Diare-udredning (Gastroenteritis, diagnostik) (59001)

Version

2 (udgivet 30.12.2020)

Princip

Dyrkning af fæces på selektive substrater med henblik på påvisning af tarmpatogene bakterier, Salmonella, Campylobacter, Shigella eller Yersenia. Clostridium difficile påvises med PCR (genforstærkningsteknik) direkte på fæces. Diaréfremkaldende E. Coli påvises ved hjælp af PCR og dyrkning. Parasitundersøgelsens princip er PCR eller direkte mikroskopi efter behandling med formol-ethylacetat. Virus påvises med PCR eller immunocard.

Indikation 

 • Mistanke om infektiøs diaré hos indlagte patienter
 • Akut diaré med høj feber og/eller påvirket almen tilstand
 • Blodig eller længerevarende diaré
 • Diaré hos svækkede patienter som f.eks. patienter med nedsat immunforsvar og ældre
 • Langvarige abdominale smerter
 • Allergiske manifestationer der giver mistanke om parasitinfektion
 • Abdominale symptomer mere end 14 dage – hvis ja hvilke
 • Screening for gastrointastinale parasitter efter udlandsrejse.

Kontroldyrkning

Er sjældent indiceret. Undtaget herfra er nogle tilfælde af tyfus-, para-tyfus-, Shigella- og VTEC a) infektioner.

Prøvemateriale 

Frisk fæces; hvis fæces indeholder blod, slim eller pus, skal dette indgå i prøvematerialet. Dette gælder også for vandig eller flydende fæces. Kvitterede orm eller ormeled sendes i fysiologisk saltvand. Se også orm.

Prøvebestilling i SP/Webreq 

Undersøgelse: Diare-udredning omfatter nedenstående mikroorganismer efter ovenstående skema. (anbefalet)
Da arten af undersøgelser bestemmes ud fra en algoritme baseret på de kliniske oplysninger, er det vigtigt at rekvisitionen udfyldes omhyggeligt. Det anbefales tillige at anføre øvrige relevante oplysninger som f.eks. klinisk diagnose og antibiotikabehandling. Promtspørgsmålene sikrer opnåelse af et tilstrækkeligt diagnostisk niveau. Ønskes særlige diagnostiske undersøgelser, som ikke udløses af algoritmen, kan dette anføres under anamnesen Ved gastroenteritis uden diaré anføres dette blot under anamnesen og ordet diaré opfattes herefter som gastroenteritis.

Undersøgelse: ”Tarmpatogene bakterier undersøgelse for” omfattende dyrkning for Campylobacter, Salmonella, Shigella, Yersinia enterocolitica, Vibrio, Aeromonas og Plesiomonas samt hos børn under 7 år, hos udlandsrejsende og ved blodig diaré tillige diaréfremkaldende E. coli.
Undersøgelse: ”Tarmpatogene virus undersøgelse for” omfatter norovirus samt hos børn under 7 år tillige rota/adenovirus. C.
Undersøgelse: ”Tarmpatogene parasitter undersøgelse for” omfatter PCR undersøgelse for Giardie lamblia, Entamoeba histolytica og Cryptosporidier samt evt. Mikroskopi for parasitter
Undersøgelse: ”Clostridium difficile undersøgelse for” omfatter hvad navnet siger.
Vær opmærksom på, at når enkeltanalyser bestilles laves ikke som vanligt undersøgelse for Clostridium difficile på alle indlagte patienter og der kræves en fæcesprøve pr. enkeltanalyse.

Tidspunkt for prøvetagning 

Så tidligt som muligt i sygdomsforløbet. Der er med de anvendte følsomme diagnostiske metoder oftest kun indikation for indsendelse af en enkelt fæcesprøve. Er denne negativ, og patienten fortsat syg, indsendes yderligere to prøver opsamlet og dateret på forskellige datoer. Modtages flere fæcesprøver dateret samme dag, undersøges kun en prøve. Det er vigtigt at prøvenummer fra rekvisitionen sættes på prøverøret (det inderste rør). OBS: Bestilles enkeltanalyser under best ord. i SP skal et prøverør per undersøgelse medsendes, bestilles diaréudredning er et prøverør tilstrækkeligt til samtlige undersøgelser.
Undersøgelse for Clostridium difficile og norovirus foretages ikke, hvis der foreligger et positivt toksinsvar inden for de seneste 14 dage. Såfremt der indsendes ny prøve efter negativ mikroskopi for parasitter, skrives under anamnese: ”ekstra prøve til parasitmikroskopi.”

