​​

Projekter i Innovationsenheden

​Læs her om et udvalg af de projekter, vi har gennemført i Innovationsenheden. Projekterne er grupperet under de tre overskrifter: "Uddannelse", "Intern/ekstern optimering af workflow" samt "Teknologi".

​Projekter


Læs om projekter omhandlende uddannelse

​Vi arbejder løbende med kompetenceudvikling af medarbejdere og undervisning i ny teknologi og principper.

Individuel oplæring af radiografer i CT:

Oplæring af radiografer i ny teknologi - med individuel tilpasning

I forbindelse med indkøb af to nye high-end CT skannere i 2013 med helt ny teknologi til rådighed, udviklede Innovationsenheden i samarbejde med den uddannelsesansvarlige radiograf et nyt oplæringsprogram til radiograferne. Oplæringen har tidligere foregået efter tjeklister og i gennemsnit 1 uges oplæring sammen med CT superbruger (radiograf med CT kompetencer). Vi erfarede, at langt fra alle radiografer havde de kompetencer, der skulle til at håndtere en højteknologisk CT-skanner. Det nye oplæringsprogram indeholder vurdering af den enkelte radiografs kompetencer inden oplæring samt løbende vurdering af nye kompetencer. Der er sat tre uger af til det mentorbaseret oplæringsprogram, som veksler imellem teori og praksis. Det nye oplæringsprogram blev implementeret i 2014 og tilpasses løbende.

"I forbindelse med udarbejdelse af oplæringsprogrammet, var det vigtigt, at afdelingens radiografer oplevede at få ejerskab af processen. Derfor er konceptet udviklet i tæt samarbejde med radiograferne". - Lene Klausen, uddannelsesansvarlig radiograf

Kunstig Intelligens:

Basal undervisning i machine learning til radiologer

Machine learning er på hastigt indtog i den medicinske verden. Radiologi gør allerede i dag brug af mange processer, hvor machine learning arbejder i baggrunden. For at fremme implementering af kunstig intelligens i det danske sundhedsvæsen og udnytte de teknologiske muligheder bedst muligt, synes det relevant at opkvalificere og informere den radiologiske afdeling om basale principper bag machine learning og hvordan grænsefladerne til sådanne systemer skal se ud. Vi har derfor udarbejdet undervisningsmateriale og præsentationer om emnet. Der blev undervist både internt på afdeling og på en ekstern radiologisk afdeling. Det var en stor udfordring, at ikke alle blandt publikum havde samme matematiske forståelse. Vi forsøgte at løse dette ved at have undervisningen i forskellige niveauer. Undervisningsseancerne blev løbende evalueret og var generelt vel modtaget blandt publikum.

"Et tæt samarbejde med Innovationsenheden har været afgørende i udviklingen af undervisningsprogrammet, hvor vi har i høj grad har taget udgangspunkt i eksempler fra hverdagen".  - Sidsel Winther, kandidatstuderende i fysik KU.
Læs om projekter omhandlende intern/ekstern optimering af workflow

​Kreative og nyskabende optimeringsprocesser både internt og eksternt er et nødvendigt element i optimering af patientforløb.

CT Flowmaster:

Smart køsystem til akutte patienter på Røntgen og Skanning

Antallet af patienter, der akut skal have foretaget en CT undersøgelse, svinger meget i løbet af dagen og fra dag til dag. Samtidig stiger antallet af CT undersøgelse fra år til år. Typisk har en afdeling for Røntgen og Skanning kun en enkelt skanner, som står for hele det akutte program. Det gør dog, at patienter som henvises til skanneren, når det er allermest travlt venter længere på en afgørende undersøgelse, end hvis de kommer på et roligt tidspunkt. Det syntes vi var uhensigtsmæssigt. Samtidig er det heller ikke en god løsning at have mange skannere, som så ikke har noget at lave, når der ikke er så mange patienter. Lidt som kasser i et supermarked. Det giver ikke mening, at der er mange åbne, hvis der ikke er kunder, men der skal heller ikke være kø, når der er mange. Vi har derfor arbejdet med at få en anden arbejdsgang ved at introducere en radiograf, som sørger for at tiden til skanningen altid er så kort som muligt og hvis det bliver nødvendig, så åbnes for ekstra skannere. Det gør vi ved at samle de mange administrative opgaver fra radiograferne hos én person, en CT flowmaster. Flowmasteren står også for at håndtere de mange it systemer, som ikke samarbejder særlig godt. Så kan radiografer og radiologer koncentrere sig om deres kerneopgaver, at levere den bedste diagnostik til patienterne på hurtigst mulig tid og være der for patienterne. Projektet er sat i gang i efterår 2017.

