Onkologi

​Her på siden kan du finde information omkring forskningsprojekter, der er lavet i et samarbejde mellem Afd. for Fysio- og Ergoterapi og forskellige onkologiske specialer.

​Igangværende forskningsprojekter


En multimodal rehabiliterende indsats til ældre patienter med fremskreden pancreas-, galdevejs- eller lungecancer (PACE-Mobil)

Introduktion:

Risikoen for at få kræft stiger med alderen. Der er bred evidens for, at fysisk træning kan have gavnlige effekter for kræftpatienter. Dog har ældre kræftpatienter været underrepræsenterede i tidligere forskningsstudier, og kun få har undersøgt effekten af træning specifikt målrettet ældre kræftpatienter.

Formål:

At undersøge effekten af en 12-ugers multimodal og træningsbaseret intervention blandt ældre patienter (≥65 år) med fremskreden pancreas-, galdevejs- eller lungecancer som behandles med palliativ kemoterapi, immunterapi eller targeteret behandling.

Metode:

Deltagere vil blive rekrutteret fra Onkologisk Afdeling, Herlev og Gentofte hospital. Efter baselinemålinger er foretaget, randomiseres deltagere 1:1 til en interventionsgruppe (IG) og en kontrolgruppe (KG). Deltagere i IG får standard onkologisk behandling, samt en multimodal rehabiliterende intervention bestående af: (I) superviseret holdtræning 2 x ugentligt i 60 minutter (opvarmning, balance øvelser og progressiv styrketræning), (II) individualiseret aktivitetsprogram med skridttæller, (III) proteindrik efter hver superviseret træning, samt (IV) målrettet og motiverende rådgivning ved sygeplejerske. Deltagere i KG får standard onkologisk behandling.

  • Primært effektmål: fysisk funktion og styrke i underekstremiteter (målt med 30-sek rejse-sætte-sig test).

  • Sekundære effektmål: fysisk funktion og styrke (målt ved 6 minutters gangtest, vanlig ganghastighed og håndgrebsstyrke), kræft- og behandlingsrelaterede symptomer og bivirkninger (M.D. Anderson Symptom Inventory), livskvalitet (EORTC-QLQ-C30), angst og depression (Hospital Anxiety and Depression Scale), vægt og kropskomposition (DEXA + bioimpedans), behandlingsrelateret toksicitet, inflammation (biomarkører CRP, IL-6, YKL-40) og overlevelse.

Projektleder:

Sygeplejerske, cand.scient.san., ph.d.-stud
Marta Kramer Mikkelsen
Tlf.: 38 68 95 79
Skriv til projektleder Marta Kramer Mikkelsen

Kontaktpersoner:

Fysioterapeut
Anne-Mette Ragle
Tlf.: 38681428
Skriv til fysioterapeut Anne-Mette Ragle

Fysioterapeut
Anne Pries Olsen
Tlf.: 38 68 12 07
Skriv til fysioteraepeut Anne Pries Olsen anne.pries.olsen@regionh.dk

Seniorforsker, fysioterapeut, M.Sc., ph.d.
Anders Vinther
Tlf.: 26 80 87 10
Skriv til seniorforsker Anders Vinther

Sted hvor projektet udføres:

Herlev og Gentofte Hospital

Onkologisk Afdeling og Afdeling for Ergoterapi og Fysioterapi

Forventet tidsforløb:

Protokolartiklen er publiceret i BMC Cancer [PMID: 30261853]. RCT-studiet startede i april 2018 og forventes afsluttet medio 2020. Data fra RCT’et forventes publiceret ultimo 2020. Læs protokolartiklen herGEPOC – Geriatrisk perioperativ intervention for ældre som skal opereres for colorektal cancer

Introduktion:

Ældre patienter med komorbiditet og lavt funktionsniveau er i større risiko for yderligere tab af funktionsniveau og adverse events efter kirurgi for colorektal cancer. 

