Job, uddannelse og kompetenceudvikling

​I Akutmodtagelsen står medarbejdernes udvikling højt på dagsordenen. Med andre ord har du rum og mulighed for at udvikle dig fagligt og personligt til et højt kompetenceniveau.

​​​

Postgraduat uddannelse og kompetenceudvikling

For at hospitalets strategiske pejlemærker Faglighed, Flow og Patienttilfredshed opnås i klinisk praksis fordres kontinuerlig uddannelse og udvikling af medarbejdernes kompetencer.

Vi arbejder målrettet med klinisk kompetenceudvikling for at sikre, at vores medarbejdere opnår de fornødne kompetencer for at leve op til patienternes forventninger til kvalitet i sygeplejen og patientforløbene samt til professionens og samfundets krav om kvalitet og fornyelse.

Som overordnet ramme til vurdering og evaluering af den enkelte medarbejders kompetencer anvendes hospitalets fælles kompetenceudviklingsprogram for sundhedsfaglige professionsbachelorer med kompetenceniveauer fra 1-3. 

Det fælles kompetenceudviklingsprogram suppleres med afdelingens lokale kompetencebeskrivelser indenfor organisatoriske, sociale og faglige kompetencer.

Der er en række tiltag i afdelingen, der hver i sær bidrager til, at den enkelte medarbejder tilegner sig de nødvendige kompetencer for at vores patienter modtager evidensbaseret sygepleje på et højt fagligt niveau og oplever stor tilfredshed med sygeplejen.

 

Introduktion

De første fire uger af ansættelsen er forbeholdt såvel formaliserede introduktionsaktiviteter samt introduktion til afdelingens patientforløb i praksis ved oplæringsansvarlige sygeplejersker samt klinisk sygeplejespecialist.  

 

Samtaler i oplæringsforløbet

For løbende at målrette introduktionen og oplæringen efter den enkeltes kompetenceudviklingsbehov afholdes følgende samtaler indtil opnåelse af kompetenceniveau 2:

  • Forventningssamtale i løbet af de første 2 uger
  • 3 ugers samtale
  • Opfølgningssamtale efter ca. 8 uger
  • Evalueringssamtale med max.4 måneders interval (jævne mellemrum) indtil opnåelse af kompetenceniveau 2

 

Oplæringsenhed

Ved ansættelse af flere nye sygeplejersker i samme team i en måned kan introduktionen tilrettelægges og gennemføres i en oplæringsenhed, hvor de oplæringsansvarlige sygeplejersker underviser og vejleder på såvel individ- som gruppeniveau.

 

Kliniske makkerpar

Er en etableret relation mellem en nyansat sygeplejerske og en mere erfaren sygeplejerske med formål at sikre vidensdeling, faglig refleksion og sparring.
Læs mere om kliniske makkerpar

 

Uddannelsesprogrammer (under udvikling)

Som redskab til at sikre systematisk introduktion og oplæring til patientforløbene anvendes uddannelsesprogrammer, hvor det er beskrevet hvad der skal læres og hvorfor. Uddannelsesprogrammerne anvendes i dagligdagen og seniormakker eller anden erfaren sygeplejerske dokumenterer den nyansattes/mindre erfarnes kompetencer i uddannelsesprogrammet.

​ 

Torsdagsundervisning

Der tjenestetidsplanlægges deltagelse i undervisning i kliniske emner på torsdage fra kl. 15-16.

 

5 faglige minutter (under implementering)

For at sikre vidensdeling afholdes der struktureret korte samlingsseancer med fokus på kliniske emner.

 

Kurser og uddannelse

Såvel interne- som eksterne kurser og uddannelsestilbud vurderes ledelsesmæssigt løbende i forhold til indhold, forventet udbytte samt i forhold til afdelingens samlet behov for kompetencer. Der er udarbejdet strategi for interne og eksterne kurser og uddannelse for sygeplejersker i afdelingen. Denne strategi justeres løbende og overholdes så vidt muligt. Der kan være periodevise lokale forhold der i en periode nødvendiggør at ændre strategien.

 

 


Redaktør