Når du er indlagt

​Vi inddrager dig og dine pårørende i beslutninger om din behandling

​​​

Ved indlæggelse

Ved indlæggelse bliver du undersøgt og får skrevet journal. Samme dag eller næste dag lægges en plan for de undersøgelser, som du skal have lavet. Planen lægges i samarbejde med dig. Efterhånden som resultaterne af undersøgelserne foreligger, vil du blive informeret om udviklingen og det videre forløb i din behandling.

Samarbejde med dig og dine pårørende 

Det kan have betydning for dit indlæggelsesforløb, at vi har et godt samarbejde med dine pårørende. Derfor er du ved din indlæggelse blevet bedt om at oplyse gyldige telefonnumre på dine nærmeste pårørende.

Vi vil bede dig om at udpege en af dine pårørende til at være kontaktpårørende. Den kontaktpårørende er den, der varetager al kontakt med afdelingen og deltager i lægesamtaler, stuegang mv. sammen med dig.

Udpegelsen af en pårørende til at være fast kontaktpårørende sikrer kontinuitet, så vi altid ved, hvem vi skal henvende os til med informationer om dit sygdomsforløb mm. Hermed sikrer vi, at den samme besked ikke skal gives flere gange.

Ønsker du imidlertid ikke, at dine pårørende eller andre modtager oplysning om din indlæggelse, skal du meddele det til personalet, som vil bede dig om en underskrift herpå.

Medicin

Det er vigtigt, at du medbringer den medicin, som du tager hjemme, så vi kan få et overblik over dit medicinforbrug.

Desværre har vi ikke mulighed for at opbevare din medicin og vil derfor bede dig om, at din kontaktpårørende tager medicinen med hjem igen, efter at vi har haft mulighed for at gennemgå medicinen.

Plejepersonalet doserer og udleverer din medicin under din indlæggelse. Hvis du er i tvivl om, hvilken medicin du får, eller hvorfor du får den, kan du altid spørge personalet.

Det kan også være en mulighed, at du selv administrerer din medicin. I så fald skal det altid være efter aftale med plejepersonalet.

Du har mulighed for at få udleveret skriftlig information om den medicin, du får.

Stuegang

Stuegang foregår alle hverdage mellem kl. 9.00 og 12.00.

Ved indlæggelsen har en læge lagt en plan for din behandling. Senere kan der blive behov for at ændre denne afhængig af undersøgelsesresultater. Dette vil blive meddelt ved stuegang.

Ved stuegangen kan du tale med lægen om undersøgelsesresultater og planer for den videre behandling. Du kan desuden få svar på andre spørgsmål i forbindelse med din sygdom.

Hvis du selv ønsker det, er din kontaktpårørende velkommen til at deltage i stuegangen. Husk forinden at aftale det med personalet.

Som oftest vil der være andre patienter på stuen under stuegang. I særlige tilfælde prøver vi at arrangere, at samtalen foregår i enerum.

Stuegang uden for dagtiden på hverdage samt i weekender

I aften-, natte- og weekendvagterne er der ikke regelret stuegang, men akutte ændringer i en patients tilstand vil selvfølgelig blive håndteret.

Kontaktpersoner

Under din indlæggelse i vores afdeling vil der være en læge og en plejeansvarlig, der er udpeget som dine kontaktpersoner. Udpegning af kontaktpersoner sker på førstkommende hverdag.

Kontaktpersonerne har et særligt ansvar for, at der foreligger en opdateret plan for dit indlæggelsesforløb i forhold til udredning, behandling, pleje og udskrivelse.

Du vil få udleveret et kort med navnene på dine kontaktpersoner, som du hovedsageligt vil møde på hverdage i dagtiden. Hvis dine kontaktpersoner er fraværende, kan du altid henvende dig til det øvrige personale tilknyttet din stue for at få svar på dine spørgsmål.

Skift af kontaktpersoner

Afdeling for Medicinske Sygdomme er bemandet døgnet rundt, og personalet på afdelingen indgår i vagtordninger, hvor de veksler mellem dag-, aften- og nattevagter. Du møder derfor ikke altid det samme personale på de samme tidspunkter ugen igennem. Det betyder også, at vi kan blive nødt til at udpege nye kontaktpersoner for dig under dit indlæggelsesforløb. Skulle det ske, vil du blive informeret om det.

Vagtskifte 

På afdelingen har vi vagtskifte mellem

kl. 7.00 og 8.00

kl. 15.00 og 16.00

kl. 23.30 og 24.00

I disse tidsrum planlægger personalet den efterfølgende vagt. Vi beder om din forståelse for, at vi i disse tidsrum har mere travlt end ellers.

Tidsforskydninger i behandling og pleje

Plejepersonalet arbejder hele tiden på at give dig den bedst mulige behandling og den nødvendige pleje. Men desværre kan der af og til opstå situationer, som betyder, at vi må udsætte en planlagt behandling. Det kan f.eks. være på grund af patienter, der får akutte og livstruende komplikationer til deres sygdom.

Aften, nat og weekend

Vi har prioriteret at lægge de fleste af vores personaleressourcer i dagtiden på hverdage, da hovedparten af aktiviteterne finder sted i dette tidsrum. Du vil derfor opleve, at der om aftenen, natten og i weekender vil være færre personaler i fremmøde.