Formål:

At undersøge om geriatrisk intervention inkl. Træning kan forebygge tab af fysisk formåen efter operation for colorektal cancer.

Metode:

RCT. Kontrol arm med vanligt forløb. Interventionsarm med præ OP geri vurdering/intervention og træning. Under indlæggelse træning og geristuegang og 12 ugers træning i rehabiliteringsperiode efter operation.

Projektleder:

Læge
Troels Gammeltoft Dolin
Tlf.: 38 68 16 06
Skriv til projektleder Troels Gammeltoft Dolin

Kontaktpersoner:

Fysioterapeut
Anne-Mette Ragle
Tlf.: 38 68 14 28
Skriv til fysioterapeut Anne-Mette Ragle

Seniorforsker, fysioterapeut, M.Sc., ph.d.
Anders Vinther
Tlf: 26808710
Skriv til seniorforsker Anders Vinther

Sted hvor projektet udføres:

Kirurgisk ambulatorium, kirurgisk sengeafdeling, Afd. for Fysio- og Ergoterapi, medicinsk dagafsnit, klin. Fys.

Forventet tidsforløb:

Start 19 feb. 2019. Forventes færdig september 2021.

Status 15. januar 2020: 12 patienter inkluderet.Højintens træning af patienter med lungekræft for at mobilisere immunsystemet (Projekt HI AIM)

Introduktion:

Mus med kræft som motionerer, har en reduceret vækst af kræftknuder, og der er en sammenhæng mellem, at man motionerer og at immunsystemet aktiveres. Derudover har kræftpatienter, der modtager behandling med kemoterapi, stor gavn af at motionere, da det bl.a. mindsker forekomsten af kræftrelaterede symptomer og bivirkninger til behandling.

Formål:

At undersøge, hvorvidt højintens konditionstræning kan mobilisere og aktivere immunsystem og derved skabe en bedre effekt af den konventionelle behandling af patienter med lungekræft.

Metode:

70 patienter med lungekræft bliver randomiseret 1:1 til en interventionsgruppe og en kontrolgruppe. Interventionsgruppen træner i 6 uger 3 gange om ugen i ca. 1 time. Træningen består af mellem- og højintens aerob intervaltræning superviseret af fysioterapeut. Begge grupper modtager standard onkologisk behandling; immunterapi, immunterapi kombineret kemoterapi eller er imellem behandlinger.

Der vil blive målt immuncellerespons - både i blodet og i tumor. Derudover måles bl. a. på gennemførbarhed, sikkerhed, kondition og inflammation.

Projektleder:

MSc in Molecular Biomedicine, PhD.
Gitte Holmen Olofsson
Center for Cancer Immune Therapy (CCIT), Department of Oncology
Tlf: 38 68 64 18
Skriv til projektleder Gitte Holmen Olofsson

gitte.holmen.olofsson@regionh.dk

Prof.  og sponsor
Per Thor Straten
Tlf.: 38 68 26 75
Skriv til professor Per Thor Straten

Kontaktpersoner:

Fysioterapeut
Cia Moon Pedersen
Tlf. 38 68 62 13
Skriv til Cia Pedersen

Seniorforsker, fysioterapeut, M.Sc., ph.d
Anders Vinther
Tlf. 26 80 87 10
Skriv til seniorforsker Anders Vinther

Sted hvor projektet udføres:

Onkologisk Afdeling og Afd. for Fysio- og Ergoterapi, Herlev og Gentofte Hospital. Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev.

Forventet tidsforløb:

2-2,5 år med projektstart i januar 2020.Træning til ældre kvinder med brystkræft, der modtager medicinsk behandling

​Introduktion:

Kræft er primært en sygdom, som rammer den ældre del af befolkningen, men på trods af dette, er ældre patienter kræft underrepræsenteret i kliniske forsøg.  En kræftdiagnose kan føre til mange symptomer og behandlingsinduceret toksicitet og er ofte forbundet med et øget forbrug af sundhedsydelser. Sammenspillet

mellem aldersrelateret og kræftrelateret ændring i helbredstilstand øger sårbarheden og risikoen for funktionsnedsættelse både på kort og lang sigt.

