Mobil interaktiv telerehabilitering til patienter med kunstigt knæ- eller hofteled

Formål:

at undersøge, om patienter med hofte- eller knæalloplastik, der tilbydes hjemmetræning baseret på mobil interaktiv telerehabilitering kan opnå mindst samme funktionsforbedring som patienter, der modtager almen superviseret holdbaseret genoptræning på kommunale genoptræningscentre.
 

Metode:

Studiet udføres som et blokrandomiseret kontrolleret studie (RCT). Der blev udarbejdet en computergenereret randomiseringsrækkefølge, som er stratificeret i forhold til hofte- eller knæalloplastik og genoptræningssted og patienterne fordeles ligeligt til træningsgrupperne ved brug af ugennemsigtige, forseglede og nummererede konvolutter.
 
Træningsudstyret består af bevægelsessensorer, der sættes på benene og hoften og en smartphone. Smartphonen indeholder et diagnosespecifikt øvelsesprogram visualiseret med instruktionsvideoer. Bevægelsessensorerne opsamler data og registrerer dermed patientens udførte øvelser og leverer direkte feedback på omfanget og kvaliteten af de udførte øvelser til patienten via smartphonen.
Smartphone-enheden medbringes til den ugentlige træning mhp. dialog og vejledning af fysioterapeuten på træningscentret i forhold til justering af træningen.
 

Resultat:

Der er ensartet høj tilfredshed med genoptræningen i de to træningsgrupper. Der findes ikke forskel i udbyttet efter 6 uger for hverken patienter med hofte- eller knæalloplastik målt på funktionstest (2,45m Up&Go, 10m gangtest og rejse-sætte-sig test på 30 sek.) og patientrapporterede test (HOOS/KOOS).
 

Andet:

Projektet er indstillet til digitaliseringsstyrelsens særlige pris og vil indgå som en central del af Kommunernes Landsforenings evaluering af teknologiunderstøttet genoptræning. Projektet indgår som modelprojekt i digitaliseringsstyrelsens projekt om digitalt understøttet genoptræning.
Redaktør