Er du medicinstuderende?

Emner/ ideer til bachelor-, kandidat- eller forskningsårsprojekter

Forskningsstuderende i Afdeling for Børn og Unge

Hos os bliver du en del af afdelingens forskningsmiljø og kommer til at dele kontor med både ph.d.-studerende og forskningsårsstuderende i et hyggeligt og inkluderende miljø med god mulighed for daglig sparring. Du kommer til at få dage, der veksler mellem deltagelse i forskningsbesøg og tid til at arbejde med dit eget projekt. 
Herudover tilbyder vi: 
 • Mulighed for at træne færdigheder som venflonanlæggelse, blodprøvetagning og kommunikation med børn og familier
 • Adgang til data til dit kandidatspeciale
 • Støtte til at få dit speciale publiceret
 • Mulighed for at følge forskningsprojekter tæt og få indblik i alt, hvad det indebærer af planlægning, afvikling af besøgsdage, dataanalyse m.v.
 • Fælles forskningsmøder på tværs af forskningsgrupper med relevante oplæg og mulighed for at øve dig i korte præsentationer 
Herunder kan du se, hvilke projekter vi tilbyder inden for:
 • Diabetes
 • Neuropædiatri
 • Astma og allergi  

DIABETES

Vi søger to medicinstuderende på kandidatdelen med interesse for børn og forskning, der har lyst til at blive en aktiv del af vores forskningsgruppe fra august/september 2020.´

Vi søger én studerende til hvert af nedenstående diabetesprojekter.

Er du interesseret, så send en kort motiveret ansøgning til jesper.johannesen@regionh.dk

Effekten af co-morbiditet hos børn og unge med Type 1 Diabetes (T1D)

Co-morbiditet i form af cøliaki og autoimmun hypothyroidisme til T1D er velkendt. Vi ønsker at undersøge effekten af co-morbiditet på sukker- og lipidmetabolismen i en nyligt indsamlet stor tværsnitskohorte på 280 børn og unge fra 2016-2018, der alle følges i Diabetesambulatoriet på Børneafdelingen i Herlev. Målet er at afdække, om disse co-morbiditeter trods moderne diabetesbehandling fortsat influerer på det metaboliske outcome og beskrive eventuelle afvigelser. 

Lipidstatus blandt børn og unge med Type 1 Diabetes (T1D)

Sukkermetabolisme i det nær-normale område er af afgørende betydning for alle med T1D - også børn og unge. Desværre opnår ikke alle nær-normale blodsukkerniveauer, om end flere og flere opfylder behandlingsmålene. Vi har indsamlet data på en stor tværsnitskohorte på 280 børn og unge fra 2016-2018, der alle følges i Diabetesambulatoriet på Børneafdelingen i Herlev. Vi ønsker at undersøge deltagernes lipidstatus, for at kortlægge (i) hvorvidt de opfylder de internationale standarder, samt (ii) yderligere at karakterisere lipidstatus til andre metaboliske markører mhp. på at kunne udvikle tidlig opsporing af ændret lipidstatus.

NEUROPÆDIATRI

Tourettes syndrom

 • Premonitory urge i Tourettes syndrom
 • Antihistamin som behandling mod tics
 • Guanfacin som behandling mod tics
 • Intelligens hos børn og unge med Tourettes syndrom
 • Misbrug blandt børn og unge med Tourettes syndrom
 • Livskvalitet blandt børn og unge med Tourettes syndrom

Epilepsi

 • Rolandisk epilepsi

Downs syndrom

 • Downs syndrom

ASTMA

Dysfunktionel vejrtrækning hos børn og unge med astma-lignende symptomer

Her påtænkes en litteraturgennemgang af dette problem som differentialdiagnose og eller medspiller hos unge med astma-lignende symptomer. Desuden screening af unge som følges i astmaenheden i Børn og Unge, klinik 3, Herlev Hospital, med Nijmegen questionnaire mhp. at undersøge problemets omfang i denne population. 

Medicin adherence – betydning for exacerbationer og lungefunktionsudvikling?

Der foreligger en database med 150 børn med astma fulgt i Børn og Unge, klinik 3, herlev Hospital, hvor der er lavet en grundig opgørelse af adherence i form af indløsning af recepter på forebyggende astmamedicin over en 2-årig periode. Projektet er en undersøgelse af, hvordan medicin adherence influerer på astmakontrol ved at analysere disse data i fht: A) sammenhæng med akutte besøg i Børn og Unge, klinik 3, og  Børne- og Ungemodtagelsen (exacerbationer); B) prednisolon kure og; C) lungefunktionsudvikling.

Astmadiagnostik – følges guidelines?

Dette projekt indebærer etablering af en kohorte med samtlige børn og unge, der har fået en astmadiagnose på Afdeling for Børn og Unge i 2018. Denne kohorte skal bruges til: A) en undersøgelse af om den diagnostiske proces har fulgt guidelines og om den er objektiviseret med måling af lungefunktion, reversibilitet og provokationstests; B) om objektivisering af diagnosen medfører bedre astmakontrol og færre exacerbationer; og C) om objektivisering af diagnosen medfører bedre medicin adherence.

Ny IOS lungefunktionsmåling – diagnostisk og prognostisk værdi?

Impulsoscillometri (IOS) er en ny lydbølgebaseret lungefunktionsundersøgelse, der muliggør skelnen mellem obstruktiv og restriktiv lungefunktion, dysfunktion i de små luftveje og lungefunktionsmåling på yngre børn < 6år, der kan have svært ved at samarbejde til andre lungefunktionsmålinger. IOS kan anvendes til at skelne voksne og ældre børn med astma fra raske, men der er ganske få studier af småbørn. Dette projekt indebærer IOS måling på en gruppe småbørn mhp. at undersøge: A) gennemførbarhed og den diagnostiske værdi, B) respons på astmamedicin, og C) relation til udvikling af exacebationer.

ALLERGI

Allergidiagnostik

Overlap mellem sIgE niveauer og hudpriktest gennem barndommen. 

Penicillinallergi

Opgørelse af lægemiddelprovokationer mhp. anamnestiske og kliniske prædiktorer for positiv hhv. negativ provokation. 

Mælkeallergi

Opgørelse af provokationer mhp. anamnestiske og kliniske prædiktorer -  fx sIgE niveau og priktest-størrelse - for positiv hhv. negativ provokation. 

Æggeallergi

Opgørelse af provokationer mhp. anamnestiske og kliniske prædiktorer -  fx sIgE niveau og priktest-størrelse - for positiv hhv. negativ provokation.

COPSAC-projekter

I regi af Dansk BørneAstmaCenter (COPSAC) er der rig mulighed for kandidatopgaver eller forskningsårsprojekter inden for klinisk kohorteforskning.
Link til COPSAC
Redaktør