Udvikling af spørgeskema til patienter med balance og svimmelhedsproblemer ”The balance and dizziness activity and particip

Introduktion:

Personer med nedsat balance og svimmelhed kan have problemer med at udføre almindelige dagligdags aktiviteter. For at kunne planlægge og evaluere genoptræningsindsats for denne patientgruppe er der brug for et validt spørgeskema, som afdækker typiske funktionsbegrænsninger både i aktiviteter og deltagelse. Eksisterende skemaer har dels vigtige psykometriske begrænsninger, og er desuden udviklet udelukkende på baggrund af ekspert uden anvendelse af primær patientdata.

Formål:

At udvikle og validere ”The balance and dizziness activity and participation questionnaire (BADAP)” 

Metode:

Patienter med svimmelhed og balanceproblemer inkluderes konsekutivt.
Projektet forløber i fire faser.

Itemgenerering:

Pilotspørgeskema udarbejdes fra eksisterende spørgeskemaer og projektleders erfaring. Patienter som udfylder denne version angiver yderlige funktioner og aktiviteter hvor de har svært ved at holde balancen eller oplever svimmelhed.
Projektgruppen angiver desuden funktioner og aktiviteter, som de har erfaringer for medfører svimmelhed eller balanceproblemer for patientgruppen.
Denne fase gentages 1-2 gange efter kvalitativ item reduktion. 
Itemreduktion:
Gennem exploratory factor analyses reduceres spørgeskemaet til maks 45 items.
Optimering af face validity:
En fokusgruppe diskuterer forståelse af spørgeskemaet.
Validering:
Spørgeskemaet valideres i patientpopulationen gennem confirmatory factor analyses, samt et reliabilitet og responsiveness studie.Redaktør