Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Pakkeforløb

PAKKEFORLØB INDENFOR DET HÆMATOLOGISKE SPECIALE - orientering

Mistanke om malign hæmatologisk lidelse kan vækkes ved påvisning af svigtende knoglemarvsfunktion (anæmi, trombopeni, leukopeni), leukocytose, fund af hævede lymfekirtler eller en række almene, men uspecifikke symptomer: øget infektionstilbøjelighed, vedvarende feber af ukendt årsag, blødningstendens fra hud og/eller slimhinder, uforklaret trombosetendens, utilsigtet vægttab, nattesved, symptomer på hyperviskositet, hypercalcæmi eller knoglesmerter.

Disse symptomer er ikke specifikt relateret til hæmatologisk sygdom alene, men ses også ved anden malign lidelse, infektioner og inflammatoriske tilstande, hvorfor praktiserende læge, henvisende speciallæge eller hospitalsafdeling bør foranledige, at følgende blodprøver tages og vurderes før henvisning til Hæmatologisk afdeling: Hæmoglobin, hæmatokrit (erytrocyt volumen fraktion), trombocyttal, leukocyttal og differentialtælling, CRP, Na, K, creatinin, calcium, urat, ALAT, LDH, basisk fosfatase, bilirubin, INR, albumin (”Hæmatologisk basispakke”). Ved mistanke om myelomatose suppleres med: M-komponent i plasma og urin samt bestemmelse af IgA, IgG og IgM.

Forudsætning for henvisning til pakkeforløb i hæmatologi:

 • begrundet mistanke om malign hæmatologisk lidelse, og
 • at der specifikt henvises til ”pakkeforløb”, og
 • at patienten er informeret om kræftmistanken.

Henvisningen bør indeholde: den mistænkte diagnose obs. pro, relevante symptomer og fund, resultat af blodprøver (”Hæmatologisk basispakke”, evt. myelomatoseprøver), evt. biopsisvar, vanlig medicin og hvad der er sagt til patienten. Ligeledes er det vigtigt at telefonnummer hvor patienten kan træffes i dagtid anføres.

Ved begrundet mistanke om malign hæmatologisk lidelse, hvor patient og henvisende læge ikke ønsker eller finder udredning i pakkeforløb indiceret, og ved mistanke om hæmatologisk sygdom i øvrigt, henvises til udredning i Hæmatologisk afdeling på vanlig vis, med udredningsstart indenfor 2 eller 4 uger.

Der kan henvises til 4 sygdomsspecifikke hæmatologiske pakkeforløb:

 1. Malignt lymfom (lymfeknudekræft) & kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)
 2. Myelomatose
 3. Akut leukæmi og fremskreden myelodysplasi (MDS)
 4. Kronisk myeloid sygdom

ved begrundet mistanke herom.

Mistanke om hæmatologisk kræftsygdom rejses ved flg. fund: abnorm/ svigtende knoglemarvsfunktion og/ eller splenomegali eller malignitetssuspekt lymfeknudehævelse, ofte i kombination med symptoerne: øget infektionstilbøjelighed, vedvarende feber af ukendt årsag, blødningstendens fra hud eller slimhinder, uforklaret trombosetendens, utilsigtet vægttab, anæmi og nattesved.

Ved mistanke om hæmatologisk kræftsygdom tages i praksis flg. blodprøver (”hæmatologisk basispakke”): hæmoglobin, hæmatokrit, trombocyttal, leukocyttal og –differentialtælling, CRP, Na, K, kreatinin, calcium-ion, urat, ALAT, LDH, basisk fosfatase, bilirubin, INR, albumin.1. Malignt lymfom (lymfeknudekræft) og kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)

Følgende giver begrundet mistanke om malignt lymfom/CLL:

 1. en eller flere uømme, forstørrede lymfeknuder (≥ 2 cm) som ikke kan tilskrives infektion eller inflammation
 2. påvirket almentilstand
 3. vedvarende lymfocytose > 5 x 109 /l giver begrundet mistanke om CLL.

