​​

Visitation og henvisning

Her finder du information om afdelingens visitationsregler ​

Lindrende Behandling varetager specialiseret tværfaglig palliativ indsats til patienter med livstruende sygdom.  

For at blive henvist skal patienten:

 • lide af uhelbredelig sygdom
 • være diagnostisk færdigudredt
 • have kompleks symptomatologi, som kræver specialiseret og/eller tværfaglig palliativ indsats som fx smerter, kvalme, obstipation, dyspnø, angst eller depression
 • være velinformeret om sin sygdom og sygdommens uhelbredelige karakter
 • have accepteret henvisning til Lindrende Behandling 
 • patienten kan have et ønske om et palliativt forløb i eget hjem, hvor behovet strækker sig udover primær sundhedstjenestes tilbud
 • være bosiddende i planlægningsområde MIDT (Region Hovedstaden) 
 • være voksen (>18 år)

Henvisningens indhold:

 • Navn, cpr., adresse, telefonnummer
 • Henvisningsdiagnose
 • Patienten lider af en livstruende sygdom
 • Kort sygehistorie med beskrivelse af palliative problemstillinger af fysisk, psykisk, social og/eller eksistentiel karakter, der ikke kan lindres tilstrækkeligt på basisniveau
 • Patienten samtykker til indhentelse af relevante helbredsoplysninger og ønsker henvisning til specialiseret palliativ indsats
 • Patienten skal være informeret om sygdommens karakter og være oplyst om, at indsatsen i vores enhed vil være lindrende behandling og pleje

 
Alle henvisninger vurderes inden for 1-2 arbejdsdage efter modtagelse, og patienten kontaktes umiddelbart herefter. Vi tilstræber, at første samtale med patient og pårørende finder sted snarest muligt efter modtaget henvisning, og at hjemmesygeplejerske, evt. egen læge, deltager ved første besøg i hjemmet.

Ved hver kontakt til vores enhed beder vi patienten udfylde, hvis det er muligt, et screeningsskema, EORTC, hvor patienten svarer på, hvor omfattende symptomerne er. Med udgangspunkt i registreringerne på skemaet taler vi med patienten og tilrettelægger sammen de lindrende tiltag.

 

 

Redaktør