagning ikke kan gennemføres i overekstremiteten, bliver forsøgt stukket unødigt flere gange på flere prøvetagningsrunder, afleverer KBA pr. 15.2.21 og fremover en blanket til sengeafsnittet med oplysning om, at patienten ikke kan stikkes i overekstremiteten, hvorved efterfølgende prøvetagning skal bestilles som tages af rekvirenten (f.eks. ved lægeligt personale i underekstremiteten el. ved anlæggelse af kateter, hvor blod trækkes af afdelingen). Kun erfarne KBA prøvetagere/bioanalytikere fortager denne vurdering (patienten vil typisk være forsøgt stukket ved min. 2 lejligheder af min. 2 erfarne prøvetagere/bioanalytikere). KBA registrerer internt, hvilke patienter, som ikke kan stikkes i overekstremiteten, for at bistå afdelingerne med at sikre, at disse patienter ikke fremover stikkes forgæves. 

Måling af Blod i fæces

Slutteligt en påmindelse om at måling af blod i fæces (Hæmoglobin;F [FÆHB];F (NPU29057)) forudsætter rekvisition i Sundhedsplatformen og påsætning af udprintet etiket PTB inden transport til KBA.

Januar 2021

Udstedelse af billetter til patienter, som selv bestiller tid til prøvetagning

Quickguide til udstedelse af billetter til patienternes selvbookning af prøvetagningstider via MinSP er blevet opdateret. Ændringen betyder, at billetudstedelsen nu er hurtigere og at der i én arbejdsgang kan udstedes billetter til samtlige prøvetagningssteder tilhørende HGH (ambulatorium på Herlev hospital, på Gentofte hospital samt de to prøvetagningsfilialer i Rødovre og Lyngby).  

Quick guide Billetbooking-Selvbook.pdf.


Redaktør