Kvalitetsudvikling

I Afdeling for Led- og Knoglekirurgi ønsker vi at leve op til øgede krav fra befolkningens og politisk side om bedre kvalitet og sikkerhed i sundhedsvæsenet. Derfor prioriterer vi kvalitetsudvikling højt og arbejder målrettet både med den faglige-, organisatoriske- og patientoplevede kvalitet.

Akkreditering

Herlev Hospital er en akkrediteret institution. I Afdeling for Led- og Knoglekirurgi skal vi derfor leve op til de kvalitetsstandarder, som Den Danske Kvalitetsmodel har defineret. Vi arbejder systematisk med at skabe læring og kvalitetsudvikling gennem løb​ende overvågning af både processer og resultater for behandling og pleje. Vi har meget fokus på kvalitetssikring og risikostyring af de forskellige patientforløb, vi håndterer i dagligdagen. Du kan læse mere om Den Danske Kvalitetsmodel på deres hjemmeside www.ikas.dk.

Kvalitetsudvikling

Arbejdet med kvalitetsudvikling er forankret i lederteamet, som består af afdelingsledelse og områdeledere. I dette forum drøfter vi bl.a. nye retningslinjer og indgår aftaler om, hvordan vi indfører forbedringer og tilpasninger i den praktiske verden. Vi tager resultater fra egne undersøgelser op til diskussion for at finde nye forbedringsmuligheder. Lederteamet vedtager de overordnede handleplaner, alt imens områdelederne sikrer, at informationen når videre ud til medarbejderne i de enkelte afsnit.

Undersøgelser

Vi følger kvaliteten tæt på udvalgte områder. Bl.a. har vi meget fokus på at dokumentere korrekt og de rette steder. Når vi indfører nye arbejdsgange, følger vi dem. Eksempelvis følger vi jævnligt måden at udføre håndhygiejne, smertevurderinger af patienten, brugen af håndholdte PDA´er ved medicinering osv.

Kontaktpersoner

Vi arbejder hele tiden på at planlægge effektive patientforløb, så patienten får en oplevelse af, at undersøgelser og behandling er tilrettelagt med så få kontakter som muligt. Hver indlagt patient får tildelt 2 sundhedsfaglige personer, og de er ansvarlige for at tilrettelægge og følge op på patientforløbet. Navnene på kontaktpersonerne fremgår af vores velkomstpjecer.

Data om hoftebrud

Kvaliteten for patienter med hoftebrud bliver fulgt på nationalt plan. Alle ortopædkirurgiske afdelinger indsamler og indberetter løbende data på udvalgte områder indenfor pleje og behandling. I Afdeling for Led- og Knoglekirurgi har vi arbejdet meget med registreringer af forløbene. Hvor scorer vi godt, og hvilke områder skal have mere fokus? Disse drøftelser foregår månedligt i en tværfaglig gruppe.

Medicinering

Mange af vores patienter er i medicinsk behandling med flere præparater før indlæggelsen, men bliver også sat i smertestillende eller antibiotisk behandling under indlæggelsen. Derfor er medicineringsprocessen et område, som vi følger tæt. Vi ønsker at skabe en god kultur og sikkerhed omkring, at patienten får den rette behandling til rette tid i en travl hverdag. Vi spørger bl.a. om patientens navn og CPR-nummer ved enhver medicinering for at undgå fejl.

Patienttilfredshed

Hvert år får vi tilbagemeldinger fra den landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse. Vi bruger tilbagemeldingerne aktivt eksempelvis ved temadage og personalemøder. Det gør vi for at sikre, at vi tager vores patienters tilbagemeldinger til efterretning og for at kunne udvælge de områder, vi ønsker at forbedre. Vi arbejder meget med at forbedre vores skriftlige information.


​​

Redaktør