Rekvirering, Transport og svar

​Her kan du finde information omkring rekvirering, transport og svar på mikrobiologiske prøver.

Bestilling af mikrobiologisk undersøgelse

Mikrobiologiske prøver skal følges af en elektronisk rekvisition. For hospitaler bestilles undersøgelsen i Sundhedsplatformen og for praksissektoren i Webreq. Prøver fra plejehjemsbeboere og lign. rekvireres via beboerens egen læge.

Generelt bestilles PCR og serologiske undersøgelser efter agens-navn/ undersøgelse, derefter eventuelt Materiale (fx Enterovirus RNA/DNA – fæces; Hepatitits A virus antistof (immunstatus) - Serum eller koagelblod).

Bakteriologiske prøver, dyrkningsprøver, bestilles generelt altid som Dyrkning og resistens og herefter altid Materiale og eventuelt lokalisation (fx Dyrkning og resistens – Sårpodning – Lokalisation angivet i fri tekst; Dyrkning og resistens – Urin). 

Enkelte specielle bakteriologiske undersøgelser bestilles efter agens-navn/ undersøgelse, det gælder fx Helicobacter pylori (dyrkning), Dyrkning (gærsvampe) – Slimhinde-podning – Vagina. Mycobacterium dyrkning og DNA/RNA (TB) – materiale.

Det selvklæbende nummer på prøvetagningsblanketten (PTB)
anvendes som eneste mærkning af prøven. Det er vigtigt for patientsikkerheden, at nummeret placeres direkte på prøveglasset/beholder og ikke på evt. forsendelsesrør.

Prøvetagningsblanketten (PTB’en) skal ikke medsendes.

I særlige tilfælde kan der anvendes en nødblanket, dem kan du finde her for primær sektor eller her for hospital. Husk at mærke prøven med patient-ID.

Undersøgelse for specielle bakterier og svampe

Ved mistanke om specifik ætiologi til en infektion bør dette altid oplyses, idet bakterier og svampe som fx Actinomyces, Nocardia, difteri-bakterier og Aspergillus kræver specielle dyrkningsforhold for at kunne påvises.

Opbevaring inden transport

Prøverne skal opbevares som angives under de enkelte prøvekategorier.

Transport

Prøver fra praktiserende læger og speciallæger i planområde midt og nord, afhentes og tramsporteres med intern transport. Vi anbefaler derfor alle praktiserende læger og speciallæger at tilmelde sig regionens kørselsordning, hvormed prøverne afhentes efter aftale. Du kan læse mere på regionens sideLaboratoriebetjening for praksis.

Afsendelse af svar

Elektroniske svar sendes løbende over dagen. Rekvirenter der ikke kan modtage elektroniske svar vil modtage svar med post.

Svar 

Svar gives når identifikation og følsomhedsbestemmelse er afsluttet, sædvanligvis efter 3-5 dage. 

Supplerende svar:
I visse tilfælde vil det være nødvendigt at bruge længere tid til
identifikation eller til supplerende typebestemmelser af de fundne bakterier. Endvidere kan udvidet resistensbestemmelse komme på tale. I disse tilfælde vil der blive sendt et supplerende svar til  erstatning for det tidligere udsendte slutsvar.

For molekylærbiologiske og serologiske analyser sendes for de fleste analyser kun 1 endeligt svar. I øvrigt henvises til den enkelte analyse i det specielle afsnit.

Tolkning af svar

Den mikrobiologiske undersøgelse omfatter almindeligvis:

  • Mikroskopi
  • Bedømmelse af mængden af de dyrkede organismer
  • Identifikation af disse, hvor det er klinisk relevant
  • Følsomhed for antibiotika (resistensmønster)

Mikroskopi kan give oplysning om prøvematerialets egnethed. Visse bakterier og svampe kan med stor sikkerhed identificeres alene på udseendet ved direkte mikroskopi. Da det ikke er muligt at foretage direkte mikroskopi af materialet fra en podepind, vil det altid være bedre at fremsende selve prøvematerialet som anført under de enkelte prøvekategorier.

Mængden kan betegnes med et antal bakterier pr. ml, således som det rutinemæssigt sker ved kvantitativ dyrkning af urin og i visse tilfælde ved duodenal- eller tarmsekret.
I de fleste tilfælde anvendes en grov kvantitativ bedømmelse af
bakteriemængden efter følgende retningslinjer:

Talrige svarer til >105 bakterier pr. ml
En del svarer til 103-105 bakterier pr. ml
Få svarer til <103 bakterier pr. ml

De anførte kvantitative forhold kan kun tillægges betydning, såfremt der ikke er sket en opformering af bakterierne efter prøvetagningen. Dette forudsætter korrekt opbevaring og transport.
Ved dyrkning fra i.v.kateterspids vil der blive angivet et absolut antal kolonier på basis af en semikvantitativ teknik.
Positive blod- og fæcesdyrkninger kvantiteres ikke.

Identifikation og resistensbestemmelse
Potentielt patogene bakterier og renkulturer identificeres til speciesniveau og der laves relevant resistensbestemmelse.
Ved fund, der skønnes at være forurening eller ikke-klinisk relevante, foretages kun identifikation til genus niveau, og besvarelsen sker uden resistensbestemmelse.
Angivelse af følsomhed for en funden bakterie er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at antibiotikabehandling tilrådes, eller er effektiv.

Følsomshedsbestemmelse in vitro

S (Sensitiv) betyder, at behandling er mulig med normal dosering.

I (Intermediær) betyder, at behandling er mulig, hvis dosis kan øges udover normal dosering (relevant for penicilliner og cefalosporiner) eller hvis fysiologisk koncentrering kan forventes i fokus (fx urinvejene).

R (Resistent) betyder, at behandling ikke er mulig.

For tolkning af molekylærbiologiske og serologiske analyser henvises til den enkelte analyse.

Supplerende undersøgelser

Prøvematerialet opbevares i 7 døgn, bortset fra positive bloddyrkninger og prøver fra normalt sterile områder som opbevares i 14 dage. Det vil således være muligt ved henvendelse til KMA at få foretaget supplerende identifikation og følsomhedsbestemmelse eller supplering af dyrkningssvaret med specifik molekylærbiologisk undersøgelse.

Telefonisk rådgivning

KMA’s læger står til rådighed for såvel sygehusvæsen som primær sundhedstjeneste med rådgivning om diagnostik, behandling og  profylakse af infektionssygdomme.
Hygiejnesygeplejersker og læger yder endvidere infektions hygiejnisk rådgivning.​​​​​                                                                                                                       

Redaktør