​​​

Om at deltage i forskning

​Lægen eller projektsygeplejersken vurderer, ud fra journaloplysninger, om du/I opfylder kriterierne for at deltage i et af vores forskningsprojekter.

 • Opfyldes inklusions- og eksklusionskriterierne i henhold til forsøgsprotokollen umiddelbart?

 • Er der etiske – eller behandlingsmæssige aspekter der taler imod deltagelsen?

Herefter spørger lægen eller projektsygeplejersken, om I ønsker at høre mere/deltage i projektet.

I får mundtlig information om projektet

 • Formål med projektet og hvem der står bag
 • Hvad i projektet der evt. er eksperimentelt
 • Om der sker lodtrækning mellem projekt- og kontrolbehandling
 • Procedurer der er forbundet med projektet forsøget, fx.  antal besøg, blodprøver.
 • Jeres del at projektet, fx at notere, hvis I har oplevet bivirkninger og hvis I har taget medicin ved siden af fertilitetsmedicinen.
 • Om der er kendte risici og bivirkninger.
 • Forventede fordele for jer selv og fremtidige patienter
 • Alternativ til at deltage – fordele/ulemper
 • Kompensation i tilfælde af skade
 • Hvorvidt Fertilitetsklinikken får økonomisk støtte til projektet
 • Ingen personer i Fertilitetsklinikken har økonomiske fordele af projektet
 • Det er frivilligt at deltage
 • Der er ret til betænkningstid og til at medbringe en bisidder, dvs. ret til at tage hjem og overveje deltagelsen og tage en person med til næste besøg
 • I kan til enhver tid trække jer ud af et forsøg, også uden at begrunde hvorfor, og uden det får konsekvenser for den fremtidige behandling
 • Sponsor/ den der står bag projektet, Videnskabsetisk komité og Lægemiddelstyrelsen skal have direkte adgang til kontrol af journalen (= I giver fuldmagt)
 • Alle data behandles anonymt


Herefter får I en skriftlig deltagerinformation om  projektet. 

 • Denne skriftlige deltagerinformation kan evt. være udleveret eller sendt til jer i forvejen. 
 • Hvis informationen er givet af projektsygeplejersken, får I mulighed for at stille uddybende spørgsmål til lægen.


Hvis I ønsker at deltage i projektet, underskrives og dateres en samtykke- og fuldmagtserklæring sammen med lægen eller projektsygeplejersken.

 • I får udleveret en kopi af den underskrevne samtykke- og fuldmagtserklæring
 • Samtykkeerklæringen bekræfter deltagelsen i forsøget, og at I har modtaget den nødvendige information inden underskriften.
 • Fuldmagten bekæfter at I har givet sponsor, Videnskabsetisk Komité og Lægemiddelstyrelsen tilladelse til at se journalnotater vedrørende projektet.

Først efter at samtykke- og fuldmagtserklæringen er underskrevet, iværksættes egentlige projektrelaterede handlinger.​ ​

Redaktør