Ekspektorat, trakeal- og bronkialsekret (10011)

Version

2 (udgivet 25.11.2020)

Princip

Mikroskopi, dyrkning, identifikation og følsomhedsbestemmelse af potentielt patogene bakterier og svampe i prøver fra nedre luftveje.
Anaerob dyrkning udføres kun, hvis der på rekvisitionen er anført, at det drejer sig om bronkoskopisk aspiration fra formodet lungeabsces eller aspirationspneumoni.

Indikation 

  • Klinisk penumoni: Hoste, ekspektoration, dyspnø og feber med stetoskopisk og/eller røntgenolohisk tegn til pneumoni.
  • Børn med nedre luftvejsinfektion.
  • Akut forværring af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), kronisk bronkit eller emfysem: Øget purulent ekspektoration og febrilia.
  • Differentialdiagnostisk udredning ved svær progredierende pneumoni med multiorganpåvirkning, eventuelt med hyponatriæmi (Legionella pneumoni).
  • Differentialdiagnostisk udredning ved adult respiratory distress syndrom (ARDS).
  • Differentialdiagnostisk udredning ved mulig aspiration.

Prøvemateriale 

Sekret fra nedre luftveje frembragt ved hoste eller sug fra trakeal eller bronkier.

Prøvebestilling i SP/Webreq 

Undersøgelse: Dyrkning og resistens, luftvejssekreter
Materiale:  Ekspektorat, trakeal- eller bronkialsekret.

Tidspunkt for prøvetagning 

Før antibiotisk behandling startes.

Utensilier

Ekspektoratdåse

Ekspektoratdåse.jpg

Spidsglas til trakealsug


Prøvetagning 

Ekspektorat: Patienten bør instrueres nøje mhp. at opnå egnet materiale. Før prøvetagningen skal munden skylles for evt. madrester. Patienten bør sidde oprejst i sengen eller være stående. Lungerne fyldes med luft og tømmes i et drag, idet der hostes så dybt som muligt, og ekspektoratet spyttes ud i den sterile inderskål. Er mængden utilstrækkelig, kan proceduren gentages eller trakealsugning benyttes.

Trakeal- og bronkialsug: Sekretet ophentes ved sugning med kateter fra trakea eller gennem bronkoskop. Det anbefales, at prøvetageren anvender mundbind og sterile handsker. Det er væsentligt, at sugekateteret "kinkes" under indføring og udtagning, således at der udelukkende suges i selve trakea/bronkier.

Trakealtubesekret: For at mindske kontaminationen med bakterier fra tuben skal denne suges ren for sekret og evt. efterskylles med sterilt vand. Et nyt sterilt sugekateter nedføres, så spidsen ligger nedenfor tuben, hvorefter der suges. Viskøse sekreter kan løsnes ved at manipulere kateteret, så der udløses en hosterefleks.

Prøvetagning i eget hjem

Hvis den ambulante patient skal tage/have taget prøver i eget hjem, skal klinikeren gøre følgende:

  1. Udlevere prøveglas med påsat label med CPR-nummer
  2. Lave best./ord på de ønskede prøver
  3. Først når prøven/prøverne er taget/afleveret i ambulatoriet, skal der printes PTB-sedler, så prøvetagningstidspunktet bliver korrekt angivet i sundhedsplatformen.

Prøvemængde 

1-2 ml mukopurulent materiale.

Emballering

Ekspektorat: Låget på den sterile inderskål skrues fast og rekvisitionsnummer påsættes, hvorefter inderskålen anbringes i forsendelsescontaineren med tryklåg.
Spidsglas med trakealsug påføres rekvisitionsnummer og anbringes i transportrør.

Opbevaring

Prøvemateriale opbevares i køleskab (4-8° C).

Forsendelse 

Sendes i kølekasse hvis muligt.

Svarafgivelse

Prøven mikroskoperes ved ankomsten til KMA. Foreløbigt prøvesvar afgives, herunder en vurdering af materialets egnethed
Prøver uden vækst besvares efter 1-2 døgn. Ved fund af betydende bakterier besvares prøven efter 1-4 døgn.

Tolkning

Prøvens validitet vurderes ved direkte mikroskopi af prøven. Hvis der ved mikroskopi ses cylinderepitelceller og leukocytter uden tilblanding af pladeepitel, bedømmes den mikrobiologiske flora i disse strøg. Påviste bakterier vil blive dyrket, identificeret og følsomhedsbestemt. Hvis strøgene er uden bakterier og svampe, er det mindre sandsynligt, at patientens pneumoni skyldes almindelige bakterier eller svampe.
Patienter med kronisk bronkit og patienter som er intuberet eller trakeostomeret, kan være koloniseret i nedre luftveje med svælgflora. Det er derfor altid nødvendigt at sammenholde de mikrobiologiske fund med klinikken.

Bemærkninger

Det er muligt at bestille undersøgelse for atypisk pneumoni og COVID19 eller luftvejsvirus på samme prøve, udover D+R. Dette forudsætter dog rigeligt prøvemateriale.
Ønskes der undersøgelse for TB, sendes luftvejssekret til mikroskopi, dyrkning og evt. PCR til KMA, som videresender dette til Statens Serum Institut. Bemærk – ved PCR og dyrkning for TB/Mykobakterier på Statens Serum Institut, vil der rutinemæssigt også blive lavet mikroskopi.
Der er på mykobakterieafdelingen indført udvidede arbejdstider. Hverdage 8-20, lørdage + udvalgte helligdage 9-14, telefon 3268 3731 eller 5170 3054. Haste undersøgelse kan udføres efter forudgående telefonisk aftale på 3268 3731, hvorefter prøve(r) skal fremsendes med taxi til Statens Serum Instituts hovedindgang Ørestads Boulevard 5 efter nærmere anvisning. 

Redaktør