Patientsikkerhed

​​ Det er vigtigt, at man som patient og pårørende kan føle sig tryg ved vores behandling, og derfor har vi fokus på patientsikkerhed og det gode patientforløb. På denne side, kan du læse om, hvordan vi arbejder med patientsikkerhed og det gode patientforløb.

Gode patientforløb

Vi arbejder hele tiden med at skabe et godt sted at være. Det gælder for patienter, pårørende og for os selv som personale. Kvaliteten og patientsikkerheden har stor bevågenhed i Afdeling for Kræftbehandling. 

For at sikre gode patientforløb knyttes patienten til et fagteam i en klinik, som er specialiseret indenfor patientens kræftdiagnose. Disse team tager sig hver især af undersøgelser og behandling (kemoterapi, stråleterapi, understøttende behandling, forsøgsmæssig behandling, lindrende behandling, pleje og kontrol). 

Pakkeforløb 

Hvis din læge har mistanke om, at du har en kræftsygdom, skal du henvises til et pakkeforløb, som starter med et forløb, hvor det undersøges , om du har kræft. 

Det er altså ikke sikkert, at du har kræft, fordi du starter i et pakkeforløb. I et pakkeforløb er de enkelte trin i udredning og behandling tilrettelagt som et veldefineret forløb, både hvad angår tid og indhold. De relevante undersøgelser og behandlinger er nemlig planlagt og bestilt på forhånd . 

Ikke alle kræftpatienter kan dog følge et pakkeforløb fra start til slut. Det kan skyldes mange forskellige forhold. Uanset årsagen, skal man i ligesom andre kræftpatienter undersøges og behandles uden unødig ventetid. Det har Regionerne pligt til at sikre. 

Sammenhæng og tryghed for den enkelte 

Vi arbejder med patientoplevelser, og derfor indgår brugerinddragelse systematisk i udviklingen af bedre patientforløb på afdelingen. For eksempel har vi indført en ordning, hvor alle nyhenviste patienter får en patientansvarlig læge. Den skal være med til at skabe mere sammenhæng og tryghed for den enkelte patient.

Vi har desuden særligt fokus på

  • Sundhedsplatformen
  • patientsikkerhed
  • ernæring
  • hygiejne
  • medicin
  • ​dokumentation.

​Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser

For at højne patientsikkerheden rapporterer vi, hvis der opstår utilsigtede hændelser. Hændelserne bliver analyseret, så vi kan undgå dem i fremtiden. Vores mål er, at udbrede vores erfaringer til hinanden, så patientsikkerheden kan blive endnu bedre.

Patientsikkerhed og patientklager

Styrelsen for Patientklager under Sundheds- og Ældreministeriet behandler klager fra patienter og har kompetence til selvstændigt at træffe afgørelse
i sager om sundhedsfaglig behandling.
Læs mere om patientklager på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside

Sådan rapporterer du utilsigtede hændelser

Som patient eller pårørende kan du rapportere utilsigtede hændelser, der er sket på sygehuse, på plejehjem, i hjemmeplejen hos den praktiserende læge eller alle andre steder i sundhedsvæsenet.
Alt i alt kan du rapportere hændelser, hvor mangler eller brister i sikkerheden førte til, at en eller flere personer blev skadet eller udsat for en risiko for skade.
Find det skema, du skal bruge, når du skriver din rapport på www.dpsd.dk

Du kan rapportere anonymt, men det er en fordel at skrive navn og e-mail, eller telefonnummer på rapporten. Så er det muligt at kontakte dig, hvis der er behov for at få flere oplysninger til brug for beslutninger om, hvordan man bedst kan skabe øget patientsikkerhed.
Læs mere om afdelingen​
Redaktør