Krop og kræft

Om træningsprogrammet

'Krop og Kræft' er et træningsprogram, der henvender sig til mænd og kvinder over 18 år, som modtager kemoterapi eller immunterapi - og som gerne vil være fysisk aktive under forløbet.

Hvad er formålet

Kræftpatienter giver ofte udtryk for, at de gerne vil bruge kroppen aktivt, men er usikre på, hvad der er muligt og forsvarligt i forhold til sygdom og behandling. Træningsprogrammet 'Krop & Kræft' er derfor lagt an på, at man kan øge sin kondition og få øget livskvalitet ved at bruge kroppen aktivt. 

Programmet varer seks uger med ni timers træning pr. uge fordelt på 4 dage. Træningen foregår på hold med 14 til 16 deltagere.

Hvorfor fysisk aktivitet under kemoterapi

Kemoterapi kan medføre træthed og nedsat livskvalitet, og kræftpatienter bliver ofte mindre fysisk aktive som følge af behandlingen. Siden 2001 har Rigshospitalet afprøvet et træningsprogram ud fra en antagelse om, at fysisk aktivitet giver positive resultater i forhold til fysisk styrke og mindskelse af bivirkninger.

Undersøgelser har vist, at patienter, som deltager i 'Krop & Kræft', ofte opnår øget fysisk styrke og velbefindende.  

Hvordan foregår det

Programmet består af konditions- og styrketræning, afspænding, mindfulness, kropsbevidsthed og massage. Træningen tilpasses den enkelte, og aktiviteterne foregår i træningslokaler i Kræftens Bekæmpelses "Livsrum" Borgmester Ib Juuls Vej 2, 2730 Herlev.

Programmet består af:

  • Fysisk træning tre gange ugentligt i form af opvarmning, konditionstræning og styrketræning.

  • Kropsbevidsthedstræning en gang ugentlig eksempelvis med muskelafspænding og åndedrætsøvelser

  • Afspænding fire gange ugentligt. Der trænes i forskellige afspændings- teknikker, så man kan  'stresse af' i kroppen. Træningen foregår til musik og praktiseres af den enkelte efter fælles introduktion

  • Massage to gange ugentligt (20 minutter pr. deltager). Der kan forekomme ventetid. Der gives individuel muskelmassage. Tiderne fordeles efter nærmere aftale med deltagerne til introduktionen.

Hvem kan deltage

Du kan deltage i programmet, uanset om du er i arbejde, er sygemeldt eller er pensioneret. For at tilrettelægge det mest hensigtsmæssige træningsprogram til dig, testes din fysiske kapacitet (styrke, kondition, vægt).

Du kan desuden blive bedt om at medvirke i forskning, der bl.a. har til formål at vurdere træningsprogrammer for kræftpatienter med forskellige slags diagnoser og behandlinger. Du kan derfor blive bedt om at udfylde spørgeskemaer, deltage i interview, registrere bivirkninger og/eller få taget blodprøver og så videre.

Hvem har ansvaret

Det overordnede ansvar for din deltagelse har de læger, der har ansvaret for din behandling. Lægerne kan på et hvilket som helst tidspunkt afslutte din deltagelse i træningsprogrammet, hvis der er en sikkerhedsrisiko, og du vil i så fald blive informeret om det.

Risici

Programmet har siden 2001 været afprøvet på 2000 patienter i kemoterapi, og der er indtil videre ikke registreret utilsigtede hændelser eller andre risici i forbindelse med gennemførsel af de forskellige aktiviteter. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan forekomme sportsskader. 

Du kan forvente, at blive øm i musklerne. Selvom du deltager i trænings-programmet kan du gøre som du plejer, det vil sige fortsætte med dine fritidsinteresser, arbejde i haven og så videre.

Frivillighed og sikkerhed

Din deltagelse i træningsprogrammet og i forskningen er frivillig. Du kan til enhver tid stoppe med at deltage i programmet og trække dit samtykke tilbage, uden at det får betydning for din pleje og behandling eller tilknytning til din kontaktafdeling. Der er ikke tale om, at du gennem din deltagelse i programmet er udelukket fra i øvrigt at modtage andre støttetilbud.

Samtykke til at udveksle helbredsoplysninger

Alle sundhedspersoner har tavshedspligt. I forbindelse med programmet har vi brug for at indhente oplysninger om dit behandlingsforløb, og efter dit ophør i programmet kan vi få brug for at udveksle helbredsoplysninger med andre hospitaler. Du bliver oplyst om dette via den patientinformation, du får udleveret i forbindelse med træningsprogrammet.                                                                      

 

 

Redaktør