​​​​

Job, uddannelse og kompetenceudvikling

​I Akutmodtagelsen står medarbejdernes udvikling højt på dagsordenen. Med andre ord har du rum og mulighed for at udvikle dig fagligt og personligt til et højt kompetenceniveau.

Kompetenceudvikling

I afdelingen arbejder vi målrettet med at sikre, at vores medarbejdere opnår de rette kompetencer for at leve op til såvel patienters forventninger til kvalitet i sygeplejen som til de politiske krav om rette behandling til rette tid.

Hospitalets kompetenceudviklingsprogram for sundhedsfaglige professionsbachelorer anvendes som overordnet ramme til vurdering og evaluering af den enkelte medarbejders kompetencer. Kompetenceniveauerne går fra 1-3. Dette udviklingsprogram suppleres med afdelingens lokale kompetencebeskrivelser, som vurderer den enkelte medarbejder inden for både organisatoriske, faglige og sociale kompetencer. Denne vurdering og evaluering sker løbende og minimum en gang årligt til medarbejderudviklingssamtale.

Kom godt igang som nyansat

Nyansatte sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter følger afdelingens introduktionsprogram, som består af modtagelse i personalegruppen og en indføring i det kliniske arbejde ved en introduktionsansvarlig sygeplejerske. Introduktionsprogrammet indeholder også fire interne fælles undervisningsdage, obligatorisk undervisning, obligatorisk e-læring, et SP uddannelseskoncept og nogle udviklingsdage.

En Introduktionsansvarlig skal sammen med sygeplejerske med særligt ansvar sikre en systematisk introduktion og tilegnelse af kompetencer. Den nyansatte vil de første 4 uger følge en introduktionsansvarlig i vagter, hvilket har til formål at sikre instruktion, supervision og refleksion i det daglige arbejde for at styrke tilegnelsen af de rette kompetencer.

Som redskab til at sikre en systematisk introduktion og tilegnelse af kompetencer anvendes kompetencekort og uddannelsesprogrammer, hvor der er beskrevet, hvilken viden, færdigheder og kompetencer, der skal tilegnes.

Nyansatte er i introduktion i 12 uger, hvor de gradvist tæller med i normering og gradvist får selvstændigt ansvar for patientforløb. Herefter tilrettelægges opfølgning i form af 4 udviklingsdage (følge-vagter) – den første omkring 12. uge sammen med en sygeplejerske med særligt ansvar, samt ved ansættelse i 6 måneder, 9 måneder og 12 måneder, hvor tilegnelsen af kompetencer følges.

De fælles undervisningsdage indeholder viden og redskaber til at kunne øge og arbejde med udviklingen af de organisatoriske, faglige og sociale kompetencer. Dagene er fælles for begge matrikler og afholdes også på begge matrikler for både at møde kollegaer og få en fornemmelse af afdelingens lokaliteter på tværs af matrikler.

I løbet at det første år vil der løbende være opfølgende samtaler i forhold til den nyansattes trivsel og tilegnelse af kompetencer.

Tjenestetidsplanlagt undervisning

I løbet at det første år vil der løbende være opfølgende samtaler i forhold til den nyansattes trivsel og tilegnelse af kompetencer.

I afdelingen er der fast hver anden torsdag i lige uger planlagt monofagligt undervisning, som plejepersonalet tjenestetidsplanlægges til. Formålet er at plejepersonalet opnår viden og indsigt i den akutte patients specielle behov, og dermed styrker deres kompetencer til at træffe velovervejet og fagligt begrundet beslutninger i forhold til behandling og sygepleje. Derudover tilstræbes der, at der ugentligt afholdes faglige minutter, som er en kort samlingsseance med fokus på kliniske emner for at sikre en vidensdeling.

Din karrierevej

I afdelingen er der flere kursus og uddannelsestilbud i henhold til, hvilken karrierevej medarbejderen i samråd med sin leder vælger. Lederen vurderer sammen med den enkelte medarbejder muligheder og behov for såvel interne- som eksterne kurser og uddannelsestilbud. Der er udarbejdet en strategi for interne- og eksterne kurser og uddannelse for plejepersonalet i afdelingen, som så vidt muligt overholdes. Dog justeres strategien løbende i forhold til behov i afdelingen.
Redaktør