Ved påvisning af suspekt glandelforstørrelse på hoved-hals, henvises til pakkeforløb på Øre-næse-halsafdeling (pakkeforløb: halskræft), i axil henvises til brystkirurgisk afdeling (pakkeforløb: brystkræft). I alle andre tilfælde, herunder ved billeddiagnostisk påvisning af forstørrede lymfeknuder) henvises til Diagnostisk Enhed under MUP (metastase med ukendt primærtumor).

Lymfomdiagnostik bygger på histologisk vurdering af vævsmateriale udhentet ved kirurgisk ekstirpation eller biopsi eller ultralydsvejledt grovnålsbiopsi af suspekt lymfekirtel. Finnålsaspirat (FNA) kan ikke anvendes i lymfomdiagnostik.

Patienter med påvist lymfocytose > 5 x 109 /l, hvor der skønnes at være behov for hurtig udredning og behandling, henvises direkte til udredning i pakkeforløb ved Hæmatologisk afdeling uden biopsi (sandsynlig CLL). Har patienten ikke påvirket almentilstand, henvises til Hæmatologisk afdeling mhp. udredning og behandling efter almindelige regler for maksimale ventetider for kræftpatienter (”Filterfunktion”).

Henvisningen bør indeholde:

 • den mistænkte diagnose
 • anamnese og objektive fund
 • resultater af blodprøver og evt. biopsi, billeddiagnostik
 • aktuel medicinering
 • væsentlig komorbiditet
 • hvad der er sagt til patienten
 • mulige telefonnumre for kontakt til patient

 
2. Myelomatose

Mistanke om myelomatose bør rejses ved: smerter relateret til knogleskader, ellers uforklaret anæmi eller nyrefunktionspåvirkning, øget infektionstilbøjelighed, symptomer på hypercalcæmi og sjældnere polyneuropati, hyperviskositetssymptomer og tegn på medullært tværsnit.

Mistanke bør føre til, at der foretages ”hæmatologisk basispakke” suppleret med undersøgelse for M-komponent i blod og urin samt kvantitering af IgA, IgG og IgM, og ved knoglesmerter røntgen af relevante skelletdel.

Begrundet mistanke om myelomatose indebærer:

 1. påvisning af M-komponent (IgA eller IgG) i blod eller urin, eller
 2. påvist hypogammaglobulinæmi (”immunparese”)

I kombination med mindst ét af flg. ellers uforklarede fund:

 • anæmi
 • forhøjet kreatinin
 • hypercalcæmi
 • påvist knogle destruktion/vertebral fraktur

er der begrundet mistanke om behandlingskrævende myelomatose, og patienten henvises til Hæmatologisk afdeling mhp. pakkeforløb ”Myelomatose”. Ved symptomgivende hypercalcæmi eller betydende nyrefunktionspåvirkning er der indikation for akut henvisning efter telefonisk kontakt til Hæmatologisk afdeling.

Ved mistanke om medullært tværsnit henvises patienten direkte til Traumacenteret, Rigshospitalet.

Patienter med påvist M-kompo-nent uden ledsagende symptomer eller anførte kriterier kan have myelomatose, men der er ikke begrundet mistanke om akut behandlingskrævende sygdom. Disse patienter skal henvises til udredning i Hæmatologisk afdeling under vanlig ventetidsgaranti for mistanke om kræft, men ikke til fremskyndet forløb under ”pakkeforløb for myelomatose”.

Henvisningen bør indeholde:

 • den mistænkte diagnose
 • anamnese og objektive fund
 • resultater af blodprøver og evt. biopsi, billeddiagnostik
 • aktuel medicinering
 • væsentlig komorbiditet
 • hvad der er sagt til patienten
 • mulige telefonnumre for kontakt til patient

 

3. Akut leukæmi og fremskreden myelodysplasi (MDS)

Mistanke rejses ved forekomst af ovennævnte fund og symptomer, som bør foranledige, at der i praksis tages fremskyndede ”hæmatologiske basispakke”.

Begrundet mistanke forudsætter mindst ét af flg. fund:

 1. uforklaret forhøjet leukocyttal med forekomst af blaster i perifert blod
 2. blaster i perifert blod uanset leukocyttal
 3. bi- eller pancytopeni (anæmi og/eller trombocytopeni og/eller leuko-neutropeni) uden holdepunkt for mangeltilstand (cobalamni, folat, jern).

