Bloddyrkning (NPU17191, NPU28878, NPU28880, EPC00150, EPC00183)

Version

2 (udgivet 01.10.2020)

Princip

Blod taget ved venepunktur eller fra kateter i bloddyrkningskolber med efterfølgende dyrkning, identifikation og resistensbestemmelse af isolerede bakterier og svampe. På alle fire hospitaler (Herlev, Gentofte, Hillerød og Frederikssund) er der opsat satellit-bloddyrkningsskabe således, at inkubationen af bloddyrkningerne umiddelbart kan iværksættes (optimalt indenfor 1 time). Efter den primære decentrale inkubation vil bloddyrkningskolberne med korte intervaller blive transporteret til KMA Herlev, hvor inkubation fortsætter. Herefter vil en kolbe, som bliver positiv, umiddelbart kunne håndteres i laboratoriet (kortere svartid).

Indikation 

  • Feber eller hypotermi.
  • Cirkulatorisk kollaps med eller uden temperaturforhøjelse.
  • Ældre patienter med sløret sensorium, takypnø, påvirket almentilstand med eller uden feber.
  • Lokaliserede infektion, hvor bloddyrkning kan give en ætiologisk diagnose (f.eks. pneumoni, meningit, pyelonefrit, absces, akut osteomyelit, epiglottit og inficerede i.v. katetre).

Prøvemateriale 

Veneblod (eventuelt arterieblod). Optimalt tages 40 ml blod; en standard bloddyrkning består af fire bloddyrkningskolber; 2 aerobe, 1 anaerob lytisk og 1 mycosis (gær) kolbe. For børn se skema nedenfor.
Mængden af blod er den mest betydningsfulde faktor for følsomheden af undersøgelsen; op til ca. 40 ml blod per dyrkning ses en øget følsomhed af undersøgelsen. Man bør dog ikke udtage mere end maksimalt 1 % af spædbørns og små børns totale blodvolumen til undersøgelse (se anbefalinger i tabel nedenfor).

Mængden af blod der skal tages fordelt på vægt
​Vægt i kg​Total blodvolumen i ml​Bloddyrkningskolber

​1-2

​1

​Pædiatrisk

​3-5

​2

​Pædiatrisk

​6-15

​7

​Aerob kolbe

​16-24

​12

​Aerob + Anaerob

​25-30

​16

​​Aerob + Anaerob

​31-39

​20

​​Aerob + Anaerob

​40-50

​28

​​Aerob + Anaerob (2 sæt)

​51-60

​34

​​​Aerob + Anaerob (2 sæt)

​61-

​40

​Som voksne

Prøvebestilling i SP

Bloddyrkninger bestilles i SP på følgende bestillingskoder:

  • NPU17191 Bloddyrkning, Perifer vene 4 labels til 4 kolber
  • NPU28878 Bloddyrkning, Central vene kateter 4 labels til 4 kolber
  • NPU28880 Bloddyrkning, Hæmodialyse kateter 4 labels til 4 kolber
  • EPC00183 Bloddyrkning, Arterieblod 4 labels til 4 kolber
  • EPC00150 Bloddyrkning, børnekolbe 1 label til 1 kolbe

Bloddyrkninger taget af Klinisk Biokemisk Afdeling, indkuberes hurtigt efter de er taget, i satellit-inkubationsskabet. Hvis afdelingen selv tager bloddyrkningen, skal man huske at bruge Rover/PDA'en og hurtigst muligt (optimalt < 1 time) transportere bloddyrkningskolberne til nærmeste satellit-inkubationsskab.

Tidspunkt for prøvetagning 

Så tidligt i infektionsforløbet som muligt og inden start af antibiotikabehandling. Hvis patienten alligevel får antibiotika, skal bloddyrkningen helst tages lige før antibiotikaindgift, hvor koncentrationen i blodet er lavest.