"Flowmasterprojektet  har vist, at vi kan skabe mere ro omkring akutskannerne og samtidige være mere effektive". - Radiograf, der deltog i flowmasterprojekt. 

AHA:

Optimering af patientforløb for akutte kirurgiske patienter

Indlæggelsesforløbene for akutte abdominal kirurgiske patienter er præget af kompleksitet med mange kontakter og mange patientovergange med risiko for væsentlig tidsforsinkelse og tab af information. Med baggrund i data og nye kirurgiske retningslinjer samt fælles frustration over det nuværende patientforløb indledte Afdeling for Mave-, Tarm og Leversygdomme, Afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling samt Afdeling for Røntgen og Skanning et samarbejde, der skulle optimere det nuværende akutte kirurgiske patientforløb.  CT Innovationsenheden har blandt andet bidraget med kortlægning - og optimeringsmetoder til projektet samt projektledelse.  Det nye patientforløb er implementeret 1. november 2017. Patienterne bliver monitoreret af alle tre afdelinger og forbedringerne vurderes løbende på tværs af alle afdelinger.

"Det har været meget givende for implementeringen af AHA at have CT innovationsenheden med i arbejdet. De har nogle ressourcer, der gør det oplagt at have dem med i projekter som disse. Det kunne være givende for alle afdelinger at have en innovationsafdeling som denne til at kunne udarbejde og implementere de ideer, der er på en afdeling, men som aldrig ser dagens lys pga. manglende tid."  - Nicolas Storm, Konst. Overlæge, Afdeling for Mave-, Tarm og Leversygdomme

"CT Innovationsenheden er et godt afsæt for netværk omkring udvikling af patientforløb på tværs af afdelinger." - Mette Toft, Overlæge, Afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling

MRO1:

CT – screening af akutte uafklarede patienter i akutmodtagelsen

Projektet skulle vise, hvorvidt en tidlig CT-skanning af akutte uafklarede patienter, der modtages i Akutmodtagelsen, ville have en effekt på patientforløbet. CT undersøgelsen dækkede et langt større område, end det som normalt ville blive skannet ud fra patientens symptomer. Det skulle afdække, hvorvidt patienternes ofte komplicerede sygdomsbillede kunne afklares mere nøjagtig med en "helkrops" CT-skanning end en kliniker i front. Projektet skal opfattes som et pilotstudie, der havde til hensigt at teste organisationen i nytænkning omkring patientworkflow. Projektet er afsluttet i 2016 og skal eventuelt opfølges af flere projekter.
Læs om projekter omhandlende teknologi

Et kontinuerligt arbejde med ny og forbedret teknologi er et helt naturligt skridt for en afdeling for Røntgen og Skanning mod hurtigere korrekte diagnoser til patienterne, som i høj grad understøttes af vores OPI samarbejde med Siemens Healthineers.

Struktureret rapportering:

Et fælles sprog til radiologer og kliniker

Den klassiske radiologiske arbejdsgang er, at en radiolog ser på billeder fra en undersøgelse, laver sig tanker omkring fund og diagnoser og dikterer så en radiologisk rapport, som sendes til klinikeren. Denne arbejdsgang gav god mening, dengang da billederne ikke lå digitalt og tilgængeligt for klinikeren. Men forskellige radiologer siger ting på forskellige måder, og klinikeren forstår ikke nødvendigvis rapporten, sådan som radiologen gerne ville. Der er derfor en tendens til, at man vil rapportere lidt mere systematisk og med billeddokumentation for fundene. Så kan klinikerne og patienterne bedre forstå radiologens svar. På afdelingen har vi brugt Siemens Syngo.Via og oprettet en skabelon til afrapportering af blandt andet hjerte-CT. Fund markeres automatiske og billeder tilføjes automatisk til rapporten. Det er en ny måde for radiologerne at arbejde på, med ny software og med en ny rapport. Den første prototype, som blev udarbejdet i tæt samarbejde med radiografer, radiologer og Syngo.Via administratorer har været vel modtaget hos vores radiologer. 