Brystkræft er den hyppigste kræfttype hos kvinder, sygdommen rammer ca. 5000 kvinder om året, hvoraf 25 % er over 70 år.  

Forskning har vist, at træning har flere gavnlige effekter på yngre patienter med brystkræft og overlevere, blandt andet forbedret fysisk funktion og livskvalitet samt reduktion i symptomer.

Formål:

At undersøge effekten af en træningsintervention blandt ældre kvinder (≥70 år) med brystkræft, som er i medicinsk behandling, målt på fysisk kapacitet og funktion, forekomst af kræft- og behandlingsrelaterede symptomer og bivirkninger, kropssammensætning, inflammatoriske biomarkører, indlæggelser,   og overlevelse.

Metode:

100 ældre kvinder, der bliver behandlet med adjuverende eller 1. linje palliativ terapi, inkluderes og randomiseret til enten interventionsgruppen eller kontrolgruppen.

Interventionsgruppen (n = 50): Standardbehandling og en 12 ugers træningsbaseret intervention som består af: 

  • Superviseret holdtræning i fysioterapien to gange ugentligt. Træningen varer 60 minutter og består af opvarmning inklusive balance- og fleksibilitetsøvelser, progressiv styrketræning målrettet de store muskelgrupper og udstrækning samt afspænding.   
  • Gangtræning hjemme med aktivitetsmåler.
  • Servering af proteinsupplement efter hver superviseret holdtræning. 

Kontrolgruppen (n = 50): Standard behandling.

Der foretages målinger af fysisk funktion, patientrapporteret spørgeskemaer mm. ved uge 0, 6, 12 og 16.

Projektleder:

Cand. Scient, Fys. Ph.d. studerende
Høgni Hammershaimb Andersen
Tlf. 3868 9570
Skriv til projektleder Høgni H. Andersen

Kontaktpersoner:

Professor, overlæge på onkologisk afd. (hovedvejleder)
Dorte Nielsen
Tlf: 3868 2344
Skriv til overlæge Dorte Nielsen

Seniorforsker, fysioterapeut, M.Sc., ph.d. (vejleder)
Anders Vinther
Tlf. 26 80 87 10
Skriv til seniorforsker Anders Vinther

Sted hvor projektet udføres:

Herlev og Gentofte Hospital, matrikel Herlev. Afdeling for Kræftbehandling og Afdeling for Fysio- og Ergoterapi.

Forventet tidsforløb:

Det forventes at inklusionen af patienter starter 15/8 2018 og løber frem til 15/8 2020. Hele projektet forventes afsluttet sommeren 2021.Progressiv styrketræning til patienter i samtidig kemo- og stråleterapi for hoved-hals cancer

Introduktion:

Patienter med hoved-hals cancer kan i vidt omfang helbredes. Behandlingen omfatter ofte stråleterapi og evt. kemoterapi. Dette er forbundet med bivirkninger, der gør at de fleste patienter oplever et relativt stort vægttab under behandlingen. En stor del af vægttabet udgøres af muskelmasse og der ses ofte en nedgang i funktionsniveau under behandlingsforløbet.

Formål:

At undersøge om progressiv styrketræning under og efter samtidig kemo- og stråleterapi til patienter med hoved-hals cancer kan mindske tabet af muskelmasse og vedligeholde funktionsniveauet.

Metode:

Intervention bestående af progressiv styrketræning 3 gange om ugen i 12 uger er fundet gennemførbart i pilotstudie på 12 patienter og undersøges nu i et randomiseret design i samarbejde med Århus Hospital. Kontrolgruppen modtager sædvanlig behandling og tilbydes ikke træning. Der inkluderes 36 patienter i hver gruppe. 

Tab af muskelmasse målt med DXA-scanning er det primære outcome.

