Test re-test reliabilitet for Volume-Viscosity Swallow Test

Introduktion:

Dysfagi er hyppig blandt svækkede patienter og kan medføre aspirationspneumoni, som kan have potentielt dødelig udgang.
Volume-Viscosity Swallow Test (V-VST) er udviklet til at screene den ældre, hjemmeboende patient, der indlægges på hospital. V-VST afdækker 7 tegn på dysfagi ved indgivelse af væske i 3 forskellige mængder ved 3 forskellige viskositeter.  V-VST har høj sensitivitet, men testens reliabilitet er kun undersøgt i et spansk studie, hvor intertester reliabiliteten var moderat.

Formål:

At bestemme test re-test reliabiliteten for V-VST.

Metode:

Fra medicinske og geriatriske afdelinger på Gentofte hospital, Bispebjerg hospital og Vendsyssel hospital inkluderes konsekutivt i alt 120 patienter. På hvert hospital testes hver patient med V-VST to efterfølgende gange af to forskellige ergoterapeuter.

Den overordnede reliabilitet bestemmes som kappa-koefficienten for tilstedeværelsen af dysfagi, samt for om dysfagi diagnosticeres pba. sikkerhed eller effektivitet. Desuden bestemmes procentvise overensstemmelse for observation af testens syv tegn på dysfagi.
Redaktør