"Fordelene ved en struktureret rapport er , at der er tale om en standardiseret afrapportering af de vigtigste fund i en given undersøgelse. Beskrivelsen af de vigtigste fund, f.eks. stenose i en kranspulsåre er beskrevet på samme måde, på samme sted i hver eneste af denne type beskrivelser. Altså kan klinikeren altid nemt finde svar på de ønskede forhold i teksten og er sikker på, at de bliver beskrevet med de samme ord fra gang til gang. Samtidig er radiologen hjulpet til en bedre beskrivelse, da strukturen samtidig fungerer som en huskeliste".  - Hanne Heebøll, Overlæge Afdeling for Røntgen og Skanning

Topmoderne dual energy CT-skannere

Billede af en af afdelingens nye topmoderne dual source CT-skannere.

Afdelingens topmoderne dual energy CT-skannere reducerer tidsforbrug på uroradiologisk undersøgelse og udnytter dermed ressourcerne bedre.

Mange patienter, som udredes på grund af synligt blod i urinen, bliver i dag blandt andet undersøgt med en CT-urografi, som er en undersøgelse, der tager 30 min inkl. forberedelse af patienten. CT-skanningen starter med en skanningsserie uden kontraststof og derefter en serie med kontraststof. Kontraststoffet  skal være i kroppen i min. 10 min., inden patienten skannes igen.

Afdelingens nyeste CT-skannere benytter en teknik, som hedder dual-energy og denne teknologi kan i teorien bestemme indholdet af kontraststof i hvert enkelt lille punkt i kroppen. Når vi har denne information, kan vi undvære den første skanningsserie, som var uden kontrast, og derved kan den samlede tid til undersøgelsen, reduceres til 20 min. Dette medfører,at vi kan spare patienten for en undersøgelse og, at produktionen kan øges med 50 %.

Litteraturen på området tyder på, at ovenstående er muligt med de samme diagnostiske egenskaber for udredning af kræft i nyrerne og de øvre urinveje, men undersøgelsen er dårligere til at finde små urinvejssten.

"innovationsenheden har igangsat et projekt, hvor vi undersøger over 100 patienter med både den nye og gamle teknik. Det sker for at sammenligne disse to undersøgelser og se om de er jævnbyrdige eller om de diagnostiske egenskaber er forskellige. Ud fra litteraturen kan man forvente, at nogle få patienter, der i fremtiden får den nye og hurtigere undersøgelse, skal genindkaldes og have suppleret undersøgelsen med en skanning uden kontrast. Størrelsen af denne andel vil vi i fremtiden også gerne undersøge". - Thomas Bretlau og Jesper Sörensson Gade, Overlæger Afdeling for Røntgen og Skanning

Læs her pressemeddelelse: CT-screening åbner mulighed for hurtigere behandling af ’indre traumer’, juni 2017.

Patient-APP:

Visuel information til patienterne samt vurdering af "patienterfaring"

Udvikling af patient APP, som giver patienterne information om alt i forbindelse med en CT-undersøgelse. APP'en gør det muligt at få vist  en video fra selve skannerummet med patient og radiografer i kombination med 'fortællende radiograf', der guider patienten gennem undersøgelsen og informerer om udførelse af skanning, kontraststof, røntgenstråler, svar på undersøgelse osv.  Patienten sætter 'elektronisk aftryk' i app'en, som efterfølgende kan læses af radiografen, som derved kan se, hvor kommunikationen skal fokuseres. Videoen afsluttes med spørgsmål til patienten, for at blive endnu klogere på patienten og dermed kunne målrette kommunikationen endnu mere. App'en blev afprøvet i 2 testrul 2014 og findes kun som prototype. ​Redaktør