Principper

​Her kan du læse lidt om principperne bag de mikrobiologiske analyser.

Generelt

KMA udfører påvisning af mikroorganismer og immunoligisk respons på disse ved hjælp af dyrkning og molykylærbiologisk og serologiske metoder.
Resultatet af en mikrobiologisk undersøgelse er helt afhængigt af kvaliteten af det modtagne prøvemateriale og af de ledsagende
kliniske oplysninger. Er prøvematerialet ikke repræsentativt eller mangler der relevante oplysninger om den kliniske problemstilling og indikation for undersøgelsen, kan den mikrobiologiske besvarelse blive mangelfuld eller helt misvisende. I visse tilfælde vil prøven blive afvist, hvis der ikke er relevant indikation eller de kliniske oplysninger mangler.
Molekylærbiologiske og serologiske prøver påviser i modsætning til dyrkning kun de mikroorganismer, man specifikt undersøger for, hvor dyrkningen til gengæld kan udkomme med ikke betydende normalflora.
Selv med molekylærbiologiske og serologiske metoder med høj specificitet kan have en lav positiv prædiktiv værdi, hvis prøven tages med ringe klinisk indikation.
Ofte er en fuldstændig kortlægning af alle tilstedeværende bakterier og svampe ikke praktisk mulig. Dyrkning og identifikation af disse kan være forbundet med ugers eller måneders arbejde. Prøverne behandles derfor efter standardiserede procedurer, som erfaringsmæssigt giver de klinisk mest relevante oplysninger.
Visse prøvekategorier dyrkes ikke rutinemæssigt anaerobt, idet dyrkningsresultaterne sjældent giver klinisk relevante oplysninger. Dette gælder dyrkning fra fx svælg, ekspektorat, urin, fæces og
vagina.
Undertiden vil det være indiceret at afvige fra de standardiserede procedurer. Dette forudsætter imidlertid, at KMA informeres via sufficiente oplysninger på rekvisitionen, evt. suppleret med telefonisk kontakt, inden prøven afsendes.
Ved dyrkning fra områder, som normalt forventes at være sterile (blod, spinalvæske, visse punkturvæsker og biopsimateriale), vil alle potentielt patogene bakterier og svampe blive identificeret og resistensbestemt. En undtagelse er dog dykninger fra intraabdominale abscesser, perforeret tarm eller appendix indeholdende talrige bakteriearter, som i så fald vil blive svaret ud summarisk.
I tilfælde af særlig "kostbart" prøvemateriale vil det være en god idé at kontakte KMA inden afsendelsen.

Videnskabelige undersøgelser

KMA samarbejder gerne med sine brugere om videnskabelige
projekter inden for infektionshygiejne samt diagnostik og behandling af infektionssygdomme. KMA vil gerne orienteres om projekter, der har et mikrobiologisk aspekt, også selv om et umiddelbart samarbejde ikke skønnes nødvendigt.  Ved brug af mikrobiologiske svar i artikler og kasuistikker vil KMA gerne orienteres før publikation.

Redaktør