Standardundersøgelsen omfatter undersøgelse for Salmonella, Shigella, Yersinia enterocolitica, Campylobacter og Aeromonas. Hos indlagte patienter tillige Clostridium difficile. Yderligere undersøgelser sammensættes efter oplysninger på rekvisitionen.

​Standard under-søgelse

​Diaré-frem-kaldende
E. coli a)

​Parasit PCR f)​Parasit mikro. g)​Rota/
adeno-virus

​C. diff. h)

​Noro-virus
​Diare < 4 uger​JA​JA b)​JA c)​JA e)
​Diare ≥ 4 uger

​JA

​JA​JA e)
​Udlands-rejse d)JAJAJAJA​JA c)​JA e)
​Synlig blodig diaré​JA​JAJA c)
​> 3 diaré tilfælde i omgivelser privat​JAJAJA​JAJA
​> 3 diaré tilfælde i omgivelser hospital​JA​JAJA​JA
​Indlagt inden for senetse måned​JA​JA
​Immun-suprimeret​JA​JAJAJA
​Alder > 60 år​JA​JA
​Mistanke om norovirus ​JA

a) Diaréfremkaldende E. coli omfatter: Verocytotoxin-producerende E. Coli (VTEC), enteropathogenic E. coli (EPEC), enterotoxigenic E. coli (ETEC), enteroinvasive E. coli (EIEC) og intiminproducerende E. coli.

b) Børn < 7 år

c) Indlagte børn < 7 år

d) Undtagen herfra er Europa, Australien, New Zealand og Japan.

e) Hospitaliserede patienter

f) Parasit PCR-undersøgelsen omfatter Giardia lamblia, Entamoeba histolytica og Cryptosporidier

g) Parasit mikroskopiundesøgelsen omfatter orme, æg og cyster

h) Patienter > 2 år

Utensilier

Fæcesrør og evt. forsendelsescontainer
Fæcesrør.jpgFæcesrør forsendelse.jpg

Prøvetagning 

Fæces opsamles bedst i et varmedesinficeret bækken. Hvis afføringen ikke er homogen, udvælges prøvematerialet med prøvetagningsskeen fra vandige, løse, slimede, purulente eller blodige  afføringer.

Prøvetagning i eget hjem

Hvis den ambulante patient skal tage/have taget prøver i eget hjem, skal klinikeren gøre følgende:

 1. Udlevere prøveglas med påsat label med CPR-nummer
 2. Lave best./ord på de ønskede prøver
 3. Først når prøven/prøverne er taget/afleveret i ambulatoriet, skal der printes PTB-sedler, så prøvetagningstidspunktet bliver korrekt angivet i sundhedsplatformen.

Prøvemængde 

Prøverøret fyldes til markeringen "Fyld hertil" (ca. 1/3 af glasset). Dette er vigtigt, da der eller kan være for lidt prøvemateriale til alle diagnostiske undersøgelser. Skruelåget på prøverøret skal strammes og prøverøret anbringes i forsendelseshylsteret. For at undgå smitte til andre personer, må prøverøret ikke forurenes på ydersiden.

Opbevaring

Prøvemateriale opbevares i køleskab (4-8° C).

Forsendelse 

Hurtig forsendelse, om muligt i kølekasse. Der bør gå mindre end 1 døgn fra prøvetagning til modtagelsen i KMA.

Svarafgivelse

Prøver til undersøgelse for C. difficile fra indlagte patienter, modtaget på KMA inden kl. 20 på alle ugens dage, tilstræbes besvaret samme dag. Øvrige PCR-svar tilstræbes udgivet samme eller følgende hverdag, efter modtagelse af prøven på KMA. Svar for dyrkning af patogene tarmbakterier og mikroskopi for parasitter afgives efter 2-3 hverdage.

Tolkning

Negativ prøve udelukker ikke tilstedeværelse af tarmpatogene bakterier hos patienten, idet bakteriepåvisning kan svigte, hvis udskillelsen er sparsom, ophørt eller undertrykt af antibiotika.

Bemærkninger

Såfremt den første prøve er negativ, og patienten fortsat har symptomer, tages yderligere 2 prøver fra forskellige datoer, f.eks. to på hinanden følgende dage.

Følsomhedsbestemmelse af patogene tarmbakterier og tolkning

Vil blive udført i alle tilfælde, hvor det er relevant. Til praksissektoren vil der ikke udgå resistenssvar, idet det som hovedregel ikke er nødvendigt at behandle disse patienter med antibiotika. Følsomheden for de relevante antibiotika kan oplyses ved telefonisk kontakt til afdelingen. Hospitalsafdelingerne vil modtage resistensmønsteret på alle patogene tarmbakterier overfor relevante antibiotika.

Redaktør