Gastroenterologi

​På denne side kan du finde information vedrørende forskningsprojekter, der er lavet i et samarbejde mellem Afd. for Fysio- og Ergoterapi og Afd. for Mave-, Tarm- og Leversygdomme.

​Afsluttede projekter


Incidens og risikofaktorer for parastomal buledannelse hos patienter med ileostomi eller kolostomi

Baggrund og formål:

Patienter med stomi i Region Hovedstaden følges i stomiklinikker op til et år efter deres operation. I Stomidatabasen i Region Hovedstaden er klinisk data indsamlet rutinemæssigt siden 2007. Para-stomale buler er en komplikation til stomi, der forventes at forekomme hyppigt, men præcist estimat kendtes ikke. Studiets formål var at undersøge incidens og risikofaktorer for parastomal buledannelse hos patienter med ileostomi eller kolostomi.

Metode:

I et registerstudie-design blev data fra Stomidatabasen linket med data fra Dansk Anæstesi database. Den kumulative incidens over det første år fra operation blev plottet med Kaplan-Meier estimat, hvor død og tilbagelægning af stomi blev håndteret som 'competing risks'. Risikofaktorer blev undersøgt med justering for potentielle confoundere.

Resultater:

I en studiepopulation med 5019 observationer var den kumulative incidens (med competing risks) 36 % ved 400 dage efter operation. Alder, kolostomi, hankøn, alkoholforbrug og laparoskopi var forbundet med en øget risiko for parastomal buledannelse. Sammenlignet med cancer var inflammatorisk tarmsygdom forbundet med en nedsat risiko for parastomal buledannelse, mens diverticulitis var forbundet med øget risiko. Placering af peristomalt net og placering af stomi gennem separat incision var også forbundet med nedsat risiko. Der blev hverken fundet øget eller nedsat risiko for parastomal buledannelse for BMI, ASA score, rygning, akut kirurgi og præoperativ stomimarkering.

Perspektivering:

Parastomal buledannelse ses hos en ud af tre patienter med en stomi allerede efter det første år. Estimater for risikofaktorer skal primært ses som hypotesegenererende. Forebyggende tiltag synes relevante at undersøge, da parastomal buledannelse er en hyppig komplikation, og eksisterende behandlingsmuligheder har begrænsninger.

​Projektleder:

Hovedvejleder:
Overlæge
Thordis Thomsen

Abdominalcenteret, Rigshospitalet
Tlf.: 3545 0738
Skriv til Overlæge Thordis Thomsen

Kontaktperson:

Fysioterapeut og ph.d.-studerende
Rune Martens Andersen
Tlf.: 3868 9435 / 2962 3522
Skriv til fysioterapeut og ph.d.-studerende Rune Martens Andersen

Sted hvor projektet udføres:

Afdeling for Mave-, Tarm- og Leversygdomme  Herlev og Gentofte Hospital (samt Abdominalcentret, Rigshospitalet)

Forventet tidsforløb:

Projektet er afsluttet. Artikel er publiceret i tidsskriftet Colorectal Disease.

Læs artikelen herEvaluering af træningsøvelser efter stomianlæggelse

Introduktion:

Få studier har tidligere undersøgt træning af bugmuskler efter stomioperation, og muskelforhold i maveregionen er ubeskrevne for stomipatienter.

Formål: At evaluere gennemførlighed af postoperative træningsøvelser målrettet bugmuskulatur hos patienter med nyanlagt kolostomi eller ileostomi på følgende parametre: Muskelaktivitet, smerte, ubehag og sværhedsgrad af øvelser. Sekundært at undersøge muskeltykkelse af mavemuskler bilateralt efter operation.