Derudover måles muskelstyrke (benpres og brystpres), fysisk funktion (30 sekunders rejse-sætte-sig test, 30 sekunders armcurl test og trappetest – 20 trin på tid), livskvalitet (EORTC QLQ-C30 og QLQ- H&N-35) og der tages muskelbiopsier og blodprøver, som analyseres for en mængde parametre relateret til træningsrespons.

Der foretages målinger før og efter træningsinterventionen samt efter 2, 6 og 12 mdr.

Projektleder:

Læge, ph.d.
Camilla Kjær Lønkvist
Tlf: 38 68 95 71
Skriv til læge Camilla Kjær Lønkvist

Kontaktpersoner:

Fysioterapeut
Anne-Mette Ragle
Tlf: 38 68 14 28
Skriv til fysioterapeut Anne-Mette Ragle

Seniorforsker fysioterapeut, MPH, ph.d.
Anders Vinther
Tlf: 26 80 87 10
Skriv til seniorforsker Anders Vinther

Sted hvor projektets udføres:

Herlev og Gentofte Hospital og Århus Hospital

Herlev matrikel: Onkologisk afdeling og Afdeling for Ergoterapi og Fysioterapi

Forventet tidsforløb:

Pilotprojektet er gennemført og artikel er indsendt til videnskabeligt tidsskrift.  Læs artiklen her

Protokolartikel for RCT-studiet er ligeledes indsendt til videnskabeligt tidsskrift. Læs artiklen her

RCT-studiet er startet i august 2015 og forventes afsluttet ultimo 2021.


Afsluttede projekter


Træning til patienter med kræft-relateret lymfødem i underekstremiteterne. Resultater fra et feasibility studie af høj intens interval træning (HIIT) med og uden kompressionsstrømpe

Introduktion:

Patienter med lymfødem er tidligere blevet frarådet fysisk aktivitet af moderat/høj intensitet på grund af bekymring for at fysisk aktivet kan forværre lymfødem. Derfor er sikkerheden ved og effekten af træning hos patienter med lymfødem i benene stort set ikke undersøgt. Samtidig er nødvendigheden af at benytte kompressionshjælpemiddel under træning ikke kortlagt.

Formål:

At undersøge gennemførbarheden af Høj-Intens Interval Træning (HIIT) hos patienter med lymfødem i benene med og uden kompressionsstrømpe.

Metode:

20 deltagere med kræft-relateret lymfødem i underekstremiteterne inkluderes i studiet, som er opbygget som et cross-over studie af 2 sessioner med HIIT på ergometercykel med 1 uges mellemrum, heraf 1 session med kompression og 1 session uden. Der trækkes lod om rækkefølge af sessioner.

  • Primært effektmål: antal deltagere, som kan gennemføre intervention.

  • Sekundære effektmål: antal deltagere, der ønsker at deltage i studie, deltagernes oplevelse og tilfredshed med intervention, ændringer i selvrapporteret smerte, tyngde og spænding relateret til lymfødem, ændringer i lymfødem vurderet ved omfangsmål omregnet til volumen, bioimpedans samt dexa-scanning.

Projektleder:

Fysioterapeut, lymfødemterapeut, MPH
Merete Celano Wittenkamp
Tlf. 38681784
Skriv til projektleder Merete Celano Wittenkamp

Kontaktperson:

Seniorforsker, fysioterapeut, MPH, ph.d. (Hovedvejleder)
Carsten Bogh Juhl
Tlf. 38 67 74 88
Skriv til hovedvejleder Carsten Bogh Juhl

Seniorforsker, fysioterapeut, M.Sc., ph.d. (vejleder)
Anders Vinther
Tlf.: 26 80 87 10
Skriv til vejleder Anders Vinther

Sted hvor projektet udføres:

Herlev og Gentofte Hospital, Herlev matriklen

Afdeling for Ergoterapi og Fysioterapi samt

Klinisk Fysiologisk og Nuklearmedicinsk afdeling

Forventet tidsforløb:

Dataindsamling er afsluttet. Artikel under udarbejdelse.Absolut og relativ reliabilitet af Graded Cycling Test med Talk Test og 30 sekunders Rejse-Sætte-Sig Test

Introduktion:

Patienter med prostatacancer tilbydes behandling, hvor deres testosteronniveau sænkes markant (kastrationsbehandling), da dette kan bremse sygdomsudvik-lingen. Det nedsatte testosteronniveau er forbundet med bivirkninger som træthed, nedsat muskelstyrke, muskelmasse, fysisk funktion og livskvalitet samt øget fedtmasse og risiko for hjerte-karsygdom. Mange af disse bivirkninger kan til en vis grad modvirkes med en kombination af styrke- og konditionstræning. Patienter tilbydes derfor som standard et 12-ugers træningstilbud.
Træningseffekten monitoreres med Graded Cycling Test med Talk Test (GCT-TT) og 30 sekunders Rejse-Sætte-Sig Test (30s-RSS). Reproducérbarheden af disse tests har vist sig at være OK til andre patientgrupper, men den er ikke undersøgt hos patienter med prostatacancer. Det er ligeledes vigtigt at kende måleusikker-heden til denne patientgruppe, da det vil muliggøre undersøgelse af om ændringer i deres fysiske funktion er reelle eller blot skyldes tilfældige udsving i målingerne.

Formål:

At undersøge reliabiliteten af GCT-TT og 30s-RSS til patienter med prostatacancer.

Metode:

60 patienter i kastrationsbehandling for prostatacancer, der deltager eller har deltaget i træningstilbuddet inkluderes i undersøgelsen.
Patienterne testes med 30s-RSS og GCT-TT to gange på samme dag af den samme fysioterapeut. Der vil være nogle minutters pause mellem de test og ca. 1 times pause mellem de to testsessioner.
Den relative reliabilitet undersøges ved beregning af Intra class Correlation Coifficient (ICC2.1) og måleusikkerheden bestemmes ved beregning af Standard Error of Measurement, Smallest Real Difference og fremstilling af Bland & Altman plot.

Projektleder:

1. reservelæge, ph.d.
Peter Busch Østergren
Tlf.: 3868 1505
Skriv til projektleder Peter Busch Østergren

Kontaktperson:

Fysioterapeut, cand. scient. san.
Maria Rothgart Aabo
Tlf.nr.: 3868 1428
Skriv til Maria Rothgart Aabo

Fysioterapeut
Anne-Mette Ragle
Skriv til fysioterapeut Anne-Mette Ragle

Seniorforsker,
Fysioterapeut, MPH, phd.
Anders Vinther
Tlf.nr.: 2680 8710
Skriv til Seniorforsker i fysioterapi Anders Vinther

Sted hvor projektet udføres:

Herlev og Gentofte Hospital, Herlev matrikel:
Afdeling for Urinvejssygdomme og Fysio- og Ergoterapi.

Forventet tidsforløb:

Start: Januar 2017. Dataindsamling afsluttet. Projektet er afsluttet og artiklen er publiceret:

Aabo MR, Ragle AM, Østergren PB, Vinther A. Reliability of graded cycling test with talk test and 30-s chair-stand test in men with prostate cancer on androgen deprivation therapy. Support Care Cancer. 2021 Jan 7. doi: 10.1007/s00520-020-05918-8. Epub ahead of print. PMID: 33411043.  Holdtræning med struktureret udslusning til videre træning til patienter i kastrationsbehandling for prostatacancer

​Introduktion:

Patienter med prostatacancer tilbydes behandling, hvor deres testosteronniveau sænkes markant (kastrationsbehandling), da dette kan bremse sygdoms-udviklingen. Det nedsatte testosteronniveau er forbundet med bivirkninger som træthed, nedsat muskelstyrke, muskelmasse, fysisk funktion og livskvalitet samt øget fedtmasse og risiko for hjerte-karsygdom. Mange af disse bivirkninger kan til en vis grad modvirkes med en kombination af styrke- og konditionstræning. Patienter tilbydes derfor som standard et 12-ugers træningstilbud. Det er dog vigtigt at træningen fortsættes, derfor afsluttes træningsforløbet med et struktureret og superviseret udslusningsforløb til selvstændig træning i lokalt fitnesscenter.