Utensilier

Bloddyrkningskolber:
BACTEC™ aerob (442023), BACTEC™ lytic anaerob (442021) og BACTEC™ mycosis (442206).
Til børn bruges BACTEC™ Peds Plus (442020).
BACTEC™ kan anvendes både til lukket blodtagningssystem og til prøvetagning med sprøjte.
Kolberne skal opbevares ved stuetemperatur beskyttet mod lys. Udløbsdato er påtrykt kolberne.

nye kolber nov. 2019.jpg

Prøvetagning 

Omhyggelig aseptisk teknik er helt afgørende. Der udføres huddesinfektion med 2 x klorhexidinsprit 0,5 % i alkohol 70 %. Desinfektionsmidlerne skal tørre mellem påføringerne og inden punkturen. Efter desinfektion af indstiksstedet må dette ikke berøres, med mindre man har sterile handsker på. Bloddyrkningskolbernes membran desinficeres med swabs eller med 70 % sprit 2 gange, inden blodet injiceres. Det anbefales at tage de aerobe kolber først. Stregkoden placeres lodret på dyrkningskolben, én label pr. kolbe. Det er ikke længere nødvendigt at mærke mycosis kolber med gærdyrkning. De 4 kolber kan mærkes med en vilkårlig af de fire stregkode-labels, da bloddyrkningsskabene automatisk identificerer blodkolbetype.
Ønsker man fx ved kontrol af bakteriæmier/fungiæmier, eller ved ”overvågnings-prøver” på intensiv afdeling ikke at tage alle fire kolber i en standard bloddyrkning, for at reducere den udtagne blodmængde, kan blot det ønskede antal labels (og kolber) anvendes (rekvirer standard bloddyrkning). Dyrkning af knoglemarv kan overvejes i tilfælde, hvor brucellose eller tularæmi mistænkes, og bloddyrkning har været negativ.

Prøvemængde 

Optimalt 8-10 ml i hver almindelig bloddyrkningskolbe og 1-3 ml i børnekolbe (se i øvrigt ovenstående skema)

Rekvisition

I det moderne bloddyrkningssystem vil selv langsomt voksende bakterier som fx Brucella, Bartonella, Fransicella, Actinomyces og endokardit bakterier vokse frem i den normale inkubationstid. Det er vigtigt, for den rette behandling af prøven i laboratoriet og for laboratoriepersonalets sikkerhed, at rekvisitionen udfyldes omhyggeligt med kliniske oplysninger, mulig eksposition og rejseanamnese.

Opbevaring

Efter prøvetagning skal kolberne hurtigst muligt (optimalt < 1 time) transporteres til nærmeste satellit  og indsættes i inkubationsskabet.

Forsendelse 

Fra satellit-inkubationsskabene vil bloddyrkningskolberne med korte intervaller blive transporteret til KMA Herlev.

Svarafgivelse

Bloddyrkningskolberne aflæses automatisk i 5 døgn (bakterier) eller i 7 døgn (mycosis/svampe).
Ved betydende positivt fund afgives hurtigst muligt telefonisk svar til en autoriseret patientansvarlig medarbejder. Foreløbigt negativt svar afgives et døgn efter modtagelse af prøven. Bloddyrkningerne slutsvares efter 5 døgn (bakterier) henholdsvis 7 døgn (svampe).

Tolkning

Bloddyrkninger kan forurenes med bakterier fra patientens hud, ved prøvetagningsproceduren samt under arbejdet i laboratoriet. Et betydende positivt dyrkningsresultat vil altid blive telefoneret til afdelingen af vagthavende mikrobiolog, således at der er mulighed for at diskutere relevansen af det pågældende fund og en eventuel behandling.

Bemærkninger

Ved påvist bakteriæmi må infektionsfokus så vidt muligt identificeres med eventuel dyrkning fra dette.
Temperaturforhøjelse alene er ikke nødvendigvis indikation for bloddyrkning. Bloddyrkning er dog indiceret hos ny indlagte patienter med temperatur >38,5° C og hos patienter med temperaturstigning i det postoperative forløb.


Redaktør