Prædiktion af udskrivelsesdestination for indlagte og geriatriske patienter

​New Mobility Score, De Morton Mobility Index og Cumulated Ambulation Score

Introduktion: 

At kunne udskrives til eget hjem er et af hovedformålene med den tværfaglige geriatriske behandling. Indlæggelsestiden for geriatriske patienter er ofte kort, og det er derfor nødvendigt med funktionstest, der nemt og præcist kan prædikere udskrivelsesdestination.

Formål: 

At undersøge evne til prædiktion af udskrivelsesdestination hos indlagte geriatriske patienter for funktionstestene New Mobility Score (NMS), De Morton Mobility Index (DEMMI) og Cumulated Ambulation Score (CAS).  

Metode: 

Geriatriske patienter indlagt fra eget hjem i perioden 1/1–31/12 2014. NMS blev vurderet ved indlæggelse. DEMMI og CAS blev målt ved indlæggelse og udskrivelse. Demografiske data, indlæggelsesdiagnose, oprettelse af genoptræningsplan og udskrivelsesdestinationen blev registreret.

491 patienter inkluderes i den endelig analyse. Samstemmende validitet undersøges ved Pearsons korrelation. Prædiktionsevnen undersøges ved simpel logistisk og multivariabel logistisk regressionsanalyse. Eventuelt udarbejdes ROC-kurver.  
Redaktør