Formål:

At undersøge hvordan patienterne oplever overgangen til selvstændig træning i lokalt fitness center efter 12 ugers superviseret træning.. 

Metode:

29 patienter i kastrationsbehandling for prostatacancer, der har deltaget i træningstilbuddet og været uden supervision i 2-3 måneder er inkluderet i undersøgelsen.

Træningstilbuddet består af 2 superviserede holdtræninger om ugen i 12 uger i hospitalets træningssal. Træningen består af konditionstræning og progressiv styrketræning. Efter 12 uger udsluses holdet til træning i lokalt fitnesscenter i et struktureret forløb, hvor fysioterapeuten deltager.  
Data indsamledes fra 5 semi-strukturerede fokusgruppe interviews. Til analysen af data anvendes tematisk analyse. 

Projektleder:

1. reservelæge ph.d.
Peter Busch Østergren
Tlf: 38 68 15 05
Skriv til projektleder Peter Busch Østergren

Kontaktpersoner:

Fysioterapeut Anne-Mette Ragle
Tlf.: 3868 1428
Skriv til Anne-mette Ragle, Fysioterapeut på Fysio- og Ergoterapeut

Sted hvor projektet udføres:

Herlev og Gentofte Hospital, Herlev matrikel:
Afdeling for Uringvejssygdomme og Afdeling for Fysio- og Ergoterapi.

Forventet tidsforløb:

Start: April 2016. Dataindsamling afsluttet april 2017. Artikel "Kicked out into the real world": Prostate cancer patients' experiences with transitioning from hospital-based supervised exercise to unsupervised exercise in the community accepteret d. 6/6 2018 i Journal Supportive Care in CancerHoldtræning med struktureret udslusning til videre træning til patienter i kastrationsbehandling for prostatacancer

Introduktion:

Patienter med prostatacancer tilbydes behandling, hvor deres testosteronniveau sænkes markant (kastrationsbehandling), da dette kan bremse sygdomsud-viklingen. Det nedsatte testosteronniveau er forbundet med bivirkninger som træthed, nedsat muskelstyrke, muskelmasse, fysisk funktion og livskvalitet samt øget fedtmasse og risiko for hjerte-karsygdom. Mange af disse bivirkninger kan til en vis grad modvirkes med en kombination af styrke- og konditionstræning. Patienter tilbydes derfor som standard et 12-ugers træningstilbud. Det er dog vigtigt at træningen fortsættes, hvilket kan være en udfordring for mange patienter.

Formål:

At undersøge om et implementeret træningstilbud kan bedre ”physical fitness” og livskvalitet samt om det med aktuelle strukturerede og superviserede udslus-ningsforløb til træning på egen hånd er muligt at opretholde den forventede effekt af 12 ugers træning. 

Metode:

Alle patienter i kastrationsbehandling for prostatacancer, der deltager i træningstilbuddet inkluderes i undersøgelsen.


Træningstilbuddet består af 2 superviserede holdtræninger om ugen i 12 uger i hospitalets træningssal. Træningen består af konditionstræning og progressiv styrketræning. Efter 12 uger udsluses holdet til træning i lokalt fitnesscenter i et struktureret forløb, hvor fysioterapeuten deltager. 


Fysisk funktion måles med 30 sekunders rejse-sætte-sig test og Graded Cycling Test med Talk Test, der er en submaksimal konditionstest. Derudover måles sygdomsrelateret livskvalitet med EORTC QLQ-C30 og EORTC QLQ-PR-25.
Målingerne foretages ved start og slut på det 12-ugers træningsforløb samt yderlige 12 uger efter udslusning til selvstændig træning.