Metode:

Træningsøvelser evalueres i 3 grupper af patienter afhængig af hvor lang tid, der er gået siden operationen: 1) 0-2 uger, 2) 2-6 uger og 3) 6-12 uger. Hver patient vil deltage i en enkelt undersøgelse, hvor 11 forudbestemte øvelser udføres og evalueres. Opdeling i de 3 grupper anvendes for at tilgodese begrænsninger og restriktioner for fysisk aktivitet på forskellige tidspunkter efter operationen. I den første gruppe vil der primært undersøges sengeøvelser, og i gruppe 2 og 3 vil øvelserne være mere udfordrende. Fokus for øvelser vil skifte fra muskelaktivering i gruppe 1 til mere styrkebetonede og funktionelle øvelser i gruppe 2 og 3. Elektromyografi og ultralydsscanning anvendes til at undersøge hhv. muskelaktivering og muskeltykkelse. Forsøget udføres ved Herlev Hospital og Rigshospitalet og deltageres rekrutteres fra sengeafsnit og stomiklinikker. En kirurg ved hvert hospital er med til at godkende inklusion i forsøget.

Perspektiver:

Forsøget giver vigtig viden til fremtidigt design af træningsintervention, herunder kliniske oplysninger, oplysninger om muskelforhold efter operation, egnethed af de enkelte øvelser, timing og progression af øvelser og eventuelle uønskede hændelser.

Projektleder:

Hovedvejleder:
Overlæge
Thordis Thomsen

Abdominalcenteret, Rigshospitalet
Tlf.: 3545 0738
Skriv til Overlæge Thordis Thomsen

Kontaktperson:

Fysioterapeut og ph.d.-studerende
Rune Martens Andersen
Tlf.: 3868 9435 / 2962 3522
Skriv til fysioterapeut og ph.d.-studerende Rune Martens Andersen

Sted hvor projektet udføres:

Afdeling for Mave-, Tarm- og Leversygdomme  Herlev og Gentofte Hospital (samt Abdominalcentret, Rigshospitalet)

Forventet tidsforløb:

Rekruttering afsluttet i juli 2018. Projektet forventes publiceret i 2020.

Skriv til Overlæge Thordis ThomsenOplevelse af træningsøvelser efter stomianlæggelse

Formål:

At udforske patienters oplevelser og erfaringer med og holdninger til mavetræningsøvelser efter stomianlæggelse.

Metode:

Projektet har en deskriptiv tilgang og bruger kvalitativ indholdsanalyse. Patienter fra et igangværende studie, Evaluering af træningsøvelser efter stomianlæggelse, rekrutteres til at deltage i individuelle, semistrukturerede interviews. Deltager rekrutteres konsekutivt, og det sikres at begge hospitaler og alle 3 stadier(grupper) i træningsstudiet er repræsenteret. Interviews foregår på hospital eller i deltagers hjem alt efter deltagers ønske. Interviewguide anvendes til at udforske oplevelser og holdninger til mavetræningsøvelser efter abdominal kirurgi med anlæggelse af tarmstomi. Interview optages og transskriberes til tekst, som analyseres med kvalitativ indholdsanalyse. Der udføres et interview per deltager. Triangulering anvendes i det omfang, at forskere med både fysioterapi- og sygeplejebaggrund indgår i analyse.

Perspektiver:

Forsøget giver viden om patienternes syn på mavetræningsøvelser efter operation. Forsøger giver desuden et element af patientinddragelse til brug i fremtidig målrettet træningsintervention.

Projektleder:

Hovedvejleder:
Overlæge
Thordis Thomsen

Abdominalcenteret, Rigshospitalet
Tlf.: 3545 0738
Skriv til Overlæge Thordis Thomsen

Kontaktperson:

Fysioterapeut og ph.d.-studerende
Rune Martens Andersen
Tlf.: 3868 9435 / 2962 3522
Skriv til fysioterapeut og ph.d.-studerende Rune Martens Andersen

Sted hvor projektet udføres:

Afdeling for Mave-, Tarm- og Leversygdomme  Herlev og Gentofte Hospital (samt Abdominalcentret, Rigshospitalet)

Forventet tidsforløb:

Rekruttering afsluttet i juli 2018. Projektet forventes publiceret i 2020.Redaktør