Afdelingsledelsen har lagt rammer for, hvordan pleje, omsorg, samtaler, genoptræning m.m. skal udføres uden for almindelig arbejdstid, og i det efterfølgende afsnit præciseres de vigtigste afgrænsninger i forhold til, hvad vi kan tilbyde om aftenen, natten og i weekender.

Patientpleje og informationsniveau i aften-, natte- og weekendvagter

Selvom fremmødet af plejepersonale i alle aften-, natte- og weekendvagter er reduceret betragteligt, prioriterer vi fortsat, at pleje og behandling sker på et fagligt forsvarligt niveau.

Plejepersonalet er instrueret i at prioritere behandlingsopgaver og livsvigtige plejeopgaver højt. Det gælder f.eks. observationer af kritisk syge patienter, sikring af tilstrækkeligt væske- og ernæringsindtag, forebyggelse af liggesår og fald m.m.

Mere servicebetonede opgaver prioriteres lavere. Det gælder bl.a.:

  • pårørendes mulighed for samtaler og information, der som udgangspunkt henvises til dagvagten på hverdage – se opslag i afdelingen om, hvad du skal gøre for at få en samtale eller information
  • hjælp til personlig hygiejne og sengetøjsskift, som i aften-, natte- og weekendvagten er indskrænket til det allermest nødvendige

Der fraviges naturligvis ved akut forværring af patienters tilstand, hvor pleje- og informationsbehovet ofte kan være øget.

Samtale

Du og din kontaktpårørende har mulighed for at aftale en uddybende lægesamtale. Er det din kontaktpårørende, som beder om samtalen, skal du forinden give din accept. Som udgangspunkt forventer vi, at du selv deltager ved en sådan samtale.

Lægesamtaler aftales med plejepersonalet og holdes på hverdage:

  • på sengeafsnit for ældresygdomme og hormon- og stofskiftesygdomme fra  kl 13.00
  • på sengeafsnit for infektionssygdomme og lungesygdomme fra kl. 11.30

For at alle kan få mest muligt ud af samtalen, bør du og din kontaktpårørende inden samtalen orientere plejepersonalet om, hvad I specielt ønsker belyst.

Det kan sikre, at du kommer til at møde det personale, som bedst kan bidrage med oplysninger og træffe aftaler om dit videre forløb.

Det er en god ide at nedskrive jeres spørgsmål på forhånd.

Du og din kontaktpårørende har på hverdage i dagtiden mulighed for at bede om en samtale med den plejeansvarlige kontaktperson, hvis I har spørgsmål, der vedrører sygeplejen eller din udskrivelse.

Penge og værdigenstande

Afdelingen påtager sig intet ansvar for medbragte penge og værdigenstande.

Hvis du har medbragt værdigenstande eller penge, opfordrer vi derfor til, at dine pårørende tager dem med sig hjem. Ellers er der mulighed for at deponere dem på hospitalets kassererkontor. Henvend dig gerne til afdelingens personale for at få mere information.

Du kan desværre ikke få erstatning for stjålne genstande, der ikke har været låst inde.

Indlæggelsesbevis

Ønsker din arbejdsgiver dokumentation for, at du er eller har været indlagt, kan du få udleveret et indlæggelsesbevis på afdelingen

Tolk, døve og fremmedsprog

Hvis du er døv eller taler et andet sprog end dansk, er det muligt at få tolk til lægesamtalerne. Gør plejepersonalet opmærksom på, at du ønsker tolk i forbindelse med indlæggelsen.

Samtykke til behandling

Din behandling må ikke indledes eller fortsættes, før du har givet samtykke til det. Dit samtykke skal gives på baggrund af en grundig information om den behandling, du skal have. Denne information får du af lægen.

Weekend-orlov samt eftermiddage/aftner tilbragt uden for hospitalet

Hvis din tilstand tillader at du forlader hospitalet, kan du efter ønske tilbringe weekenden uden for hospitalet. Du skal i så fald altid aftale det med personalet forinden.

Det samme gælder, hvis du ønsker at tilbringe en eftermiddag eller aften uden for hospitalet.

Husk altid at informere os, hvis du forlader afdelingen.

Transport ved orlov skal du normalt selv betale.

Egen læge

Hvis personalet omtaler "egen læge", er det din egen praktiserende læge, de omtaler.

Genoptræning

Planen for din behandling kan indeholde et tilbud om vurdering, behandling og genoptræning ved en fysioterapeut eller en ergoterapeut. I givet fald vil de kontakte dig på din stue for at iværksætte dette.

Hvis der er behov for hjælpemidler under indlæggelsen, vil terapeuterne sørge for det. Opstår der et behov for at tale med en fysio- eller ergoterapeut i forbindelse med et genoptræningsforløb, kan det blive arrangeret. Du skal i så fald enten kontakte terapeuterne eller plejepersonalet på afdelingen.

Ressourcer til genoptræning

Afdelingens ergo- og fysioterapeuter har prioriteret deres indsats til dagtimerne på hverdage.

Redaktør