De Morton Mobility Index anvendt i det tværsektorielle geriatriske forløb – en undersøgelse af responsiveness og prædiktive

Introduktion:

Pålidelige måleredskaber er en forudsætning for at monitorere og videreformidle funktionsniveau i det tværsektorielle samarbejde om geriatriske forløb. De Morton Mobility Index (DEMMI) anvendes i dag i geriatriske forløb til måling af mobilitet, men det er endnu ikke undersøgt, hvorvidt DEMMI pålideligt kan anvendes til at måle ændring i mobilitet over tid. Denne egenskab som betegnes ”responsiveness” er en forudsætning for, at DEMMI kan anvendes som effektmål.

Formål:

Projektet vil belyse om DEMMI kan anvendes som et redskab til at målrette og evaluere træningen, samt om DEMMI kan anvendes forbindelse med kliniske beslutninger om behovsforanstaltninger ved udskrivning. Desuden vil projektet forbedre hvordan DEMMI anvendes og tolkes ensartet på tværs af sektorer.

Metode:

Der inkluderes 250 patienter fra Ældresygdomme, sengeafsnit 1 på Gentofte hospital, som følges gennem det geriatriske forløb gennem hospital og genoptræning i 3 kommuner. Responsiveness for DEMMI undersøges ved at efterprøve hypoteser omkring hvordan ændringen i DEMMI scoren relaterer sig til andre lignende måleredskaber. Desuden undersøges det hvorvidt DEMMI scoren ved afslutning af det geriatriske forløb kan anvendes til at forudsige borgeres funktionsniveau fremadrettet.
Redaktør