Derudover registreres eventuelle bivirkninger ved træningen omhyggeligt, da studiet også omhandler sikkerhed og gennemførbarhed af styrketræning til potentielt skrøbelige cancerpatienter med spredning til knoglerne

Det forventes at inkludere 230 patienter i kohorten.

Projektleder:

Fysioterapeut Peter Busch Østergren
Tlf.: 3868 1505
Skriv til Peter Busch Østergren, Fysioterapeut på Afdeling for Fysio- og Ergoterapi

Kontaktpersoner:

Fysioterapeut Anne-Mette Ragle
Tlf.: 3868 1428
Skriv til Anne-mette Ragle, Fysioterapeut på Afdeling for Fysio- og Ergoterapi

Seniorforsker, fysioterapeut, MPH, ph.d. Anders Vinther
Tlf.nr.: 2680 8710
Skriv til Anders Vinther, Seniorforsker på Afdeling for Fysio- og Ergoterapi

Sted hvor projektet udføres:

Herlev og Gentofte Hospital, Herlev matrikel:
Afdeling for Urinvejssygdomme og Afdeling for Fysio- og Ergoterapi.

Forventet tidsforløb:

Start: August 2014. Dataindsamling afsluttet i april 2017.
Protokolartikel publiceret i BMJ OPEN - Læs artiklen herProgressiv styrketræning til patienter i samtidig kemo- og stråleterapi for hoved-hals cancer

Introduktion:

Patienter med hoved-hals cancer kan i vidt omfang helbredes. Behandlingen omfatter ofte stråleterapi og evt. kemoterapi. Dette er forbundet med bivirkninger, der gør, at de fleste patienter oplever et relativt stort vægttab under behandlingen. En stor del af vægttabet udgøres af muskelmasse og der ses ofte en nedgang i funktionsniveau under behandlingsforløbet.

Formål:

At undersøge om progressiv styrketræning under og efter samtidig kemo- og stråleterapi til patienter med hoved-hals cancer kan mindske tabet af muskelmasse og vedligeholde funktionsniveauet.

Metode:

Intervention bestående af progressiv styrketræning 3 gange om ugen i 12 uger er fundet gennemførbar i pilotstudie på 12 patienter og undersøges nu i et ran-domiseret design i samarbejde med Århus Hospital. Kontrolgruppen modtager sædvanlig behandling og tilbydes ikke træning. Der inkluderes 36 patienter i hver gruppe.  

Tab af muskelmasse målt med DXA-scanning er det primære outcome.
Derudover måles muskelstyrke (benpres og brystpres), fysisk funktion (30 sekunders rejse-sætte-sig test, 30 sekunders armcurl test og trappetest – 20 trin på tid), livskvalitet (EORTC QLQ-C30 og QLQ- H&N-35) og der tages muskelbiopsier og blodprøver, som analyseres for en mængde parametre relateret til træningsrespons.

Der foretages målinger før og efter træningsinterventionen samt efter 2, 6 og 12 mdr. 

Projektleder:

Fysioterapeut Camilla Kjær Lønkvist
Tlf.: 3868 9571
Skriv til fysioterapeut Camilla Kjær Lønkvist

Kontaktpersoner:

Fysioterapeut
Anne-Mette Ragle
Tlf.: 3868 1428
Skriv til fysioterapeut Anne-Mette Ragle

Seniorforsker, fysioterapeut, MPH, ph.d. Anders Vinther 
Tlf.: 2680 8710
Skriv til seniorforsker i fysioterapi Anders Vinther

Sted hvor projektet udføres:

Herlev og Gentofte Hospital og Århus Hospital. Herlev matrikel:
Afdeling for Kræftsygdomme og Fysio- og Ergoterapi.

Forventet tidsforløb:

Pilotprojektet er gennemført og artikel er indsendt til videnskabeligt tidsskrift.
Protokolartikel for RCT-studiet er ligeledes indsendt til videnskabeligt tidsskrift.
RCT-studiet er startet i august 2015 og forventes afsluttet ultimo 2017.


Redaktør