Ved begrundet mistanke om akut leukæmi eller fremskredet MDS henvises til pakkeforløb, og der tages telefonisk kontakt til Hæmatologisk afdeling mhp. akut indlæggelse.

Henvisningen bør indeholde:

 • den mistænkte diagnose
 • anamnese og objektive fund
 • resultater af blodprøver og evt. biopsi, billeddiagnostik
 • aktuel medicinering
 • væsentlig komorbiditet
 • hvad der er sagt til patienten
 • mulige telefonnumre for kontakt til patient

 

4. Kronisk myeloid sygdom

Gruppen omfatter ikke-fremskre-den MDS samt kroniske myeloproliferative neoplasier (kronisk myeloid leukæmi og myelomonocytær leukæmi, polycytæmia vere, essentiel trombocytose og primær myelofibrose). Mistanke herom rejses ved forekomst af ovennævnte symptomer, og bør foranledige, at der i praksis tages ”hæmatologiske basispakke”, evt. suppleret med jern, transferrin, ferritin, folat og cobalamin for at udelukke mangeltilstand.

Begrundet mistanke om ikke-fremskredent MDS forudsætter ét eller flere af nedenstående fund:

 1. isoleret anæmi uden holdepunkt for mangeltilstand
 2. let til moderat bi- eller pancytopeni uden holdepunkt for mangeltilstand
 3. påvirket almentilstand eller betydende blødningsrisiko

Begrundet mistanke om kronisk myeloproliferativ neoplasi forudsætter:

 1. uforklaret og vedvarende leukocytose (> 25 x 109 /l ved isoleret leukocytose)
 2. uforklaret monocytose > 1 x 109 /l
 3. uforklaret trombocytose
 4. forhøjet hæmatokrit > 0.55 i fravær af tobaksrygning og KOL
 5. påvirket almentilstand, almensymptomer, hyperviskositet, pågående trombose og/eller betydelig tromboserisiko.

Ved begrundet mistanke henvises til Hæmatologisk afdeling mhp udredning i pakkeforløb.

Øvrige patienter henvises til Hæmatologisk afdeling under regler for maksimale ventetider for kræftpatienter (”Filterfunktion”).

Henvisningen bør indeholde:

 • den mistænkte diagnose
 • anamnese og objektive fund
 • resultater af blodprøver og evt. biopsi, billeddiagnostik
 • aktuel medicinering
 • væsentlig komorbiditet
 • hvad der er sagt til patienten
 • mulige telefonnumre for kontakt til patient


Henvendelse
til Hæmatologisk afdeling L, Herlev Universitetshospital:

 • Dagafsnit, Hæmatologisk afdeling LA 121: tel. 3868 3919, fax 4453 2518,
 • Lokationsnr.: 5790000203581
 • Bag- eller forvagt (DECT): 38682032 eller 38682289

Afdelingen modtager patienter fra:

 • Planlægningsområde Nord og Midt
 • Planlægningsområde Syd fra kommunerne: Brøndby, Vallensbæk, Glostrup, Albertslund, Ishøj og Høje-Tåstrup, fraset akutte leukæmier, aplastisk anæmi, myelomatose <65 år, superhøjmaligne lymfomer (lymfoblast og Burkitt samt CNS-lymfom) og Hodgkin lymfom, der fra disse kommuner modtages på Hæmatologisk Klinik, Rigshospitalet.

Alle patienter med hæmatologisk sygdom fra Valby, Vesterbro, Dragør, Tårnby og Hvidovre kommuner modtages ligeledes på Hæmatologisk Klinik, Rigshospitalet.

Se i øvrigt: PKO-NYT, www.sst.dk eller www.herlevhospital.dk/menu/Afdelinger/Medicinsk_Haematologisk_Afdeling/Henvisning/Pakkeforloeb.htm

Lene Meldgaard Knudsen
Ledende overlæge
Hæmatologisk afdeling L
Herlev Universitetshospital
Webredaktør
Janne Otendal
Email:hzVNT.gG9g9Ap@QN57ZRn.dk